Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PG 12 ZALETY SZKOŁY. Wysoki wynik ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium O ś wiaty w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PG 12 ZALETY SZKOŁY. Wysoki wynik ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium O ś wiaty w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 PG 12 ZALETY SZKOŁY

2 Wysoki wynik ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium O ś wiaty w Białymstoku

3 WymaganiePoziom spe ł niania wymagania Obszar: Efekty Analizuje si ę wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj ą cego kwalifikacje zawodowe A Uczniowie nabywaj ą wiadomo ś ci i umiej ę tno ś ciB Uczniowie s ą aktywniB Respektowane s ą normy spo ł eczneA Obszar: Zarz ą dzanie Funkcjonuje wspó ł praca w zespo ł achB Sprawowany jest wewn ę trzny nadzór pedagogicznyB Szko ł a lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposa ż enie B

4 Wnioski z ewaluacji: 1. W szkole systematycznie analizuje si ę wyniki egzaminów zewn ę trznych, bior ą c pod uwag ę szeroki kontekst funkcjonowania ucznia, co pozwala utrzymywa ć przez lata wysokie efekty nauczania. 2. W szkole podejmuje si ę wiele ró ż norodnych dzia ł a ń wychowawczych, które sprawiaj ą, ż e uczniowie czuj ą si ę tu bezpiecznie i prezentuj ą postawy spo ł eczne zgodne z ogólnie przyj ę tymi normami. 3. Nauczyciele wspólnie planuj ą prac ę, realizuj ą ró ż ne przedsi ę wzi ę cia, rozwi ą zuj ą problemy, jednak nie zawsze ich planowanie pracy opiera si ę na analizie efektów pracy zespo ł ów nauczycielskich. 4.Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora obejmuje ró ż norodne aspekty funkcjonowania szko ł y i w szerokim zakresie uwzgl ę dnia wyniki ewaluacji wewn ę trznej, co przyczynia si ę do podwy ż szania jako ś ci pracy.

5 Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego – powy ż ej Ś redniej województwa

6 Bardzo dobre wskazniki Edukacyjnej Warto ś ci Dodanej

7

8

9 Kompetentna i kreatywna kadra pedagogiczna, któr ą tworz ą specjali ś ci ż yczliwie nastawieni do młodzoie ż y

10 Wsparcie uczniów i rodziców ze strony ś wietnych pedagogów i psychologa szkolnego

11 Profesjonalnie zorganizowane doradztwo zawodowe z wykorzystaniem programów komputerowych

12 Bezpieczne otoczenie uczniów dzi ę ki dbało ś ci o stan pomieszcze ń lekcyjnych i jako ść sprz ę tu i pomocy dydaktycznych

13 Zapewnienie uczniom bezpiecze ń stwa z wykorzystaniem monitoringu w szkole i otoczeniu szkoły

14 Przeciwdziałanie agresji i przemocy dzi ę ki wczesnemu powiadamianiu Patrolu Szkolnego

15 Skuteczne rozwi ą zywanie sytuacji konfliktowych

16 Przyjazny klimat w ś rodowisku szkolnym

17 Klasy o rozszerzonym wymiarze godzin z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

18 Klasa z rozszerzonym wymiarem godzin j ę zyka angielskiego

19 Klasy sportowe o profilu badmintonowo- narciarskim

20 Du ż y wybór dodatkowych zaj ęć pozalekcyjnych : rozwijaj ą cych zainteresoawnia, wyrównujacych wiedz ę i umiej ę tno ś ci oraz sportowych

21 Pr ęż nie działaj ą ca grupa wolontariuszy

22 Dodatkowe zaj ę cia dla grup uczniów około dziesi ę cioosobowych z j ę zyka hiszpa ń skiego i rosyjskiego

23 Wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i artystycznych

24 Udział szkoły w ró ż nych programach i projektach m.in; Talenty XXI wieku w ramach którego 11-stu naszych uczniów klas drugich i trzecich uczestniczy ć b ę dzie w zaj ę ciach organizowanych przez uczelnie białostockie : Politechnik ę Białostock ą i Uniwersytet w Białymstoku

25 Bardzo dobrze wyposa ż ona biblioteka szkolna z Centrum multimedialnym

26 Trzy sale lekcyjne wyposa ż one w tablice interaktywne, kilka posiadajacych rzutniki multimedialne i wszyskie sale lekcyjne z dost ę pem do Internetu

27 Bogata baza sportowa, du ż o zaj ęć na boisku szkolnym i w pobliskim lesie Pietrasze

28 Letnie i zimowe obozy sportowe dla uczniów klas sportowych

29 "Biała szkoła" w górach dla uczniów z klas niesportowych poł ą czona z nauk ą jazdy na nartach zjazdowych

30 Wyjazd do Londynu dla uczniów klasy "j ę zykowej" na zako ń czenia trzyletniej nauki j ę zyka angielskiego na poziomie rozszerzonym

31 Organizacja wycieczek szkolnych, Wyj ść do kin, teatrów, muzeów i do opery

32 Publiczne Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "PG 12 ZALETY SZKOŁY. Wysoki wynik ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez wizytatorów Podlaskiego Kuratorium O ś wiaty w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google