Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSPORT INTERMODALNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSPORT INTERMODALNY"— Zapis prezentacji:

1 TRANSPORT INTERMODALNY
Magdalena Piorun Jolanta Cetnar Gr. 3

2 GENEZA TRANSPORTU INTERMODALNEGO
Lata 50-te Pojawia się koncepcja tzw. przewozów bezpośrednich Lata 60-te Poszukiwano nowych rozwiązań, przewoźnicy różnych gałęzi w porozumieniu ze spedytorami, zaczęli oferować usługi, których warunki były oparte na spedytorskich konosamentach na przewóz kombinowany; Lata 60/70-te Podjęto działania na rzecz ujednolicenia warunków przewozu kombinowanego. Usprawnieniu uległy przede wszystkim czynności ładunkowe i organizacyjne, zmienia się również technika transportu; Lata 80-te Pojawiają się nowe tendencje w rozwoju systemów transportowych, ukierunkowane ku idei kompleksowych usług transportowych.

3 PŁASZCZYZNY INTEGRACJI TRANSPORTU INTERMODALNEGO
techniczno-technologiczna– przystosowanie środków transportu z różnych gałęzi oraz urządzeń przeładunkowych i manipulacyjnych do obsługi tej samej, zunifikowanej jednostki ładunkowej, organizacyjna– jeden operator obejmuje pieczę nad całym procesem transportowym, dokumentacyjna– jeden dokument transportowy na całą trasę dostawy, cenowa – podobne lub takie same zasady kwotowania cen za przewóz jednostki ładunkowej środkami różnych gałęzi transportu aż do przedkładania klientowi jednej stawki obejmującej cały proces dostawy, prawna – jeden kontrakt obejmujący cały proces transportowy wraz z jednolitym systemem regulacji i odpowiedzialności.

4 Transport kombinowany: przewóz ładunku środkami transportowymi co najmniej dwóch gałęzi transportu.
Transport łamany: ma miejsce wówczas, gdy są zastosowane co najmniej dwa środki transportowe, ale pochodzące z tej samej gałęzi transportu. Transport bezpośredni: oznacza przewóz ładunku od miejsca nadania do miejsca odbioru jednym środkiem transportu przez jednego przewoźnika.

5 Międzynarodowy transport intermodalny: oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o przewóz intermodalny z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu intermodalnego do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju.

6 4 ISTOTNE ELEMENTY TRANSPORTU INTERMODALNEGO
Konieczność użycia środków co najmniej dwóch gałęzi, Konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz, Konieczność wystąpienia tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg dostawy towaru, Konieczność zjednostkowania ładunku.

7 KLASYFIKACJA TRANSPORTU INTERMODALNEGO
ze względu na zasięg: przewozy krajowe, przewozy międzynarodowe, przewozy kontynentalne, przewozy międzykontynentalne, ze względu na rodzaj użytych jednostek ładunkowych: przewozy kontenerów, przewozy naczep, przewozy nadwozi wymiennych, przewozy samochodów ciężarowych, przewozy pojemników specjalnych,

8 ze względu na charakter użytych środków transportowych:
przewozy szynowo-drogowe, przewozy drogowo-morskie, przewozy drogowo-lotnicze, przewozy szynowo-drogowo-morskie, przewozy szynowo-drogowo-lotnicze, przewozy szynowo-drogowo-rzeczne, ze względu na charakter operatora: transport bezpośredni – operatorem jest przewoźnik główny, transport pośredni – operatorem jest przewoźnik pomocniczy,

9 ze względu na liczbę dysponentów/właścicieli środków transportowych:
transport jednopodmiotowy, transport wielopodmiotowy, ze względu na sposób ustalania cen i odpowiedzialności: transport jednolity, transport odcinkowy.

10 INFRASTRUKTURA PUNKTOWA TERMINALE KONTENEROWE
Elementy bazy kontenerowej w porcie morskim: nabrzeże, place przeładunkowo-składowe, brama dla pojazdów samochodowych, kolejowe stanowisko przeładunkowe, magazyn zbiorczo-rozdzielczy, centrum dyspozycyjno-kontrolne, stanowisko do mycia i czyszczenia kontenerów oraz warsztat.

