Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakładanie stowarzyszenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakładanie stowarzyszenia."— Zapis prezentacji:

1 Zakładanie stowarzyszenia.
Maciej Skrzypek 5 listopada 2008r. Szkolenie finansowane ze środków Gminy Wrocław.

2 ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA
PROGRAM SZKOLENIA ZAKŁADANIE STOWARZYSZENIA 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia 2. Stowarzyszenie – pojęcie, rodzaje. Podstawa prawna. 3. Krajowy Rejestr Sądowy – czym jest? Co zgłaszać? 4. Rodzaje działalności. 5. Etapy rejestracji: statut, zebranie założycielskie, uchwały, organy, wniosek o rejestrację, niezbędne opłaty, właściwy organ rejestrowy, czynności po rejestracji (konto, NIP, REGON), kontrola i nadzór. 6. Jednostki terenowe stowarzyszenia – procedura tworzenia. 7. Tworzenie przykładowego statutu, sporządzanie uchwał, wypełnianie formularzy rejestrowych – WARSZTATY. 8. Sesja pytań i odpowiedzi.

3 Podstawa prawna Art. 12 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

4 Podstawowe pojęcia Działalność społeczna = działalność sektora pozarządowego (III sektor) III sektor = organizacje działające społecznie non profit i not-for-profit (nie dla zysku) ≠ sektor państwowy (finanse publiczne) ≠ sektor prywatny (organizacje lub instytucje nastawione na zysk)

5 Podstawowe pojęcia Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

6 Podstawowe akty prawne
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r.

7 Zakładanie stowarzyszenia.

8 Definicja Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

9 Rodzaje stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, stowarzyszenia zwykłe,
kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe, związki stowarzyszeń.

10 Stowarzyszenie rejestrowe
może przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej, podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem, zawierać umowy na realizację zadań publicznych, prowadzić działalność gospodarczą, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osoby prawne, powoływać oddziały terenowe (jednostki), ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

11 Stowarzyszenie zwykłe
NIE MOŻE (art. 42): • powoływać swoich oddziałów terenowych, • łączyć się w związki stowarzyszeń, • zrzeszać osób prawnych, • prowadzić działalności gospodarczej, • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej. Jedynymi dozwolonymi przez prawo przychodami stowarzyszeń zwykłych są składki członkowskie.

12 Etapy rejestracji statut, zebranie założycielskie,
lista członków założycieli, uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego, o wyborze zarządu, o wyborze organu nadzoru wewnętrznego złożenie dokumentów rejestrowych do KRS, czynności po rejestracji.

13 Założyciele stowarzyszenie rejestrowane w KRS 15 członków założycieli
stowarzyszenie zwykłe 3 członków założycieli obywatele polscy cudzoziemcy – mający miejsce zamieszkania w Polsce,

14 Członkowie członkami mogą być osoby fizyczne i prawne (członkowie wspierający), obywatele polscy, cudzoziemcy - miejsce zamieszkania w Polsce/ poza Polską małoletni w wieku lat mogą być członkami stowarzyszenia, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze (ale w organach stanowić muszą mniejszość), małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych (opiekun, rodzice)

15 Majątek i kapitał początkowy
na etapie tworzenia nie jest konieczny żaden majątek, stowarzyszenie opiera się na kapitale w postaci pracy społecznej członków, majątek powstawać może ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

16 Organy Walne zgromadzenie członków – najwyższa władza, podejmuje najistotniejsze decyzje, Zarząd – obligatoryjny – organ prowadzący sprawy stowarzyszenia i je reprezentujący, Komisja Rewizyjna – obligatoryjna – organ kontroli wewnętrznej – dba o przestrzeganie statutu przez członków i zarząd,

17 Organy Walne zgromadzenie członków najwyższa władza,
przykładowe kompetencje: uchwalanie wytycznych dotyczących programu działania Stowarzyszenia, rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków i sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród członków stowarzyszenia, udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi, odwoływanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, uchwalanie zmian w statucie, odejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku lub o połączeniu z inna organizacją, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, uchwalanie wysokości składek członkowskich. domniemanie kompetencji.

