Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Polska w Unii Europejskiej
W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata

4 Programy obowiązujące w latach 2004-2006
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW) Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

5 Programy krajowe i regionalne
Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo) Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

6 Programy Operacyjne na lata 2007-2013
Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7 Regionalne Programy Operacyjne
Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadamy potrzebom mieszkańców danego województwa.

8 Dobre praktyki W województwie wielkopolskim zrealizowano ze środków unijnych w latach wiele ciekawych projektów W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady projektów z zakresu: szkoleń renowacji zabytków ochrony środowiska kultury nauki rozwoju przedsiębiorstwa zakładania działalności gospodarczej prezentującego specyfikę regionu pomocy technicznej

9 Projekt szkoleniowy 112, can I help you?
Dofinansowany w ramach SPO RZL Wielkość dofinansowania: ,21 zł Całkowita wartość projektu: ,35 zł

10 Projekt miękki 112, can I help you?
Istotą projektu było przeprowadzenie kursu językowego dla grupy 230 osób w zakresie znajomości języka angielskiego oraz modułu specjalistycznego dla dyspozytorów: Specialised English For Dispatchers - SED, opracowanego specjalnie na potrzeby projektu. W ramach projektu przeszkolonych zostało 230 beneficjentów związanych ze służbami ratowniczymi z terenu Wielkopolski

11 Renowacja zabytków Modernizacja i renowacja Collegium Minus wraz z Aulą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,25 zł Całkowita wartość projektu: ,29 zł

12 Renowacja zabytków Modernizacja i renowacja Collegium Minus wraz z Aulą Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac mających na celu poprawę infrastruktury technicznej obiektu stanowiącego swoistego rodzaju symbol regionu oraz Poznania, zapewniającej lepsze warunki korzystania z Auli oraz Collegium Minus W ramach projektu przeprowadzono: remont dachu, instalacja klimatyzacji w Auli, kompleksowa renowacjia wnętrz Auli, montaż windy w budynku Collegium Minus oraz remont dachu budynku Collegium Minus.

13 Ochrona środowiska Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Dobrzycy
Dofinansowany w ramach: ZPORR Wielkość dofinansowania: ,96 zł Całkowita wartość projektu: ,63 zł

14 Ochrona środowiska Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Dobrzycy
Przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach projektu była budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną. Projekt obejmował część technologiczną: budowę czyszczalni ścieków, odcinka kanału sanitarnego, wylotu ścieków oczyszczonych i rurociągu doprowadzającego wodę.

15 Dofinansowany w ramach ZPORR
Rozwój kultury Budowa Sali koncertowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: ,60 zł ,60 zł

16 Rozwój kultury Budowa Sali koncertowej Akademii Muzycznej im. I. J
Rozwój kultury Budowa Sali koncertowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Celem projektu była poprawa jakości kształcenia oraz dostępu do wiedzy poprzez budowę Sali Koncertowej. Obiekt posiada 5 kondygnacji, w tym jedna podziemną. Zamontowano windę osobową oraz windę towarową pozwalającą na transport instrumentów bezpośrednio na estradę. Jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki temu projektowi zwiększyła się rola Akademii Muzycznej w Poznaniu jako regionalnego ośrodka kształcenia muzycznego, jak również regionalnego centrum kultury.

17 Dofinansowany w ramach ZPORR
Rozwój nauki Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: ,66 zł ,55 zł

18 Rozwój nauki Budowa obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Przedmiotem projektu była budowa nowoczesnych obiektów naukowo-dydaktycznych dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych zlokalizowanych w rozbudowanym Kampusie Uniwersyteckim. Bezpośrednimi produktami są: aula na 300 osób wyposażona w nowoczesne urządzenia audiowizualne i kabinę tłumaczy z odpowiednim wyposażeniem do organizacji spotkań międzynarodowych oraz biblioteka z czytelnią. Efekty projektu to: poszerzenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, poprawa jakości kształcenia, wzmożenie współpracy w zakresie badań środowiska i ekologii

19 Specyfika regionu Pomysł na biznes – promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce
Zrealizowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,90 zł Całkowita wartość projektu: ,12 zł

20 Specyfika regionu Pomysł na biznes – promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce
Celem projektu była stymulacja powstawania nowych firm szczególnie wśród młodzieży akademickiej oraz młodych pracowników naukowych na terenie Wielkopolski, promocja przedsiębiorczości i szerzenie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie. Realizacja projektu polegała na zapewnieniu osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, bezpośredniego i kompleksowego wsparcia, mającego im pomóc w pokonaniu barier utrudniających rozpoczęcie działalności.

