Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dddd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dddd."— Zapis prezentacji:

1 dddd

2 Kompetencja: przedsiębiorczość
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Kole i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Cz. Miłosza ID grupy: 97/78_P_G1 i 97/1_P_G2 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej Semestr/rok szkolny: trzeci /rok szkolny 2011/2012

3 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie slajd -4
Przedsiębiorstwo w gospodarce slajd-5 Istota i cechy przedsiębiorstwa slajd -6 Klasyfikacja przedsiębiorstw slajd 7-8 Cele działalności przedsiębiorstwa slajd -9 Proces produkcyjny jako podstawowe działanie przedsiębiorstwa przemysłowego slajd -10 Przykład procesu produkcyjnego slajd 11-14 Kierunki rozwoju przedsiębiorstw slajd -15 Przykładowe strategie rozwoju przedsiębiorstw slajd Podsumowanie slajd -19 Bibliografia i strony internetowe slajd -20

4 Na początku należy wyjaśnić jak funkcjonuje gospodarka rynkowa w Polsce?
Struktura gospodarki rynkowej w Polsce jest warunkiem gospodarczego i technologicznego zbliżenia się do państw Europy Zachodniej oraz stopniowego nadrabiania opóźnienia cywilizacyjnego spowodowanego długotrwałą izolacją w ramach systemu komunistycznego. Gospodarka wolnorynkowa charakteryzuje się dwiema głównymi cechami: dominacją prywatnej własności czynników oraz rynkową alokacją zasobów gospodarczych. W gospodarce rynkowej występują miliony podmiotów| m.in.: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa wytwarzające towary i świadczące usługi, banki, administracja lokalna i państwowa.

5 Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarki rynkowej
Gospodarka każdego kraju składa się z wielu podmiotów. Są to m.in.: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, instytucje finansowe, szkoły, wyższe uczelnie, administracja państwowa i samorządowa. Podmioty w gospodarce rynkowej powiązane są ze sobą różnymi relacjami kształtowanymi przez popyt i podaż. GOSPODARSTWA DOMOWE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWO

6 ISTOTA I CECHY PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej jest tym samym czym rodzina w społeczeństwie, można więc określić ze przedsiębiorstwo jest podstawową komórką życia gospodarczego. Trudno jednak precyzyjnie określić rolę przedsiębiorstwa, nie wiedząc czy chodzi o małą firmę działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy o średnią firmę zatrudniającą kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu pracowników, czy wreszcie o duże korporacje. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od formy własności i struktury organizacyjnej, charakteryzuje odrębność ekonomiczna –przedsiębiorstwo, dysponując wydzielonym majątkiem, reprodukuje swoje zasoby odrębność prawna – przedsiębiorstwo ma osobowość prawną, może wchodzić w porozumienia z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami; odrębność organizacyjna – w przedsiębiorstwie jest wydzielone ogniwo kierujące uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach przedsiębiorstwa i ponoszące z tego tytułu określoną odpowiedzialność wyodrębnienie obszaru – lokalizacja siedziby. wyraźnie określony cel działalności – przedsiębiorstwo formułuje cele i zadania oraz określa środki ich realizacji;

7 Klasyfikacja przedsiębiorstw
Analizując różne rodzaje przedsiębiorstw należało by rozpocząć od tego w jakim celu dokonuje się takiego podziału i czemu on ma służyć. Główne przesłanki klasyfikacji przedsiębiorstw przedstawia poniższy schemat. Stosowanie zróżnicowanych regulacji prawnych Tworzenie zbiorów statystycznych dla potrzeb analiz Pokazania cech, podobieństw, różnic, właściwości poszczególnych grup(rodzajów) przedsiębiorstw CELE KLASYFIKACJI PRZEDSIEBIORSTW

8 W gospodarce rynkowej występuje duża rozmaitość form i rodzajów przedsiębiorstw oraz różnorodne sposoby ich klasyfikowania. Podstawowe kryteria klasyfikowania przedsiębiorstwa to: wielkość (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, duże) rodzaj działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności) charakter własności (publiczne, prywatne) zakres odpowiedzialności (spółki jednoosobowe, dominujące i zależne, powiązane, publiczne) źródło pochodzenia kapitału ( krajowe, z udziałem kapitału zagranicznego) zakres internacjonalizacji (lokalne, krajowe, międzynarodowe, wielonarodowe, globalne) forma prawna ( przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki cywilne, spółki prawa handlowego) udział w rynku kapitałowym (giełdowe, pozagiełdowe) układ terytorialny ( jednozakładowe, wielozakładowe, sieciowe) znaczenie potencjału intelektualnego – według Tofflerów ( nisko zintelektualizowane, średnio zintelektualizowane, wysoko zintelektualizowane).

