Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Wyższa Szkoła Celna

2 Droga do UE 19 wrzesień 1946 Winston Churchil w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Zurichu wzywa do pojednania francusko-niemieckiego i utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Wyższa Szkoła Celna

3 Droga do UE Trudna sytuacja polityczna i gospodarcza państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Rozwój procesów integracji i współpracy między państwami Europy Zachodniej. Koncepcja funkcjonalnej integracji- francuski ekonomista Jean Monnet. 9 V 1950 r. plan Roberta Schumana Wyższa Szkoła Celna

4 Wspólnoty europejskie
18 IV 1951 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)- Paryż : Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, RFN, Włochy; traktat wszedł w życie 23 VII 1952 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA lub Euratom) EWG i Euratom zostały powołane na podstawie traktatów podpisanych przez „szóstkę” 25 III 1957 r. w Rzymie (Traktat Rzymski), weszły w życie 1 I 1958 r. Wyższa Szkoła Celna

5 Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Przyczynia się do szybkiego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej przez: Utworzenie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw uczestniczących; Nadzorowanie tego rynku i korygowanie nieprawidłowości występujących w trakcie jego funkcjonowania Wyższa Szkoła Celna

6 Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Wysoka Władza- najwyższy organ decyzyjny; Kompetencje Wysokiej Władzy równe kompetencjom władz krajowych; Decyzje prawnie wiążące, podejmowane po konsultacjach lub za zgodą organu międzyrządowego (Rady Ministrów) W praktyce Wysoka Władza z umiarem korzystała ze swych kompetencji i uzgadniała decyzje z państwami. Wyższa Szkoła Celna

7 Europejska Wspólnota Gospodarcza
Celem było przyczynianie się do harmonijnego rozwoju życia gospodarczego, stałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, większej stabilności, szybszego wzrostu poziomu życia i ściślejszych związków między państwami członkowskimi. Rozwijanie integracji gospodarczej, utworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej i wspólnego rynku, ustanowienie wspólnej polityki handlowej, rolnej i transportowej; Ochrona wolnej konkurencji; Wyższa Szkoła Celna

8 Europejska Wspólnota Gospodarcza
Stworzenie mechanizmów koordynacji polityk gospodarczych państw; Ujednolicenie ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania wspólnego rynku; Utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego, mającego na celu wzrost zatrudnienia i podnoszenia poziomu życia; Wyższa Szkoła Celna

9 Europejska Wspólnota Gospodarcza
Utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma dostarczać środki finansowe państwom członkowskim; Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich w celu zwiększenia wymiany handlowej oraz stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego. Wyższa Szkoła Celna

10 Europejska Wspólnota Gospodarcza
Rada Ministrów- główny organ decyzyjny; Komisja-organ pomocniczy; Opinie Komisji nie były dla Rady wiążące Wyższa Szkoła Celna

11 EURATOM Stwarzanie warunków do powstania i szybkiego rozwoju przemysłów atomowych w krajach Wspólnoty; Rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki i rozpowszechnianie ich wyników; Ustalanie jednolitych norm bezpieczeństwa i kontrolę ich przestrzegania; Czuwanie nad prawidłowym zaopatrzeniem wszystkich użytkowników Wspólnoty w minerały i paliwa jądrowe; Wyższa Szkoła Celna

12 EURATOM Wykonywanie przyznanego Wspólnocie prawa własności w stosunku do specjalnych materiałów rozszczepialnych; Stworzenie wspólnego rynku materiałów i urządzeń wyspecjalizowanych, ułatwienie i popieranie rozwoju inwestycji jądrowych i inne działania; Rada Ministrów- główny organ decyzyjny. Wyższa Szkoła Celna

13 Powstawanie Wspólnot Europejskich
25 III Traktat Rzymski- utworzenie Trybunału Sprawiedliwości oraz organu międzyparlamentarnego- Zgromadzenie (w 1962 r. przyjął nazwę Parlamentu Europejskiego). Od tej chwili EWWiS, EWG i Euratom są nazywane Wspólnotami Europejskimi. Wyższa Szkoła Celna