11 Do urządzeń przeładunkowych i manipulacyjnych portowej bazy kontenerowej zaliczamy:
- suwnice bramowe nadbrzeżne, - samojezdne suwnice torowe, - suwnice bramowe szynowe, - wozy podnośnikowe czołowe i boczne, - wozy podsiębierne, - żurawie kontenerowe.

12 Do urządzeń przeładunkowo manipulacyjnych w terminalach lądowych należą:
- samojezdne suwnice bramowe torowe, - suwnice bramowe jezdniowe, - samojezdne żurawie, - uniwersalne wozy podnośnikowe czołowe do obsługi nadwozi wymiennych, naczep i kontenerów.

13 SUWNICE

14 ŻURAWIE

15 WÓZ PODSIĘBIERNY I PODNOŚNIKOWY CZOŁOWY

16 TERMINALE SZYNOWO-DROGOWE
Terminale lądowe znajdują się w pobliżu węzłowych stacji kolejowych, między którymi regularnie kursują pociągi towarowe, w przypadku przewozów wykonywanych techniką RoLa nie są wykorzystywane żadne urządzenia przeładunkowe, gdyż pojazdy samochodowe same wjeżdżają na wagony po pochylni przystawionej do ostatniego (pierwszego) wagonu, naczepy siodłowe można załadować na wagony w sposób poziomy (wykorzystując ciągnik manewrowy) lub pionowy (wykorzystując dźwig szynowy lub samojezdny)

17 Terminal PKP w Małaszewiczach ma stałe połączenia m. in
Terminal PKP w Małaszewiczach ma stałe połączenia m.in. z Bałtyckim Terminalem Kontenerowym w Gdyni, portami w Antwerpii i Rotterdamie, uczestniczy w transporcie kombinowanym nadwozi wymiennych na trasie Duisburg-Małaszewicze (przeładunek z wagonów na ciężarówki)-kraje WNP

18 Jednostki ładunkowe w polskich terminalach to głównie kontenery

19 Wyposażenie standardowe to suwnice bramowe o udźwigu 30-50 ton
Wyposażenie standardowe to suwnice bramowe o udźwigu ton. Słabym punktem krajowych terminali jest brak urządzeń do przeładunku naczep samochodowych

20 Terminale promowe przeładunek jest nieskomplikowany, samochody ciężarowe oraz ciągniki z naczepami wjeżdżają same na promy przez furtę rufową i wyjeżdżają przez furtę dziobową (lub odwrotnie)

21 TERMINALE LOGISTYCZNE
Centra logistyczne służą do obsługi obrotu towarowego są zlokalizowane przede wszystkim na zapleczu wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych, w pobliżu portów morskich lub dużych węzłów kolejowych wykorzystywane przede wszystkim do kształtowania optymalnych łańcuchów zaopatrzenia i zbytu to rozbudowane obiekty dysponujące przede wszystkim magazynami, powierzchniami składowymi oraz urządzeniami przeładunkowymi i manipulacyjnymi dokonuje się w nich składowania i dystrybucji materiałów, surowców oraz wyrobów gotowych, a także wykonuje się czynności związane z pakowaniem, znakowaniem itp. Odpowiednio przygotowane partie towarów są dostarczane do zakładu produkcyjnego bądź też do sieci detalicznych lub hurtowych.

22

23

24 INFRASTRUKTURA LINIOWA
PRZEWOZY LĄDOWE (linie kolejowe, drogi kołowe) muszą zapewnić szybki i bezpieczny transport ładunków linie kolejowe powinny być przystosowane do szybkości równej 120 km/h i być w dobrym jakościowo stanie technicznym, zapobiegającym wstrząsom i przechyłom w czasie jazdy dobry jakościowo stan techniczny jest wymagany również w transporcie drogowym, a szybkość przewozu jest tu wyznaczana przepisami kodeksów drogowych kłopot sprawiają przejazdy długich i ciężkich pojazdów przez ośrodki miejskie- wydłużony czas przewozu, dewastacja nawierzchni ulic- pożądane jest korzystanie z dróg szybkiego ruchu, autostrad i obwodnic ograniczenia w zakresie dopuszczalnej wysokości pojazdów drogowych i szynowych stwarzają mosty, wiadukty i tunele oraz sieci elektryczne.

