Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie"— Zapis prezentacji:

1 Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie
Janusz Witkowski Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie Warszawa, 1 października 2013 r.

2 Większe oczekiwania wobec statystyki publicznej w obecnych warunkach

3 Wzrost zapotrzebowania na dane statystyczne służące do:
Diagnoz sytuacji społeczno-gospodarczej, Tworzenia strategii i programów rozwojowych, Monitorowania zmian związanych z realizacją określonych strategii (programów), Sygnalizowania niekorzystnych zjawisk.

4 Zwiększone wymagania wobec statystyki publicznej
Dobra jakość danych, Szeroki zakres tematyczny statystyki publicznej, Szybsze udostępnianie danych – duża dynamika zmian, Łatwiejszy dostęp do danych statystycznych – nowe metody komunikacji społecznej, Elastyczne reagowanie na potrzeby użytkowników.

5 Statystyka jako podstawa diagnozy

6 Użyteczność danych statystycznych decyduje o znaczeniu statystyki publicznej
PKB – jako miernik wzrostu gospodarczego, Jakość życia (warunki życia, ubóstwo, wykluczenie społeczne). Rynek pracy, Inflacja, Ludność, Poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego.

7 PKB 33 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

8 JAKOŚĆ ŻYCIA A WZROST GOSPODARCZY
WARUNKI ŻYCIA SUBIEKTYWNY DOBROBYT (DOBROSTAN) MATERIALNE WARUNKI ZYCIA ZDROWIE POZIOM ZADOW0LENIA / SATYSFAKCJA EDUKACJA PRACA LUB INNE GŁÓWNE ZAJĘCIE STANY EMOCJONALNE CZAS WOLNY I RELACJE SPOŁECZNE BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE I FIZYCZNE SYSTEM WARTOŚCI INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NATURALNE JAKOŚĆ PAŃSTWA I PODSTAWOWE PRAWA

9 WIELOWYMIAROWOŚĆ OCENY JAKOŚCI ŻYCIA
Obiektywna ocena warunków życia w różnych dziedzinach egzystencji człowieka, Subiektywne postrzeganie własnego położenia

10 Ubóstwo w Polsce w 2012 r. 33 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

11 Ubóstwo i wykluczenie społeczne jako istotny element wielowymiarowej analizy jakości życia
Źródło: Badanie spójności społecznej

12 Ocena sytuacji na rynku pracy jako barometr kondycji gospodarki

13 Rynek pracy

14 Rynek pracy

15 Rynek pracy

16 Rynek pracy

17 Rynek pracy 33 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

18 Inflacja słabnie

19 Ceny 33 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

20 Ceny 33 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

21 Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego

22 Według definicji ludności faktycznej
w dniu 31 marca 2011 roku w Polsce mieszkało ok. 38,5 mln osób

23 Piramida wieku ludności (stan w dniu 30.06.2012 r.)

24 Ludność według ekonomicznych grup wieku w wybranych latach (stan w dniu 31 XII)

25 Współczynniki dzietności w latach 1990-2011

26 Przeciętne trwanie życia w latach 1960-2011

27 Urodzenia i zgony w latach 1990-2012 oraz prognoza do 2035 roku

28 Ludność rezydująca Ogółem – 37,2 mln osób Ludność wiejska – 40,9%
Mężczyźni – 17,9 mln Kobiety – 19,3 mln Ludność miejska – 59,1% Ludność wiejska – 40,9%

29 Diagnoza – podstawą budowy strategii i programów rozwoju
Międzynarodowych Strategia Lizbońska Europejska Strategia Zatrudnienia Strategia Europa 2020 Krajowych o charakterze strategicznym Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Strategia Rozwoju Regionalnego Strategie wojewódzkie

30 Statystyka jako podstawa monitorowania

31 Europa 2020: PRIORYTETY Rozwój inteligentny (smart growth)
rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Rozwój zrównoważony (sustainable growth) wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

32 Europa 2020: CELE NADRZĘDNE
Zatrudnienie Działalność badawczo-rozwojowa Klimat i energia Edukacja Zwalczanie ubóstwa 5 nadrzędnych celów mierzonych będzie przez zestaw wskaźników głównych

