Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM
Stanisław Koziej ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM WSZP

2 Bezpieczeństwo narodowe Zimowy, IV Prof. dr hab. Stanisław Koziej
SYLLABUS PRZEDMIOTU: „ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM” NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe SPECJALNOŚĆ: SEMESTR: Zimowy, IV PROWADZĄCY Prof. dr hab. Stanisław Koziej NAZWA PRZEDMIOTU Zarządzanie bezpieczeństwem militarnym PRZEDMIOT: Specjalnościowy – zaliczenie na ocenę LICZBA GODZIN: 18; wykłady – 10, ćwiczenia 8 PUNKTY ECTS: 3 ZAŁOŻENIA I CELE: Zapoznanie studentów z zadaniami, organizacją i zasadami funkcjonowania podstawowych organów zarządzania bezpieczeństwem militarnym, w tym w szczególności kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a także obowiązkami i zasadami pracy i służby w tych organach. NAZWA PRZEDMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH WRAZ Z WYMAGANIAMI WSTĘPNYMI Teoria bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa WSZP

3 Repetytorium Podsumowanie
Tematyka Funkcje i instytucje zarządzania bezpieczeństwem militarnym na szczeblu państwa Kierowanie siłami zbrojnymi przez Ministra Obrony Narodowej Struktura, zadania i zasady działania BBN oraz MON System dowodzenia siłami zbrojnymi Struktura, zadania i zasady działania organów dowodzenia i zarządzania wojskowego Zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi oraz przemysłem obronnym Zarządzanie zakładem przemysłu obronnego Repetytorium Podsumowanie WSZP

4 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony
Literatura Konstytucja RP Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej Ustawy o stanach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny) Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej WSZP

5 Literatura S. Koziej, Skrypty internetowe z dziedziny bezpieczeństwa, Warszawa/Ursynów 2008 Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka –dydaktyka, WSH-E, Łódź 2006 S. Koziej, Kierowanie obroną narodową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997 Kownacki (red.), Kształtowanie się systemu planowania obronnego w kontekście pozamilitarnych przygotowań obronnych, Wyd. MON, Departament Polityki Obronnej, Warszawa 2004 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP z 2007 r.; Strategia obronności RP z 2000 WSZP

6 zarządzania bezpieczeństwem
Funkcje i instytucje zarządzania bezpieczeństwem WSZP

7 Kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem militarnym
kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem - jedna z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej) cel: przygotowanie i bieżące utrzymywanie systemu bezpieczeństwa państwa na wszystkich jego szczeblach oraz kierowanie jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny WSZP

8 Skład systemu kierowania i administrowania bezpieczeństwem
Całość organów władzy i administracji odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych, powiązanych informacyjnie i pozostających w ustanowionych prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz z ich aparatem pomocniczym (administracyjnym, sztabowym, organizacyjnym) oraz niezbędną infrastrukturą WSZP

9 Podsystemy wykonawcze
Uniwersalny model kierowania Decydent Organ doradczy doradztwo propozycje zadania Organ sztabowy (administracyjny) obsługa planowanie monitoring koordynacja Podsystemy wykonawcze WSZP

10 SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RADA GABINETOWA
RADA MINISTRÓW PREZYDENT PREMIER RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Koordynacja ON Koordynacja BW MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Ministrowie Wojewodowie WSZP Samorządy

11 PRZYGOTOWANIA OBRONNE
PLANOWANIE * planowanie operacyjne * wieloletnie programowanie rozwoju systemu obronności ORGANIZOWANIE * bieżące koordynowanie i budżetowanie zadań obronnych * szkolenie * utrzymywanie zasobów i infrastruktury WSZP

12 DOKUMENTY STRATEGICZNE
P J Strategia Bezpieczeństwa Narodowego STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO STRATEGIA OBRONNOŚCI RP DOKTRYNY WOJSKOWE D O K U M E N T Y P L A I S C Z Planowanie strategiczno-operacyjne Programowanie i budżetowanie obronne Plany funkcjonowania (resortu, województwa) w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny Plan użycia i działania Sił Zbrojnych RP Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Sześcioletnie programy przygotowań obronnych... (resortu, województwa) Sześcioletnie programy rozwoju Sił Zbrojnych RP Sześcioletnie programy przygotowań obronnych RP WSZP

