Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola administracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola administracji"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola administracji
dr Paweł Dąbrowski

2 Kontrola wewnętrzna Kierownik / dyrektor generalny; Główny księgowy;
Osoby na stanowiskach kontrolnych; Główny księgowy; Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnej Audytor wewnętrzny; Inni.

3 Art. 39 ust. 3 ustawy o Radzie Ministrów
3. W każdym ministerstwie tworzy się w szczególności: 1) gabinet polityczny ministra; 2) komórki organizacyjne, biura, wydziały lub wyodrębnione stanowiska do spraw: (…) j) kontroli, skarg i wniosków, k) ochrony informacji niejawnych. l) audytu wewnętrznego.

4 Ochrona informacji niejawnych
Za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane. Kierownikowi jednostki organizacyjnej podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

5 Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
Pełnomocnik ochrony kieruje wyodrębnioną, wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną dalej „pionem ochrony”, do której zadań należy m.in. : kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji; okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

6 Kontrola zarządcza Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

7 Podmioty kontroli zarządczej
Minister - w kierowanych działach Wójt (burmistrz, prezydent), starosta, marszałek województwa – w jst Kierownik – w kierowanej jednostce

8 Standardy kontroli zarządczej
Standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów (określane obligatoryjnie) Szczegółowe wytyczne MF w sprawie kontroli zarządczej (określane fakultatywnie) Wytyczne ministrów dla działów administracji rządowej (określane fakultatywnie)

9 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Dopuszczenie przez kierownika jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej: do uszczuplenia wpływów należnych jednostce samorządu terytorialnego lub innej j.s.f.p. (art. 5 ust. 2) do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym (art. 11 ust. 2) do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął (art. 16 ust. 2) w sprawach związanych z udzielaniem zamówienia publicznego (art. 17 ust. 7)

10 Organy orzekające Komisje orzekające (I instancja);
Główna Komisja Orzekająca (II instancja); Prawo skargi do sądu administracyjnego.

11 Oskarżyciel Rzecznik Dyscypliny; Główny Rzecznik Dyscypliny.

12 Kary dyscyplinarne Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

13 V SA/Wa 501/08 Odpowiedzialność Prezydenta obciąża go z uwagi na fakt, iż jest on w rozumieniu ustawy kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych (…) Nie uwalnia go od tej odpowiedzialności okoliczność, iż w grudniu 2005r. obowiązkowi w tym zakresie zostały powierzone zastępcy Prezydenta. Powierzenie obowiązków nie zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności jaką pociąga za sobą naruszenie

14 Obowiązki formalne Plan działalności na następny rok
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w poprzednim roku Obowiązek publikacji powyższych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej

15 Główny księgowy Głównym księgowym jest osoba, której kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki i wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, a także dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

16 Główny księgowy Złożenie przez g.k. podpisu na dokumencie oznacza, że:
nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości operacji; nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności, rzetelności i poprawności dokumentów finansowych; Zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

17 Główny księgowy Główny księgowy może żądać:
Udzielania od kierowników innych jednostek organizacyjnych informacji i wyjaśnień; Udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń

18 Definicja audytu - poprzednio
Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących: 1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej (…) w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów; 2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

19 Definicja audytu wewnętrznego - obecnie
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze; Ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

20 Zmiany Wyraźne wskazanie roli audytu wewnętrznego
Wspieranie realizacji celów kontroli zarządczej Obowiązek kierowania się standardami audytu wewnętrznego.

21 Zmiany w zakresie podmiotowym
Zmniejszenie liczby jednostek imiennie wskazanych w przepisach; Uzależnienie obowiązku audytu od wielkości środków publicznych dla większej grupy jednostek Próg 40 mln zł Próg definiowany w inny sposób

22 Obowiązek audytu Po przekroczeniu progu 40 mln zł:
Państwowe jednostki budżetowe; Uczelnie publiczne; Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; Agencje wykonawcze; Państwowe fundusze celowe.

23 Audytor Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki; Dyrektorowi generalnemu w zakresie określonym odrębnymi ustawami; Ustawa o służbie cywilnej.

24 Audytor zewnętrzny Wydatki i rozchody oraz dochody i
przychody mniejsze niż 100 mln zł lub zatrudnienie do 200 pracowników Umowa pisemna na co najmniej rok Wymagania kwalifikacyjne osób prowadzących audyt Zgoda ministra

25 Dokumentacja związana z audytem
Plan audytu na następny rok – do końca roku; Sprawozdanie z wykonania planu; Roczny plan audytu i sprawozdanie z jego wykonania – informacja publiczna; Dokumenty robocze – chronione.

26 Komitet audytu Cel: doradztwo na rzecz ministra w zakresie zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w dziale; Powoływany w drodze zarządzenia; Może być jeden dla wszystkich działów kierowanych przez ministra.

27 Komitet audytu Sygnalizowanie istotnych ryzyk;
Sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień; Priorytety do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego (jednostek w dziale – nie tylko ministerstwa); Przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia.

28 Komitet audytu Przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej Monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego Wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego


Pobierz ppt "Kontrola administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google