Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych
Czym zajmuje się ten moduł ???

2 Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych
Przedstawia problematykę wprowadzania zasad Ramowej Dyrektywy Wodnej w zarządzaniu zasobami wodnymi w Polsce!!! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), określa nowe podejście do gospodarowania wodami oraz ich ochrony. RDW wprowadza obowiązek ochrony całego środowiska wodnego: ekosystemów wodnych i tych, które od wody zależą, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Zakłada ona konieczność integracji ochrony zasobów wodnych i zarządzania nimi poprzez wprowadzenie koncepcji zintegrowanego zarządzania dorzeczami z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w oparciu o istniejące zasoby wód podziemnych i powierzchniowych.

3 Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych
Polityka wodna RDW jest realizowana perspektywicznie dzięki planowaniu!!! Planowanie w gospodarowaniu wodami, zgodnie z ustawą Prawo wodne, służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu: osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód, zmniejszanie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących negatywnie oddziaływać na wody, poprawę ochrony przeciwpowodziowej.

4 Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych
Planowanie odbywa się w 6 letnich cyklach planistycznych ( ; ; ; ), a każdy z nich obejmuje następujące działania:                                                                                                      Schemat cyklu planistycznego (źródło: KZGW)

5 Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych
Kogo będzie dotyczył plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy? Podejmowane działania wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza będą miały ogromny wpływ nie tylko na samą gospodarkę wodną, ale również na takie dziedziny jak planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna, przemysł, energetyka, rolnictwo, rybołówstwo, transport i turystyka. Ponadto podejmowane decyzje będą miały duży wpływ na administrację - od lokalnej do ogólnokrajowej, a także na działania międzynarodowe. 

6 Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych
Jakie dokumenty planistyczne są i będą realizowane w Polsce??? Ustawa Prawo wodne wskazuje następujące dokumenty planistyczne niezbędne w gospodarowaniu wodami: program wodno-środowiskowy kraju z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz, sporządzane w miarę potrzeb, warunki korzystania z wód zlewni. Oprócz wymienionych powyżej dokumentów ustawa Prawo wodne ustanawia dodatkowo, dwa rodzaje dokumentów o charakterze planistycznym: krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

7 Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych
Czy będę mógł(a) wziąć udział w przyszłych pracach planistycznych? Tak, ponieważ planowanie odbywa się w 6 letnich cyklach ( ; ; ), Co uzyskamy dzięki planowaniu? ochronimy wszystkie wody - rzeki, jeziora, wody przybrzeżne i wody podziemne, ustanowimy prawidłowy system zarządzania zlewniowego, będzie istnieć prawidłowa przygraniczna współpraca sąsiadujących państw i zainteresowanych stron, zapewnimy aktywny udział wszystkim zainteresowanym stronom w działaniach na rzecz gospodarowania wodą, zapewnimy redukcję oraz kontrolę zanieczyszczeń pochodzących ze wszystkich źródeł, zrównoważymy wymogi ochrony środowiska z interesami ludzi.


Pobierz ppt "Planowanie i programowanie działań do planów wodno-środowiskowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google