13 KOMPETENCJE DECYDENTÓW
WSZP

14 Sejm WSZP

15 Powołuje rząd, w tym Ministra Obrony Narodowej
Sejm: Powołuje rząd, w tym Ministra Obrony Narodowej Ustanawia prawo – w tym prawo obronne Kontroluje rząd, w tym MON m.in. poprzez: ustanawianie budżetu obronnego wysłuchiwanie informacji o realizacji zadań (interpelacje) WSZP

16 SEJM - Komisje Art. 17 1. Komisje sejmowe są organami powołanymi do: 1) rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, 2) wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. 2. Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami. WSZP

17 Art Ustanawia się następujące komisje stałe: 1) Administracji i Spraw Wewnętrznych, 2) do Spraw Służb Specjalnych, 3) do Spraw Kontroli Państwowej, 3a) 11) do Spraw Unii Europejskiej, 4) Edukacji, Nauki i Młodzieży, 5) Etyki Poselskiej, 6) (uchylony), 12) 7) Finansów Publicznych, 8) Gospodarki, 9) Infrastruktury, 10) 13) Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 11) Kultury i Środków Przekazu, 12) Łączności z Polakami za Granicą, 13) Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 14) Obrony Narodowej, 15) Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 16) Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 17) 14) Polityki Społecznej i Rodziny, 17a) (uchylony), 15) 18) Regulaminową i Spraw Poselskich, 18a) (uchylony), 16) 19) Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 19a) (uchylony), 17) 20) Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 21) Skarbu Państwa, 22) Spraw Zagranicznych, 23) Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 24) Ustawodawczą, 25) Zdrowia. 2. Przedmiotowy zakres działania komisji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Regulaminu Sejmu. 3. Podziału części budżetowych pomiędzy komisje sejmowe dokonuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, kierując się przedmiotowym zakresem działania komisji określonym w załączniku, o którym mowa w ust. 2. WSZP

18 KOMISJA OBRONY NARODOWEJ SEJMU Do zakresu działania Komisji należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakładów przemysłu obronnego. Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (tj MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późń. zm WSZP

19 PREZYDENT WSZP

20 Kompetencje Prezydenta (1)
Stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, w szczególności: zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego, wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego, WSZP

21 Kompetencje Prezydenta (2)
zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem, postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa, WSZP

22 Kompetencje Prezydenta (3)
Sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej: określa, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa, uczestniczy w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i może je zwoływać. WSZP

23 BBN Biuro Bezpieczeństwa Narodowego służy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pomocą oraz wsparciem w wykonywaniu jego zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego realizuje powierzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Wynikają one z określonej w Konstytucji RP roli Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej, a także osoby czuwającej nad przestrzeganiem Konstytucji, stojącej na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Zadania Biura Bezpieczeństwa Narodowego wynikają również z konstytucyjnej funkcji Prezydenta, który jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. WSZP

24 DSO BBN WSZP 2009 - 10 www.koziej.pl
Do głównych zadań Departamentu Systemu Obronnego należy: przygotowywanie informacji i ocen dotyczących sytuacji polityczno-militarnej na arenie międzynarodowej oraz w kraju; przygotowywanie oceny stanu gotowości Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego Państwa; przygotowanie pod względem organizacyjno-mobilizacyjnym stanowisk kierowania Prezydenta RP; monitorowanie współdziałania obronnego w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz państw ubiegających się o członkostwo w NATO i UE oraz innych państw, a także monitorowanie modernizacji Sił Zbrojnych RP; inicjowanie, uczestnictwo oraz monitorowanie prac dotyczących strategii bezpieczeństwa narodowego, stosownie do poleceń Szefa Biura; opiniowanie projektów Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów innych dokumentów wykonawczych do strategii bezpieczeństwa narodowego; opiniowanie wniosków dotyczących głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa; merytoryczne przygotowanie udziału Prezydenta RP w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP; opiniowanie planów krajowych ćwiczeń systemu obronnego państwa oraz zabezpieczenie kierowania przez Prezydenta RP tymi ćwiczeniami, jak również przygotowywanie wniosków dotyczących realizacji szkolenia obronnego; opiniowanie propozycji dotyczących mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP; przygotowanie - we współdziałaniu z Biurem Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP oraz Departamentem Kadr i Szkolenia MON -opinii i danych dotyczących nadania orderów i odznaczeń żołnierzom i pracownikom wojska; opiniowanie propozycji mianowania żołnierzy na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie generalskie (admirałów), a także na stopień Marszałka Polski; opiniowanie wniosków o użycie Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa; opiniowanie wniosków o użycie Sił Zbrojnych RP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; opracowywanie analiz i wniosków dotyczących określenia przez Prezydenta RP wskaźnika uposażenia żołnierzy zawodowych; współdziałanie w przygotowywaniu aktów nadania sztandarów jednostkom wojskowym; monitorowanie rozwoju przemysłu obronnego, a także transferów uzbrojenia i sprzętu wojskowego; współpraca z organami parlamentu i rządu oraz organami terenowej administracji rządowej i samorządowej w sprawach objętych właściwością Departamentu; uczestniczenie, po otrzymaniu zaproszenia, w pracach tych podmiotów,w zakresie przedsięwzięć podejmowanych w sprawach objętych właściwością Departamentu, opracowywanie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących obronności państwa, wykonywanie innych zleconych przez Szefa Biura zadań związanych z wykonywaniem zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP. WSZP