25 Schemat realizacji przewozów szynowo-drogowych

26 Rodzaje transportu kombinowanego droga-kolej

27 FAZY ZESTAWIENIA POCIĄGU BIMODALNEGO
A - naczepa z uniesionym pneumatycznie tyłem najeżdża na wózek z adapterem; B - wysunięcie łap i podniesienie kół naczepy; C - przyłączenie drugiego wózka; D - podniesienie łap, naczepa zamienia się w wagon; E - za chwilę cysterna osiądzie na wózku; F - koła w górę i potrzebny jest następny wózek

28 Pociąg bimodalny zaprojektowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu: naczepa siodłowa skrzyniowa (z lewej), wózek wagonowy oraz adaptery bimodalne (w środku), cysterna (z prawej)

29 Niskopodwoziowy wagon 602 S typu Rollende Landstrasse do przewozu samochodów ciężarowych, pociągów drogowych i naczep siodłowych - z Fabryki Wagonów "Świdnica" S.A.

30

31 PRZEWOZY WODNE ŚRÓDLĄDOWE
przeszkodą dla trójwarstwowego piętrzenia kontenerów na barkach jest niski prześwit mostów nad kanałami i dopływami wielkich arterii (potrzebny prześwit: 6,7-7,0m) rzeki i kanały, po których odbywa się transport kontenerów, muszą mieć odpowiednią głębokość i szerokość, powinny też być żeglowne przez cały rok.

32 Czynności obsługi wstępnej odprawa handlowa:
CZYNNOŚCI OBSŁUGI WSTĘPNEJ I KOŃCOWEJ PROCESÓW TRANSPORTU INTERMODALNEGO Czynności obsługi wstępnej odprawa handlowa: →przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z procesem transportowym: konosament, specyfikacja towarowa, faktura, świadectwo pochodzenia, atesty kontrolne, jakościowe, świadectwa fitosanitarne, kwit zdawczy w przypadku przewozów szynowo-drogowych.

33 odprawa techniczna: →podstawienie środka transportu w stanie próżnym lub częściowo załadowanym w punkcie ładunkowym, →sprawdzenie pod względem zgodności z zapotrzebowaniem tzn. wielkości, rodzaju, wewnętrznego wyposażenia, →sprawdzenie stanu technicznego jednostki intermodalnej, →dodatkowa konserwacja i czynności kontrolne, →sprawdzenie czy minęła data ważności atestu technicznego kontenera, →sprawdzenie czy kontener jest suchy i czysty, →kontrola ilościowa, →załadunek ładunku na środek transportowy i jego zabezpieczenie, →w przypadku eksportu zgłoszenie towaru do odprawy celnej, →powiadomienie odbiorcy celem przygotowania się przez niego do odbioru przesyłki, →nałożenie plomb, →wyjazd z punktu ładownego, →zmiana gałęzi transportu – przeładunek.

34 Czynności obsługi końcowej
odprawa handlowa: →wydanie ładunku odbiorcy →podpisanie i wydanie wszystkich dokumentów →rozwiązanie umowy o przewóz. odprawa techniczna: →wyładunek, →sprawdzenie stanu technicznego ładunku i jednostki intermodalnej, →sprawdzenie czy plomby na kontenerach nie są uszkodzone

35 ZALETY transportu intermodalnego
może się przyczynić do obniżki globalnego kosztu procesu transportowego, pozwala zwiększyć liczbę możliwych wariantów przewozowych, może się przyczynić do podniesienia jakości usług: szybkość i terminowość dostawy, zwiększona częstotliwość okazji załadowczych, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru, lepsza dostępność do usług transportowych czy też możliwość jednorazowego przewiezienia większych partii ładunku

36 ASPEKTY HANDLOWO-PRAWNE
Historia: lata 60 –te konwencja CMR – zaproponowana przez Instytut do Spraw Ujednolicenia Prawa Prywatnego ( UNIDROIT) tzw. Reguły Tokijskie- przedstawione przez Międzynarodowy Komitet Morski (CMI) 1971 r. - TCM- projekt Konwencji o międzynarodowych kombinowanych przewozach towarów 1973 r. Ujednolicone reguły dla dokumentu przewozu kombinowanego opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC); w 1975 nastąpiła nowelizacja dotycząca odpowiedzialności operatora za opóźnienia dostawy towaru. 1978 r. Reguły Hamburskie- konwencja o przewozie towarów morzem 1980 r. Konwencja ONZ o międzynarodowym transporcie multimodalnym ( MTC ) 1992 r. - Ujednolicone reguły UNCTAD/ICC dla dokumentów transportu multimodalnego

