Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Finansowanie inwestycji ekologicznych przedsiębiorców z udziałem kapitału zewnętrznego Temat: Leasing sposobem na finansowanie inwestycji proekologicznych

2 Leasing sposobem na finansowanie inwestycji proekologicznych I Forum Funduszy Europejskich Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy 8 maja 2008 r. Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

3 3 Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce (1/3) Udział leasingu w inwestycjach w Polsce w latach 2000 - 2007 *szacunkowo Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

4 4 Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce (2/3) Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe w Polsce w latach 2000 – 2007 (poza budynkami i budowlami) Związek Przedsiębiorstw Leasingowych *szacunkowo

5 83% leasingobiorców uważa, że leasing przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości 84% dostawców wyraża zadowolenie ze współpracy z firmami leasingowymi 56% dostawców poleca leasing częściej niż kredyt, a tylko 16% - kredyt, częściej niż leasing 5 Wyniki badań marketingowych przeprowadzonych przez firmę Indicator w I połowie 2007 r. cz. III Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce (3/3) Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

6 Uniwersalność –poprzez leasing można finansować zakup wszelkich składników inwestycyjnych (środki trwałe, nieruchomości zabudowane oraz wartości niematerialne i prawne) Elastyczne struktury opłat Możliwość szybszej amortyzacji podatkowej inwestycji Możliwe warianty struktury pozabilansowej transakcji Mniej formalności przy zawieraniu umowy (w porównaniu z kredytem) Niższe wymogi w stosunku do zabezpieczeń (w porównaniu z kredytem) Brak finansowania podatku VAT Usługi dodatkowe, ubezpieczenia, serwis Władztwo prawne, czasami ekonomiczne, po stronie firmy leasingowej Tarcza podatkowa –czynsze leasingu operacyjnego stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy Uregulowana sytuacja prawna –stabilna sytuacja prawna leasingu oraz posiadane doświadczenie firm leasingowych pozwalają zapewnić duże bezpieczeństwo oraz przewidywalność skutków prawnych dotyczących tego rodzaju transakcji 6 Leasing jako produkt finansowy - korzyści Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

7 Podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce W mld 7 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

8 Regionalne Programy Operacyjne - Priorytety 8 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

9 Ochrona środowiska naturalnego jest jedną z najważniejszych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko –największy z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej –najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce 9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1/3) Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

10 10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2/3) Na jego realizację w latach 2007 – 2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu ok. 27,9 mld, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie blisko 5 mld 5 mld z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych zostanie głównie na: –inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do poprawy stanu środowiska –projekty związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną poza sektorem ochrony środowiska POIiŚ wspiera również takie dziedziny jak: transport, energetyka, ochrona zdrowia, kultura, szkolnictwo wyższe Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

11 Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska PO IiŚ jest finansowany z: Funduszu Spójności (22,2 mld ) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5,7 mld ) 11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (3/3) Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

12 Priorytety środowiskowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 12 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

13 Leasing jako koszt kwalifikowalny (1/2) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 stanowiące ramy kosztów, które będą mogły być kosztami kwalifikowalnymi w ramach poszczególnych programów operacyjnych (krajowych i regionalnych), dopuszczają możliwość kwalifikowania leasingu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi również dopuszcza możliwość współfinansowania leasingu w okresie programowania 2007 – 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (PO RYBY) Szczegółowe zapisy i procedury znajdują się w: 1. wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych lub 2. uszczegółowieniach programów operacyjnych 13 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

14 Leasing jako koszt kwalifikowalny (2/2) Leasing jest kosztem kwalifikowalnym w ramach krajowych Programów Operacyjnych: –PO Infrastruktura i Środowisko –PO Innowacyjna Gospodarka –PO Kapitał Ludzki –PO Rozwój Polski Wschodniej oraz w ramach –16 Regionalnych Programów Operacyjnych 14 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

15 Formy leasingu kwalifikowane do współfinansowania Dopuszcza się możliwość kwalifikowania następujących form leasingu –leasing finansowy –leasing operacyjny –leasing zwrotny w rozumieniu MSSF Bez względu na stosowany rodzaj leasingu za kwalifikowane nie można uznać kosztów związanych z umową leasingu, a w szczególności: –podatku –marży finansującego –odsetek od refinansowania kosztów –kosztów ogólnych –opłat ubezpieczeniowych Maksymalna kwota kwalifikowana do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej aktywu. 15 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

16 Refundacja leasingu (1/2) Refundacja kosztów faktycznie poniesionych może zostać skierowana na rzecz Leasingobiorcy, czyli bezpośrednim odbiorcą środków pomocowych jest podmiot realizujący projekt Kosztem kwalifikowanym do współfinansowania jest część raty leasingu, związana ze spłatą kapitału, spłacana Leasingodawcy przez Leasingobiorcę, udokumentowana fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dokumentacyjnej Okresem kwalifikowalności wydatków na współfinansowanie rat leasingowych jest jedynie okres realizacji projektu (okres trwania umowy o dofinansowanie), do momentu ostatecznego jego rozliczenia (do wypłacenia płatności końcowej), nie później niż przed końcową datą rozliczenia pomocy wspólnotowej dla danego programu Środki w ramach pomocy wspólnotowej na realizację umów leasingu są wypłacane Leasingobiorcy jednorazowo lub w transzach, zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu 16 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

17 Refundacja leasingu (2/2) Środowisko leasingowe prowadzi działania zmierzające do wprowadzenia możliwości współfinansowania leasingu w opcji refundacji kosztów za pośrednictwem Leasingodawcy Opcja ta polega na wypłaceniu środków pomocowych na rachunek Leasingodawcy, który ma obowiązek zaliczenia całości dofinansowania na poczet spłaty przyszłych rat leasingowych Przy tej opcji kosztem kwalifikowalnym jest koszt zakupu danego przedmiotu leasingu, co pozwala na sfinansowanie pełnej wartości aktywa Opcja refundacji kosztów związanych z leasingiem za pośrednictwem Leasingodawcy w znacznym stopniu ułatwia absorpcję środków unijnych 17 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

18 Finansowanie z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej Wkład własny beneficjenta może być sfinansowany częściowo z leasingu. 18 Związek Przedsiębiorstw Leasingowych Jedną z podstawowych zasad realizacji projektów przy udziale funduszy Unii Europejskiej jest współfinansowanie projektu przez Beneficjenta Wysokość wsparcia unijnego w finansowaniu danej inwestycji zależy od rodzaju projektu oraz działania programu operacyjnego, w ramach którego projekt będzie realizowany Z punktu widzenia Beneficjenta dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych będzie mieć charakter dotacji, stanowiącej refundację części udokumentowanych wydatków kwalifikowanych (zapłacone faktury) W praktyce oznacza to konieczność zgromadzenia przez Beneficjenta środków na sfinansowanie całego przedsięwzięcia, a następnie ubieganie się o refundację części poniesionych kosztów kwalifikowanych wynikających z zapisów stosownej umowy pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą

19 19 Dziękuję za uwagę BRE Leasing Sp. z o.o. Ul. Ks. I. Skorupki 5 00-963 Warszawa tel. (0-22) 320 18 00 www.bre-leasing.com.pl Związek Przedsiębiorstw Leasingowych


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google