14 Powstawanie Wspólnot Europejskich
8 IV 1965 r. traktat fuzyjny podpisany przez „szóstkę” w Brukseli ustanawiający dwa kolejne organy: Komisję oraz Radę Ministrów. Każdy z tych organów posiadał odrębne kompetencje w odniesieniu do każdej ze wspólnot. Traktat fuzyjny wszedł w życie 1 VII 1967 r. od tego czasu synonimem nazwy Wspólnoty Europejskie staje się nazwa Wspólnota Europejska- trzy wspólnoty posiadające te same główne organy, ale zachowujące swoją odrębność i prawnomiędzynarodową odrębność. Wyższa Szkoła Celna

15 Powstawanie Wspólnot Europejskich
1977 r. powołano Trybunał Rewidentów Księgowych (Trybunał Obrachunkowy). Lata 50-te nieudane próby rozszerzenia integracji o aspekty polityczno-wojskowe. 1970 r. ministrowie spraw zagranicznych ustalają zakres i formy współpracy politycznej, nadają jej nazwę Europejska Współpraca Polityczna. 1974 r. Paryż, konferencja szefów państw i rządów, ustanowienie Rady Europejskiej- skład: szefowie państw i rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych Wyższa Szkoła Celna

16 Powstawanie Wspólnot Europejskich
1973 r. przyjęcie Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii; 1981 r. przyjęcie Grecji; 1986 r. przyjęcie Hiszpanii i Portugalii Wyższa Szkoła Celna

17 Powstawanie Wspólnot Europejskich
II 1986 r. podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego: Za główny cel współpracy i działań przyjmuje się utworzenie Unii Europejskiej; Stwarza podstawy prawne dla funkcjonowania Rady Europejskiej, określa jego skład (szefowie państw i rządów); Określa częstotliwość spotkań Rady- 2 razy w roku Stwarza podstawy prawne do współpracy państw w sprawach polityki zagranicznej Wyższa Szkoła Celna

18 Jednolity Akt Europejski
Za główne zadanie przyjmuje utworzenie rynku wewnętrznego (wspólnego rynku) do końca 1992 r.; Zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej; Rozszerza kompetencje o sprawy badań naukowych i technologii oraz ochrony środowiska; Powołuje Sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale Sprawiedliwości; Zmienia formalnie nazwę Zgromadzenie na Parlament Europejski. Wyższa Szkoła Celna

19 Traktat o Unii Europejskiej Maastricht
7 II 1992 r. w Maastricht w Holandii-Traktat o Unii Europejskiej; Utworzenie UE opartej na trzech wspólnotach; Zmiana nazwy EWG na Wspólnota Europejska (WE), ponieważ wspólnota posiada również kompetencje wykraczające poza sferę gospodarczą; Rozszerzenie kompetencji i zadań Wspólnoty: rozwój transeuropejskich sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, ochrona zdrowia, ochrona konsumenta, energia, ochrona obywateli, turystyka i obywatelstwo europejskie. Wyższa Szkoła Celna

20 Traktat o Unii Europejskiej Maastricht
Utworzenie unii gospodarczej i monetarnej; Reguluje współpracę w dwóch dziedzinach: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (nowe dziedziny współpracy); Ustanowienie obok obywatelstwa państwowego obywatelstwo UE. Wyższa Szkoła Celna

21 Czym jest obecnie Unia Europejska?
Unia Europejska, European Union, UE, związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką Brytanię (1 stycznia 1995 członkami UE zostały: Austria, Finlandia i Szwecja). Wyższa Szkoła Celna

22 Czym jest obecnie Unia Europejska?
Jest to system instytucjonalny, który spina wszystkie formy i rodzaje współpracy państw należących do wspólnot europejskich. Współpraca ta obejmuje: Dziedziny wchodzące w zakres trzech funkcjonujących nadal wspólnot, tj. WE (d. EWG), EWWiS i Euratom, oraz Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. Wyższa Szkoła Celna

23 Cele UE Popieranie równomiernego i stałego postępu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej, ustanowienie unii gospodarczo-walutowej z jedną walutą; Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, włącznie z polityką obronną; Wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli, obywatelstwo Unii; Wyższa Szkoła Celna

24 Cele UE Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Utrzymanie i rozwijanie dorobku prawnego Unii; Zasada subsydiarności. Wyższa Szkoła Celna