21 Specyfika regionu Pomysł na biznes – promocja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce
Obejmował świadczenie usług doradczych i szkoleniowych, wsparcie pomostowe oraz wsparcie inwestycyjne. Ponadto każdy uczestnik mógł skorzystać z pomocy w radzeniu sobie z obowiązkami, jakie napotykają na młodego przedsiębiorcę, w rozwinięciu własnej firmy a także w pozyskiwaniu kapitału i rynku. Ze wsparcia pomostowego skorzystało 28 uczestników, z jednorazowych dotacji na rozwój działalności gospodarczej. W wyniku realizacji projektu powstało w sumie 48 nowych mikroprzedsiębiorstw.

22 Rozwój przedsiębiorstwa -Zakład produkcyjny Elisabeth
„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii we wzornictwie dzianin” to projekt który otrzymam dotacje unijne w ramach Sektorowego Programu Operacyjny –Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

23 Rozwój przedsiębiorstwa -Zakład produkcyjny Elisabeth
Celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie jej oferty produkcyjnej. Zakupiono nowe maszyny, które wyróżniały się innowacyjnością zarówno w zakresie nowych wzorów, ograniczania strat produktu czy wprowadzenia całkiem nowego produktu na rynek. Dzięki unijnej dotacji rozpoczęto także świadczenie usług przez Internet. Finalnym efektem projektu był wzrost pozycji firmy na ryku, dotarcie do nowych grup odbiorców oraz nowe miejsca pracy

24 Nowa firma Zakład stolarski
Zakład fotograficzny, kwiaciarnia, apteka, serwis rowerowy, punkt telefonii komórkowej, hodowla rybek akwariowych, usługi protetyczne - pomysłów na własny biznes bezrobotnym nie brakuje. Panowie w większości decydują się na usługi budowlane, motoryzacyjne, stolarskie, ale też prawne, geodezyjne, informatyczne. Kobiety zaś stawiają na studia kosmetyczne, małą gastronomię, fryzjerstwo, sklepy odzieżowe czy usługi księgowe.

25 Nowa firma Zakład stolarski
Pan Wojciech Biegły wybrał stolarstwo. Skorzystał z dotacji unijnych wypłacanych przez Urząd Pracy. Wziął udział w szkoleniu z przedsiębiorczości oraz pisania biznesplanu i pod okiem ekspertów założył działalność gospodarczą. Dotacja została przeznaczona na rozkręcenie firmy, czyli przede wszystkim na sprzęt i wyposażenie. Tylko niewielki procent wydany został na reklamę. Wymaganym warunkiem było funkcjonowanie firmy przez rok od założenia. Zakład Pana Wojciecha bardzo dobrze funkcjonuje i z pewnością przetrwa znacznie dłużej.

26 Pomoc Techniczna -„Bliżej Funduszy”
Projekt „Bliżej Funduszy” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 7 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego odnośnie Funduszy Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania z tych środków. Projekt składa się m.in. z „Dni Funduszy” na uczelniach, warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy, edukacyjnej gry planszowej, spotkań informacyjne z nauczycielami i bibliotekarzami oraz Kalendarza Dobrych Praktyk Projekty „Bliżej Funduszy” pomaga w szeroko rozumianej promocji Funduszy Europejskich

27 Podsumowanie członkostwa
Wystarczyło 4 lata naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć blisko 85 tysięcy projektów - zbudować i wyremontować km dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę w latach wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami.

28 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

29 Europe Direct Poznań Punkt Europe Direct Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Poznań, która mieści się przy ulicy Przemysłowej 46 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i adres mailowy: Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz, Katowice, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Słupsk, Legnica, Zamość, Lublin, Zielona Góra, Milicz.

30 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

31 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
Punkt RCIE Poznań poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Poznań, która mieści się przy ulicy Bukowskiej 26/1 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

32

33 Dziękujemy za uwagę RCIE Poznań Ul. Bukowska 26/1 61-811 Tel
Dziękujemy za uwagę RCIE Poznań Ul. Bukowska 26/ Tel./fax: Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google