Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe perspektywy dla kształcenia ukierunkowanego na studenta w świetle projektowanych zmian prawa Elżbieta Walkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe perspektywy dla kształcenia ukierunkowanego na studenta w świetle projektowanych zmian prawa Elżbieta Walkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Nowe perspektywy dla kształcenia ukierunkowanego na studenta w świetle projektowanych zmian prawa Elżbieta Walkiewicz

2 Cele Procesu Bolońskiego(wg Deklaracji Bolońskiej – 1999r.) Przygotowanie uczących się do rynku pracy Przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem demokratycznego społeczeństwa Rozwój osobowy uczących się Rozwój i podtrzymywanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka oparta na wiedzy)

3 Komunikat z Leuven/Louvain- la Neuve (2009) - podsumowano osiągnięcia PB oraz wskazuje priorytety dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na następne dziesięciolecie, którymi są: wymiar społeczny szkolnictwa wyższego - równy dostęp i możliwość ukończenie studiów, uczenie się przez całe życie w tym wdrożenie krajowych ram kwalifikacji, zatrudnialność i współpraca uczelni z rynkiem pracy, kształcenie ukierunkowane na studenta powiązanie edukacji, badań i innowacji, umiędzynarodowienie studiów, wzrost mobilności oraz wspólne kształcenie, potrzeba zbierania danych dla monitorowania postępu w zakresie mobilności, wymiaru społecznego i zatrudnialności, opracowanie mechanizmów ułatwiających identyfikowanie i porównywanie instytucji szkolnictwa wyższego w Europie (klasyfikacje i rankingi szkół wyższych) zwrócenie uwagi na finansowanie szkolnictwa wyższego

4 Wykorzystanie potencjału i możliwości jednostki Aktywność i samodzielność studentów we własnym uczeniu się, konstruowaniu własnych punktów odniesień, pojęć, w pracy nad sobą, w wielostronnym rozwijaniu swojej osobowości Współpraca, dialog pomiędzy studentem i nauczycielem Odpowiedzialność nie tylko po stronie nauczyciela, ale równocześnie studenta Kształcenie ukierunkowane na Studenta

5 Co zmienia nowe podejście… Możliwość indywidualnego rozwoju Wyższa jakość uczenia się Przystosowanie do zmieniających się warunków rynku pracy Rozwój umiejętności uniwersalnych Rozwój osobowości Co może być narzędziem zmian? W jaki sposób je przeprowadzić? np.: zmiany systemowe w prawodawstwie np.: prawo

6 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z 2006 r. Nr 46,poz. 328.) propozycje zmian w celu zapewnienie studentom wysokiej jakości kształcenia 3 FILARY ZMIAN SYSTEMOWYCH Efektywny model zarządzania Dynamiczny model kariery naukowej Skuteczny model kształcenia IIIIII Projekt z dnia 30 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

7 Strategiczne cele wprowadzanych zmian zróżnicowanie uczelni zadaniowe finansowanie (projakościowe finansowanie, powstaną KNOW) zwiększanie autonomii uczelni (w tym programowej np: zdef. zgodnie z KRK efektów kształcenia, samodzielność w określaniu i uruchamianiu kierunków studiów ) zwiększanie nacisku na efekty działalności uczelni (jakość badań, dydaktyki) integracja uczelni z otoczeniem społeczno - gospodarczym uproszczenie ścieżek awansu wprowadzenie przejrzystych procedur konkursowych na stanowiska uczelniane szersze otwarcie się uczelni na pracowników i badaczy z zagranicy usprawnienie działania C.K.ds St.iTytułów I FILAR II FILAR

8 służą zwiększenie dostępu do studiów (stypendia socjalne) zapewnienie studentom szczególnie uzdolnionym warunków do rozwoju w kraju (stypendia naukowe) umiędzynarodowienie procesu kształcenia zwiększenie podmiotowości studentów, doktorantów III FILAR

9 Wybrane przykłady proponowanych zmian w prawie o szkolnictwie wyższym odnoszące się do ww. założenia PB * Uczelnia ma szczególności prawo do art. 6.1.[...] 4)[...] b) ustalania planów studiów i programów kształcenia, określających efekty kształcenia z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarów kształcenia [...] * Podstawowe zadania uczelni [...] art. 13.1.[...] 1) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;[...]

