Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postępowanie zabezpieczające Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postępowanie zabezpieczające Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne"— Zapis prezentacji:

1 Postępowanie zabezpieczające Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne
Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

2 Charakter postępowania zabezpieczającego
Postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy – służebny względem postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem postępowania zabezpieczającego jest przeciwdziałanie próbom udaremnienia lub utrudnienia egzekucji . Poprzez realizację celu wskazanego powyżej, celem postepowania zabezpieczającego jest także ochrona interesów wierzyciela.

3 Podstawy zabezpieczenia należności pieniężnych lub wykonania obowiązku niepieniężnego:
Brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję, w szczególności stwierdzono: brak płynności finansowej zobowiązanego, unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nieujawnianie zobowiązań powstających z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku, niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 39 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, mimo wezwania do jego złożenia albo niewykazanie w złożonym oświadczeniu wszystkich rzeczy lub praw podlegających ujawnieniu.

4 Możliwość dokonania zabezpieczenia:
przed terminem płatności należności pieniężnej przed terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym przed ustaleniem albo określeniem kwoty należności pieniężnej lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie egzekucji a przepisy na to zezwalają zabezpieczenie należności pieniężnych może dotyczyć również przyszłych powtarzających się świadczeń

5 Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia:
Tryb zabezpieczenia Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia: na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego zarządzenia zabezpieczenia (wniosek może złożyć również organ kontroli skarbowej) na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego tytułu wykonawczego, w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2; na wniosek państwa członkowskiego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia, zagranicznego tytułu wykonawczego, dokumentu zabezpieczenia albo jednolitego tytułu wykonawczego określonych w przepisach ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8; na wniosek państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i na podstawie zarządzenia zabezpieczenia albo zagranicznego tytułu wykonawczego wystawionych zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy, w zakresie należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 9.

6 Elementy zarządzenia zabezpieczenia:
Art. 156 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji § 1. Zarządzenie zabezpieczenia zawiera: 1) oznaczenie wierzyciela; 2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego, jego adresu, a w przypadku zabezpieczania należności pieniężnej na wynagrodzeniu za pracę zobowiązanego - oznaczenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adres, jeżeli wierzyciel posiada taką informację; 3) podanie treści obowiązku podlegającego zabezpieczeniu, podstawy prawnej tego obowiązku, a w przypadku zabezpieczania należności pieniężnej - także określenie jej wysokości; 4) wskazanie podstawy prawnej zabezpieczenia obowiązku; 5) wskazanie okoliczności świadczących o wystąpieniu możliwości utrudnienia bądź udaremnienia egzekucji; 6) datę wydania zarządzenia zabezpieczenia, nazwę wierzyciela, który je wydał, oraz imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; 7) klauzulę organu egzekucyjnego o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania; 8) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów; 9) sposób i zakres zabezpieczenia obowiązku o charakterze niepieniężnym.

7 Organ egzekucyjny może w każdym czasie uchylić lub zmienić sposób lub zakres zabezpieczenia. Na postanowienie w sprawie zmiany lub uchylenia zabezpieczenia służy zażalenie. Organ egzekucyjny na żądanie zobowiązanego uchyla zabezpieczenie obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie został zgłoszony w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania tego zabezpieczenia. Uchylenie zabezpieczenia następuje w drodze postanowienia - przysługuje zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. Zabezpieczenie nie może zmierzać do tego, aby stanowiło wykonanie obowiązku. W drodze zabezpieczenia nie można stosować przeciw zobowiązanemu przymusu bezpośredniego.

8 Sposoby zabezpieczenia należności pieniężnych:
Zgodnie z art. 164 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: § 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu; ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

9 Sposoby zabezpieczenia obowiązków niepieniężnych:
Organ egzekucyjny w zarządzeniu zabezpieczenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym określa środek zabezpieczania lub inną czynność, które stosownie do okoliczności są zastosowane. Przy wyborze środka zabezpieczenia organ egzekucyjny uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewnić wykonanie obowiązku, a zobowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. W razie potrzeby organ egzekucyjny zastosować środki zabezpieczenia przewidziane dla obowiązków pieniężnych. W szczególności może być dokonane zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych oraz innych wierzytelności, jeżeli w ten sposób zabezpieczy się pokrycie przez zobowiązanego kosztów wykonania zastępczego.

10 Dziękuję za uwagę Beata Madej


Pobierz ppt "Postępowanie zabezpieczające Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google