Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."— Zapis prezentacji:

1

2 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

3 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

4 Polska w Unii Europejskiej W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2000-2006 Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata 2007-2013

5 Programy obowiązujące w latach 2004-2006 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW) Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

6 Programy krajowe i regionalne Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo) Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

7 Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

8 Regionalne Programy Operacyjne Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadamy potrzebom mieszkańców danego województwa.

9 Dobre praktyki W województwie śląskim zrealizowano ze środków unijnych w latach 2004-2007 wiele ciekawych projektów. W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady projektów z zakresu: szkoleń renowacji zabytków ochrony środowiska kultury nauki rozwoju przedsiębiorstwa zakładania działalności gospodarczej prezentującego specyfikę regionu pomocy technicznej

10 Projekt szkoleniowy -Licencja ochrony osób i mienia szansą małopolskich rolników Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: 465 636,51 zł Całkowita wartość projektu: 620 848,68 zł

11 Projekt miękki - Licencja ochrony osób i mienia szansą małopolskich rolników W ramach szkolenia uczestnicy są przygotowywani i uzyskują uprawnienia do przystąpienia do egzaminu państwowego na Licencję I stopnia. Jednocześnie zdobywają umiejętności niezbędne do efektywnego poszukiwania i utrzymywania zatrudnienia poza rolnictwem. Zajęcia teoretyczne są prowadzone z Wykorzystaniem środków dydaktycznych spełniających standardy obowiązujące w nowoczesnej ochronie osób i mienia. Wsparcie ma charakter innowacyjny gdyż w programie szkolenia dodano moduł dotyczący zagrożenia terrorystycznego.

12 Renowacja zabytków -Renowacja zabytkowego kompleksu Dworko-Parkowego w Kąśnej Dolnej Dofinansowany w ramach EFOiGR Wielkość dofinansowania: 396 642,00 zł Całkowita wartość projektu: 604 713,11 zł

13 Renowacja zabytków Renowacja zabytkowego kompleksu Dworko-Parkowego w Kąśnej Dolnej Renowacja zabytków -Renowacja zabytkowego kompleksu Dworko-Parkowego w Kąśnej Dolnej Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską dotyczyło całkowitego remontu dworu, renowacji otaczającego go zabytkowego parku, remontu oficyny dworskiej oraz adaptację stodoły na Letnią Salę Koncertową. Projekt miał na celu rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

14 Dofinansowany w ramach FS Wielkość dofinansowania: 196 509 636,88 zł Całkowita wartość projektu: 302 322 518,28 zł Ochrona środowiska -Oczyszczalnia ścieków - Płaszów II w Krakowie

15 Celem projektu było: stworzenie możliwości pełnego mechaniczno -biologicznego oczyszczania wszystkich ścieków odprowadzanych z centralnych dzielnic Krakowa oraz zapewnienie pełnej zgodności efektów oczyszczania z obecnym prawem polskim i Unii Europejskiej.

16 Rozwój kultury - Remont i adaptacja budynku wielofunkcyjnego dla celów kulturalno-oświatowych i obsługi ruchu turystycznego Rozwój kultury - Remont i adaptacja budynku wielofunkcyjnego dla celów kulturalno-oświatowych i obsługi ruchu turystycznego Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: 140 707,00 zł Całkowita wartość projektu: 217 847,99 zł

17 Rozwój kultury - Remont i adaptacja budynku wielofunkcyjnego dla celów kulturalno- oświatowych i obsługi ruchu turystycznego W ośrodku kultury mieszkańcy miejscowości i okolic mają do dyspozycji salę widowiskową, w której odbywają się liczne spektakle i imprezy, świetlicę, zaplecze kuchenne wykorzystywane przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz, co najważniejsze, dostęp do pomieszczeń biblioteki publicznej. Gmina Nowy Targ poprzez realizację inwestycji podniosła atrakcyjność turystyczną gminy oraz na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.

18 Rozwój nauki -Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich Rozwój nauki - Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: Całkowita wartość projektu: 279 767,44 zł 373 023,25 zł

19 Rozwój nauki - Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich Projekt Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich w sposób bezpośredni odnosił się do zagadnień innowacyjności i transferu technologii. Jego celem było podniesienie innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw działających w okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej i Tarnowa.

