Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana rozporządzenia grudzień 2011 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana rozporządzenia grudzień 2011 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana rozporządzenia grudzień 2011 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007 - 2013

2 Główne założenia dostosowanie przepisów rozporządzenia do warunków przeprowadzenia drugiego konkursu na wybór LGD do realizacji dodatkowych zadań w LSR w ramach PROW 2007 – 2013 rozdysponowanie oszczędności na realizację dodatkowych zadań w ramach osi 4 Leader PROW 2007 – 13 na kwotę około 217 mln zł nie przewiduje się kolejnego konkursu na wybór LGD do realizacji LSR na dotychczasowych zasadach – konkurs nie zwiększy liczby LGD wybrana zostanie co najmniej 1 LGD z każdego województwa

3 LGD może być wybrana, jeżeli: zawarła z samorządem województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR przystąpiła do oceny efektywności LGD oraz LSR dokonanej na podstawie kryteriów oceny efektywności LGD oraz LSR przystąpiła do oceny dodatkowych zadań w LSR dokonanej na podstawie kryteriów oceny dodatkowych zadań w LSR

4 LGD może być wybrana, jeżeli: uzyska co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny: efektywności LGD oraz realizacji LSR (stan na 31.12.2011) oraz LSR w zakresie dodatkowych zadań WARUNKI DOSTĘPU

5 Opracowany przez LGD projekt zmiany LSR dotyczy 1. zwiększenia budżetu LSR oraz 2. rozszerzenia zakresu przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których są realizowane operacje, lub rozszerzenia zakresu celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów, lub wprowadzenia nowych: celów szczegółowych i przedsięwzięć służących osiągnięciu tych celów lub przedsięwzięć;

6 Budżet na dodatkowe zadania 413 Wdrażanie LSR: - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Odnowa i rozwój wsi - małe projekty 431 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja: - tylko koszty bieżące

7 Budżet na dodatkowe zadania – Wdrażanie LSR powyżej 80% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny LGD w zakresie dodatkowych zadań – nie więcej niż: wnioskowana pomoc finansowa w ramach działania 413, określona na podstawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania, wybranych przez tą LGD, według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. W RAMACH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW

8 Budżet na dodatkowe zadania – Wdrażanie LSR od 60 do 80% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny LGD w zakresie dodatkowych zadań – nie więcej niż: 70 % wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania 413, określonej na podstawie wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania, wybranych przez tą LGD, według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. W RAMACH DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW

9 Budżet na dodatkowe zadania – Funkcjonowanie LGD… maksymalnie 10 % środków, o jakie ubiega się LGD na działanie 413 Wdrażanie LSR LGD obowiązkowo musi ubiegać się również o środki na działanie 413 Wdrażanie LSR

10 LGD, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach oceny o kolejności wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, decyduje kolejno: wyższa liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR (kolejno) data i godzina wpływu wniosku o wybór LGD do realizacji LSR (ostatecznie)

11 Konkurs Właściwy organ samorządu województwa, ogłasza konkurs na wybór LGD do realizacji dodatkowych zadań w LSR, po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą terminu składania wniosków. W II konkursie nie przeprowadza się konferencji na temat podejścia Leader

12 Wniosek składa się bezpośrednio w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce samorządu województwa, z którym LGD zawarła umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR do wniosku dołącza się projekt zmiany LSR w formie papierowej oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań jednokrotne uzupełnienia brak zastrzeżeń termin rozpatrywania wniosku - 3 miesiące od dnia upływu terminu składania wniosków

13 Dodatkowe zobowiązania opracowanie formularza ankiety na potrzeby monitorowania LSR udostępnianego beneficjentom działania 413 przedstawienie wskaźników (produktu, rezultatu i oddziaływania) realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć określenie harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 w podziale na półrocza sporządzanie systematycznych sprawozdań z realizacji LSR

14 Zmiana umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR LGD są obowiązane dostosować LSR do przepisów rozporządzenia w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (zobowiązania wyszczególnione na poprzednim slajdzie), z tym że określając harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 w podziale na półrocza, wskazuje się jedynie te terminy, które przypadają nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

15 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

16 Projekt nowelizacji zakłada (1 z 7): 1.Uchylenie przepisów krajowych określających maksymalną wysokość wkładu niepieniężnego do małych projektów (bezpośrednie stosowanie art. 54 ust. 2 rozporządzenia 1974/2006). 2.Podniesienie poziomu refundacji z 70% do 80% kosztów kwalifikowalnych. 3.Wprowadzenie możliwości ogłoszenia przez LGD naboru wniosków o ograniczonym zakresie tematycznym dla małych projektów jak i dla pozostałych typów operacji w ramach działania 413. 4.Umożliwienie ubiegania się o pomoc podmiotom, które będąc czynnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, w obecnym stanie prawnym nie mogą jednak korzystać ze wsparcia w ramach małych projektów (np. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego).