25 RADA MINISTRÓW WSZP

26 Kompetencje Rady Ministrów (1)
Do zadań Rady Ministrów w ramach zapewnienia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju należy w szczególności: opracowywanie projektów strategii bezpieczeństwa narodowego, WSZP

27 Kompetencje Rady Ministrów (2)
planowanie i realizacja przygotowań obronnych państwa zapewniających jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, w tym planowanie przedsięwzięć gospodarczo-obronnych oraz zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, WSZP

28 Kompetencje Rady Ministrów (3)
przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, i organów władzy publicznej do funkcjonowania na stanowiskach kierowania, WSZP

29 Kompetencje Rady Ministrów (4)
utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa, wnioskowanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o jej podwyższanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny oraz o jej obniżanie stosownie do zmniejszania stopnia zagrożenia, WSZP

30 Kompetencje Rady Ministrów (5)
określanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym obronności oraz przygotowywanie ich szczególnej ochrony, zapewnianie funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie, prowadzenie kontroli stanu przygotowań obronnych w państwie. WSZP

31 Kompetencje MON (1) Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Do zakresu jego działania należy: kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, WSZP

32 Kompetencje MON (2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych, realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań, WSZP

33 Kompetencje MON (3) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty, sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony, WSZP

34 Kompetencje wojewody (1)
Kierowanie sprawami obronności w województwie należy do wojewody, który w szczególności: określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych, WSZP

35 Kompetencje wojewody (2)
kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne z siedzibą na terenie województwa, WSZP

36 Kompetencje wojewody (3)
koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych, WSZP

37 Kompetencje wojewody (4)
organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym, WSZP

38 Kompetencje wojewody (5)
kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje, organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne WSZP

39 Samorządy Zadania własne Zadania zlecone WSZP

40 Organy doradcze Rada Ministrów: ... nie ma organu doradczego(??)
WSZP

41 Centralny organ sztabowy (administracyjny)
Brak strategicznego centrum ds. bezpieczeństwa narodowego Dawniej: Sekretariat KOK i BBN Obecnie: ani MON, ani MSWiA, ani BBN Struktura przy premierze (?) WSZP

42 KIEROWANIE PAŃSTWEM W STANIE WOJENNYM WSZP

43 Stany nadzwyczajne W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. WSZP

44 Sytuacje szczególnych zagrożeń (nadzwyczajne)
Sytuacje szczególnych zagrożeń: kryzys, konflikt (w tym wojna) Sytuacje szczególnych zagrożeń a stany nadzwyczajne wojna (sytuacja wojenna) a stan wojny i stan wojenny sytuacja wyjątkowa i stan wyjątkowy sytuacja klęski żywiołowej i stan klęski żywiołowej WSZP

45 Sytuacje i stany nadzwyczajne
Sytuacje szczególnych zagrożeń Stany nadzwyczajne (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny) WSZP

46 Podstawa wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości. WSZP

47 Regulacje ustawowe Ustawa określa zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych. Ustawa może także określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. WSZP

48 Ograniczenia ustawy Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych WSZP

49 Ograniczenia ustawy (2)
W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny. WSZP

50 Rozporządzenia prezydenckie
Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Mają one charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa. WSZP

51 Warunki wprowadzenia stanu wojennego
Stan wojenny może być wprowadzony w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji WSZP

