Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Czy gmina posiada jakieś dotacje związane z usuwaniem azbestu? Gmina Raba Wyżna dofinansowuje odbiór odpadów zawierających azbest w wysokości 50% kosztów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Czy gmina posiada jakieś dotacje związane z usuwaniem azbestu? Gmina Raba Wyżna dofinansowuje odbiór odpadów zawierających azbest w wysokości 50% kosztów."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Czy gmina posiada jakieś dotacje związane z usuwaniem azbestu? Gmina Raba Wyżna dofinansowuje odbiór odpadów zawierających azbest w wysokości 50% kosztów. W latach 2006-2009 z budżetu gminy dofinansowano wywóz i utylizację odpadów zawierających azbest w wysokości 40.903 złotych. 2. Czy gmina bierze udział w jakimś projekcie związanym z usuwaniem azbestu? Gmina Raba Wyżna złożyła wniosek aplikacyjny dla projektu: Bezpieczna zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7-Infrastruktura Ochrony Środowiska- działanie 7.3 - Gospodarka odpadami. Projekt po uzyskaniu dofinansowania realizowany będzie na zasadzie umowy partnerskiej zawartej z gminami Mszana Dolna, Mszana Dolna miasto, Niedźwiedź, Raba Wyżna oraz Dobra. Zadanie obejmować będzie odbiór i transport zdemontowanych pokryć dachowych oraz składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowanie w zakresie powyższych zadań wynosić będzie 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

3 3. Od ilu lat gmina częściowo dotuje usuwanie eternitu z pokryć dachowych? Ilu mieszkańców skorzystało już z tej możliwości? Gmina Raba Wyżna dofinansowuje odbiór odpadów zawierających azbest od 2006 roku. Łączna ilość tych odpadów w latach 2006-2009 objęta dofinansowaniem wynosiła 213,04 tony. Corocznie z dofinansowania korzysta ok. 20-30 gospodarstw domowych. 4. Czy dotacja gminy obejmuje tylko utylizację, czy również usuwanie azbestu? Dotacja obejmuje odbiór i transport zdemontowanych pokryć dachowych oraz składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dotacja nie obejmuje demontażu pokrycia dachowego.

4 5. Z jakimi firmami współpracuje gmina, by usuwać azbest? Gmina współpracuje z firmą FHU JAWOR" z miejscowości Krasne Potockie z uwagi na najkorzystniejszą ofertę cenową wykonywanych usług. 6. Jaki jest koszt usunięcia eternitu z jednego budynku? W 2009 roku koszt usunięcia l tony odpadów azbestowych wynosił 390 złotych ( z tego dofinansowanie gminy wyniosło 50% tej kwoty tj. 195 złotych). Przyjmuje się, że 1m2 pokrycia dachowego eternitem jest równoważny 17,5 kg masy. 7. Ile pieniędzy przeznaczonych na usunięcie i utylizację azbestu pochodzi z budżetu gminy, a ile musi zapłacić mieszkaniec? Gmina Raba Wyżna dofinansowuje odbiór odpadów zawierających azbest w wysokości 50% kosztów odbioru i utylizacji eternitu. W latach 2006-2009 z budżetu gminy dofinansowano wywóz i utylizację odpadów zawierających azbest w wysokości 40.903 złotych.

5 8.Ile pieniędzy gmina przeznaczyła już na ten cel? Łącznie to kwota 40.903,50 złotych ( w latach 2006-2009). Rocznie przedstawia się następująco: w 2006r-1.780 zł, w 2007r.- 13.665zł, w 2008r.- 14.402zł, w 2009r.-11 056 zł. 9. Czy gmina prowadzi ewidencję budynków, z których usunięto już eternit? Gmina prowadzi ewidencję odpadów zawierających azbest w oparciu o Wojewódzką bazę wyrobów i odpadów zawierających azbest". Baza ta jest narzędziem do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Posiadamy wykazy osób, od których odebrano odpady azbestowe, ale tylko tych, którzy korzystali z dofinansowania gminy.

6 10. Jakie kary grożą mieszkańcom, którzy składują azbest w niewłaściwych miejscach? Czy takie kary były już nakładane? Odpowiedzialność karna w tym zakresie wynika z ustawy o odpadach. Osoby, które postępują niewłaściwie z tymi odpadami, podlegają karze grzywny. Nie mam informacji dotyczących nakładanych kar w tym zakresie. 11. Czy prowadzona jest edukacja mieszkańców zamieszkujących teren naszej gminy,mówiąca o szkodliwości azbestu? Projekt: Bezpieczna zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest" przewiduje przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców gminy na temat odpadów niebezpiecznych zawierających azbest tj. poprzez spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz wydanie materiałów informacyjnych. Przewidujemy przeprowadzenie szkoleń dla ok. 160 osób.

7 12. Czy gmina dysponuje danymi o ilości budynków pokrytych eternitem? W ramach projektu Bezpieczna zbiórka i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest" szacuje się odbiór 400 ton odpadów zawierających azbest w okresie lat 2010-2011. Gmina nie dysponuje danymi dot. ilości budynków pokrytych eternitem, szacujemy, że może ich być ok. 200 do tego doliczyć jeszcze trzeba budynki gospodarcze, które w znacznej większości pokrywane były eternitem. 13. Co mieszkaniec powinien robić, aby uzyskać dofinansowanie do usunięcia azbestu z dachu? Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania powinni zgłosić się do Urzędu Gminy - Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska celem pobrania i wypełnienia stosownej deklaracji uczestnictwa w programie dot. usuwania odpadów zawierających azbest. Samo uzyskanie dofinansowania na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest nie wydaje się być skomplikowane, większym problemem dla mieszkańców jest zabezpieczenie środków na zmianę pokrycia dachowego ( zakup blachy, wykonanie przekrycia itp.), a są to bardzo wysokie kwoty.

8


Pobierz ppt "1. Czy gmina posiada jakieś dotacje związane z usuwaniem azbestu? Gmina Raba Wyżna dofinansowuje odbiór odpadów zawierających azbest w wysokości 50% kosztów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google