Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia Osób Prawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia Osób Prawnych"— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia Osób Prawnych
Kraków Anna Bulka

2 AGENDA Informacje o ZLSP i AR i PS Zasady i wartości spółdzielcze
Osoba prawna Spółdzielnia Zasady zakładania i funkcjonowania spółdzielni Pytania i odpowiedzi

3 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
jest dobrowolną i samodzielną organizacją spółdzielczą zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje, które założyły Związek lub do niego przystąpiły. Związek działa od 1991 na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze. 3

4 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni; prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej; prowadzenie archiwów i składnic dokumentów. 4

5 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy prowadzi swoją działalność w trzech zasadniczych zakresach:
Pomoc istniejącym spółdzielniom w rozwijaniu ich działalności; Rozwój nowych form spółdzielczych; Udział w instytucjonalizacji i integracji sektora polskiej ekonomii społecznej;

6 Pomoc istniejącym spółdzielniom
Promocja dokonań spółdzielni (produktów i usług), pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, pomoc w udziale w targach i innych imprezach wystawienniczych; Zespół Konsultacyjny, mający na celu pomoc spółdzielniom w zakresie doradztwa prawnego, finansowego, księgowego i organizacyjnego, pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw; Pomoc w pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania, przede wszystkim z funduszy strukturalnych.

7 Rozwój nowych form spółdzielczych
Poszerzenie i umocnienie działalności Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości w Krakowie; Udział w projektach polskich i europejskich, wprowadzających nowe rozwiązania dla spółdzielni,

8 Ekonomia społeczna Działania na rzecz zapewnienia udziału spółdzielczości w integrującym się sektorze ekonomii społecznej; Udział w pracach Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej;

9 Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
powstała w 2000 r. na podstawie projektu finansowanego przez szwedzką organizację KF Project Centre, który zatytułowany był: „Lokalny rozwój spółdzielczości w dwóch krajach Europy Środkowo – Wschodniej”. Projekt oprócz strony szwedzkiej i polskiej obejmował również partnerów słowackich, czego efektem było powstanie Agencji Rozwoju Spółdzielczości w Martinie

10 Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Celem działania Agencji Rozwoju Spółdzielczości jest wspieranie rozwoju ruchu spółdzielczego, wspieranie idei samopomocy, solidaryzmu społecznego, podnoszenie jakości życia całej społeczności regionu małopolskiego poprzez bezpośrednie wykorzystywanie potencjału osobowego i kwalifikacji osób zamieszkujących ten teren i pomoc w rozpoczynaniu, rozwijaniu działalności gospodarczej i przedsiębiorczości lokalnej, co w dalszej perspektywie przyczyniać się ma do tworzenia nowych miejsc pracy i walki z narastającym bezrobociem.

11 GOSPODARKA NARODOWA SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR PRYWATNY SPÓŁDZIELNIE
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA SPÓŁDZIELNIE JEDNOSTKI GOSPODARCZE ORGANIZACJISPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA WŁASNOŚĆ KOMUNALNA WŁASNOŚĆ MIESZANA WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA KOMUNALNE ZAKŁADY BUDŻETOWE SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMIN PRZEDSIĘBIORSTWA I INNE ZAGRANICZNE PODMIOTY GOSPODARCZE FILIE I PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNYCH OSÓB PRAWNYCH JOINT VENTURES Z PRZEWAGĄ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAKŁADY BUDŻETOWE ŚRODKI SPECJALNE INNE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI GOSPODARCZE OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z KAPITAŁEM PRYWATNYM FUNDACJE I ZAKŁADY FUNDACJI POZOSTAŁE (NP.SC ZAKŁADY KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

12 Osoba prawna Jest to trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej, wyposażonej przez prawo w osobowość prawną (czyli zdolność do samodzielnego, tj. we własnym imieniu, występowania w obrocie prawnym w charakterze podmiotu praw i obowiązków jako strona stosunku cywilnoprawnego).

13 Osoby prawne spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych):
spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia (Prawo spółdzielcze), przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych), jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa),

14 Osoby prawne kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne - diecezje, parafie, organizacje kościelne itp. (ustawy regulujące status poszczególnych wyznań), wyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym), fundacja (ustawa o fundacjach), partia polityczna (ustawa o partiach politycznych), stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o zakładach opieki zdrowotnej), związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych).

