Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie Zespół Szkół Budowlanych w Żarach ID grupy: 97/24 i 97/87 Opiekun: Bernard Krupka i Monika Delost Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą Semestr/rok szkolny: Semestr 3 rok szkolny 2010/2011

3 na działalność gospodarczą
Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą 3

4 Co to jest działalność gospodarcza?
Działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. To znaczy że jest to forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie i zasady rejestracji działalności gospodarczej jest : Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 4

5 Jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej?
Podstawowe obowiązki każdego przedsiębiorcy to : wystawianie faktur VAT zgłoszenie pracowników do ubezpieczenia. uzyskanie koncesji lub posiadania przez przedsiębiorcę określonych uprawnień zawodowych. posługiwanie się w zakresie obrotu prawnego i gospodarczego nie tylko nazwą firmy, ale również numerem NIP. prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych tylko poprzez konto bankowe.

6 Możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego na prowadzenie działalności gospodarczej.
Kredyty bankowe Pożyczki Leasing Franchising Venture capital Dotacje z Funduszu Pracy Fundusze strukturalne z Unii Europejskiej

7 Dotacje z urzędu pracy Co jest potrzebne?
Wniosek o przyznanie dotacji jest potrzebne niezależnie od miasta i urzędu pracy. (W większości wypadków wnioski te zawierają w sobie pytania dotyczące działalności jaką planuje się uruchomić. Dokumenty, których wzory można uzyskać wyłącznie w formie papierowej w siedzibie danego Urzędu Pracy. Warto jednak wtedy zapytać czy jest możliwość otrzymania tych dokumentów na adres lub w jakikolwiek inny sposób, tak aby móc je wypełnić na komputerze, dzięki czemu można oszczędzić sobie wiele pracy, w przeciwieństwie do sytuacji gdyby wniosek trzeba było wypełniać ręcznie. Biznesplan tylko w przypadku gdy życzy sobie tego dany urząd pracy.

8 Kto może otrzymać dotację?
Jeśli chodzi o pozyskanie jednorazowych środków z PUP to nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Nie ma także określonego okresu przez jaki osoba musi pozostawać jako bezrobotna aby mogła ubiegać się o te środki.

9 Ile najwięcej? Będąc osobą bezrobotną zarejestrowaną Powiatowym Urzędzie Pracy można pozyskać jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości około 18,5 tys. zł. Nie wymagany jest wkład własny, działalność należy prowadzić przez okres 12 miesięcy w tym czasie nie wolno podjąć zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym według miejsca zamieszkania PUP.

10 Kredyty i ich rodzaje Rodzaje kredytów: Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt hipoteczny Kredyt kupiecki Kredyt z poręczeniem

11 Mikrokredyt Nisko-kwotowy kredyt, który jest przeznaczony dla biednych (głównie bezrobotnych) ludzi (najczęściej bez zdolności kredytowej w zwykłych bankach), którym wystarczy niewiele pieniędzy, by rozwinąć jakikolwiek interes.

12 Kto dostanie, ile i na jakich warunkach spłaca się kredyt?
Kto może dostać kredyt? Osoba pełnoletnia, mająca polskie obywatelstwo, stałe miejsce zameldowania, pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowany na siebie telefon stacjonarny lub komórkowy, miesięczny dochód netto w wysokości minimum 600 zł. Jaką kwotę kredytu można otrzymać? Klient może dostać kredyt w wysokości od 500 zł do 40 tys. zł netto, przy czym kwota kredytu jest uzależniona od jego zdolności kredytowej. Kredyt powyżej 10 tys. zł wymaga zgody współmałżonka. Jak można spłacać raty? Wpłat można dokonywać w dowolnym banku, na poczcie oraz w punktach oznaczonych logo VIATM - Moje Rachunki. Realizacja przelewu może trwać kilka dni, dlatego sugerujemy dokonywanie wpłat z odpowiednim wyprzedzeniem.

13 Pożyczka Pożyczka – operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. W związku z tym nazywanie pożyczki mianem kredytu gotówkowego jest niepoprawne, choć powszechnie praktykowane przez instytucje finansowe ze względów marketingowych.

14 Dotacje z Unii Europejskiej

15 ETAP I-szkolenie Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od szkolenia, gdzie zainteresowany zdobywa wiedzę i podnosi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia przyszły przedsiębiorca nauczy się tworzyć biznesplan dla planowanej firmy. Żeby wziąć udział w szkoleniu, nie można aktualnie (oraz w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia) prowadzić własnej działalności gospodarczej. Szkolenia będą skierowane w szczególności do: osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osób do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia, mieszkańców miejscowości do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

16 ETAP II- dotacja Po szkoleniu można będzie złożyć do instytucji szkoleniowej wnioski wraz z biznesplanem o: przyznanie pomocy finansowej do 40 tys. zł, na wydatki niezbędne do uruchomienia działalności, przyznanie wsparcia pomostowego, czyli wypłacanych miesięcznie (przez maksymalnie 12 miesięcy) dotacji w wysokości około 1100 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, udział w drugiej części szkolenia połączonej ze wsparciem doradczym. Po zaakceptowaniu biznesplanu będzie można otrzymać środki. Dotacja wypłacana jest po zarejestrowaniu działalności w formie zaliczki. Wkład własny nie jest wymagany.