9 Jakie cele działalności może mieć przedsiębiorstwo?
W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa może ona mieć różne cele jedna większość z nich ma jeden wspólny cel: Rodzaj przedsiębiorstwa Cele Przedsiębiorstwo jednoosobowe otrzymanie nadwyżki służącej do pokrycia potrzeb konsumpcyjnych właściciela ,pokrycie potrzeb rozwojowych, Spółka akcyjna osiągnięcie nadwyżki ,która zagwarantuje zapłacenie dywidend akcjonariuszom spółki, niekiedy walne zgromadzenie rezygnuje z wypłaty dywidend , kierując się motywem rozwojowym, Przedsiębiorstwo państwowe uzyskiwanie nadwyżki zapewniającej wysokie nie podatkowe dochody budżetowi czy też skarbowi państwa, Przedsiębiorstwo samorządowe dochód czysty ( zysk + wynagrodzenia pracownicze), Celem wspólnym dla wszystkich przedsiębiorstw jest: dążenie do uzyskania wzrostu efektywności, rozumianej jako stosunek pożądanej kategorii nadwyżki ( zysk, dochód czysty) do zaangażowanego kapitału. Celem działalności przedsiębiorstwa jest uzyskiwanie efektywności sprzyjającej interesowi zarobkowemu właścicieli, wzrostowi wartości przedsiębiorstwa .

10 PROCES PRODUKCYJNY W JAKO PODSTAWOWE DZIAŁANIE PRZEDSIEBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO
W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń i narzędzi na surowce i materiały, wytwarzają wyroby, które są sprzedawane na rynku. Proces produkcji jest procesem bardzo złożonym i wymagającym gruntownego przemyślenia każdego punktu. Nie ważne czy produkuje się samochody czy sznurowadła. Przyczyna jest prosta, im lepiej zaplanowana została cała produkcja, tym lepszy będzie efekt końcowy, czyli gotowy produkt, który jest źródłem zysku dla firmy W skład procesu produkcyjnego wchodzą: - proces badań i rozwoju, - proces wytwórczy (podstawowy, pomocniczy oraz obsługowy) - proces dystrybucji i obsługi klienta. Elementy procesu produkcyjnego: proces technologiczny (proces podstawowy) procesy pomocnicze kontrola jakości magazynowanie transport wewnętrzny Transport produktów poza przedsiębiorstwem i ich dystrybucja nie należą do procesu produkcji.

11 Przykład procesu produkcyjnego
Jeśli jesteśmy firmą np. branży odzieżowej nasz proces produkcyjny może składać się z następujących etapów: Pozyskanie zlecenia Przyjęcie zlecenia i przygotowania do produkcji Rzeczywista produkcja. Pozyskanie zlecenia Ze względu na branżę w tym etapie dużą role odgrywa sieć kontaktów, reklama oraz system rekomendacji naszych usług. Aby pozyskać kontrahentów możemy korzystać z giełd towarowych, internetowych platform handlowo-usługowych, j intensywnego marketingu internetowego polegającego na pozycjonowaniu się w katalogach branżowych i wyszukiwarkach, strony firmowej, oraz dzięki reklamie w Internecie.

12 Przyjęcie zlecenia i przygotowanie produkcji
Przed przyjęciem zlecenia i przekazaniem go do działu przygotowania produkcji, pracownicy wraz z kierownictwem robi wstępną analizę opłacalności, oraz podpisują umowę. Następnie zlecenie jest analizowane przez produkcji i odpowiednio przygotowywane. na która składa się projektowanie, sporządzenie dokumentacji technicznej, zamówienie potrzebnych półproduktów, takich jak tkaniny, nici, dodatki krawieckie, opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze. Na podstawie dostarczonej przez zleceniodawcę zamówienia, które zawiera takie informacje jak: ilość modeli w zleceniu, ilość sztuk w każdym modelu, przeszyty pierwowzór, wzornik kolorów tkaniny, oraz opcjonalnie przygotowany wykrój, dokładne dane odnośnie wielkości modeli, oraz ogólne uwagi. Dział przygotowania produkcji zamawia potrzebne półprodukty. W między czasie zostaje zaprojektowany proces technologiczny produkcji. Podczas tego procesu ustalane są normy czasu pracy na wykonanie poszczególnych operacji dla pracowników, przygotowane są szablony pod wykrój, ciąg produkcyjny, oraz rodzaj transportu potrzebny do przewozu wyrobu gotowego. Tak przygotowana dokumentacja techniczna jest przekazywana do działu produkcji.

