Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa"— Zapis prezentacji:

1 Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa
Propozycje Komisji na lata Jan Pakulski Kierownik Działu - Współpraca międzynarodowa i programy międzynarodowe, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury

2 Dotychczasowe osiągnięcia
młodych ludzi każdego roku otrzymuje dofinansowanie z UE, aby uczyć się i zdobywać wiedzę za granicą ponad 2 miliony osób wzięło udział w Erasmusie artystów uczestniczy każdego roku w projektach transgranicznych finansowane ze środków unijnych filmy zdobyły 5 Oskarów w 2011 r. i 12 Złotych Palm z 20 przyznanych od 1991 r. EU's educ and culture policy have been successful. However, the world is now different and challenges are different. The EU is not disattached from reality and.

3 Wobec nowych wyzwań Strategia „Europa 2020” – inwestycje w edukację, wiedzę i innowacje na rzecz nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego Potrzebne jest bardziej strategiczne podejście służące skierowaniu inwestycji w obszary, w których można spodziewać się największych korzyści

4 Warto zwrócić uwagę, że jest to propozycja Komisji;
ostateczną decyzję o zakresie programów i środkach budżetowych podejmą Rada Europejska i Parlament Europejski; szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych działań zostaną opracowane do 2014 r.

5 Erasmus dla wszystkich
zwiększenie budżetu o około 70% dwie trzecie budżetu przeznaczone na mobilność edukacyjną w wyniku programu, 5 milionów osób będzie mogło studiować lub pracować za granicą dwa najważniejsze cele: indywidualna mobilność konkurencyjność sektora edukacji The Commission proposes to allocate €15.2 billion, an increase of 73%, to create a programme that will affect 5 million people directly.

6 Indywidualne możliwości
studenci: prawie 3 miliony studentów szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego otrzyma dofinansowanie studenci na kierunkach magisterskich: nowy system gwarancji kredytowych młodzież: osób skorzysta z międzynarodowych programów wolontariatu i wymiany młodzieżowej kadra: 1 milion nauczycieli, instruktorów, dyrektorów szkół i osób pracujących z młodzieżą będzie się uczyć i pracować za granicą But we cannot lay the foundations of a new knowledge-driven economy based on education alone.

7 Konkurencyjność w sektorze edukacji
wspieranie państw członkowskich i partnerów spoza UE w modernizacji ich systemów edukacji i szkoleń strategiczne partnerstwo między placówkami szkolnymi, organizacjami młodzieżowymi, ośrodkami szkoleniowymi i przedsiębiorcami platformy IT oraz e-Twinning tworzenie potencjału w państwach spoza UE, nacisk na współpracę z krajami sąsiadującymi wspieranie reform polityki edukacyjnej But we cannot lay the foundations of a new knowledge-driven economy based on education alone. Why? How

8 jeden zintegrowany program
Prosty system: 3 kluczowe działania istniejące programy jeden zintegrowany program Program „Młodzież w działaniu” Międzynarodowe programy dla szkolnictwa wyższego: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, programy bilateralne Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus dla wszystkich 1. Mobilność edukacyjna 2. Projekty współpracy 3. Wsparcie polityki Działania szczegółowe: Jean Monnet Sport całkowity budżet: 19 mld EUR na 7 lat (wzrost o 70%) 8

9 Współpraca na rzecz innowacji Wsparcie reform polityki edukacyjnej
Działania priorytetowe Kluczowe działanie 1: Mobilność edukacyjna Kluczowe działanie 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Kluczowe działanie 3: Wsparcie reform polityki edukacyjnej Kadra: nauczyciele, instruktorzy, kierownicy szkół i osoby pracujące z młodzieżą Studenci: studenci szkół wyższych (w tym studenci kierunków łączonych) oraz studenci szkolnictwa zawodowego Studenci kierunków magisterskich: Erasmus Masters poprzez nowy system gwarancji kredytowych Mobilność młodzieży: wolontariat i wymiana młodzieży Wymiar międzynarodowy: mobilność w szkolnictwie wyższym dla beneficjentów unijnych i spoza UE Partnerstwo strategiczne między placówkami szkolnymi (lub organizacjami młodzieżowymi) i/lub zainteresowanymi podmiotami „Knowledge Alliances”: partnerstwo na szeroką skalę między instytucjami szkolnictwa wyższego/ ośrodkami szkoleniowymi a przedsiębiorcami - „Sector Skills Alliances” Platformy wspierające IT, w tym e- Twinning Wymiar międzynarodowy: tworzenie potencjału w państwach spoza UE, nacisk na współpracę z krajami sąsiadującymi Wsparcie otwartej metody koordynacji (ET 2020, unijna strategia dotycząca młodzieży) i strategia „Europa 2020” unijne narzędzia zapewniające przejrzystość: waloryzacja i wdrożenie Dialog polityczny z zainteresowanymi stronami, Wymiar międzynarodowy: dialog polityczny z państwami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi 9