52 Procedura wprowadzania stanu wyjątkowego i wojennego
Rada Ministrów kieruje stosowny wniosek do Prezydenta Prezydent rozpatruje wniosek bezzwłocznie i wydaje rozporządzenie (albo odmawia jego wydania) w ciągu 48 godzin przedstawia go Sejmowi, który może je uchylić w drodze uchwały WSZP

53 Notyfikowanie stanu wyjątkowego i wojennego
Minister właściwy do spraw zagranicznych notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenie i zniesienie stanu wojennego lub wyjątkowego WSZP

54 Znoszenie stanu wyjątkowego i wojennego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, znosi stan wojenny i stan wyjątkowy (ten drugi także przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony), jeżeli ustaną przyczyny wprowadzenia takiego stanu oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie państwa. WSZP

55 Obowiązki mediów Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta lub Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i innych aktów prawnych dotyczących tych stanów przekazanych im przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy. WSZP

56 Zasady działania organów władzy publicznej
W czasie wszystkich stanów nadzwyczajnych organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z uwzględnieniem pewnych szczegółowych uregulowań przewidzianych w stosownych ustawach o stanach nadzwyczajnych WSZP

57 Użycie sił zbrojnych w stanie klęski żywiołowej
Jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęska żywiołowa, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem. WSZP

58 Użycie sił zbrojnych w stanie wyjątkowym
W czasie stanu wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane. WSZP

59 Kierowanie obroną państwa w stanie wojennym
Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony państwa, obroną tą kieruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu z Radą Ministrów. WSZP

60 Kompetencje Prezydenta w stanie wojennym (1)
postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o przejściu organów władzy publicznej na określone stanowiska kierowania, postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o stanach gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, WSZP

61 Kompetencje Prezydenta w stanie wojennym (2)
określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego, może mianować, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, WSZP

62 Kompetencje Prezydenta w stanie wojennym (3)
zatwierdza, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, plany operacyjnego użycia Sił Zbrojnych, uznaje, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, określone obszary Rzeczypospolitej Polskiej jako strefy bezpośrednich działań wojennych WSZP

63 Kompetencje Rady Ministrów w stanie wojennym (1)
zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną państwa, zarządza przejście na wojenne, określone w odrębnych przepisach, zasady działania organów władzy publicznej, WSZP

64 Kompetencje Rady Ministrów w stanie wojennym (2)
określa, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, zasady działania organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych, może zawiesić funkcjonowanie organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych, WSZP

65 Kompetencje Rady Ministrów w stanie wojennym (3)
może przekazać organom wojskowym określone kompetencje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych WSZP

66 Rola Premiera w stanie wojennym
Jeżeli w czasie stanu wojennego Rada Ministrów nie może zebrać się na posiedzenie, konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów wykonuje Prezes Rady Ministrów WSZP

67 Kompetencje MON w stanie wojennym (1)
dokonuje oceny zagrożeń wojennych i możliwości obronnych oraz formułuje i przedstawia właściwym organom propozycje dotyczące obrony państwa, koordynuje realizację zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zadań dotyczących obrony państwa, WSZP

68 Kompetencje MON w stanie wojennym (2)
przedstawia właściwym organom potrzeby w zakresie świadczeń organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz Sił Zbrojnych i obrony państwa, sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, WSZP

69 Kompetencje MON w stanie wojennym (3)
organizuje mobilizacyjne rozwinięcie, uzupełnianie i wyposażanie Sił Zbrojnych, współdziała z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych i obrony państwa, koordynuje realizację zadań państwa-gospodarza wynikających z umów międzynarodowych. WSZP

70 Kompetencje wojewody w stanie wojennym (1)
Wojewoda kieruje realizacją zadań obronnych i obroną cywilną na terenie województwa, a w szczególności: ocenia zagrożenia, wprowadza, w zakresie nie należącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla te ograniczenia, WSZP

71 Kompetencje wojewody w stanie wojennym (2)
występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, jak również o ich złagodzenie lub uchylenie, określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego, WSZP

72 Kompetencje wojewody w stanie wojennym (3)
koordynuje i kontroluje działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa, może nakładać zadania i nakazywać jednostkom samorządu terytorialnego dokonywanie określonych wydatków, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. WSZP

73 Siły i środki wojewody W zakresie powyższych działań wojewodzie są podporządkowane wszystkie jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej działające na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania zadań związanych z obroną państwa i województwa, a także związanych z obroną cywilną WSZP

