Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa

2 Literatura: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rapacza, „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej”, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001. G. Gołembski „Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej”, wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998. Tim Knowles „Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią”, PWE, Warszawa 2001. V. Middleton „Marketing turystyczny”, PAPT, Warszawa 1996.

3 Konsultacje: Czwartki – pokój KA16, godz. 10.00-12.00
Niedziele (tyg. B) – pokój KA16, godz AFD

4 Warunki zaliczenia ćwiczeń:
Kolokwium zaliczeniowe – 50 pkt. Prezentacje – 10 pkt. Aktywność – 25 pkt. Obecność – 15 pkt. (2 nieob. – 8 pkt., 3 i więcej – 0 pkt.) Skala ocen: 0-50 = 2,0 51-60 = 3,0 61-70 = 3,5 71-80 = 4,0 81-90 = 4,5 = 5,0

5 Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką organizacyjną gospodarki narodowej, posiadającą osobowość prawną. Oznacza to, że jest ono odpowiedzialne za skutki swoich poczynań, może zaciągać zobowiązania, być podmiotem umów z innymi przedsiębiorstwami, jest w pełni odpowiedzialne przed organami państwa za konsekwencje ekonomiczne swojej działalności - musi płacić należne podatki, rozliczać się z budżetem.

6 Przedsiębiorstwo można podzielić na:
kategorię organizacyjną – to wyodrębniony zespół ludzi wykonujących określone czynności i samodzielnie podejmujących decyzje strategiczne i taktyczne rozstrzygające o skuteczności tego działania; kategorię prawną – to wyodrębniona organizacyjnie jednostka posiadająca nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Osobowość prawna tj. odrębność prawna, umożliwiająca w obrocie cywilno-prawnym zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań; kategorię ekonomiczną – to wyodrębniona ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko, w celu osiągnięcia zysku.

7 Przedsiębiorstwo składa się z:
ludzi; środków materialnych i finansowych (ziemia, maszyny, wyposażenie biura, gotówka, surowce do produkcji, środki transportu itp.); organizacji wewnętrznej - systemu podziału zadań i kompetencji między pracowników.

8 Aby przedsiębiorstwo mogło wypełniać swoje zadania, potrzebne są trzy elementy:
1. istnienie przedsiębiorcy (podmiotu prawa własności) odpowiedzialnego za jego majątek, 2. działanie w celu maksymalizowania korzyści przedsiębiorcy, 3. planowanie przez przedsiębiorcę działalności przedsiębiorstwa (odpowiedź na pytania: co wytwarzać, jak handlować i z kim handlować).

9 Cele istnienia przedsiębiorstwa polegają na spełnieniu dwóch warunków:
zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez sprzedaż oferowanych dóbr i usług; osiąganie zysku, czyli efektywnych ekonomicznie wyników przez produkcję dóbr i świadczenie usług. Oznacza to, że podstawą istnienia przedsiębiorstw, warunkiem dalszego rozwoju i rozszerzania działalności jest sprzedaż dóbr i usług po cenie wyższej niż wynosi koszt ich wytworzenia i maksymalizacja zysków.

10 Cele przedsiębiorstwa

11 Cele ilościowe: maksymalizacja zysków
wzrost rozmiarów (wartości) sprzedaży usług poszerzenie kręgu odbiorców oferty turystycznej wzrost wydajności pracy rozwój zaplecza materialnego (np. liczby pokoi) poprawa wykorzystania zdolności usługowej i urządzeń stanowiących zaplecze materialne

12 Cele jakościowe: podniesienie jakości oferowanych usług
wprowadzenie innowacji w produktach turystycznych poprawa standardu obiektu i urządzeń doskonalenie systemu dystrybucji i promocji wzrost zaufania do przedsiębiorstwa i znaku firmowego poprawa warunków pracy pracowników dążenie do utrzymania dobrych stosunków z otoczeniem umacnianie pozycji na rynku

13 Cele przedsiębiorstwa powinny być:
realne (możliwe do osiągnięcia) operacyjne (możliwe do jednoznacznego określenia) wymierne (pierwszeństwo dla celów dających się oszacować) przyporządkowane (kto za co odpowiada) czasowo ograniczone komunikatywne (zrozumiałe)

14 Funkcje przedsiębiorstwa

15 Funkcje przedsiębiorstwa to w miarę jednorodne zadania, których wykonywanie służy osiągnięciu założonych celów.

16 Funkcje właściciela: W małym przedsiębiorstwie:
ogólna – organizowanie działalności, kierowanie i kontrola operatywnego (bieżącego) zarządzania – organizacja procesów zachodzących w firmie dochodowa – samodzielne dysponowanie dochodami W dużym przedsiębiorstwie: funkcje zarządzania (właściciele) funkcje kierowania (menedżerowie)

17 „Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką organizacyjną gospodarki, służącą zaspokojeniu potrzeb społecznych, tworzoną w celu osiągania efektów ekonomicznych przez produkcję dóbr, świadczenie usług lub inną działalność. Jest samodzielną i samofinansującą się jednostką gospodarczą, posiadającą osobowość prawną".


Pobierz ppt "Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google