37 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
Dwa główne systemy odpowiedzialności: 1. Jednolita na całej trasie przewozu. 2. Sieciowa. Sposoby ustalania jednolitych zasad odpowiedzialności: Operator przejmuje odpowiedzialność za cały transport, zgodnie z przepisami obowiązującymi w określonej gałęzi transportu Operator określa własne zasady odpowiedzialności, inne niż przewidują to przepisy obowiązujące w określonej gałęzi transportu Limit odpowiedzialności za jednostkę ładunku: Zależy ona od treści konosamentu czy dokumentu transportu multimodalnego

38 WARUNKI DOSTAW TOWARÓW W JEDNOSTKACH ŁADUNKOWYCH
FCA- franco przewoźnik.... (oznaczone miejsce) Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru przewoźnikowi, wyznaczonemu przez kupującego w oznaczonym miejscu i czasie. Do jego obowiązków należy dokonanie odprawy celnej towaru w eksporcie. Ryzyko utraty czy uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w chwili powierzenia towaru pieczy przewoźnika. Od tego momentu kupujący ponosi też koszty dostawy towaru.

39 CPT- przewoźne zapłacone do …(oznaczone miejsce przeznaczenia)
Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie i powierzenie towaru przewoźnikowi oraz zawarcie umowy o przewóz i opłacenie kosztów przewozu do określonego miejsca przeznaczenia. Ryzyko utraty czy uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi. CIP- przewoźne i ubezpieczenie zapłacone do … (oznaczone miejsce przeznaczenia) Zakres kosztów i obowiązków sprzedającego w porównaniu z CPT jest rozszerzony o konieczność ubezpieczenia towaru i pokrycia kosztów tego ubezpieczenia. Miejsce podziału ryzyka utraty towaru jest takie, jak w CPT.

40 EXW- z zakładu… (oznaczone miejsce)
Obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego w punkcie wydania, przy czym sprzedający nie ma obowiązku dokonania odprawy celnej towarów przeznaczonych na eksport i załadunku towaru do kontenera. DAF-dostarczone za granicę… (oznaczone miejsce) Do obowiązku sprzedającego należy postawienie towaru do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu dostawy na granicy, gdzie na ogół nie można dokonać kontroli ładunku umieszczonego w jednostce ładunkowej. W tym miejscu następuje podział ryzyka, kosztów i obowiązków pomiędzy kupującego i sprzedającego.

41 DDU – dostarczone, cło nie opłacone… (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DDP- dostarczone, cło opłacone… (oznaczone miejsce przeznaczenia) Sprzedający ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia, a przy DDP również dokonania odprawy celnej i opłacenia cła oraz innych opłat importowych.

42 Przesłanki funkcjonowania ubezpieczeń w transporcie intermodalnym:
UBEZPIECZENIA Przesłanki funkcjonowania ubezpieczeń w transporcie intermodalnym: Zasady odpowiedzialności operatora przewidują wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w określonych wypadkach Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę wg sumy ubezpieczenia, podczas gdy operator korzysta z kwotowego ograniczenia odpowiedzialności.

43 RODZAJE UBEZPIECZEŃ Ubezpieczenie ładunku umieszczonego w jednostce ładunkowej od ryzyka utraty czy uszkodzenia ( ubezpieczenie cargo ) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gestora jednostek ładunkowych za szkody wyrządzone przez kontener osobom trzecim i ich mieniu Ubezpieczenie samych jednostek ładunkowych przez ich właścicieli (ubezpieczenie casco) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora przewozów multimodalnych za szkody wynikające z nienależytego wykonania umowy przewozu.

