Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października 2013r.

2 Wsparcie mieszkańców gminy w formie finansowej i rzeczowej
Rok Liczba mieszkańców gminy Śrem (dane z Urzędu Miejskiego w Śremie) Liczba środowisk objętych pomocą Liczba osób w środowiskach objętych pomocą % mieszkańców objętych wsparciem 2006 40.101 1.091 3.308 8,25% 2007 40.184 1.053 3.073 7,65% 2008 40.189 937 2.643 6,58% 2009 41.130 928 2.463 5,99% 2010 40.333 1.022 2.670 6,62% 2011 42.798 962 2.437 5,69% 2012 43.061 2.571 5,97%

3 Powody trudnej sytuacji życiowej klientów
Liczba rodzin 2010 2011 2012 Ubóstwo 446 443 457 Niepełnosprawność 470 404 450 Bezrobocie 467 386 403 Długotrwała lub ciężka choroba 382 311 333 Alkoholizm 169 201 157 Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 188 183 145

4 Kryterium dochodowe dodatki mieszkaniowe
Dochód w gospodarstwie jednoosobowym 175% kwoty najniższej emerytury ,51 zł Dochód w gospodarstwie wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury ,94 zł Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966)

5 Zasiłek rodzinny oraz dodatki
Kryterium dochodowe: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

6 Fundusz alimentacyjny
Przysługuje, jeżeli jego egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Osobom uprawnionym: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia; bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

7 Fundusz alimentacyjny
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje: w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł netto. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2013r. poz. 1228)

8 Gmina Śrem w rozwiązywaniu lokalnych kwestii społecznych
Ożywienie mechanizmów partnerstwa lokalnego między podmiotami ( samorząd, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, instytucje rynku pracy i integracji społecznej ) działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Stworzenie zintegrowanego systemu współpracy lokalnego samorządu i jego partnerów oraz włączenie w system wzajemnych relacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Dokumenty programowe STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚREM 2013 – 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚREM NA LATA 2008 – 2015

9 Kierunki działań Strategii
CEL GŁÓWNY 1: Wsparcie rodzin w kryzysie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży CEL GŁÓWNY 2: Poprawa systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży CEL GŁÓWNY 3: Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych Cele operacyjne: 3.1. Zwiększenie dostępności do usług społecznych 3.2. Wsparcie kompleksowe seniorów 3.3. Działania zmierzające do promowania zdrowego i higienicznego trybu życia i podtrzymywania sprawności fizycznej CEL GŁÓWNY 4: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców gminy

10 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
Walka z ubóstwem i wykluczeniem musi opierać się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu oraz na nowoczesnej i skutecznej ochronie socjalnej. Interwencja innowacyjnej ochrony socjalnej musi być połączona z szerokim zestawem polityk społecznych, łącznie z ukierunkowaną edukacją, pomocą społeczną, mieszkalnictwem, zdrowiem, godzeniem życia prywatnego i zawodowego oraz polityk rodzinnych.

11 Usługi pomocy i integracji społecznej
Cel i zadania mobilizowanie do zmiany sytuacji, poinformowanie o uprawnieniach , zasobach, możliwościach, poinformowanie o działalności instytucji wspierających, wspólne określenie trudności i wynikających z nich skutków, monitorowanie oraz wzmacnianie osoby, pokazywanie negatywnych konsekwencji działań i podejmowanie interwencji

12 Wartości i zasady w pracy socjalnej
Zasadę prawa do samostanowienia Zasadę współodpowiedzialności Zasadę dobra rodziny i poszczególnych jej członków – jeśli w ocenie pracownika socjalnego dobro dziecka jest zagrożone podejmuje interwencje w zakresie zabezpieczenia opieki dziecku

13

14 PRZESTRZEŃ NA OTWARTOŚĆ
Osoby chore lub po zakończonym leczeniu onkologicznym z orzeczonym stopniem niepełnosprawności Poniedziałek: pokazy filmów, nordic walking Wtorek: dyżury specjalistów ( psycholog, psychiatra, onkolog) Środa: zajęcia ruchowe- rehabilitacja z fizjoterapeutą Czwartek - zajęcia plastyczne, fotografik, zajęcia z fizjoterapeutą, nordic walking, dyżur specjalisty ds. uzależnień Sobota: fryzjerka, wizażystka / nordic walking, zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe z elementami jogi /

15 Tęczowi Wielkopolanie
Blok szkoleniowy: psychoonkologia, opieka paliatywna, zaburzenia psychiczne w przebiegu schorzeń onkologicznych, wsparcie fizjoterapeutyczne, pielęgnacja i opieka, Grupy Balinta z zakresu trudnych sytuacji w opiece, porozumiewaniu się z chorym, rodziną w różnych fazach choroby. Kolejne szkolenie z zakresu otępień, szczególnie w chorobie Alzheimera, z psychoonkologii- nakierowane na wsparcie w kryzysie, najtrudniejsze sytuacje z praktyki, umieranie, żałoba.

16 Dziękuję za uwagę Maria Świdurska Ośrodek Pomocy Społecznej Śrem, ul. Mickiewicza 40 tel


Pobierz ppt "Seminarium Działania lokalne i wspieranie włączenia społecznego oraz rozwijanie standardu jakości usług pomocy i integracji społecznej 14 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google