20 Zrealizowany w ramach EFRR Wielkość dofinansowania: 69 215,42 zł Całkowita wartość projektu: 145 838,22 zł Specyfika regionuIluminacja Skał w Rezerwacie Skamieniałe Miasto wraz z oświetleniem drogi i parkingu

21 Projekt obejmował budowę linii oświetleniowej chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977, podświetlenie skałek Grunwald", Czarownica" i Skałka z krzyżem" leżących na terenie rezerwatu Skamieniałe Miasto" w miejscowości Ciężkowice oraz oświetlenie parkingu przy wejściu do Rezerwatu, oraz odcinka szlaku niebieskiego. Realizacja projektu umożliwiła zwiększenia ruchu turystycznego w gminie.

22 Rozwój przedsiębiorstwa - Rozwój krakowskiego ruchu snookerskiego poprzez inwestycje w klubie Cuebar Zrealizowany w ramach EFRR Wielkość dofinansowania: 30 545,79 zł Całkowita wartość projektu: 106 908,86 zł

23 Rozwój przedsiębiorstwa - Rozwój krakowskiego ruchu snookerskiego poprzez inwestycje w klubie Cuebar Celem projektu był rozwój przedsiębiorstwa oraz podnie- sienie konkurencyjności klubu snookerowego w regionie. Podstawowym problemem przedsiębiorstwa był brak własnego wyposażenia w postaci profesjonalnych stołów snookerowych i bilardowych. W ramach przedsięwzięcia zakupiono m. in.: trzy stoły snookerowe, dwa stoły bilardowe, meble, sprzęt multimedialny, jak również gry planszowe (takie jak: szachy, cashflow, scrabble czy go).

24 Nowa firma Nowa firma Zakład fotograficzny, kwiaciarnia, apteka, serwis rowerowy, punkt telefonii komórkowej, hodowla rybek akwariowych, usługi protetyczne - pomysłów na własny biznes bezrobotnym nie brakuje. Panowie w większości decydują się na usługi budowlane, motoryzacyjne, stolarskie, ale też prawne, geodezyjne, informatyczne. Kobiety zaś stawiają na studia kosmetyczne, małą gastronomię, fryzjerstwo, sklepy odzieżowe czy usługi księgowe.

25 Nowa firma – Zakład Fryzjerski Joanna Donat wybrała fryzjerstwo. Skorzystała z dotacji unijnych wypłacanych przez Urząd Pracy. Wzięła udział w szkoleniu z przedsiębiorczości oraz pisania biznesplanu i pod okiem ekspertów założyła działalność gospodarczą. Dotacja została przeznaczona na rozkręcenie firmy, czyli przede wszystkim na sprzęt i wyposażenie. Tylko niewielki procent wydany został na reklamę. Wymaganym warunkiem było funkcjonowanie firmy przez rok od założenia. Zakład Pani Donat bardzo dobrze funkcjonuje i z pewnością przetrwa znacznie dłużej.

26 Pomoc Techniczna -Bliżej Funduszy Projekt Bliżej Funduszy uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 7 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego odnośnie Funduszy Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania z tych środków. Projekt składa się m.in. z Dni Funduszy na uczelniach, warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy, edukacyjnej gry planszowej, spotkań informacyjne z nauczycielami i bibliotekarzami oraz Kalendarza Dobrych Praktyk Projekty Bliżej Funduszy pomaga w szeroko rozumianej promocji Funduszy Europejskich

27 Wystarczyło 5 lat naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć tysiące projektów - zbudować i wyremontować tysiące kilometrów dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami. Podsumowanie członkostwa

28 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim. www.ec.europa.eu/europedirect www.ec.europa.eu/europedirect

29 Europe Direct Katowice Punkt Europe Direct Katowice poza bieżącym informowaniem 032 209 17 01 społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu 032 209 17 01. Strona internetowa i e-mail: www.europe- direct.katowice.pl; europe-direct@europe-direct.katowice.plwww.europe- direct.katowice.pleurope-direct@europe-direct.katowice.pl Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Poznań, Słupsk, Legnica, Zamość, Lublin, Zielona Góra, Milicz.

30 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

31 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Punkt RCIE Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 032 209 16 90; www.rcie.katowice.pl; centrum@rcie.katowice.pl www.rcie.katowice.plcentrum@rcie.katowice.pl Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

32

33 Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu Dziękujemy za uwagę Fundacja Viribus Unitis Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90 www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu www.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.euwww.blizejfunduszy.eu biuro@blizejfunduszy.eu


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google