15 Osobami prawnymi nie są m.in.:
spółka cywilna, spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, stowarzyszenie zwykłe organy władzy państwowej z aparatami towarzyszącymi (z niektórymi wyjątkami, jak np. fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego), oddział osoby prawnej.

16 WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZE
samopomoc, demokracja, równość, sprawiedliwość, solidarność oraz uczciwość, otwartość, odpowiedzialność społeczna i troska o innych

17 Zasady spółdzielcze 1. dobrowolnego i otwartego członkostwa
7. troski o lokalną społeczność 1. dobrowolnego i otwartego członkostwa 2. demokratycznej członkowskiej kontroli 3. ekonomicznego uczestnictwa członków 4. autonomii i niezależności 5. oświaty, szkolenia i informacji 6. współpracy między spółdzielniami

18 SPÓŁDZIENIA jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób,
o zmiennym składzie osobowym, o zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą

19 Stanisław Thugutt Spółdzielnia to nie spółka handlowa, której członkowie marzą o jak największych majątkach. Prawdziwy spółdzielca wie, że jego celem nie jest zdobyć jak największy majątek, tylko posiadać tyle, aby móc żyć życiem czystym i wolnym. I wie także, że nie tylko on ma prawo tak żyć, ale wszyscy inni, którzy chcą oprzeć swój byt na uczciwej pracy.

20 Różnice Przedsiębiorstwo społeczne Przedsiębiorstwo kapitałowe Cel
(np. spółdzielnia ) Przedsiębiorstwo kapitałowe (np. osoba prowadząca działalność gospodarczą) Cel Działalność Środki Zyski

21 Podstawy prawne Spółdzielnia działa w oparciu o uchowany Statut, Prawo spółdzielcze i inne przepisy np. ustawę o rachunkowości, prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej itd…

22 Założyciele: Osoby fizyczne Osoby prawne Mieszane
min. 10 podpisów ( wyj. w spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielni socjalnych liczba założycieli nie może być mniejsza od 5 ) Osoby prawne z pełną zdolnością do czynności prawnych lub te które jej nie mają, ale to wynika z przepisów np. spółdzielnie uczniowskie. Osoby prawne np. dwie spółdzielnie i spółka jawna zakładają nową spółdzielnię co najmniej 3 osoby ( tu statut przewiduje, że członkami są osoby prawne ) Mieszane łącznie min. 10 założycieli

23 Założyciele spółdzielnie socjalne:
Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż: pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.”,

24 Spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1)osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 2)osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001); 3)niepełnosprawni, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

25 Spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli; 2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego; 3) kościelne osoby prawne.”;

26 Walne zebranie W trakcie walnego zebrania założyciele uchwalają statut poprzez złożenie pod nim podpisów, a także podejmują uchwały o: powołaniu spółdzielni powołaniu Zarządu powołaniu Rady Nadzorczej

27 STATUT SPÓŁDZIELNI Statut jest aktem prawnym stanowiącym zbiór przepisów, który powinien dobrze znać każdy członek i działacz spółdzielni. Reguluje on całokształt struktury organizacyjnej spółdzielni, prawa i obowiązki członków oraz inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.

28 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze
Oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby Przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania jeżeli założono ja na czas określony

29 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze
Wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować , terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie węcej niż jednego udziału, może określić ich górną granicę

30 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze
Prawa i obowiązki członków Zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków, Zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał

31 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze
Zasady i tryb wyboru oraz odwoływania organów spółdzielni Zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni

32 INNE DOKUMENTY DEKLARACJA CZŁONKOWSKA REGULAMINY PROTOKOŁY UCHWAŁY

33 Zasady dotyczące prowadzenia gospodarki w spółdzielniach
określa dział VII Prawa Spółdzielczego Art. 67. [Zasady gospodarki spółdzielni] Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. 33

34 Pytania i odpowiedzi

35 anna@spoldzielnie.org.pl Anna Bulka
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, Kraków tel./fax.: 012/ dziękuję za uwagę Anna Bulka


Pobierz ppt "Spółdzielnia Osób Prawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google