Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE POTENCJENYCH BENEFICJENTÓW Priorytet Środowiskowy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE POTENCJENYCH BENEFICJENTÓW Priorytet Środowiskowy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE POTENCJENYCH BENEFICJENTÓW Priorytet Środowiskowy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 27 kwiecień 2007

2 Ogólne informacje o PO IiŚ Głównym celem Programu Jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

3 Ogólne informacje o PO IiŚ Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Główny cel: Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków Typy projektów: - przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, - przedsięwzięcia realizowane w aglomeracjach od 2 do 15 tys. RLM (w przypadku projektów, w których występuje tylko jeden beneficjent), - wyeliminowania ze ścieków niektórych substancji niebezpiecznych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, - włączenie w projekt (ściekowy) zadań dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz budowy kanalizacji deszczowej, pod warunkiem przyczyniania się do realizacji dyrektywy 91/271/EWG, - uwzględnienie linii demarkacyjnej. WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

4 Ogólne informacje o PO IiŚ Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Główny cel: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Typy projektów: Budowa: - punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, - składowisk (wyłącznie jako element zakładu zagospodarowania odpadów), - instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu, - instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, - instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, - instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

5 Ogólne informacje o PO IiŚ Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi PRZYWRACANIE TERENOM ZDEGRADOWANYM WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH I OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH Typy projektów c.d.: Budowa: - rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych), - projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk, - modernizacja i budowa umocnień brzegowych, - przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. - uwzględnienie linii demarkacyjnej. WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

6 Ogólne informacje o PO IiŚ Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska RETENCJONOWANIE WODY I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE Typy projektów: - przywracanie pierwotnego kształtu doliny i koryta cieku; - budowa ponadregionalnych systemów małej retencji; - utrzymanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie; - budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych; - zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki; - realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, - modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych, - budowa i modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do akwenów morskich. WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

7 Ogólne informacje o PO IiŚ Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE SKUTKÓW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM Typy projektów c.d.: - budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami, w tym: wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, - zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii np. samochody ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochody ratowniczo - gaśnicze, pompy, łodzie, sprzęt zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośniki kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym, - wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego, - realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami. WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

8 Ogólne informacje o PO IiŚ Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska MONITORING ŚRODOWISKA Typy projektów c.d.: - wdrażanie nowych narzędzi i metod obserwacji stanu środowiska, - przygotowanie nowych bądź modernizacja istniejących baz danych do gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku, - przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania. WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

9 Ogólne informacje o PO IiŚ Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, - zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych - opracowanie planów ochrony - kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

10 Ogólne informacje o PO IiŚ Podstawowa linia demarkacyjna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lubuski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Woda i ścieki aglomeracja< 2000 RLMaglomeracja aglomeracja> 15000 RLM, oraz agl. w przypadku jednego Beneficjenta gospodarka odpadami gmina<5000 mieszkańców projekt<200000 PLN na gminę system<150 000 mieszkańców system>150 000 mieszkańców rekultywacj a terenów zdegradowa nych -projekty<20 mln PLNprojekty>20 mln PLN WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

11 Podstawy systemu wyboru projektów a) a) Indywidualne projekty kluczowe dla PO Infrastruktura i Środowisko b) b) Pozostałe projekty (z wyjątkiem projektów systemowych, w których beneficjentami są instytucje z systemu realizacji programu) – wybór w drodze konkursu. c) c) Projekty systemowe d) d) Projekty pomocy technicznej WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

12 Lista Indykatywna Projektów WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007 Kwota przewidziana na finansowanie POIiŚ (wkład unijny + wkład własny) 36,38 mld euro

13 WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007 Lista Indykatywna Projektów – Województwo Lubuskie Ochrona Środowiska - - Na liście znalazło się 10 projektów z naszego województwa na łączną kwotę 390 mln euro, - - W trakcie konsultacji społecznych WFOŚiGW oraz Marszałek Województwa wnioskowali o dopisanie siedmiu dodatkowych projektów (na kwotę 124 mln euro).

