Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okres realizacji projektu: 2009 – 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okres realizacji projektu: 2009 – 2013"— Zapis prezentacji:

1 Okres realizacji projektu: 2009 – 2013
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Okres realizacji projektu: 2009 – 2013 Budżet projektu w 2009 : zł Budżet projektu ogółem: zł

2 oraz usług pomocy społecznej
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Celem głównym projektu jest opracowanie i wdrożenie standardów instytucji oraz usług pomocy społecznej do 2013 roku. Cel główny osiągany będzie poprzez realizację takich działań, które pozwolą uzyskać cele szczegółowe uruchamiający efekt synergii:

3 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Cel 1 Przygotowanie i wypracowanie rekomendacji do wdrożenia standardów organizacyjnych, tzw. Standardów Instytucji oraz Standardów Usług. Cel ten będzie osiągany za pomocą pilotażowego wdrażania modelowych rozwiązań w jednostkach pomocy i integracji sp. powiatu i gminy, a także w wybranych org. pozarządowych.

4 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Cel 2 Wypracowanie i sprawdzenie użyteczności i efektywności innowacyjnych metod środowiskowej pracy socjalnej ukierunkowanej na aktywizujące wsparcie grup społecznych, środowisk i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Celem tak pojętej pracy socjalnej jest wyprzedzające reagowanie na sytuację społeczno-zawodową osób zagrożonych społeczną marginalizacją i wykluczeniem poprzez działania o charakterze „animacji – mediacji – lokalnej polityki społecznej”.

5 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Cel 3 Opracowanie standardu pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Standard ten powinien zawierać elementy nowej metodyki pracy socjalnej: Streetworker Bezdomności, a także ścieżkę proceduralną aktywizacji osoby bezdomnej od noclegowni do lokalu socjalnego wraz z określeniem ścisłych zasad współpracy samorządu gminnego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

6 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Cel 4 Wzmocnienie i integracja instytucji pomocy społecznej i administracyjnej w zakresie narzędzi informatycznych jako elementu standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej poprzez dostarczenie administracji publicznej w tym jednostkom samorządu terytorialnego (pomocy społecznej) niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz specjalistycznych szkoleń

7 Cele powyższe będą realizowane w na stępujących działaniach
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Cele powyższe będą realizowane w na stępujących działaniach Działanie1 Prace analityczne i badawcze funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie usług społecznych i pracy socjalnej; Działanie 2 Wprowadzenie innowacyjnych metod środowiskowej pracy socjalnej w środowiskach marginalizowanych ; Działanie 3 Opracowanie modelu "Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności" (z elementami streetworkingu dla bezdomnych);

8 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1 Prace analityczne i badawcze funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie usług społecznych i pracy socjalnej obejmą: diagnozę i charakterystykę stanu faktycznego struktur organizacyjnych pomocy społecznej i usług (OPS, PCPR, CIS); wypracowanie Wzorcowego Modelu Instytucji i Standardu Usług; Przeprowadzenie pilotażu Modelu w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej;

9 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Partnerami strategicznymi Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w działaniu 1 są: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych Stowarzyszenie Samorządowe Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

10 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 2 Wprowadzenie innowacyjnych metod środowiskowej pracy socjalnej w środowiskach marginalizowanych . W działaniu tym podjęte zostaną: diagnoza potencjału służb społecznych i środowiskowej pracy socjalnej (pozytywnych doświadczeń w zakresie prowadzenia środowiskowej pracy socjalnej oraz posiadanych, a nie wykorzystywanych możliwości w ujęciu diagnostyczno-prognostycznym); stworzenie i działalność Laboratorium Innowacji Społecznej; modelowanie rozwiązań do zastosowania w pracy pracownika socjalnego; wdrażanie nowego modelu;

11 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Partnerami strategicznym Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w działaniu 2 są: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Fundacja Instytut Spraw Publicznych

12 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 3 Opracowanie modelu "Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności" (z elementami streetworkingu dla bezdomnych) dotyczyć będzie: wypracowania szczegółowych elementów diagnozy istniejącej sytuacji w grupach eksperckich; wypracowania modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności– w grupach tematycznych: mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia, zatrudnienia i edukacji, pracy socjalnej, komunikacji sp.i streetworkingu;

13 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej działania edukacyjno-szkoleniowe i wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządów gmin w celu poznania nowatorskich rozwiązań; nadzorowanie powstawania partnerstw lokalnych w 6 rejonach Polski, pilotaż w grupie gmin w Polsce; prowadzenie badań oraz nadzoru naukowego nad projektem przez grupę naukowców.