13 Rzeczywista produkcja
W zależności od zaawansowania technologicznego zakładu, proces ten może mieć charakter całkowicie zautomatyzowany, bądź też ręczny. Jeżeli zlecenie ma charakter stały, i poziom skomplikowania wykroju nie jest wysoki, wtedy w zupełności wystarcza podstawowy park maszynowy, który firma posiada czyli min.: krajarki taśmowe, pionowe, oraz tarczowe, stoły krojownicze, odkrawacze tkanin, i inne. Nasza firma korzysta z usług podwykonawców, którzy dysponują specjalistyczny i dokładny sprzęt takim jak komputerowe projektowanie i wykrój. Firmy te dokonuj aą wstępnego przygotowania i cięcia materiałów który następnie trafia do naszej szwalni. Etapy naszej produkcji to: pocięta tkanina, w postaci gotowych wykrojów jest przekazywana do szwalni. przeszycie tkaniny.

14 Gotowy wyrób przekazywany jest do prasowalni
Gotowy wyrób przekazywany jest do prasowalni. Jeżeli wymaga tego zlecenie, wcześniej produkcja przechodzi przez pralnię, celem uzyskania wyższej jakości towaru. Produkt przekazywany jest do brakarni. Jest to kluczowe miejsce w każdej szwalni, wskazuje on uchybienia w produkcie, takie jak krzywe, bądź nieodpowiednie ściegi, niezgodne z dokumentacja połączenia poszczególnych elementów wykroju, braki dodatków krawieckich, plamy, dziury w tkaninie i inne błędy, których konsekwencją może być nieprzyjęcie towaru przez odbiorcę, i przez to uszczerbek na renomie firmy. Do zadań brakarni należy zatwierdzony wyrób ometkować, oraz zapakować do opakowań jednostkowych i zbiorczych, wskazanych przez zleceniodawcę. Tak przygotowaną produkcję, wraz z dokumentacją wysyłkową, przekazuje się do magazynu wyrobów gotowych, w którym to czeka na odbiorcę.

15 Kierunki rozwoju przedsiębiorstw
Polskie przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w gospodarce stoją przed wieloma wyzwaniami które wiążą się min. z: rosnącymi wymaganiami i zmiennością oczekiwań klientów, coraz szersza i bardziej wyrafinowana konkurencją koniecznością nieustannego wdrażania nowości. Po wejściu Polski do Unii coraz większego znaczenia nabrała w firmach strategia. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa to sposób, w jaki zamierza ono realizować misję i cele strategiczne, odzwierciedla kierunki i zakres rozwoju przedsiębiorstwa. Firma do dobrego funkcjonowania potrzebuje dobrej strategii, która żeby spełniała swe cele i funkcje, zawiera poszczególne elementy. Pięć zasadniczych więc i niezmiennych elementów firmy. Trzy główne to: misja firmy, domena działania, przewaga strategiczna. W elementach strategii firmy nie może zabraknąć celów strategicznych oraz funkcjonalnych programów działania. Misja firmy określa w prostym języku w jakim kierunku zmierza dane przedsiębiorstwo, a także jakie sobie wyznacza kierunki na przyszłość, jakie ma aspiracje i jakie są dążenia firmy, a także czy proces realizacji strategii jest realny i wiarygodny. Domeną działania w strategii firmy są jej klienci i rynek usług, jaki firma prowadzi. Strategia bowiem tylko wtedy ma sens, jeśli firma posiada własny i dość bogaty portfel klientów.

