Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawa podatkowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawa podatkowa."— Zapis prezentacji:

1 Sprawa podatkowa

2 Pojęcie sprawy podatkowej
sprawa podatkowa = przedmiot postępowania podatkowego jest emanacją powstałego z mocy prawa stosunku prawnopodatkowego (obowiązku podatkowego - art. 4 Op)

3 Pojęcie sprawy podatkowej (2)
Ordynacja posługuje się tym pojęciem, ale nigdzie go nie definiuje art. 165 § 5 Op: „Przepisów § 2 i § 4 nie stosuje się do postępowania w sprawie: 1)   ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie; 2)   umorzenia zaległości podatkowych w przypadkach, o których mowa w art. 67d § 1; 3)   nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 4)   zabezpieczenia”.

4 Pojęcie sprawy podatkowej (3)
Art. 207 Op: § 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. § 2. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty albo w inny sposób kończy postępowanie w danej instancji.

5 Pojęcie sprawy podatkowej (4)
Sprawa podatkowa - indywidualny, niepowtarzalny związek między faktem a prawem, z którym prawo materialne łączy skutek i konsekwencję w postaci konieczności wydania decyzji podatkowej

6 Pojęcie sprawy podatkowej (5)
Istnienie sprawy podatkowej wymaga zaistnienia następujących przesłanek: a) w sprawie działa organ podatkowy, b) organ ten jest właściwy do podjęcia rozstrzygnięcia w tej sprawie, c) sprawa ma indywidualny charakter, d) rozstrzyganie o niej następuje w formie decyzji podatkowej, e) w przepisach materialnego prawa podatkowego zawarta jest norma kompetencyjna upoważniająca organ do podjęcia takiego rozstrzygnięcia, f) nie zapadło ostateczne rozstrzygnięcie, g) zrealizowany został podatkowy stan faktyczny odpowiadający generalnie hipotezie określonej w normie zawierającej normę kompetencyjną, h) istnieje podmiot mogący być stroną postępowania , i) podmiot ten dysponuje interesem prawnym w rozumieniu art. 133 Op , j) podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania zgłosił inicjatywę w tym względzie.

7 Pojęcie sprawy podatkowej
sprawa podatkowa = przedmiot postępowania podatkowego jest emanacją powstałego z mocy prawa stosunku prawnopodatkowego (obowiązku podatkowego - art. 4 Op)

8 Determinanty poszczególnych spraw podatkowych
strona postępowania sposób wszczęcia przesłanki wszczęcia przedmiot postępowania wyjaśniającego i rodzaje dowodów ciężar dowodów rodzaje rozstrzygnięć

9 Rodzaje spraw podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej
sprawy wymiarowe: wymiar podatku (pierwotny) wymiar podatku (wtórny) wymiar zwrotu podatku określenie odsetek od zaległych zaliczek określenie straty stwierdzenie lub określenie nadpłaty

10 Rodzaje spraw podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej (2)
sprawy z zakresu wykonania zobowiązań podatkowych: zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zabezpieczenie przedwymiarowe wygaśnięcie zobowiązania przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych

11 Rodzaje spraw podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej (3)
sprawy odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań podatkowych: odpowiedzialność płatnika lub podatnika (przy poborze płatniczym) odpowiedzialność spadkobiercy odpowiedzialność osoby trzeciej


Pobierz ppt "Sprawa podatkowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google