25 Kompetencje Wspólnot Europejskich
Uprawnienia do wydawania aktów prawnych, wiążących państwa i obowiązujących bezpośrednio na ich terytoriach oraz kontrola ich wypełniania; Istnienie autonomicznego porządku prawnego wspólnot, niezależnego od państw. Podlegają mu organy wspólnot, władze państwowe oraz sądy, osoby fizyczne oraz prawne na terenie państw członkowskich; Udział niezależnych organów w stanowieniu prawa wspólnot. Wyższa Szkoła Celna

26 Unia Obywateli 1979 r. pierwsze wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. 1985 r. dla obywateli państw członkowskich UE wprowadzono paszporty europejskie, ułatwiające przekraczanie granic w obrębie wspólnot; 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht wprowadzono obywatelstwo UE: Wyższa Szkoła Celna

27 Obywatelstwo UE Prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkania w każdym państwie UE; Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego w miejscu stałego zamieszkania w każdym państwie członkowskim; Prawo do ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne państwa członkowskiego w przypadku pobytu w kraju nie będącym członkiem UE, w którym nie ma przedstawicielstwa własnego państwa; Prawo wnoszenia petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyższa Szkoła Celna

28 Filary Unii Europejskiej I Filar
Wspólnota Europejska- filar gospodarczy i społeczny: Zapewnienie rozwoju gospodarczego; Dobrobytu i bezpieczeństwa społecznego; Utworzenie wspólnego rynku Unia gospodarczo-walutowa; 1968 r. powołanie Unii Celnej; 1 I 1993 r. otwarcie wspólnego rynku; Łatwość przepływu towarów, usług, kapitału i ludności Wyższa Szkoła Celna

29 Filary Unii Europejskiej I Filar
Prowadzanie wspólnej polityki rolnej (1968 r.), handlowej (1970 r.) i transportowej; Niwelowanie różnic gospodarczych i społecznych; Zapewnienie ochrony praw niektórych grup społecznych (dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne)- Karta Podstawowych Praw Społecznych; Ochrona środowiska. Wyższa Szkoła Celna

30 Filary Unii Europejskiej II Filar
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa-filar polityczny (aspekty zewnętrzne). Współpraca odbywa się poza WE na poziomie międzynarodowym w ramach Rady Europejskiej i Rady UE; Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów oraz niepodległości Unii; Umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; Umacnianie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; Wyższa Szkoła Celna

31 Filary Unii Europejskiej II Filar
Popieranie współpracy międzynarodowej Rozwój i umacnianie demokracji, państwa prawa, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód; Odbywanie konsultacji, wspólnych działań dotyczących: Polityki rozbrojenia; Nierozprzestrzeniana broni jądrowej; Kontrola transferu technologii wojskowych; Znaczenie UZE. Wyższa Szkoła Celna

32 Filary Unii Europejskiej III Filar
Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych-filar polityczny (aspekty wewnętrzne). Zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa; Dostęp do terytoriów państw Unii obywateli państw trzecich (p. azylowa, imigracyjna, zasady pobytu, zatrudnienie); Zasady przekraczanie zewnętrznych granic Unii; Wyższa Szkoła Celna

33 Filary Unii Europejskiej III Filar
Walka z narkomanią i oszustwem; Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych; Współpraca celna; Współpraca policji w zakresie prewencji i walki z przestępczością międzynarodową, działalność Europolu. Wyższa Szkoła Celna

34 Główne Organy UE Rada Europejska- naczelny organ polityczny;
Szefowie państw i rządów; Posiedzenia min. 2 razy w roku; Stymulowanie rozwoju UE i określanie głównych kierunków jej polityki consensus Wyższa Szkoła Celna

35 Główne Organy UE Rada UE (wcześniej Rada Ministrów- główny organ decyzyjny, reprezentuje interesy państw; Ministrowie wszystkich państw, zależnie od przedmiotu obrad; Najważniejsze decyzje zwykłą większością głosów, kwalifikowaną lub jednomyślnie; Odpowiada za współpracę polityczną. Wyższa Szkoła Celna

