Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy
Kołobrzeg 24–26 czerwiec 2009

2 Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji

3 Plan warsztatów – 18.00: Monitoring - możliwości i granice interpretacji danych – Paweł Nowak – Uroczysta kolacja – 18.00: Warsztaty - Monitoring ZDiN – dr Joanna Hołub-Iwan – 12.45: Prezentacja otwartego systemu repozytorium danych społeczno -ekonomicznych MOJA POLIS (Projekt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenia KLON/JAWOR) - Jan Jakub Wygnański

4 Publikacja pt. Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy
Publikacja pt. Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy. Materiały Konferencyjne.

5 Internetowe Forum… Wszystkich użytkowników: 52 osoby

6 Koncepcja Monitoringu Zawodów – rys historyczny na podstawie: Ekspertyza. Metodologia badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych na przykładzie badań realizowanych w ramach projektu „Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych” 1995 r. - Prekursor koncepcji - Mieczysław Kabaj; zaprezentowana na krajowej konferencji statystyków urzędów pracy r. – Pionier monitoringu: Międzygminny Ośrodek Doradztwa i Orientacji Zawodowej Gliwic, Zabrza i Knurowa. WSKAŹNIK: zawody deficytowe to te, w których różnica pomiędzy liczbą ofert pracy i liczbą bezrobotnych była dodatnia, jako nadwyżkowe te, w których ta różnica była ujemna r. - Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach WSKAŹNIK: stosunek napływu ofert pracy w danym okresie do liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec danego okresu.

7 Koncepcja Monitoringu Zawodów – rys historyczny na podstawie: Ekspertyza. Metodologia badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych na przykładzie badań realizowanych w ramach projektu „Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych” 2002 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej WSKAŹNIK: iloraz średniej chronologicznej opartej na liczebności bezrobotnych na koniec 2 kolejnych okresów oraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy obliczonej jako iloraz sumy ofert pracy dostępnych w urzędzie na koniec poprzedniego okresu oraz napływu ofert pracy w danym okresie :2 Liczba bezrobotnych -stan na r. - stan na r. + Liczba ofert pracy do zrealizowania na koniec 2000r. Liczba ofert pracy zgłoszonych na przestrzeni 2001r. :12 Źródło: Diagnoza strumieni kształcenia w subregionie południowym województwa śląskiego w kontekście bezrobocia rejestrowanego s. 6.

8 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k
Koncepcja Monitoringu Zawodów – rys historyczny na podstawie: Ekspertyza. Metodologia badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych na przykładzie badań realizowanych w ramach projektu „Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych” 2004 r. - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Rynku Pracy, Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Warszawa 2003 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k

9 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie k
, są określone wzorami: liczba zarejestrowanych bezrobotnych w i-tym miesiącu w zawodzie k liczba zgłoszonych ofert pracy w i-tym miesiącu w zawodzie k

10 Wskaźnik nadwyżki zawodu wg dużych grup w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2008
Kod zawodu ZAWODY 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. "01" SIŁY ZBROJNE 0,0525 0,0145 0,0067 0,8596 0,0686 "11" PARLAMENTARZYŚCI, POLITYCY, WYŻSI URZĘDNICY, ZAWODOWI DZIAŁACZE 0,0000 0,5000 "12" KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI 0,8657 0,6250 1,0097 0,9280 1,2544 "13" KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 0,3099 0,3168 0,4190 0,3107 0,4601 "21" SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH 0,1681 0,1792 0,1692 0,2079 0,1886 "22" SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA 0,2044 0,1963 0,2236 0,2207 0,2459 "23" SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA 0,4907 0,6090 0,9632 1,1302 1,1889 "24" POZOSTALI SPECJALIŚCI 0,1526 0,1471 0,1460 0,1672 0,1515 Legenda: Deficytowe powyżej 1,1; Zrównoważone 0,9 ≤ 1,1; Nadwyżkowe poniżej 0,9

11 Wskaźnik nadwyżki zawodu wg dużych grup w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2008
Kod zawodu ZAWODY 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. "81" OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH 0,5125 0,5081 0,6017 0,6012 0,4363 "82" OPERATORZY I MONTERZY MASZYN 0,4187 0,4496 0,6984 0,9971 0,6563 "83" KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW 0,2917 0,3527 0,6846 1,0690 0,7642 "91" PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH 0,8654 0,9497 1,3443 1,6393 1,6597 "92" ROBOTNICY POMOCNICZY W ROLNICTWIE, RYBOŁÓWSTWIE I POKREWNI 0,7215 0,5106 1,9164 1,3583 0,9121 "93" ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE 0,4739 0,4775 0,8200 1,0180 0,8192 Legenda: Deficytowe powyżej 1,1; Zrównoważone 0,9 ≤ 1,1; Nadwyżkowe poniżej 0,9

12 Przykłady analizy z Monitoringu
Sprzedawca Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Kucharz Ślusarz Murarz Robotnik gospodarczy Asystent ekonomiczny Pracownik biurowy Sprzątaczka Mechanik samochodów osobowych Pierwsze 10 zawodów to 31,5% wszystkich bezrobotnych pierwsze 25 zawodów to 41,7% wszystkich bezrobotnych pierwsze 50 zawodów to aż 59,6% wszystkich bezrobotnych pierwsze 100 zawodów to 70,1% wszystkich bezrobotnych Czemu, komu służą tak ukazane dane?

