Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino -"— Zapis prezentacji:

1 - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino -
e – Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino -

2 - CELE PROJEKTU - Główne cele projektu:
Głównym założeniem projektu była realizacja strategii wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino. Projekt zakładał działania w zakresie koordynacji, łączenia, grupowania i przetwarzania informacji oraz tworzenia usług dostępnych elektronicznie, obejmujących lokalną społeczność. Główne cele projektu: 1. użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja), 2. rozwój e-usług publicznych spełniających potrzeby obywateli, 3. wykorzystanie nowych technologii informacyjnych dla potrzeb realizacji usług publicznych, 4. rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich.

3 - ZAKRES PROJEKTU - Utworzenie Biura Obsługi Interesantów (BOI)
Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Powołanie Lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego (LOSI) Stworzenie portalu internetowego „Wrota Gryfina” Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu - miniTeleCentra

4 REALIZACJA PROJEKTU - Biuro Obsługi Interesantów -
Biuro Obsługi Interesantów funkcjonuje w strukturach Wydziału Organizacyjnego. Obsługa Interesantów w siedzibie urzędu odbywa się generalnie w jednym miejscu, tj. w BOI. Interesanci nie muszą samodzielnie poszukiwać miejsca załatwienia swojej sprawy i w większości są załatwiani poprzez BOI. Tylko w części skomplikowanych spraw w celu złożenia wyjaśnień i uzyskania szczegółowych informacji koniecznym jest kontaktowanie się z pracownikiem merytorycznym. Główne zadania Biura Obsługi Interesantów: - udzielanie informacji ogólnej, - informacja o sposobie, trybie, opłatach, trybie odwoławczym załatwiania spraw przez Urząd, - przyjmowanie spraw od interesantów, które nie mogą być załatwione „od ręki”, - rejestrowanie spraw w systemie informatycznym, - wydawanie gotowych decyzji administracyjnych, postanowień, informacji, opinii składanych wcześniej przez Interesantów.

5 REALIZACJA PROJEKTU - Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie -
Kompleksowa informatyzacja Urzędu obejmuje: zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego, zakup i wdrożenie systemu mapowego GIS na potrzeby inwestycji, promocji, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, zarządzania kryzysowego, zakup elektronicznego obiegu dokumentów oraz modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), zakup i modernizację sprzętu komputerowego, zakup stacji roboczych z oprogramowaniem, zakup serwerów, zakup drukarek i drukarko-kopiarek sieciowych, rozbudowa UPS’a centralnego, przeniesienie danych z obecnie eksploatowanych systemów dziedzinowych do systemu zintegrowanego, szkolenie użytkowników, zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego, zakup i wdrożenie poczty , zakup oprogramowania biurowego, zakup i wdrożenie systemu backupu, zakup i wdrożenie systemu antywirusowego, zakup i wdrożenie systemu do zarządzania siecią i komputerami użytkowników, rozbudowa miejskiej strony o funkcję elektronicznego wnoszenia spraw, przygotowanie i uruchomienie Biura Obsługi Interesantów, zakup i instalacja kiosku multimedialnego.

6 REALIZACJA PROJEKTU - Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pierwszy etap zamówień Wymiana stanowisk komputerowych (zakup 85 jednostek wspartych systemami operacyjnymi Microsoft XP Pro) Zakup 8 notebook-ów Zakup Firewall-a sprzętowego Zakup SWITCH-y Zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office na wszystkie nowe stanowiska Zakup systemu antywirusowego Zakup 6 urządzeń wielofunkcyjnych sieciowych (skanery, drukarki sieciowe, kopiarki, fax) Wycofany sprzęt wykorzystany został do wyposażenia miniTeleCentrów W ramach projektu wyremontowano pomieszczenia i zakupiono meble do miniTeleCentrów, wykonano infrastrukturę sieciową.

7 REALIZACJA PROJEKTU - Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - drugi etap zamówień Zakup nowoczesnej platformy serwerowej Zakup i wdrożenie nowych systemów zadaniowych m.in. RATUSZ - system wspomagania przedsiębiorczości Migracja danych z dotychczasowo eksploatowanych systemów Wdrożenie systemu mapowego GIS opartego o bazę Oracle Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, e-podpisu + HSM Zakup i konfiguracja serwerów WWW i systemu CMS

8 REALIZACJA PROJEKTU RATUSZ – Struktura pakietu

9 REALIZACJA PROJEKTU - Lokalny Operator Społeczeństwa Informacyjnego (LOSI) - główne zadania
Integracja informacji i usług elektronicznych Koordynacja działań oraz inicjacja nowych inicjatyw i usług Prowadzenie portalu miejskiego „Wrota Gryfina” Organizacja spójnego systemu zarządzania informacją lokalną (zbieranie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji) promowaniem i szkoleniami z zakresu społeczeństwa informacyjnego. LOSI pełni także funkcję Publicznego Dostępu do Internetu analogiczną do typowej kawiarenki internetowej w zakresie korzystania z Internetu przez mieszkańców oraz będzie realizował dodatkowe zadania związane z tworzeniem, aktualizacją i zarządzaniem zasobem informacyjnym „Wrót Gryfina”.

