Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Jakub Czarnota Wed ł ug mnie przyjacielem lasu jest le ś niczy. Odznacza si ę on szerok ą wiedz ą o ro ś linach i zwierz ę tach, a tak ż e o prawach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Jakub Czarnota Wed ł ug mnie przyjacielem lasu jest le ś niczy. Odznacza si ę on szerok ą wiedz ą o ro ś linach i zwierz ę tach, a tak ż e o prawach."— Zapis prezentacji:

1

2 Autor: Jakub Czarnota

3 Wed ł ug mnie przyjacielem lasu jest le ś niczy. Odznacza si ę on szerok ą wiedz ą o ro ś linach i zwierz ę tach, a tak ż e o prawach rz ą dz ą cych w przyrodzie. Jest prawdziwym mi ł o ś nikiem natury. Oto kilka argumentów, które pozwol ą wyja ś ni ć moje stanowisko.

4  Przez ca ł y rok, a szczególnie zim ą le ś niczy musi dba ć o zwierzyn ę le ś n ą : jej zdrowie, dokarmianie, ochron ę przed k ł usownikami. W lasach znajduj ą si ę karmniki dla zwierz ą t, które le ś niczy uzupe ł nia np. sianem, burakami. W ten sposób pomaga przetrwa ć im zim ę.  Le ś niczy równie ż zawiesza specjalne budki dla ptaków w których zamieszkuj ą te, które nie znalaz ł y sobie dziupli.

5  Le ś niczy podczas spacerów po lesie oznacza chore, z ł amane, spróchnia ł e drzewa, które trzeba usun ąć. Takie drzewa mog ą stanowi ć niebezpiecze ń stwo, zarówno dla ludzi, jak i zwierz ą t. Na ich miejsce sadzi nowe. Jego obowi ą zkiem jest m.in. kontrola wycinki, sprzeda ż y i wywozu drewna. Oznaczenie drzewa

6  Le ś niczy podczas w ę drówek po lesie napotyka na ciekawe zjawiska przyrodnicze, wyszukuje te, które mog ą zyska ć miano pomników przyrody. Mo ż na do nich zaliczy ć okaza ł e rozmiary drzew, ź ród ł a, wodospady, ska ł ki, g ł azy, czy jaskinie.

7  Ł apa Nied ź wiedzia Nied ź wied ź jest królem bieszczadzkich lasów w Polsce. Ten gatunek jest obj ę ty ochron ą. Prowadzi samotny tryb ż ycia, ż ywi si ę owocami, jagodami, grzybami, orzechami laskowymi, ma ł ymi ssakami oraz rybami i padlin ą.

8 Jele ń to prawdziwa ozdoba lasu. Jest bardzo czujny, dysponuje ś wietnym powonieniem i s ł uchem. Najcz ęś ciej mo ż na go spotka ć na polach i łą kach przy lasach. Odznacza si ę pi ę knym poro ż em.

9 Ł o ś to najwi ę kszy wspó ł cze ś nie ż yj ą cy gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyró ż niaj ą cy si ę charakterystycznym p oro ż em i wyj ą tkowo d ł ugimi ko ń czynami. Wyst ę puj ą cy w Polsce ł o ś europejski jest najwi ę ksz ą ż yj ą c ą w naszym kraju i rzadko spotykan ą zwierzyn ą ł own ą. Obj ę ty jest ca ł orocznym okresem ochronnym.

10 Je ż ż ywi si ę g ł ównie jab ł kami, owadami a tak ż e ż mijami np. tak, jak ż mija zygzakowata. W Polsce wyst ę puje pod ochron ą. Cz ę sto pada ofiar ą samochodów. Jego kolce s ł u żą mu za obron ę. Kiedy czuje si ę zagro ż ony, zwija si ę w kolczast ą kulk ę.

11 Moja prezentacja powsta ł a podczas ferii zimowych, które sp ę dzi ł em wraz z moim wujkiem – le ś niczym, obserwuj ą c przyrod ę w lasach Nadle ś nictwa Bircza. Oto ksi ąż ki z których korzysta ł em: K. Szroeder-Dowjat, M. Kalinowska, „Chc ę wiedzie ć dlaczego?”, Wydawnictwo Fenix 2011; B. Butwi ł owska, „Tablice przyrodnicze”, Wydawnictwo Ibis 2013; I. Szwedler „Polskie parki narodowe”, Wydawnictwo Multico 2011. Dzi ę kuj ę za uwag ę.


Pobierz ppt "Autor: Jakub Czarnota Wed ł ug mnie przyjacielem lasu jest le ś niczy. Odznacza si ę on szerok ą wiedz ą o ro ś linach i zwierz ę tach, a tak ż e o prawach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google