16 Przykładowe strategie rozwoju przedsiębiorstw
WEDŁUG L. RUDE I P.HOLLAND Wzrostu Stabilizacji Obronne Kombinowane Strategie te można określić jako typy strategicznego zachowania się przedsiębiorstwa lub makrostrategie. Przedsiębiorstwo w zależności od stanu własnych zasobów oraz stanu otoczenia podejmuje strategie wzrostu, strategie stabilizacji, strategie obronne lub określoną kombinacje powyższych trzech. STRATEGIE WZROSTU FIRMY, WEDŁUG H.I ANSOFFA Penetracji rynku Rozwoju rynku Rozwoju produktu Dywersyfikacji W pierwszej kolejności sprawdza się, czy firma może bazując na aktualnie wytwarzanych produktach rozwijać się na rynkach dotychczas obsługiwanych (penetracja rynku). Strategia ta polega na intensyfikowaniu działań w dziedzinie sprzedaży, poprzez np. zagęszczenie sieci dystrybucji, wzmocnienie promocji, zwiększenie opakowań jednostkowych itp., a także wzroście udziału w rynku czy też wzroście zakresu użytkowania produktu. Następnie bada się możliwość znalezienia czy rozwinięcia nowych rynków dla obecnie sprzedawanych produktów (rozwój rynku). Stosowanie tej strategii oznacza zarówno ekspansję geograficzną, jak również generowanie nowych segmentów dla istniejącego produktu. W dalszej kolejności analizuje się możliwość przygotowania nowych produktów, które potencjalnie znalazłyby zainteresowanie na obecnych rynkach (rozwój produktu).  W ostatniej kolejności przedsiębiorstwo rozważa możliwości rozwoju nowych produktów i zaoferowania ich na nowych rynkach (dywersyfikacja). Dywersyfikacja może być dokonana własnym wysiłkiem przedsiębiorstwa, przez zakup licencji, know-how, wreszcie przez nabycie innych przedsiębiorstw czy też fuzje z nimi. 

17 STRATEGIE KONKURENCJI WEDŁUG M. PORTERA
Wiodąca pozycja pod względem kosztów całkowitych (przywództwo kosztowe) „nikt tego nie zrobi taniej”, Zróżnicowanie (dyferencjacja) „nikt tego nie zrobi lepiej” Koncentracja – „z myślą o tobie”. Strategia przywództwa kosztowego może być stosowana min.gdy: -istnieje odpowiednio duży popyt umożliwiający oferowanie produktów na masową skalę i obniżanie kosztów, – firma ma korzystne możliwości finansowe, – firma ogranicza się do działania w segmentach rynku o dużej liczebności i unika nietypowych klientów, – firma posiada „mocną” pozycję na rynku, Zróżnicowanie-przedsiębiorstwo stara się osiągnąć unikatową pozycję w branży przez wyróżnienie się pod względem wartości najbardziej cenionych przez konsumentów, postrzeganych przez nich jako unikatowe. Strategia koncentracji wyraża się w dążeniu firmy do skupiania się na określonej grupie nabywców, asortymencie lub segmencie geograficznym.

18 Wybór strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa zostaje wybrana spośród opcji strategicznych i przedstawia wybór strategiczny na poziomie przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa polega, po pierwsze na określeniu czy firma będzie koncentrować na jednym biznesie czy na dwóch lub kilku. Po drugie, strategia firmy określa kierunki, zakres wzrostu i rozwoju firmy. W przypadku firmy wyspecjalizowanej wytwarzającej jeden rodzaj produktu lub usług strategia firmy określa jej działania w zakresie rozwoju produktu, rozwoju i penetracji rynku oraz określa koncepcję działań konkurencyjnych.

19 Podsumowanie Podsumowując można dojść do wniosku, że przedsiębiorstwa muszą swą gospodarczą aktywność opierać na dążeniu do zysku, który jest podstawą ich egzystencji i rozwoju a także rozwoju całej gospodarki . Przedsiębiorstwa powstają też po to, aby zaspokajać określone potrzeby odbiorców, wykorzystując w tym celu będące w ich dyspozycji zasoby kapitałowe, rzeczowe i pracownicze i działając tak, aby właścicielom, menadżerom oraz pozostałym pracownikom zapewnić dochody, a przedsiębiorstwu możliwości rozwoju. Realizując określone strategie rozwoju przedsiębiorstwo może dostosować się do potrzeb odbiorców, ale może też je kreować, wprowadzając nowe wyroby zaspakajające nie znane wcześniej potrzeby. Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga przede wszystkim sprecyzowania celów, do których dąży dane przedsiębiorstwo, właściwego zarządzania wszystkimi zasobami oraz dostosowania się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia w którym funkcjonuje.

20 Bibliografia i strony internetowe
Literatura Encyklopedia Techniki - Przemysł lekki, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa Strategie rozwoju firmy – Zdzisław Pierścionek, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw – Stanisław Dębski, WSiP, Warszawa 1999 Strony internetowe pojecia.dzialania-marketingowe.net


Pobierz ppt "Dddd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google