74 Naczelny Dowódca SZ (1) W czasie stanu wojennego może być powołany Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, który podlega Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dowodzi on Siłami Zbrojnymi oraz innymi podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi. przejmuje dowodzenie z chwilą jego mianowania, o ile Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie określi innego terminu przejęcia dowodzenia. WSZP

75 Naczelny Dowódca SZ (2) dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi podporządkowanymi mu jednostkami organizacyjnymi w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia współdziałanie podległych mu Sił Zbrojnych z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych, WSZP

76 Naczelny Dowódca SZ (3) określa, w ramach swojej właściwości, potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa, wyznacza organy wojskowe do realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej w strefie bezpośrednich działań wojennych oraz określa ich zadania i kompetencje. WSZP

77 Ustanowienie komisarza rządowego
Jeżeli organy gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wykazują dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub wojennego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, może zawiesić te organy do czasu zniesienia danego stanu nadzwyczajnego lub na czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisaryczny sprawowany przez komisarza rządowego. WSZP

78 Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela
Zakres ograniczeń - w ustawach Konkretne rodzaje ograniczeń - w rozporządzeniach Prezydenta (o stanie wojennym i wyjątkowym) lub Rady Ministrów (o stanie klęski żywiołowej) Wprowadzanie i stosowanie ograniczeń - w drodze rozporządzeń wydawanych przez Radę Ministrów, właściwych ministrów i wojewodów, a w odniesieniu do ograniczeń oraz świadczeń osobowych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej - także w drodze zarządzeń lub decyzji wójtów, starostów lub odpowiednich pełnomocników WSZP

79 Ograniczenia w stanie klęski żywiołowej (przykłady)
nakazy i zakazy działalności obowiązkowe zabiegi profilaktyczne nakazy ewakuacji zakazy strajków i imprez masowych wykorzystywanie nieruchomości obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych WSZP

80 Ograniczenia w stanie wyjątkowym (przykłady)
Zawieszanie prawa do zrzeszania się, strajków i zgromadzeń obowiązek posiadania dokumentu identyfikacyjnego, odosobnienia i rozmowy ostrzegawcze cenzura prewencyjna reglamentacja towarów, ograniczenia działalności gospodarczej, edukacyjnej, informacyjnej WSZP

81 Ograniczenia w stanie wojennym (dodatkowe w stosunku do st
Ograniczenia w stanie wojennym (dodatkowe w stosunku do st. wyjątkowego) przeszukania osób i mieszkań dodatkowe zadania, świadczenia zarządy komisaryczne w przedsiębiorstwach, zajęcia nieruchomości, rekwirowanie środków transportu zakaz ruchu, nakazy przewozów zamknięcie ruchu granicznego powszechny obowiązek pracy WSZP

82 Przepisy karne Nie przestrzeganie rygorów stanu nadzwyczajnego pociąga za sobą określone kary. W odniesieniu do rygorów stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego są to kary aresztu albo grzywny. Natomiast w stanie wojennym przewiduje się ponadto kary pozbawienia wolności WSZP

83 Stan wojenny - kary pozbawienia wolności (1)
do lat 3 – dla tego, kto będąc członkiem stowarzyszenia, partii politycznej, związku zawodowego, organizacji społeczno-zawodowej rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich lub innych dobrowolnych zrzeszeń lub fundacji, których działalność została zawieszona, nie zaprzestał udziału w ich działalności WSZP

84 Stan wojenny - kara pozbawienia wolności (2)
od 3 miesięcy do lat 5 – dla tego, kto organizuje strajk, akcję protestacyjną lub inną formę protestu albo nimi kieruje, a także dla tego, kto w czasie stanu wojennego w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu albo w czasie ich trwania przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem zmusza inną osobę do zaniechania wykonywania pracy WSZP

85 Stan wojenny - kara pozbawienia wolności (3)
od roku do 10 lat – dla tego, kto w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnymi do użytku obiekty lub urządzenia przedsiębiorców, instytucji lub innych jednostek organizacyjnych albo uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe ich funkcjonowanie WSZP

86 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
WSZP

87 o urzędzie Ministra Obrony Narodowej
USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej Art. 1. 1. Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności Państwa. 2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej „Ministerstwem”, w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego. WSZP

88 Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:
Art. 2. Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy: 1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, 2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych, 2a) formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz nadawanie im etatów, 3) realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań, 4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty, 5) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony, WSZP

