Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach MSP w perspektywie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach MSP w perspektywie"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach MSP w perspektywie 2014-2020
Szczecin, 11 czerwca 2014 r.

2 RPO PO WER Umowa Partnerstwa - EFS

3 EFS 12 842 mln € 16 RPO 8 676 mln € PO WER 4 166 mln €
Podział środków finansowych EFS EFS mln € 16 RPO 8 676 mln € PO WER 4 166 mln €

4 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM KRAJOWY
POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy PO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 32,5% ogólnej alokacji EFS zapewnienie ram dla efektywnej realizacji polityk publicznych (m.in. w obszarze przedsiębiorczości, zatrudnienia, edukacji, dobrego rządzenia), wdrożenie reform systemowych w wybranych obszarach, wsparcie procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym, wsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej i innowacji społecznych, realizacja Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych (Youth Employment Initiative) – wsparcie na rzecz osób poniżej 25 roku życia na rynku pracy. POZIOM REGIONALNY – 16 regionalnych PO (EFS + EFRR) 67,5% ogólnej alokacji EFS Bezpośrednie wsparcie dla indywidualnych odbiorców (w tym m.in. przedsiębiorców i ich pracowników, osób bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

5 ZATRUDNIENIE PO WER (CT 8) RPO
Interwencja EFS w PO WER Powiązania i komplementarność z RPO PO WER (CT 8) Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcie systemowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (m.in. budowa systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze, wsparcie na rzecz rozwoju działalności przedsiębiorstw) Budowa i rozwój rejestru usług rozwojowych (RUR) Bezpośrednie wsparcie dla indywidualnych odbiorców (w tym osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedsiębiorców i ich pracowników ZATRUDNIENIE RPO

6 PO WER (CT 10) EDUKACJA / ADAPTACYJNOŚĆ RPO
Interwencja EFS w PO WER Powiązania i komplementarność z RPO Rozwój Krajowego Systemu Kwalifikacji (KSK) Współpraca przedsiębiorców ze szkołami i placówkami oświatowymi Budowa systemu Rad Kompetencji Wykorzystanie KSK i RUR we wsparciu kierowanym bezpośrednio do osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji Włączenie pracodawców w proces kształcenia PO WER (CT 10) EDUKACJA / ADAPTACYJNOŚĆ RPO

7 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – wyniki negocjacji Umowy Partnerstwa
Koncentracja wsparcia na sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wyłączenie dużych przedsiębiorstw z zakresu wsparcia EFS) Zapewnienie jednolitych standardów jakości świadczonych usług na rzecz MŚP na terenie całego kraju Koncentracja wsparcia na usługach doradczych i szkoleniowych (wyłączenie działań promocyjnych i świadomościowych jako samodzielnej formy wsparcia) Wsparcie finansowe na rzecz tworzenia nowych przedsiębiorstw w formie zwrotnej, bezzwrotnej i mieszanej (EFS), wsparcie finansowe na rzecz funkcjonujących podmiotów gospodarczych (EFRR)

8 Zmiana podejścia do wspierania MŚP w perspektywie 2014-2020
PO KL RPO Ograniczony wpływ przedsiębiorstw na treść oferty szkoleniowej (dominacja strony podażowej nad popytową) Instytucje edukacyjne oferują jedynie usługi rozwojowe i nie pośredniczą w udzielaniu wsparcia jako projektodawcy Niewielka liczba projektów „szytych na miarę”, dostosowanych do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej odpowiadającej na jego potrzeby (narzędzie: np. bon edukacyjny, refundacja kosztów) Doraźny i fragmentaryczny charakter podejmowanych działań (przewaga prostych szkoleń, np. kursów komputerowych, nad kompleksowymi projektami rozwojowymi dla MŚP) Położenie większego nacisku na diagnozę potrzeb rozwojowych, większa dywersyfikacja świadczonych usług (np. doradztwo biznesowe, mentoring, optymalizacja procesów zarządzania, itp.)

9 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020
Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych Przedsiębiorstwo Rejestr Usług Rozwojowych Regionalny Program Operacyjny (IZ RPO) PO Wiedza Edukacja Rozwój (PARP)

10 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM KRAJOWY
Rejestr Usług Rozwojowych – baza administrowana przez PARP, zawierająca: informację na temat potencjału podmiotów świadczących usługi rozwojowe (jednolite kryteria wiarygodności KARTA PODMIOTU) informację na temat oferty rozwojowej (KARTA USŁUGI) możliwość dokonywania oceny świadczonych usług bezpośrednio przez odbiorców wsparcia (informacja zwrotna dla przyszłych uczestników szkoleń) pełny dostęp do informacji na temat dostępnej oferty rozwojowej (jednolite kryteria rejestracji dla wszystkich podmiotów, wszystkie dostępne usługi rozwojowe zgromadzone w jednym miejscu) monitorowanie jakości udzielanego wsparcia

11 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM REGIONALNY
PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA (podejście popytowe) Np. bon edukacyjny, promesa połączona z refundacją kosztów Zalety podejścia popytowego: szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP (bezpośrednia reakcja na występujące potrzeby) uproszczenie procedur większa adekwatność udzielanego wsparcia indywidualizacja finansowanych działań ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu

12 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020 – POZIOM KRAJOWY
Dodatkowo, w ramach PO WER planowane jest wsparcie na rzecz: podniesienia jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw (m.in. wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień publicznych, ppp, poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in. stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, badanie i prognozowanie dynamiki zmian gospodarczych, itp.)

13 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wsparcie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach MSP w perspektywie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google