18 Organy Zarząd organ obligatoryjny, przykładowe kompetencje:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, formułowanie programu działania Stowarzyszenia, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, obrót majątkiem Stowarzyszenia, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, podejmowanie uchwał i wydawanie na ich podstawie przepisów wykonawczych dla realizacji celów statutowych, podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

19 Organy Komisja Rewizyjna organ obligatoryjny,
sprawuje kontrolę wewnętrzną, dba o przestrzeganie statutu przez członków i zarząd.

20 Jednostki terenowe Jednostki/oddziały mogą występować w dwóch formach:
posiadające własną osobowość prawną, nieposiadające własnej osobowości prawnej,

21 Jednostki terenowe Jednostki/oddziały posiadające własną osobowość prawną Etapy rejestracji: statut musi przewidywać możliwość utworzenia jednostki oraz określać zasady jej powoływania, konieczni założyciele, powoływany jest zgodnie z zapisami statutu - uchwałą właściwego organu organizacji głównej (macierzystej), konieczna rejestracja (formularze standardowe, dodatkowo uchwała o powołaniu oddziału, statut, wyciąg z rejestru organizacji macierzystej) Formularz KRS-WA

22 Jednostki terenowe Jednostki/oddziały nieposiadające własnej osobowości prawnej Etapy rejestracji: statut musi przewidywać możliwość utworzenia jednostki oraz określać zasady jej powoływania, Niejasny jest obowiązek zgłaszania go do KRS, Taka jednostka posługuje się numerem KRS i osobowością prawną jednostki macierzystej, Zarząd jednostki poinformować powinien starostę o jej powstaniu.

23 Nadzór i kontrola zewnętrzna
Organem kontroli zewnętrznej i nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego stowarzyszenie ma siedzibę (lub odpowiednio – w mieście na prawach powiatu – prezydent).

24 Informacje praktyczne

25 Statut Elementy konieczne (art. 10 ustawy): • nazwa, • teren działania i siedziba, • cele i sposoby ich realizacji, • sposób nabycia/przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków, • władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, kompetencje, • sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, • sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, • zasady wprowadzania zmian w statucie, • sposób rozwiązania stowarzyszenia.

26 Zebranie założycielskie
przedstawienie celu zebrania, lista członków założycieli wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez nich wymogów ustawowych, ustalenie sposobu głosowania, wybór przewodniczącego i sekretarza, wybór komisji skrutacyjnej, prezentacja statutu i dyskusja nad nim, głosowanie uchwał, protokół, zamknięcie zebrania.

27 Uchwały o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu,
o wyborze komitetu założycielskiego, o wyborze zarządu, o wyborze organu nadzoru wewnętrznego.

28 Niezbędne dokumenty do KRS
statut, protokół z zebrania założycielskiego, lista członków założycieli, lista obecności na zebraniu założycielskim, uchwały, formularze: KRS-W20 - formularz główny, KRS-WK – Organy podmiotu - informacje o zarządzie i komisji rewizyjnej, KRS-WF – Założyciele (informacje o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego), KRS-WM – Przedmiot działalności (gdy zgłaszamy wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców). ewentualnie – wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia.

29 Niezbędne dokumenty do KRS
Krajowy Rejestr Sądowy, dwa komplety dokumentów w oryginale, poczta/biuro podawcze, kopia do archiwum, wniosek o rejestrację i inne dokumenty podpisuje komitet założycielski

30 Opłaty Bez działalności gospodarczej: Zwolnienie z opłat. Z działalnością gospodarczą: 1000,00 zł – wpis w rejestrze przedsiębiorców, 500,00 zł – publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

31 Pozostałe obowiązki REGON NIP Rachunek w banku


Pobierz ppt "Zakładanie stowarzyszenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google