36 Główne Organy UE Komisja Europejska (wcześniej Komisja Wspólnot);
Główny organ wykonawczy reprezentujący interesy UE jako całości; Skład- 20 funkcjonariuszy międzynarodowych; Rada UE wyznacza kandydatów i mianuje po zatwierdzeniu składu Komisji przez Parlament Europejski; Kadencja 5 lat; Każdy członek ma 1 glos, decyzje większością głosów. Wyższa Szkoła Celna

37 Komisja Europejska-kompetencje
Inicjatywne- zgłasza Radzie UE propozycje aktów prawnych; Kontrolne- kontroluje i zapewnia wykonanie prawa Wspólnoty przez państwa, organy wspólnoty i przedsiębiorstwa, może stosować sankcje i wnosić skargi do Trybunału Sprawiedliwości; Wykonawcze- wydaje akty prawne o charakterze wykonawczym, zarządza funduszami, zapewnia wykonanie budżetu. Wyższa Szkoła Celna

38 Parlament Europejski Reprezentuje interesy społeczeństw;
Deputowani wybrani w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez obywateli UE; Posiedzenia raz do roku sesja zwyczajna; Organizacja taka, jak w parlamentach krajowych, posłowie łączą się w grupy polityczne (partyjne). Wyższa Szkoła Celna

39 Parlament Europejski-kompetencje
Nie ma uprawnień ustawodawczych-deficyt legitymizacji demokratycznej; Kontroluje pracę Komisji; Dokonuje przeglądu działalności Rady UE; Kieruje do Rady UE pytania; Wyższa Szkoła Celna

40 Parlament Europejski-kompetencje
Ocenia współpracę polityczną rządów; Przyjmuje i odrzuca budżet UE; Uczestniczy w procesie decyzyjnym w UE pełniąc funkcje opiniodawcze; Zatwierdza ważniejsze umowy międzynarodowe zawarte przez wspólnoty. Wyższa Szkoła Celna

41 Trybunał Sprawiedliwości
Stały organ sądowniczy; 15 sędziów wspieranych przez 9 rzeczników generalnych, powołanych przez Radę UE, za zgodą wszystkich państw członkowskich; Kadencja 6 lat; Wyższa Szkoła Celna

42 Trybunał Sprawiedliwości-kompetencje
Rozstrzyga spory dotyczące interpretacji i stosowania prawa UE; Wydaje opinie prawne; Stroną sporu mogą być: organy UE, państwa UE, osoby prawne lub fizyczne z państw członkowskich oraz funkcjonariusze międzynarodowi; Od 1989 r. przy Trybunale istnieje Sąd Pierwszej Instancji- rozstrzyga większość sporów, których stronami są osoby prawne lub fizyczne, od jego decyzji można odwołać się do Trybunału. Wyższa Szkoła Celna

43 Trybunał Obrachunkowy
Zwany także Trybunałem Rewidentów Księgowych; Skład: 15 funkcjonariuszy międzynarodowych, którzy kontrolują finanse UE. Wyższa Szkoła Celna

44 Organy pomocnicze Ponad 100
Komitet Gospodarczo-Społeczny- reprezentuje różne grupy społeczne WE, z którym Rada UE i Komisja konsultują się w sprawie aktów prawnych. Pełni on często rolę grupy nacisku na rządy; Komitet Regionalny- utworzony na mocy Traktatu z Maastricht- reprezentacja interesów regionalnych; Rzecznik Praw Obywatelskich- czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka przez instytucje UE. Wyższa Szkoła Celna

45 Budżet UE Dochody własne:
Wpływy z opłat nakładanych na produkty rolne importowane z państw trzecich; Wpływy z cel pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej od towarów z państw trzecich; Część wpływów z podatku od wartości dodanej VAT; Cześć produktu narodowego brutto. Wyższa Szkoła Celna

46 Budżet UE Budżet UE powiększa się z każdym rokiem wraz ze wzrostem i rozszerzaniem się działalności UE. Np. w 1979 r. wynosił 14,8 mld ECU, w 1988 r. 41,8 mld ECU, w 1995 r, 76 mld ECU; Zmienia się struktura budżetu (rolnictwo), wydatki związane z pokrywaniem kosztów wyrównywania różnic gospodarczych i społecznych. Wyższa Szkoła Celna

