Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wsparcia Inwestycyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
na lata Justyna Góralska Biuro Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZRÓW WIEJSKICH 2007-2013
Działanie – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Działanie – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

3 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Warunki dostępu do pomocy w ramach Działania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

4 DEFINICJA MIKROPRZEDSIĘBIORCY
Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

5 KRYTERIA DOSTĘPU Osoba fizyczna: jest obywatelem państwa UE;
jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą określoną w załączniku do Rozporządzenia jako mikroprzedsiębiorca; nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; której w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” obj. Programem „Kapitał ludzki ”

6 KRYTERIA DOSTĘPU w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: gminy wiejskiej lub gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

7 KRYTERIA DOSTĘPU w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy: gminy wiejskiej lub gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców Jeżeli inwestycja jest trwale związana z gruntem w/w warunki muszą być spełnione ze względu na miejsce położenia nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja

8 KRYTERIA DOSTĘPU Osoba prawna/jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą określoną w załączniku do Rozporządzenia jako mikroprzedsiębiorca; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; której w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” obj. programem „Kapitał ludzki ”; jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji trwale związanej z gruntem miejsce położenia nieruchomości znajduje się na terenie gminy: tak jak wcześniej omawiano; jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS.

9 KRYTERIA DOSTĘPU Spółka cywilna:
każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; każdy ze wspólników (w przypadku gdy wspólnik jest osobą fizyczną) spełnia warunki określone dla osób fizycznech; każdy ze wspólników (w przypadku gdy wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) spełnia warunki określone dla osób prawnych; siedziba lub oddział każdego ze wspólników w ramach prowadzonej spółki cywilnej oraz w przypadku operacji trwale związanej z gruntem miejsce położenia nieruchomości znajduje się na terenie gminy: tak jak wcześniej omawiano.

10 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Dzielimy na: Koszty ogólne Koszty inwestycyjne

11 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty inwestycyjne: koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz zakupem instalacji technicznej, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia (tylko nowe), zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności nierolniczej, zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą koszty transportu i montażu

12 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty ogólne dotyczą: przygotowania m.in: kosztorysów, projektów architektonicznych i budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej; opłat za patenty i licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz kosztów związanych z kierowaniem robotami budowlanymi; Koszty te nie mogą przekroczyć 10 % pozostałych kosztów inwestycyjnych

13 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Pomoc nie obejmuje w szczególności: Podatku VAT; Zakupu rzeczy używanych.

14 Pomoc może być udzielona na inwestycję która:
jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; spełnia wymagania określone przepisami prawa; nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej; nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: określonym w załączniku do rozporządzenia wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

15 WYSOKOŚĆ POMOCY Poziom pomocy
50% kosztów netto poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji

16 Wysokość pomocy Maksymalna wysokość pomocy
300 tys. zł w całym okresie programowania, z tym że wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji (jeden wniosek) nie może przekroczyć : 100 tys. zł – utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnienie jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; 200 tys. zł – utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnienie jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; 300 tys. zł – utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnienie jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji; 100 tys. zł w całym okresie programowania w przypadku operacji dot. wyłącznie dział. Związanej z przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi objętymi Załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich lub jadalnymi produktami leśnymi wymienionej w wykazie działalności do których może być przyznana pomoc z Działania 123.

17 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
Warunki dostępu do pomocy w ramach Działania określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

61 KRYTERIA DOSTĘPU O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek tego rolnika który: jest obywatelem państwa UE; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy; nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej; jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

62 KRYTERIA DOSTĘPU ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
gminy wiejskiej lub gminy miejsko wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

63 Pomoc może być udzielona na inwestycję która:
jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; spełnia wymagania określone przepisami prawa; nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej; nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: określonym w załączniku do rozporządzenia wytwarzania produktów energetycznych z biomasy wynajmu pokoi, świadczenia usług związanych z pobytem turystów

64 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Dzielimy na: Koszty ogólne Koszty inwestycyjne

65 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty inwestycyjne: koszt budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz zakupem instalacji technicznej, zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia (tylko nowe), zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu działalności nierolniczej, zakup środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób z kierowcą koszty transportu i montażu

66 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty ogólne dotyczą: przygotowania m.in: kosztorysów, projektów architektonicznych i budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej; opłat za patenty i licencje; sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz kosztów związanych z kierowaniem robotami budowlanymi; Koszty te nie mogą przekroczyć 10 % pozostałych kosztów inwestycyjnych

67 KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Pomoc nie obejmuje w szczególności: Podatku VAT; Zakupu rzeczy używanych.

68 WYSOKOŚĆ POMOCY Poziom pomocy
50% kosztów netto poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji Maksymalna wysokość pomocy 100 tys. zł w całym okresie programowania

69 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 EKONOMICZNY PLAN OPERACJI

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wsparcia Inwestycyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google