17 Projekt nowelizacji zakłada (2 z 7): 5.Wprowadzenie literalnego zakazu podwyższania wnioskowanej kwoty pomocy. 6.Wyeliminowanie sytuacji, w której w ramach małych projektów dotyczących inwestycji, pomoc jest przyznawana wnioskodawcom będącym osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie planują jej prowadzić. W przypadku małego projektu dotyczącego inwestycji, pomoc nadal będzie mogła być przyznana osobie fizycznej, ale pod warunkiem, że osoba ta podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. 7.Dodanie do kryteriów wyboru małych projektów przez LGD, określonych w LSR, kryterium dotyczącego korzystania przez wnioskodawcę z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy operacje w ramach działania 413.

18 Projekt nowelizacji zakłada (3 z 7): 8.Zmiana przepisu regulującego kwestię zachowania terminu na złożenie przez LGD wniosku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty. Proponuje się, aby termin był zachowany, jeżeli przed jego zakończeniem wniosek wpłynął do właściwego urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki organizacyjnej, a nie został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożony w polskim urzędzie konsularnym, jak ma to miejsce obecnie. 9.Wprowadzenie obowiązku składania wniosku o przyznanie pomocy oraz o płatność na małe projekty, także w postaci dokumentu elektronicznego (tzw. aktywny pdf), zapisanego na informatycznym nośniku danych (np. na płycie CD).

19 Projekt nowelizacji zakłada (4 z 7): 10.Wprowadzenie przepisów, zgodnie z brzmieniem których LGD dokonywałyby wyboru operacji w ramach działania 413 wyłącznie do wysokości limitu dostępnych środków, wskazanego w ogłoszeniu o możliwości składania wniosków. Jednocześnie, w roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy LGD wybierałaby operacje do wysokości 120 % limitu wskazanego w ogłoszeniu. 11.Jednocześnie w odniesieniu do ostatniego naboru wprowadza się regulację, iż w przypadku operacji wybranych, ale nie mieszczących się w limicie, termin weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy jest zawieszony do dnia zwolnienia się środków albo do dnia wyczerpania środków.

20 Projekt nowelizacji zakłada (5 z 7): 12.Jednocześnie, proponuje się wprowadzenie ograniczenia w zakresie maksymalnego okresu oczekiwania na zwolnienie się środków. Okres ten upływałby w dniu dnia 31 grudnia 2014 r. Analogiczne rozwiązanie proponuje się przyjąć także w przypadku pozostałych typów operacji w ramach działania 413 – operacji innych niż małe projekty. 13.Wprowadzenie obowiązku podjęcia działalności gospodarczej, w przypadku przyznania pomocy na realizację operacji inwestycyjnej osobie fizycznej. 14.Wyłączenie na etapie weryfikacji wniosku o płatność, przepisów, które mają zastosowanie do rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy, a mianowicie przepisów dot. wstrzymywania biegu terminu rozpatrywania wniosków w sytuacji, gdy w LGD trwa kontrola prawidłowości dokonania przez LGD wyboru operacji.

21 Projekt nowelizacji zakłada (6 z 7): 15.Wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym termin weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniach: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi będzie liczony od dnia przekazania wniosków z LGD do podmiotu wdrażającego, a nie od dnia następującego po dniu zamknięcia naboru. 16.Doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości przedłużania terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności – możliwość wielokrotnego przedłużania terminów, przy czym suma nie może przekroczyć 6 m-cy.

22 Projekt nowelizacji zakłada (7 z 7): 17.Zastosowanie najszerszej definicji obszarów wiejskich (wraz z miastami gmin miejsko-wiejskich liczącymi od 5 do 20 tys. mieszkańców) w działaniu 413 również dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 18.Rozszerzenie zakresu realizacji małych projektów o operacje związane z promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego o operacje polegające na urządzaniu miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, oraz wyłączenie z zakresu wsparcia operacji polegających na odbudowie, renowacji, restauracji albo remoncie lub oznakowaniu budynków mieszkalnych.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiana rozporządzenia grudzień 2011 r. Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google