Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR"— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR
Hubert Gęsiarz

2 Kim jesteśmy?

3 NCBR w systemie finansowania B+R
Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – kluczowy element reformy nauki i szkolnictwa wyższego Art. 1 ust. 2 ustawy: „Centrum jest agencją wykonawczą […] powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.”

4 NCBR w systemie finansowania B+R
Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Granty Badania podstawowe Badania stosowane Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

5 Misja i podstawowe zadania NCBR
Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych Wspieranie współpracy „nauka-przemysł” Finansowanie badań stosowanych Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki Finansowanie współpracy międzynarodowej Wspieranie rozwoju młodej kadry Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności

6 Filozofia działania Łączenie podejścia „sterowania odgórnego” oraz „inicjatyw oddolnych” Realizacja polityki państwa: naukowej, innowacyjnej, wzrostu konkurencyjności Podejmowanie wyzwań warunkujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Otwartość na potrzeby przedsiębiorców i wsparcie rozwoju publicznego sektora B+R Wsparcie kluczowych sektorów gospodarki Minimalizowanie wymagań formalnych Podnoszenie wymagań co do jakości projektów i ich efektów Premiowanie zaangażowania środków pozabudżetowych

7 Budżet NCBR na lata 2007-2014 w mln PLN

8 Formy realizacji zadań
Programy strategiczne (STRATEGMED, BIOSTRATEG) Programy horyzontalne wsparcia badań naukowych lub prac rozwojowych (PBS, INNOTECH) Programy wsparcia rozwoju kadry naukowej, w szczególności młodych naukowców (PO KL, LIDER, SIMS) Programy międzynarodowe Programy wsparcia wdrożeń i komercjalizacji wyników prac B+R (PATENT+, DEMONSTRATOR+, GO_GLOBAL.PL, BRIdge, SPIN- TECH) Programy operacyjne (PO IG, PO KL, PO IiŚ / PO IR, PO WER) Programy sektorowe (INNOLOT, INNOMED) Wspólne przedsięwzięcia (BLUE GAS, GEKON, CuBR)

9 Wsparcie współpracy „nauka-przemysł”
Preferencje dla projektów z udziałem przedsiębiorców Szeroki zakres interwencji w kontekście tzw. poziomów rozwoju technologii (TRL): Wstępne badania przemysłowe (PBS) Opracowanie innowacyjnych produktów/technologii (INNOTECH, GRAF-TECH) Objęcie ochroną prawną (Patent Plus) Wsparcie umiędzynarodowienia działalności (GO.GLOBAL_PL) Wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków niepublicznych (BRIdge)

10 Programy NCBR a poziomy gotowości technologicznej

11 NCBR w liczbach

12 Finansowanie projektów

13 Procedura finansowania projektów
Ogłoszenie konkursu Wniosek Ocena formalna Ocena merytoryczna Lista rankingowa Decyzja Umowa

14 Wniosek o dofinansowanie – myślenie projektowe
Strategia rozwoju Wybór programu Przygotowanie wniosku Analiza możliwości dofinansowania Regulamin konkursu

15 Koszty kwalifikowane*
Wynagrodzenia Aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia służące celom badawczym Budynki i grunty Usług badawcze, wiedza techniczna oraz usługi doradcze i równorzędne Inne koszty operacyjne (*) w zależności od programu

16 Wspieranie rozwoju kadry naukowej

17 Program LIDER Wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołami badawczymi poprzez umożliwienie im realizacji projektów badawczych o potencjale wdrożeniowym.

18 Program LIDER Wnioskodawca:
posiada obywatelstwo polskie bądź kartę stałego pobytu; ukończone studia II stopnia lub stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o finansowanie (do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy); młody naukowiec — osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia; pozyska do współpracy jednostkę prowadzącą działalność badawczo- naukową w Polsce, zwaną „jednostką goszczącą”, która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji projektu zespołu badawczego; posiada już udokumentowany dorobek naukowy (np. publikacje, zgłoszenia patentowe; potwierdzone wdrożenia wyników badań).

19 Program LIDER Projekt:
wyniki projektu posiadają potencjalne możliwości wdrożenia w gospodarce, komercjalizacji lub innego praktycznego zastosowania; okres trwania projektu – do 36 miesięcy; maksymalny budżet projektu – zł.