44 ZAGADNIENIA CELNE Konwencja celna dotycząca kontenerów ( Custom Convention on Conteiners) z 1972 r. (Polska przystąpiła do niej w 1982 r.) Konwencja TIR z 1975 r. Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej ( WPT)- obowiązująca w Polsce od 1996 r. Konwencja o usprawnieniu formalności w obrocie towarowym z 1987 r. Europejski Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) Kodeks celny

45 DOKUMENTACJA FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)
Dokument opracowany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Spedytorów FIATA w 1970 r.- na podstawie którego spedytor, sam nie wykonując przewozu, przejmuje wobec zleceniodawcy obowiązki i odpowiedzialność przewoźników Obowiązkiem spedytora jest ubezpieczenie swojej odpowiedzialności cywilnej jako wystawcy FBL Odpowiedzialność spedytora obejmuje okres od przyjęcia towaru w pieczę do chwili jego wydania Operator odpowiada za stratę lub szkodę ładunku do wysokości wartości, którą ma lub miałby towar w miejscu przeznaczenia Operator odpowiada także za zwłokę w dostawie towaru

46 Dokumenty elektroniczne
EDI (Electronic Data Interchange)- elektroniczny przekaz danych i informacji Warunkiem zastąpienia dokumentu przewozowego przez ekwiwalentny elektroniczny przekaz informacji jest zgoda sprzedającego i kupującego na komunikowanie się za pomocą środków elektronicznego przekazu Drogą elektroniczną nie mogą być przekazywane zbywalne dokumenty transportu multimodalnego

47 Dokument przewozowy Intercontainer (ICF)
ICF występuje w roli spedytora Organizuje on transport we współpracy przede wszystkim z kolejami Odpowiedzialność ICF zaczyna się od przejęcia pieczy nad UTI (intermodalnych jednostek ładunkowych) i kończy po przyjęciu go bez zastrzeżeń przez odbiorcę ICF odpowiada tylko za udowodnione mu szkody w czasie wykonywania swoich obowiązków

48 Listy przewozowe CRM- wykorzystywany w przewozach szynowo-drogowych
Rolę operatora transportu intermodalnego odgrywa przewoźnik samochodowy, zawiera on ze swoim klientem umowę o przewóz i dostarczenie ładunku Dla dysponenta ładunku jedynym partnerem jest przewoźnik samochodowy CIM- międzynarodowy kolejowy list przewozowy Reguluje stosunki prawne między przewoźnikiem drogowym a towarzystwem przewozów szynowo-drogowych

49 WSPÓLNA POLITYKA TRANSPORTOWA UE
CELE: Rozwój zintegrowanych systemów transportowych Wykorzystanie najnowszych technologii chroniących środowisko naturalne Promowanie najbardziej przyjaznych usług transportowych Poprawa jakości usług transportowych między krajami Wspólnoty a krajami trzecimi

50 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI CELÓW
Wspólne reguły dotyczące transportu międzynarodowego do lub z terytorium państwa członkowskiego Warunki, na jakich przewoźnicy nie mający stałej siedziby w państwie członkowskim mogą świadczyć usługi transportowe na terytorium państwa członkowskiego Środki zwiększające bezpieczeństwo transportu Zniesienie wszelkich form dyskryminacji w przypadku transportu wewnątrz Wspólnoty (m.in.. stosowania różnych stawek i warunków transportu w zależności od. kraju pochodzenia lub przeznaczenia towarów) Zakaz nakładania przez państwo członkowskie w zakresie transportu wewnątrz Wspólnoty i warunków przewozu zawierających jakikolwiek element wsparcia lub ochrony poszczególnych przedsiębiorstw lub gałęzi transportu

51 GŁÓWNE CELE ZAWARTE W BIAŁEJ KSIĘDZE
Rewitalizacja kolei Poprawa jakości usług w transporcie drogowym Promowanie transportu morskiego i śródlądowego Zachowanie równowagi między rozwojem transportu lotniczego i środowiskiem naturalnym Rozwój transportu intermodalnego i konteneryzacji Budowa sieci transeuropejskich Poprawa bezpieczeństwa na drogach Wdrożenie polityki efektywnych opłat za wysokiej jakości usługi transportowe Ukierunkowanie badań i technologii na czysty i efektywny transport Włączenie się w proces globalizacji Opracowanie średnio- i długoterminowych celów dla trwałego i zrównoważonego systemu transportu

52 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TRANSPORT INTERMODALNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google