Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ ŚRODKÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ ŚRODKÓW."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA

2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego PRIORYTET III ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Dostępne w ramach ogłoszonego naboru środki : 1 590 000 euro 6 442 839 zł – (przy kursie obowiązującym na III kwartał 2005 r 1 euro = 4,0521 zł)

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Głównym celem poddziałania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez lokalne ośrodki zdrowia. Celami szczegółowymi poddziałania są: -zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach, - ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia, - poprawa jakości wyposażenia i stanu budynków ośrodków zdrowia, Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości ochrony zdrowia nie zaś na rozbudowę tego sektora.

4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia BENEFICJENCI Jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat) Jednostki samorządu terytorialnego (gmina i powiat) Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty

5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia BENEFICJENCI Ośrodki zdrowia, w tym przychodnie i poradnie – zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i samorząd gminny Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia

6 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia RODZAJE PROJEKTÓW : 1.Przebudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa. 2.Wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne 3.Termoizolacja budynków 4.Przebudowa i wyposażenie sal zabiegowych 5.Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych 6.Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie w tym: zakup sprzętu komputerowego 7.Modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych m.in. Sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji

7 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia WYDATKI KWALIFIKOWALNE Prace przygotowawcze : Prace przygotowawcze : - przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych,ekspertyz) - przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych,ekspertyz) - przygotowanie dokumentacji technicznej: w tym przygotowanie studium wykonalności, raportu - przygotowanie dokumentacji technicznej: w tym przygotowanie studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, oddziaływania na środowisko, - prace projektantów, architektów, - prace projektantów, architektów, - przygotowanie dokumentacji przetargowej, - przygotowanie dokumentacji przetargowej,

8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia WYDATKI KWALIFIKOWALNE Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym, w tym: - prace budowlano – montażowe, - prace budowlano – montażowe, - prace instalacyjne - prace instalacyjne - prace wykończeniowe, - prace wykończeniowe, - zakup sprzętu ni rozerwalnie związanego z funkcjonowaniem - zakup sprzętu ni rozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, inwestycji, - nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości - nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji realizacji inwestycji Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją postanowień umowy o dofinansowanie projektu (m.in.. koszty zabezpieczeń, koszty umowy o dofinansowanie projektu (m.in.. koszty zabezpieczeń, koszty rachunku bankowego itd.) rachunku bankowego itd.)

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Maksymalna wysokość dotacji z EFRR : maksymalnie do 75 % kwalifikujących się wydatków publicznych Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: z budżetu państwa – Ministerstwo Gospodarki i Pracy (10% wydatków kwalifikowalnych) oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez danego dysponenta części budżetowej Źródła finansowania : EFRR oraz Budżet JST

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

11 PODDZIAŁANIE 3.5.2 OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW : KRYTERIA FORMALNE DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PODDZIAŁANIA 3.5.2 1.Kompletność wniosku, 2.Kompletność załączników, 3.Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku, 4.Zgodność z celami działania określonymi w UZPORR, 5.Zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w UZPORR dla danego działania, 6.Okres realizacji projektu nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia)

12 PODDZIAŁANIE 3.5.2 OCENA FORMALNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW KRYTERIA FORMALNE DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PODDZIAŁANIA 3.5.2 7. Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR 8. Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR 9. Kwalifikowalność wydatków, 10. Źródła finansowania projektu, 11. Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto, 12. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, które są zbieżne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego

13 PODDZIAŁANIE 3.5.2 OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW (KARTY OCENY – PODDZIAŁANIE 3.5.2.)

14

15

16

17 PODDZIAŁANIE 3.5.2 OCENA MERYTORYCZNA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW : WNIOSEK SPEŁNIA KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE : - UZYSKAŁ POZYTYWNĄ OCENĘ FORMALNĄ, - SPEŁNIA KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DLA DANEGO DZIAŁANIA I UZYSKAŁ PODCZAS OCENY PRZEZ PANEL EKSPERTÓW CO NAJMNIEJ 60% MOŻLIWYCH PUNKTÓW


Pobierz ppt "SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ ŚRODKÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google