47 Czym jest Euro? Euro to nowa, wspólna waluta państw Europejskiej Unii Walutowej (European Monetary Union EMU), która stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym w chwili powstania EMU czyli , zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1. Do 2002 r. euro funkcjonowało wyłącznie w obrocie bezgotówkowym. Po tej dacie euro weszło do obrotu gotówkowego. Symbol euro to grecka litera epsilon przekreślona dwoma równoległymi liniami (=). 1 euro dzieli się na 100 Eurocentów, a jego kodem ISO jest EUR. Wyższa Szkoła Celna

48 Kraje "strefy euro" Członkami Europejskiej Unii Walutowej jest 12 krajów EU: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy. Aby móc przystąpić do EMU należało spełnić 5 poniższych warunków (kryteria konwergencji): deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB długoterminowa stopa procentowa nie może przekroczyć więcej niż 2 punkty procentowe średniego poziomu stóp procentowych w 3 krajach EU o najniższej inflacji dług publiczny nie większy niż 60% PKB Wyższa Szkoła Celna

49 Kraje "strefy euro" stopa inflacji nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią stopę inflacji w 3 krajach EU z najniższym poziomem waluta krajowa musi być uczestnikiem Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych, ERM (w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem kraju do EMU) oraz nie powinna w tym okresie podlegać dewaluacji z inicjatywy rządu danego kraju Grecja nie spełniła kryteriów konwergencji i dołączyła do krajów EMU (European Monetary Union) później. Wielka Brytania, a w ślad za nią Dania odmówiły wprowadzenia na ich terytorium Euro. Szwecja nie należy do Europejskiego Systemu Walutowego Wyższa Szkoła Celna

50 Euro w Polsce Euro pojawiło się w obrocie gotówkowym w bankach oraz kantorach od dnia Jeśli Polska wejdzie do UE w 2004r., a następnie spełni kryteria konwergencji (patrz wyżej) niezbędne dla wprowadzenia wspólnej waluty na jej terenie, to ma szanse wstąpić do Europejskiej Unii Monetarnej (european Monetary Union EMU) nie wcześniej niż w 2006r. Od tego czasu być może Euro stanie się środkiem płatniczym w Polsce. W związku z tym NBP oraz Rada Polityki Pieniężnej utracą większość swych uprawnień na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Wyższa Szkoła Celna

51 Siedziba, języki i symbole
Siedzibą UE jest Bruksela-Komisja Europejska; Strasburg- Parlament; Luksemburg- Sekretariat Parlamentu Europejskiego; Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w Strasburgu i Brukseli; Luksemburg- Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy; Wyższa Szkoła Celna

52 Siedziba, języki i symbole
11 języków oficjalnych; Godło: wieniec dwunastu żółtych gwiazd na błękitnym tle, symbolizujących pełnię, doskonałość, harmonię; „Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap Św. Jana 12,1) Hymn: preludium „Ody do radości” z IX Symfonii Ludwika van Bethovena. Wyższa Szkoła Celna

53 Wyższa Szkoła Celna

54 UE- statystyka Unia Europejska zrzesza 15 krajów liczących łącznie 376 mln. mieszkańców, co stanowi 51,6% ogółu mieszkańców Europy (cała Europa mln. mieszkańców). Unia Europejska zajmuje obszar tys. km kw. (cała Europa tys. km kw.) Kraje UE produkują towary stanowiące 23,4% produkcji światowej. Eksport Unii Europejskiej stanowi 19,5% produkcji światowej. W skarbcach krajów Unii Europejskiej znajduje się 34% rezerw walutowych świata. Unia wydaje 53% światowej pomocy dla krajów Trzeciego Świata. W Komisji Europejskiej pracuje ok. 17 tys. osób, w tym ponad 2 tysiące tłumaczy. Unia Europejska przeznacza na wspólną : Politykę Rolną - 42,2% wydatków, Politykę Strukturalną - 40,5% wydatków, Politykę Zagraniczną - 6,4%, Politykę Wewnętrzną - 4,8%, Administrację - 4,6%. Wyższa Szkoła Celna

55 Kandydaci z grupy I http://tomekbalcerzak.republika.pl
                                                  Polska                                                   Republika Czeska                                                   Słowenia                                                   Węgry                                                   Estonia                                                   Cypr Wyższa Szkoła Celna