10 REALIZACJA PROJEKTU - Stworzenie portalu internetowego „Wrota Gryfina”-
Powstanie i prowadzenie portalu „Wrota Gryfina”, który będzie centralnym systemem informacyjnym, udostępniającym treści w postaci cyfrowej i dostarczającym usługi elektroniczne. Poza typową dla portalu regionalnego strukturą uruchomione zostaną następujące serwisy tematyczne: | serwis gospodarczy, internetowa baza danych firm, internetowa baza ofert inwestycyjnych, internetowa baza ofert turystycznych, Biuletyn Informacji Publicznej

11 REALIZACJA PROJEKTU - Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu - miniTeleCentra -
Projekt zakładał powstanie miniTeleCentrów w każdej szkole w oparciu o pracownie w poszczególnych placówkach publicznych – szkoły podstawowe w: Chwarstnicy, Gardnie, Radziszewie, Żabnicy, SP nr 1, 2, 4 w Gryfinie oraz Gimnazjum w Gryfinie. Pracownie szkolne zostały doposażone w sprzęt komputerowy, oprogramowanie biurowe, antywirusowe, narzędziowe oraz w sztywne łącza szerokopasmowe dostępu do Internetu. MiniTeleCentra ściśle współpracują z Lokalnym Operatorem Społeczeństwa Informacyjnego oraz współredagują serwisy w ramach „Wrót Gryfina”.

12 - całkowita wartość projektu wynosi 2.325.090,16 PLN - 100%
Wartość projektu z podziałem na koszty całkowite, wkład własny, kwota dofinansowania ze ZPORR 1.5 oraz koszty niekwalifikowane w ujęciu kwotowym i procentowym - całkowita wartość projektu wynosi ,16 PLN - 100% - koszty kwalifikowane ,00 PLN - 83% - koszty niekwalifikowane ,16 PLN - 17% - dofinansowanie z EFRR ,00 PLN – 75% kosztów kwalifikowanych.

13 Realizacja poszczególnych zadań projektu
realizacja własna Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Menadżer Projektu Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych

14 Członkowie zespołu pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, biorący udział w realizacji projektu e-Gryfino

15 Trudności jakie pojawiły się w trakcie realizacji projektu
Techniczne – pojawiły się trudności w zagwarantowaniu szerokopasmowego dostępu do Internetu w miniTeleCentrach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Centrale telekomunikacyjne będące w posiadaniu monopolisty TP S.A. nie były przystosowane do świadczenia usługi szerokopasmowych. Rozwiązaniem było zastosowanie bezprzewodowego łącza szerokopasmowego w trzech placówkach wiejskich. Organizacyjne – w trakcie realizacji projektu zrezygnowały z pracy dwie osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie i rozliczanie projektów unijnych, w tym projektu „e - Gryfino”. Mała wiedza pracowników o funduszach unijnych (zarządzanie, projektowanie) oraz niewystarczająca liczba szkoleń tematycznych. Sprawozdawczość – złożoność procedur wchodzących w skład sprawozdawczości dotyczącej realizacji projektu. Przetargi – w trakcie realizacji projektu nastąpiła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych; protesty, które wydłużały terminy realizacji zamówienia.

16 Podsumowanie Projekt „e - Gryfino”, którego realizacja zakończyła się w pierwszym półroczu 2007 r. został zrealizowany zgodnie z założeniami. Od rozpoczęcia naboru wniosków do zakończenia realizacji I etapu minęły 3 lata. Przygotowana została cała infrastruktura informatyczna niezbędna do udostępnienia e-usług. Udostępnione PIAP-y w miniTeleCentrach świadczą nieodpłatnie usługi dostępu do Internetu. Obecnie 9 miniTeleCentrów zlokalizowanych na terenie całej gminy dysponuje ok. 45 stanowiskami komputerowymi. Infrastruktura sprzętowa przygotowana jest do kolejnego etapu projektu „e - Gryfino” w ramach którego przewidywana jest pełna integracja systemów finansowo - księgowych funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Zakładzie Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół oraz fizyczne ich umiejscowienie na serwerach Urzędu. Zakończony sukcesem I etap projektu „e - Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” jest wprowadzeniem do realizacji przez Gminę Gryfino kolejnego – drugiego etapu projektu.


Pobierz ppt "- wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google