10 Art. 86c. Senat uchwala regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa: 1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 2) zasady wynagradzania twórców;[...] * Dbałość o prawa pracowników, studentów, doktorantów * Dotacja z budżetu państwa dla uczelni publicznej art. 94b. 1. W budżecie państwa jest określana dotacja na dofinansowanie zadań projakościowych (dotacja projakościowa), przeznaczona na: 1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych mających status KNOW, w tym z tytułu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników oraz specjalnych stypendiów naukowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz specjalnych stypendiów naukowych dla studentów;[...]

11 * Ocena pracy nauczyciela art. 132.[...] 3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego do opinii o wypełnianiu przez niego obowiązków dydaktycznych dołącza się ocenę studentów i doktorantów, przedstawianą po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych. * Upodmiotowienie studentów art. 99a. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

12 * Organizacja studiów art. 165. 1. Organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć. 2. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w punktach ECTS w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, zajęcia, które odbywał na podstawie porozumienia między uczelniami, zalicza się do osiągnięć wyrażonych w punktach ECTS w uczelni macierzystej[...] * Organizacja studiów art. 167.1. Absolwenci studiów otrzymują uczelniane dyplomy ukończenia studiów, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego i suplementy do dyplomów [...]

13 * Uprawnienia studentów art. 170 [...] 2. Student rozpoczynający studia odbywa przeszkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta. 3. Szkolenia prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z samorządami studenckimi uczelni wskazanymi przez co najmniej połowę uczelni w danej miejscowości[...] * Pomoc studentom (dostęp do studiów) Art. 182. 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

14 * Porównywalność dyplomów art. 191a. 1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie: 1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia; 2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia; 3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w kraju wydania.[...]

15 wzrost świadomości prawnej zorientowanie kształcenia na efekty uprawnienia studentów wzmacniające jego podmiotowość wpływanie na jakość kształcenia poprzez uczestnictwo w projektowaniu programu studiów, możliwości pozyskania specjalnych stypendiów naukowych i ocenie pracy nauczycieli akademickich mobilność i porównywalność dyplomów aktywizowanie swoich przedstawicieli w samorządzie studenckim Pożytki dla studentów wynikające z obecnie zaprojektowanych zmian polskiego prawa

16 Pożytki dla studentów wynikające z procesu bolońskiego szybsze wejście na rynek pracy przystosowanie do zmieniających się warunków rynku pracy rozwój umiejętności uniwersalnych uznawalność dyplomów rozwój osobowości możliwość indywidualnego rozwoju wyższa jakość uczenia się zatrudnialność rozumiana jako: umiejętność zatrudniania się przez całe życie, której towarzyszą: nawyk ciągłego zdobywania wiedzy, rozwijania kompetencji, uczenia się przez całe życie, obiektywne poczucie własnej wartości, umiejętność przedstawiania swoich kwalifikacji oraz rozwiązywania problemów w oparciu o posiadaną wiedzę

17 Przydatne materiały i linki: Przemysław Rzodkiewicz – prezentacja pt. Szanse zatrudnienia po studiach. Wyzwanie dla studenta czy dla uczelni www.ekspercibolonscy.pl (aktualne na dzień 20.04.2010r.)www.ekspercibolonscy.pl Uzasadnienie projektu oraz projekt zmian ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - www.nauka.gov.pl (aktualne na dzień 3o kwietnia 2010r.)www.nauka.gov.pl

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowe perspektywy dla kształcenia ukierunkowanego na studenta w świetle projektowanych zmian prawa Elżbieta Walkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google