13 Ilość zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w poszczególnych powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2006 roku Wartość poznawcza?

14 Wnioski za: dr Paweł Grygiel, mgr Grzegorz Humenny w prezentacji pt
Wnioski za: dr Paweł Grygiel, mgr Grzegorz Humenny w prezentacji pt.: Metodologia badań projektu Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych, slajd 23 Pracodawcy nie dopełniają ustawowego obowiązku i nie informują urzędów o ofertach pracy (szczególnie w mikro firmach jest to zbyt absorbujące dla pracodawcy i/lub pracowników). Ograniczone zaufanie w stosunku do analiz prowadzonych na danych Urzędów Pracy zgodnie z metodologią zalecaną przez Ministerstwo. Poprawienie metodologii ministerialnej w zakresie sposobu doboru zakładów pracy do badań oraz rozważenie wykorzystania danych z SIO, a przede wszystkim konieczność refleksji nad wartością informacyjną stosowanych wskaźników. Rozpatrzenie sensowności prowadzenia monitoringu w oparciu o obowiązującą metodologię oraz bardzo niekompletne dane po popytowej stronie rynku. Wprowadzenie spójnej klasyfikacji zawodów i specjalności dla opisu rynku pracy i rynku edukacyjnego (szkoły ponadgimnazjalne i szkoły wyższe) lub Odwoływanie się do umiejętności, kwalifikacji i wiedzy tak przy zatrudnianiu, jak i kształceniu – utworzenie systemu certyfikacji (model amerykański czy brytyjski). Rozwój metod szacowania wielkości szarej strefy / zatrudniania na czarno.

15 może bez zawodów, a …

16 KWALIFIKACJE ZAWODOWE
PRACA KWALIFIKACJE ZAWODOWE wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe, motywacja KOMPETENCJE KLUCZOWE komunikacja w języku ojczystym, komunikacja w językach obcych, technologie informacyjne i komunikacyjne, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, kultura ogólna CECHY OSOBOWE otwartość na nowe doświadczenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, uczciwość/prawość, uporządkowanie, komunikatywność, asertywność, pracowitość, wytrwałość, konsekwencja, samokontrola, ciekawość poznawcza

17 Kwalifikacje i kompetencje pracownicze – istota i tendencje Źródło: Z
Kwalifikacje i kompetencje pracownicze – istota i tendencje Źródło: Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, Wydaw. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz, 2005, s.109.

18 Wyniki prognoz – zawody przyszłości…

19 Pracownicy produkcyjni 4. Technicy 5. Informatycy i specjaliści IT 6.
MANPOWER – próba 800 10 najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów do objęcia przez obcokrajowców w 27 krajach i terytoriach, na których przeprowadzono badanie 1. Pracownicy fizyczni 2. Inżynierowie 3. Pracownicy produkcyjni 4. Technicy 5. Informatycy i specjaliści IT 6. Przedstawiciele handlowi 7. Asystenci administracji/ osobiści asystenci 8. Konsultacji ds. Obsługi Klienta 9. Kadra zarządzająca najwyższego szczebla 10. Pracownicy Księgowości i Finansów Źródło: Manpower, próba ok. 800

20 Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007 Największe obszary powstawania nowych miejsc pracy w Polsce – prognoza na lata Wyszczególnienie Przyrost zatrudniania w tys. osób W % całego przyrostu zatrudniania Usługi komputerowe 700 28,1 Służba zdrowia 620 24,9 Gastronomia i bary 345 13,9 Doradztwo w zarządzaniu 220 8,4 Przemysł wysokiej techniki 200 7,7 Nauka i B+R 170 6,8 Hotele 160 6,4 Szkolnictwo dla dorosłych 150 6,0 Reklama i marketing 125 5,0 B+R sektor badawczo rozwojowy

21 POMORSKA MAPA ZAWODÓW I UMIEJĘTNOŚĆI PRZYSZŁOŚĆI Trendy zewnętrzne i ich wpływ na pomorski rynek pracy pod kątem kompetencji i kwalifikacji zawodowych

22 Zawody deficytowe na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego na koniec czerwca 2007 roku
Pokojowa [w hotelu] Przedstawiciel handlowy Pracownik administracyjny Spawacz ręczny gazowy Dekarz Sprzątaczka Kasjer handlowy Pracownik biurowy Monter kadłubów okrętowych Robotnik budowlany Kelner Kierowca samochodu ciężarowego Księgowy [samodzielny] Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Cieśla Pomoc kuchenna Pracownik ochrony mienia i osób Opiekunka dziecięca Robotnik gospodarczy Robotnik drogowy Gastronomia, hotelarstwo Administracja Handel, usługi Budownictwo

23 I co dalej…?

24 Biuro Projektu: „Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji”
Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza Szczecin Kierownik ZORP Paweł Nowak tel./fax: tel./fax: kom Koordynator Zespołu Organizacyjnego Andrzej Świeboda tel./fax: kom Filia WUP ul. Słowiańska 15A Koszalin Koordynator Zespołu Badawczego Grzegorz Podławiak tel fax: kom Projekt „Regionalny Barometr Rynku Pracy i Edukacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google