14 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Partnerami strategicznymi Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w działaniu 3 są: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny Fundacja Barka Stowarzyszenie MONAR Caritas Kielce Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

15 Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i administracji
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 4 Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i administracji w zakresie narzędzi informatycznych realizowane poprzez: analityczny audyt danych zawartych w zbiorze centralnym SI POMOST; warsztaty i szkolenia z zakresu analizy danych oraz zakup narzędzi i sprzętu umożliwiających lepsze analizowanie danych;

16 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej przebudowę zbiorów centralnych zgodnie z rekomendacjami audytu oraz przystosowanie statystycznej aplikacji centralnej i homologowanego oprogramowania SI POMOST do nowej struktury zbiorów; szkolenie pracowników WPS i ROSP z aplikacji SAC;

17 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 4 Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i administracji w zakresie narzędzi informatycznych realizowane poprzez cd.: przygotowanie strategii informatyzacji i standardu informatycznego; pracowników jednostek pomocy społecznej z obsługi oprogramowania użytkowego SI POMOST; zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby instytucji pomocy i integracji sp. oraz jednostek realizujących świadczenia rodzinne;

18 Wybór grup docelowych jest ściśle powiązany z celami projektu.
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Wybór grup docelowych jest ściśle powiązany z celami projektu. Pracownicy realizują zadania państwa i samorządu terytorialnego w zakresie pomocy grupom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz w gorszym położeniu ekonomicznym.

19 Grupami docelowymi będą:
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Grupami docelowymi będą: jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy; organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy; pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w tym obszarze, w tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

20 Wszystkie działania są realizowane w następujących fazach:
Etapy realizacji projektu 1.18 Wszystkie działania są realizowane w następujących fazach: Faza I - Diagnoza Faza II – Opracowanie modelu Faza III – Edukacja i informacja Faza IV - Pilotaż Faza V - Wnioski i rekomendacje Faza VI - Upowszechnianie rezultatów

21 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Rezultaty: Poszerzenie kompetencji pracowników socjalnych oraz wdrożenie działań profilaktycznych ograniczających marginalizację społeczną; Poprawa jakości świadczenia usług pomocy i integracji społecznej w lokalnych środowiskach;

22 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Rezultaty cd.: Stworzenie partnerstw lokalnych w ramach pilotażu; Pilotażowe wdrożenie w 16 gminach gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w obszarze bezdomności; Stworzenie Katalogu Dobrych praktyk Gmin

23 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Rezultaty cd.: Utworzenie Laboratorium Innowacji Społecznej; Podręcznik specjalizacji pracy socjalnej w zakresie Animacji-Mediacji – Lokalnej Polityki Społecznej; Zespół trenerski złożony z 70 osób;

24 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Rezultaty cd.: Przeszkolenie do 3000 osób ( w tym 2500 pracowników socjalnych ze wszystkich województw i 370 pracowników PCPR); Pakiet informacyjno-multimedialny i edukacyjno-samokształceniowy; System wsparcia e-learningowego; 3 konferencje skierowane do ROPS, wybranych organizacji pozarządowych, środowisk akademickich; pracowników socjalnych, lokalnych instytucji pomocy społecznej i samorządów;

25 Rezultaty cd.: Projekt 1.18. Tworzenie i rozwijanie standardów jakości
usług instytucji pomocy i integracji społecznej Rezultaty cd.: Krajowy raport badawczy oraz ekspertyzy zagraniczne (Francja, Niemcy, Finlandia, Anglia) dotyczące europejskich standardów usług i instytucji pomocy i reintegracji społecznej; Publikacja opisująca projekt modelowych instytucji POS, PCPR, Centrum Integracji Społecznej; Poradnik prowadzenia pilotażu w gminach i powiatach;

26 Rezultaty cd.: Projekt 1.18. Tworzenie i rozwijanie standardów jakości
usług instytucji pomocy i integracji społecznej Rezultaty cd.: 4 konferencje specjalistyczne dla OPS i PCPR; Katalog dobrych praktyk z gmin i powiatów wdrażających standardy; Katalog barier administracyjno-prawnych; przeszkadzających we wprowadzaniu standardów; Pakiet propozycji projektów rozwiązań prawnych dla modyfikacji ustaw i rozporządzeń w obszarze pomocy i integracji społecznej;

27 Dziękuję Państwu za uwagę
Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Okres realizacji projektu: 2009 – 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google