10 Działania Jean Monnet i Sport
Wsparcie nauczania i badań w zakresie integracji europejskiej poprzez działania Jean Monnet Nadal wspieramy instytucjonalnie College of Europe (Brugia i Natolin) oraz Instytut Europejski we Florencji Udostępniamy konkurencyjne wsparcie dla innych instytucji uzależnione od jakości i wartości dodanej Katedra Jeana Monneta nadal będzie kluczowym elementem Proponujemy utworzenie znaku jakości Jean Monnet Wsparcie europejskiego wymiaru sportu Nacisk na oddolne inicjatywy w dziedzinie sportu (nie na poziomie zawodowym) Eliminowanie transgranicznych zagrożeń w sporcie (amatorski doping, ustawianie meczy, przemoc, rasizm, nietolerancja) Opracowanie europejskiego systemu koordynacji w sporcie (poprawa zasad rządzących sportem, promowanie podwójnej kariery dla sportowców) Integracja społeczna w sporcie i poprawa stanu zdrowia

11 Budżet PODZIAŁ BUDŻETU WG TYPU DZIAŁANIA W PROGRAMIE

12 Spodziewane wyniki Do 5 milionów osób skorzysta z mobilności w latach (w por. do 2,8 milionów w latach ); ponad studentów wyższych uczelni i w systemie szkolnictwa zawodowego część swojej edukacji odbędzie za granicą, w tym około stażystów w przedsiębiorstwach; prawie 1 milion nauczycieli, instruktorów, kadry szkolnej i osób pracujących z młodzieżą nabędzie za granicą nowe umiejętności w zakresie nauczania i zdobywania wiedzy; studentów kierunków magisterskich skorzysta z nowego system gwarancji kredytowych; młodych ludzi będzie mogło znaleźć zajęcie w wolontariacie lub wziąć udział w wymianie młodzieży; studentów łączonych kierunków (między uniwersytetami unijnymi i, optymalnie, uniwersytetami spoza Unii); Ponad inicjatyw w zakresie strategicznego partnerstwa obejmujących instytucji / organizacji; 400 inicjatywy „Knowledge Alliances”/„Sector Skills Alliances” obejmujących 4000 placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw

13 Kreatywna Europa Zwiększony o 37% budżet zapewni:
pracownikom kultury i branży audiowizualnej większe możliwości rozwoju zawodowego za granicą większe możliwości w zakresie międzynarodowej dystrybucji dzieł większe możliwości w zakresie międzynarodowej współpracy politycznej

14 Priorytety i działania
Trzy komponenty: kultura, MEDIA i komponent międzysektorowy wspierać będą artystów, pracowników kultury i branży audiowizualnej tłumaczy literatury tworzenie potencjału i sieci kontaktów kreowanie publiczności produkcję filmów, programów telewizyjnych i gier wideo nowy instrument finansowy dający dostęp do kredytów bankowych

15 Budowanie kreatywnej Europy na podstawie wieloletniego doświadczenia
Nowe schematy (kino cyfrowe, fundusz „MEDIA Production Guarantee Fund”) MEDIA 2007 Inicjatywy polityczne MEDIA Mundus KREATYWNA EUROPA Programy w dziedzinie kultury, znak dziedzictwa europejskiego, europejska stolica kultury Kompetencja medialna Zewnętrzna polityka w dziedzinie kultury i współpraca Zorganizowany dialog z sektorem otwarta metoda koordynacji z państwami członkowskimi

16 Ogólne cele programu Kreatywna Europa
wspieranie ochrony i upowszechniania różnorodności kulturowej i językowej Europy wzmocnienie konkurencyjności sektora kultury i przemysłów kreatywnych w Europie - przezwyciężenie rozdrobnienia rynku - wykorzystanie szans, jakie oferują przejście na media cyfrowe oraz globalizacja

17 Co oferuje Kreatywna Europa
finansowanie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez pracowników branży i możliwości pracy za granicą finansowanie działań ułatwiających międzynarodowy obieg dzieł oraz międzynarodową mobilność pracowników z branży i artystów finansowanie możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie opracowywania polityki nowy instrument finansowy umożliwiający dostęp do finansowania prywatnego

18 Komponent międzysektorowy, w tym instrument finansowy
Struktura programu Kreatywna Europa KREATYWNA EUROPA 1,8 mld Euro Komponent międzysektorowy, w tym instrument finansowy 15 % Komponent „Kultura” 30 % Komponent „Media” 55%

19 Większy nacisk na działania międzynarodowe
wymiar międzynarodowy jest nadrzędną zasadą w obu programach większa mobilność studentów i pracowników pomiędzy krajami UE i krajami nienależącymi do Unii możliwość ukierunkowanych działań dwustronnych z wybranymi krajami i regionami specjalny nacisk na współpracę z krajami należącymi do sąsiedztwa Europy

20 Nowe programy po 2013 r. Harmonogram
Szeroko zakrojone konsultacje 2010 konsultacje online w sprawie nowych programów przyjęcie projektu budżetu na lata 29 czerwca 2011 r. przyjęcie wniosku przez Komisję 23 listopada 2011 r. dyskusje w Parlamencie Europejskim i Radzie UE 2012 r. możliwa data przyjęcia programów w procedurze współdecydowania koniec 2012 r. – początek 2013 r. wejście w życie styczeń 2014

21 Dodatkowe informacje:
Change link!


Pobierz ppt "Erasmus dla wszystkich Kreatywna Europa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google