17 ETAP III-rozpoczęcie działalności
Jeżeli wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, wsparcie przyznane nowemu przedsiębiorcy będzie pomocą bezzwrotną pod warunkiem, że firma będzie działała minimum przez rok od daty podpisania umowy. Ponadto na przedsiębiorcy spoczywają obowiązki: składania dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej i innych dokumentów związanych z realizacja projektu, poddania się kontroli doraźnej prowadzonej przez Instytucję udzielającą dofinansowanie.

18 DOTACJE Warto zauważyć, iż dotacja, którą możesz otrzymać jako przedsiębiorca, gmina, szkoła, organizacja pozarządowa itp. nie pochodzi w całości ze środków Unii Europejskiej lecz częściowo finansowana jest ze środków krajowych. Jest to zgodne z jedną z zasad polityki spójności, a mianowicie z zasadą dodatkowości. Jak tłumaczy Danuta Hübner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej (pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej) w praktyce zasada ta oznacza, że władze krajowe muszą wydać rocznie około 1% PKB na współfinansowanie 3,5-4 proc. PKB pochodzących z Unii Europejskiej (czyli na każdą złotówkę dotacji wydaną przez władze krajowe przypadają 4 złote otrzymane z Unii Europejskiej). Z punktu widzenia Twojego projektu, całkowite dofinansowanie jaki możesz uzyskać ze środków unijnych to 85 proc.. W poprzednich latach było to 75 proc.

19 Biznes plan

20 Biznes plan - co to takiego i czy przydaje się przy zakładaniu działalności?
Biznes plan – szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa i jego rozwoju; tworzony dla firm dopiero planujących rozpoczęcie działalności oraz dla tych, które funkcjonują już od dawna i rozwijają swoją działalność; źródło informacji dla innych osób; podstawa do opracowania ewentualnej propozycji finansowania; dokument, który powinien przedstawiać: mocne strony przedsięwzięcia szanse płynące z rynku bieżącą sytuację oraz przyszłe perspektywy i cele, a jednocześnie, wskazywać na ryzyko działalności oraz słabe strony organizacji i sposoby jego przezwyciężania; pokazywać: jak postępować, aby osiągnąć sukces realizując wyznaczone sobie cele.

21 Powody, dla których warto napisać biznes plan:
dla wsparcia podania o kredyt kontrola odpowiedniego wykorzystania środków finansowych ustalenie i zdefiniowanie celów, oraz metod ich osiągnięcia określenie nowej działalności określenie uzgodnień między partnerami ustalenie wartości biznesu, do sprzedaży lub celów prawnych ocena nowej linii produkcyjnej, promocji i ekspansji.

22 Leasing Leasing jest jedną z opcji finansowania zakupu środków trwałych do prowadzonej działalności gospodarczej i stanowi najprostszą formą pozyskiwania narzędzi do prowadzenia działalności tj. samochód, maszyna produkcyjna, sprzęt medyczny

23 Co wyróżnia leasing ? uproszczona procedura związana z zawarciem umowy
niska opłata wstępna - już od 1% wartości środka trwałego ilość rat optymalna i zgodna z potrzebami Klienta - od 18 do 60 możliwość leasingu przedmiotów nowych i używanych wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodu możliwość cesji umowy na inny podmiot gospodarczy

24 Franchising Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami. Daje możliwość założenia własnego interesu pod szyldem dużej sieci handlowej, usługowej, czy produkcyjnej (np. McDonald’s, Kodak Express, Irena Eris, Tele Pizza czy Statoil). W zamian za stałą opłatę lub częściej marżę od wysokości obrotów otrzymujemy możliwość korzystania z czyjegoś sprawdzonego pomysłu na biznes i możemy wspierać się jego marką i doświadczeniem.

25 Można wyróżnić następujące rodzaje franchisingu:
Produkt distribution franchising Business format franchising Franchising produkcyjny Franchising dystrybucyjny Franchising usługowy Franchising mieszany Franchising bezpośredni Franchising wielokrotny Subfranchising Franchising konwersyjny Franchising międzynarodowy

26 podsumowanie Reasumując treść prezentacji stwierdzamy, iż osoby pragnące założyć działalność gospodarczą, mają wiele możliwości, by pozyskać do tego celu środki. Zaproponowaliśmy tylko niektóre sposoby dofinansowania, które jest najłatwiej pozyskać młodym przedsiębiorcom. Należy jednak spełnić określone warunki i mieć przede wszystkim dobry pomysł na biznes. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien zapoznać się z przepisami prawnymi oraz wybrać zakres i formę organizacyjną –prawną działalności. Musi też decydować co, jak i gdzie chce robić oraz ile kapitału potrzebuje.

27 Bibliografia

28


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google