14 Nowe zasady w okresie budżetowym 2007-2013 a) koszty kwalifikowane: - na podstawie wytycznych MRR w w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ - okres kwalifikowania (01 styczeń 2007 - 31 grudzień 2015) - metoda wyliczenia wsparcia dla projektów dochodowych: Krok 1. Określenie wskaźnika luki finansowej (R): R = Max EE/DIC gdzie Max EE jest maksymalnym wydatkiem kwalifikowanym = DIC-DNR (art. 54.2) DIC jest zdyskontowanym kosztem inwestycyjnym DNR jest zdyskontowanym przychodem netto = zdyskontowane przychody – zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna Krok 2.Określenie kwoty decyzji (decision amount: DA), tzn. kwoty dla której ma zastosowanie stopa współfinansowania dla danej osi priorytetowej (art. 40.2): DA = EC*R gdzie EC jest kosztem kwalifikowanym. Krok 3.Określenie (maksymalnej) dotacji UE: Dotacja UE = DA*Max CRpa gdzie Max CRpa = 85% WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

15 Nowe zasady w okresie budżetowym 2007-2013 : Poziom dofinansowania przykład: WyszczególnienieWartości zdyskontowane (PV) Łączne nakłady inwestycyjne (DIC)1 000 000 Koszty kwalifikowane n iedyskontowane (EC)900 000 dochód netto (DNR)200 000 EE= DIC-DNR800 000 wysokość luki finansowej R=EE/DIC80,00% kwota decyzji DA=R*EC720 000 Dotacja UE=DA*85%612 000 Procentowy poziom wsparcia UE68,00% Wkład własny388 000 WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

16 Nowe zasady w okresie budżetowym 2007-2013 a) koszty kwalifikowane c.d.: - możliwość kwalifikowania VAT - nie ma przepisów uniemożliwiających finansowanie w ramach PO IiŚ projektów częściowo bądź całkowicie zrealizowanych, - rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć rozpoczęcie wykonywania wszelkich działań, które wiążą się z poniesieniem wydatków, które zostaną uznane za kwalifikowalne w projekcie współfinansowanym w ramach PO IiŚ, - zgodnie z zasadą ogólną wydatek stanowiący zwrot kwot zatrzymanych, który nastąpi po dacie określonej w umowie o dofinansowanie będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny, - tylko Beneficjent lub inny podmiot upoważniony w umowie o dofinansowanie może ponosić wydatki kwalifikowalne, - niezbędne wydatki związane z przygotowaniem projektów poniesione na przygotowanie: (dokumentacja techniczna, studium wykonalności, analiza finansowa, raport oddziaływania na środowisko, wniosek o dofinansowanie, dokumentacja przetargowa, master plan (jeśli jest niezbędny), wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia, - wydatki na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych mogą być uznane za kwalifikowalne, tylko jeśli będą stanowiły własność Beneficjenta i zostaną zatwierdzone w umowie o dofinansowanie projektu. - wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót* WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

17 Nowe zasady w okresie budżetowym 2007-2013 b) Zasada n+2 i n+3 c) Gotowość realizacyjna d) Określenie zakresu rzeczowego projektów wodno-ściekowych e) Możliwości skorzystania z pomocy technicznej f) Instytucje i system wdrażania Programów WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

18 Określenie zakresu rzeczowego projektów wodno-ściekowych Metodyka 120 Zakres zgłoszony przez Beneficjenta do FS, KPOŚK i Rozp. Wojewody Zakres ograniczony wg metodyki WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

19 KOMISJA EUROPEJSKA zatwierdzanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro MŚ – Instytucja Pośrednicząca – zatwierdzanie wniosków o wartości poniżej 25 mln euro Priorytet I, II MRR – Instytucja Zarządzająca - przekazywanie projektów o wartości powyżej 25 mln euro do zatwierdzenia do KE Priorytet III Priorytet V WFOŚiGW beneficjent Priorytet IV NFOŚiGW CKPŚKZGW beneficjent Proponowany system wdrażania priorytetów środowiskowych POIiŚ WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

20 Harmonogram przygotowania instytucjonalnego Zaakceptowanie przez Radę Ministrów listy instytucji w systemie realizacji programów – marzec – kwiecień br. Podpisanie porozumień między IZ i IP – kwiecień br. Podpisanie porozumień między IP i IW – czerwiec br. Audyt instytucji zaangażowanych w realizację programów – maj – lipiec br. Finalizacja prac nad Szczegółowymi opisem osi priorytetowych POIiŚ – październik br. WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007

21 Dziękujemy za uwagęwww.wfosigw.zgora.pl WFOŚiGW w Zielonej Górze, kwiecień 2007


Pobierz ppt "SPOTKANIE POTENCJENYCH BENEFICJENTÓW Priorytet Środowiskowy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google