20 Procedura oceny projektów

21 Program LIDER Uruchomienie programu: sierpień 2009 r.
Liczba wniosków w poszczególnych edycjach: LIDER I – 202 LIDER II – 113 LIDER III – 131 LIDER IV – 118 LIDER V - 240

22 Ośrodki LIDER I LIDER II LIDER III LIDER IV LIDER V Razem Warszawa 7 12 10 16 9 54 Kraków 4 8 6 28 Gdańsk 3 1 21 Poznań 5 17 Łódź 2 Gliwice Wrocław Szczecin Lublin Rzeszów Radzików-Błonie Katowice Opole Zabrze Bielsko-Biała Toruń Młochów 23 36 38 41 174

23 Jednostki goszczące Uczelnie - 120 Jednostki PAN - 26
Instytuty badawcze - 21 Przedsiębiorstwa - 7

24 Najczęściej popełniane błędy
Nieuważne czytanie dokumentacji konkursowej; Oświadczenia podpisane przez osoby inne niż wymagane; Załączniki podpinane są w systemie w niewłaściwym miejscu; Błędne wyliczanie kosztów;

25 Barbara Pastuszek-Lipińska
Osoba do kontaktu Barbara Pastuszek-Lipińska

26 PO Kapitał Ludzki Działania 4.1 oraz 4.3 – formy wsparcia skierowane do młodych naukowców: szkolenia, kursy, staże w tym staże i szkolenia w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie); stypendia (od 3,5 do 5 tys zł) dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki; dofinansowanie tworzenia nowych kierunków studiów doktoranckich istotnych dla potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

27 Kontakt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Działanie 4.1 – projekt systemowy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działanie 4.3 Barbara Pastuszek-Lipińska

28 PO Kapitał Ludzki Działanie 4.2 PO KL - projekt SKILLS
Adresatami są laureaci i stypendyści FNP mieszkający w Polsce: pracownicy naukowi zatrudnieni w jednostce naukowej i doktoranci. Działania w projekcie: szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowym, szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości, warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej, szkolenia z zakresu upowszechniania nauki, Akademia Menadżerów Programowych, Program Mentoringu, międzynarodowe konferencje, spotkania naukowe z inicjatywy uczestników projektu, program INTER (Szkolenia i konkurs na zaprezentowanie projektu interdyscyplinarnego).

29 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Kontakt Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

30 Inne programy

31 Program TANGO Zwiększenie stopnia wykorzystania wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym w praktyce. Adresaci: Wykonawcy projektów finansowanych w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych dotyczących badań podstawowych: NCN - Opus, Harmonia, Sonata, Sonata Bis, Maestro granty przyznane przez MNiSW (projekty rozpoczęte nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r.)

32 Program TANGO Rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań (Faza PoC), np: analiza rynku – zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem wniosku; działania ukierunkowane na pozyskanie partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników/współfinansowaniem fazy B+R; opracowanie strategii zabezpieczenia praw własności intelektualnej; studium wykonalności badań naukowych lub prac rozwojowych;

33 Program TANGO dwuetapowy nabór wniosków:
1. etap – NCN, wniosek skrócony, ocena Zespołu (nauka+biznes), do 2. etapu kwalifikowana jest liczba wniosków odpowiadająca 2-krotności alokacji na konkurs; 2. etap – NCBR, wniosek pełny, recenzje + ocena Zespołu; projekty są finansowane przez NCBR; faza B+R jest opcjonalna, warunkiem uzyskania dofinansowania na fazę B+R jest pozytywna ocena fazy PoC

34 Działania objęte dofinansowaniem Wysokość dofinansowania
Program TANGO Faza Okres realizacji Działania objęte dofinansowaniem Wysokość dofinansowania P o C do 18 mies. Rozpoznanie potencjału aplikacyjnego wyników badań (podstawowych) do 250 tys. PLN B + R do 24 mies. Prace rozwojowe do 1 mln. PLN

35 Program Innowacje Społeczne
Program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki Cel: poprawa jakości życia społeczeństwa Adresaci: konsorcjum, składające się z jednostki naukowej oraz przedsiębiorcy albo co najmniej dwóch jednostek naukowych, z obligatoryjnym udziałem organizacji pozarządowej

36 Młodzi naukowcy w roli recenzentów http://www. ncbr. gov

37 Recenzje wykonane na zlecenie NCBR w latach 2009-2013

38 Perspektywa finansowa 2014-2020

39 Program Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i badań przemysłowych. Efektem wdrażania osi powinien być transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Finansowanie projektów mających na celu zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki.

40 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.2: poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji

41 Efekty realizowanej polityki

42 Procent umów podpisanych przez konsorcja w latach 2011-2013

43 Wzrost BERD i GERD

44 Udział wkładów własnych przedsiębiorców, beneficjentów NCBR, we wskaźnikach BERD

45 Wynalazki krajowe złożone w Urzędzie Patentowym w latach 2006- 2012

46 Efekty realizowanej polityki
Szeroka oferta programowa, obejmująca pełen cykl prac badawczo-rozwojowych „od pomysłu do przemysłu” Atrakcyjność programów potwierdzona dużym zainteresowaniem konkursami Uczelnie i przedsiębiorcy głównymi beneficjentami Coraz bardziej aktywna rola przedsiębiorców – liderzy konsorcjów Zwiększone zaangażowanie finansowe przedsiębiorców jako podstawa wzrostu finansowania B+R w Polsce w perspektywie Horyzont 2020

47 Dziękuję za uwagę

48 NCBR.gov.pl


Pobierz ppt "Możliwości finansowania badań i prac rozwojowych w NCBR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google