89 6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego
obowiązku obrony, 6a) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale obrony narodowej, 7) określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego, 8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych, 9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych, 10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych, WSZP

90 11) kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej,
12) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych, 13) zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, 14) tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą, 15) utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi organizacjami międzynarodowymi, WSZP

91 16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej,
17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie obrony narodowej, 18) kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych, 19) (skreślony), WSZP

92 20) wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół
wojskowych, wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji, 21) wykonywanie uprawnień naczelnego organu administracji państwowej w stosunku do terenowych organów administracji wojskowej i innych organów wojskowych, 22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, 23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów. WSZP

93 sekretarza lub sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.
Art. 3. 1. Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. 2. Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzje w sprawach związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 3. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni sekretarz stanu lub wyznaczony podsekretarz stanu w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra. WSZP

94 sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad:
Art. 4. Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad: 1) gospodarką finansową, 2) polityką kadrową, 3) jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej, 4) jednostkami kontroli wyszkolenia i gotowości bojowej Sił Zbrojnych, 5) działalnością obsługi prawnej, 6) kontaktami międzynarodowymi, 7) duszpasterstwami wojskowymi, 8) (skreślony). WSZP

95 1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio:
Art. 5. 1. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: [1) Wojskowe Służby Informacyjne,] 1a) Żandarmeria Wojskowa, 2) Akademia Obrony Narodowej. <1a. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709).> 2. Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, sprawuje nadzór nad działalnością: 1) Agencji Mienia Wojskowego, 2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. WSZP

96 Art. 9. 1. (skreślony). 2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, w tym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decyzje Ministra Obrony Narodowej mają moc rozkazu wojskowego. WSZP

97 Ministra Obrony Narodowej.
1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej. 2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej, w którym określa jego organizację wewnętrzną. 3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej. WSZP

98 DOWODZENIE SIŁAMI ZBROJNYMI
WSZP

99 całością sił zbrojnych
Dowodzenie całością sił zbrojnych w czasie pokoju i wojny WSZP

100 Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju.
Art. 6. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi w imieniu Ministra Obrony Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. WSZP

101 funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.
Art. 7. 1. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. 3. W razie nieobecności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jego obowiązki pełni jeden z jego zastępców, wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. WSZP

102 planowanie tego rozwoju,
Art. 8. 1. Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy: 1) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych i planowanie tego rozwoju, 2) kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategicznooperacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych, 3) utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej, 4) kierowanie szkoleniem wojsk, określanie celów, kierunków i zadań tego szkolenia oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego, a także działalnością sportową w Siłach Zbrojnych, WSZP

103 przez Ministra Obrony Narodowej,
5) kierowanie szkolnictwem wojskowym w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Obrony Narodowej, 6) kierowanie programowaniem i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach Zbrojnych, 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wynikających z ustaw i innych przepisów. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację i przygotowanie do działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. WSZP

104 2) sprawuje, w imieniu Ministra, kierownictwo narodowe
nad jednostkami wojskowymi wykonującymi zadania poza granicami państwa, polskimi przedstawicielstwami wojskowymi przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, a także polskimi zespołami łącznikowymi. WSZP

105 3. Szef SG WP wydaje dyrektywy, wytyczne,
instrukcje i rozkazy oraz polecenia w sprawach wynikających z jego zakresu działania, a także przekazanych przez Ministra. 4. Szef SG WP wydaje również, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, decyzje administracyjne w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych. WSZP

106 Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1
Szef SGWP I zastępca szefa SGWP Zastępca Szefa SGWP Asystenci szefa SGWP Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Zarząd Planowania Operacyjnego - P3 Zarząd Planowania Logistyki - P4 Zarząd Planowania Strategicznego - P5 Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Zarząd Szkolenia - P7 Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Biuro Koordynacyjne WSZP

107 Naczelny Dowódca SZ (1) W czasie stanu wojennego może być powołany Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, który podlega Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dowodzi on Siłami Zbrojnymi oraz innymi podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi. przejmuje dowodzenie z chwilą jego mianowania, o ile Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie określi innego terminu przejęcia dowodzenia. WSZP

108 Naczelny Dowódca SZ (2) dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi podporządkowanymi mu jednostkami organizacyjnymi w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia współdziałanie podległych mu Sił Zbrojnych z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych, WSZP