33 CEL: ZATRUDNIENIE Zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku lata do co najmniej 75%

34 CEL: DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
Osiągnąć poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równy 3% PKB, przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania w B+R przez sektor prywatny

35 CEL: KLIMAT I ENERGIA tzw. cele „20/20/20”
Zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%, Zwiększyć do 20% udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii, Zwiększyć efektywność energetyczną o 20% tzw. cele „20/20/20”

36 CEL: EDUKACJA Zmniejszyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną poniżej 10% Zwiększyć odsetek osób w wieku lata posiadających wykształcenie wyższe lub równoważne do co najmniej 40%

37 CEL: ZWALCZANIE UBÓSTWA
Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli Wspólnoty

38 CELE KRAJOWE Nazwa wskaźnika POLSKA UE 2010 2020 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata 64,6 71,0 68,6 75,0 Nakłady na B + R w % PKB 0,74 1,70 2,00 3,00 Odsetek osób (18-24 lata) nie kontynuujących nauki 5,4 4,5 14,1 10,0 Odsetek osób (30-34 lata) z wyższym wykształceniem 35,3 45,0 33,5 40,0 Szczegółowe informacje: wskaźniki monitorujące

39 Statystyka jako narzędzie sygnalizujące zagrożenia
Ewaluacja długu i deficytu publicznego głównym wyzwaniem reformatorskim wielu krajów. Wskaźniki monitorowania równowagi makroekonomicznej.

40 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce
Według tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej: deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku wyniósł: mln zł, tj. -3,9% PKB (w 2011 roku deficyt wyniósł: mln zł, tj. -5,0% PKB) dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku wyniósł: mln zł, tj. 55,6% PKB (w 2011 roku dług wyniósł: mln zł, tj. 56,2% PKB) 33 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

41 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych
Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektorów w Polsce (w mln zł) Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych % PKB -7,4 -7,9 -5,0 -3,9 Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym -5,4 -6,4 -4,2 Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym -4 519 -1,1 -1,2 -0,7 -0,3 Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych -3 079 -1 348 3 359 -0,9 -0,2 -0,1 0,2 Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 50,9 54,8 56,2 55,6 33 Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych

42 System monitorowania rozwoju – STRATEG
Projekt realizowany przez GUS we współpracy z MRR

43 STRATEG – cel projektu Usprawnienie procesu monitorowania i programowania polityki rozwoju, poprzez: Zapewnienie zintegrowanego systemu informacji na potrzeby: monitorowania realizacji strategii rozwojowych i polityk publicznych, programowania i monitorowania nowej perspektywy polityki spójności na lata , monitorowania i analizowania trendów i procesów rozwojowych w ich wymiarze terytorialnym.

44 STRATEG zakres informacyjny
Wskaźniki monitorowania celów dokumentów strategicznych: Strategia Europa 2020 krajowe dokumenty o charakterze strategicznym Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju Zintegrowane strategie rozwoju (strategie sektorowe) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Umowa Partnerstwa strategie wojewódzkie (w miarę ich aktualizacji) programy operacyjne (w miarę ich przyjmowania)

45 STRATEG zakres informacyjny
Wskaźniki monitorowania celów polityki spójności Oparty na statystyce publicznej zestaw wskaźników istotnych dla monitorowania polityki rozwoju Informacje dostępne w przekrojach: Polska ogółem Przekroje terytorialne (NTS2-NTS5) Obszary funkcjonalne (Polska Wschodnia) UE, kraje członkowskie, regiony UE

46 STARTEG sposoby wyboru wskaźników
STRATEG Wyszukiwarka Portret JST Strategie i programy Cele polityki spójności Obszary tematyczne

47 ROLA STATYSTYKI Diagnoza sytuacji Scenariusze rozwoju Ewaluacja
INFORMACJE Diagnoza sytuacji Podejmowanie decyzji Scenariusze rozwoju Monitorowanie zmian Ewaluacja

48 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Rola i znaczenie statystyki publicznej we współczesnym świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google