109 Naczelny Dowódca SZ (3) określa, w ramach swojej właściwości, potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa, wyznacza organy wojskowe do realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej w strefie bezpośrednich działań wojennych oraz określa ich zadania i kompetencje. WSZP

110 Rodzajami sił zbrojnych
Dowodzenie Rodzajami sił zbrojnych WSZP

111 W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: 1) Wojska Lądowe;
2) Siły Powietrzne; 3) Marynarka Wojenna; 4) Wojska Specjalne. WSZP

112 i wyspecjalizowana służba.
W skład Sił Zbrojnych wchodzi również Żandarmeria Wojskowa, jako ich wyodrębniona i wyspecjalizowana służba. 8. W razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego stają się, z mocy prawa, częścią Sił Zbrojnych. WSZP

113 Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są: Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca
Sił Powietrznych, Dowódca Marynarki Wojennej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych WSZP

114 zawodowemu zajmującemu stanowisko służbowe w tym garnizonie,
Art. 3a. 1. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne są rozmieszczone w garnizonach. 2. Minister Obrony Narodowej powierza pełnienie funkcji dowódcy garnizonu żołnierzowi zawodowemu zajmującemu stanowisko służbowe w tym garnizonie, a także zwalnia z tej funkcji. 3. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi garnizony, określa zadania ich dowódców oraz siedziby i terytorialny zasięg właściwości, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa. WSZP

115 1. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy:
Art. 13a. 1. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk Lądowych; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych. WSZP

116 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi
2. Do zakresu działania Dowódcy Sił Powietrznych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił Powietrznych; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych. WSZP

117 Wojennej niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego
3. Do zakresu działania Dowódcy Marynarki Wojennej w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki Wojennej; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych. WSZP

118 4. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Specjalnych w szczególności należy:
1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Specjalnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Specjalnych; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych. WSZP

119 przy pomocy Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych,
5. Dowódcy, o których mowa w ust. 1-4, wykonują swoje zadania odpowiednio przy pomocy Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych. 6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, szczegółowe zakresy działania, struktury organizacyjne oraz siedziby dowództw, o których mowa w ust. 5. WSZP

120 równorzędne stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych.
Art. 13b. 1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, równorzędne stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych. 2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w szczególności należy: 1) planowanie operacyjne i dowodzenie operacyjne częścią Sił Zbrojnych, wydzieloną z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej i przekazaną w jego podporządkowanie decyzją Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia operacji; 2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczenie Radzie SAR, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693); 3) określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie; 4) szkolenie organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych, a także ich zgrywanie z dowództwami związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie. 3. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. 4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną oraz siedzibę Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. WSZP

121 w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych
Art. 13c. 1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 2. Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szczególności należy: 1) organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa; 2) kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego; 3) zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia; 4) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. 3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną oraz siedzibę Inspektoratu Wsparcia Sił WSZP

122 operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej są:
Art. 14. 1. Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej są: 1) dowódcy okręgów wojskowych; 2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych; 3) wojskowi komendanci uzupełnień. 2. Dowódcy okręgów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu: 1) planowania operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 2) szkolenia bojowego i ogólnowojskowego podległych jednostek wojskowych; 3) udziału oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu; 4) koordynacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa gospodarza; 5) zapewnienia uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych; 6) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa. WSZP

123 Związki operacyjne, taktyczno-operacyjne i taktyczne Oddziały
Dowodzenie taktyczne Związki operacyjne, taktyczno-operacyjne i taktyczne Oddziały Pododdziały WSZP

124 i administracji wojskowej
Terenowe organy dowodzenia i administracji wojskowej WSZP

125 ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu:
3. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu: 1) organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień; 2) zapewnienia operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 3) koordynacji użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego; 4) gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza; 5) zapewnienia uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych; 6) planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne; 7) administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony; 8) udziału w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 9) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa. WSZP

126 w szczególności zadania z zakresu:
4. Wojskowi komendanci uzupełnień w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu: 1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 2) administrowania rezerwami osobowymi; 3) świadczeń na rzecz obrony; 4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa. 5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi okręgi wojskowe, określa szczegółowe zadania ich dowódców, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania okręgów wojskowych, uwzględniając w szczególności podział terytorialny państwa. WSZP

127 6. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, określa szczegółowe zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa. W rozporządzeniu należy również określić stanowiska kierownicze i komórki organizacyjne wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień. WSZP


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google