56 Kandydaci z grupy II http://tomekbalcerzak.republika.pl
                                                  Litwa                                                   Łotwa                                                   Bułgaria                                                   Rumunia                                                   Turcja                                                   Słowacja                                                   Malta Wyższa Szkoła Celna

57 Członkostwo Polski w UE
W I etapie następuje przegląd polskiego ustawodawstwa pod katem jego zgodności z prawem europejskim. Całość dorobku prawnego Wspólnot Europejskich została podzielona na 31 obszarów negocjacyjnych, a przegląd odbywa się w 29 obszarach (dwa obszary "instytucje" oraz "inne" nie podlegają przeglądowi prawa. W tym etapie po stronie UE bierze udział Komisja Europejska a po stronie polskiej Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Negocjacji. Wyższa Szkoła Celna

58 Członkostwo Polski w UE
W II etapie zostają opracowane stanowiska negocjacyjne. Dla Polski są one opracowywane przez Zespół Negocjacyjny i po ich akceptacji przez Radę Ministrów są one przedstawiane stronie unijnej. Na II etapie ciężar negocjacji spoczywa tu na Radzie Unii Europejskiej, która opracowuje wspólne stanowisko po porozumieniu z państwami członkowskimi na podstawie propozycji Komisji Europejskiej. Właściwym forum dla tych działań są spotkania Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. Wyższa Szkoła Celna

59 Członkostwo Polski w UE
W III etapie odbywają się właściwe negocjacje na podstawie przedstawionych przez strony stanowisk. Następują tu spotkania wyjaśniające, wymiana informacji i konsultacje eksperckie. Wynikiem tego etapu powinno być zbliżenie stanowisk i uzyskanie porozumienia. Dużą rolę w całym procesie negocjacji ma Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - prof. Jan Kułakowski. Jest on upoważniony do opiniowania projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących naszej akcesji a przede wszystkim to on będzie w imieniu Rządu RP przygotowywał i negocjował treść Traktatu Akcesyjnego. Odpowiednikiem Zespołu Negocjacyjnego po stronie unijnej jest Zespół Zadaniowy do Spraw Negocjacji Akcesyjnych. Głównym Negocjatorem Komisji Europejskiej jest pan Nicolaus G. Van Der Pas - jest odpowiedzialny za całość negocjacji z państwami kandydującymi ze strony Komisji, natomiast Głównym Negocjatorem do Spraw Polski jest pani Francoise Gaudenzi. Wyższa Szkoła Celna

60 Członkostwo Polski w UE
W IV etapie następuje uzgodnienie treści Traktatu Akcesyjnego. Jest on efektem zebrania całych negocjacji. Tu sprecyzowane zostają wzajemne obowiązki stron i kolejne etapy, jeśli takie zostaną wynegocjowane przyjmowania rozwiązań obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Celna

61 Członkostwo Polski w UE
W V etapie parlamenty narodowe państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego ratyfikują (lub odrzucają) Traktat a w Polsce ratyfikuje go Sejm (lub nie) a następnie będzie on przedmiotem referendum. Wyższa Szkoła Celna

62 Członkostwo Polski w UE
16 VII 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła opinię o stanie przygotowania europejskich państw stowarzyszonych do członkostwa w Unii Europejskiej. Zarekomendowała Radzie UE rozpoczęcie negocjacji w sprawach przyjęcia do Unii z sześcioma państwami, wśród których obok Polski znalazły się: Czechy, Węgry, Słowenia, Estonia i Cypr. Wyższa Szkoła Celna

63 Członkostwo Polski w UE
12-13 XII 1997 r. Szczyt w Luksemburgu, na którym Rada Europejska podjęła ostateczną decyzję, że w końcu marca 1998 roku rozpoczną się negocjacje akcesyjne z Węgrami, Polską, Czechami, ze Słowenią, z Estonią oraz Cyprem. Wyższa Szkoła Celna

64 Członkostwo Polski w UE
31 III 1998 r. Bruksela - rozpoczęcie bilateralnych negocjacji akcesyjnych z sześcioma krajami: Węgrami, Polską, Czechami, ze Słowenią, z Estonią oraz Cyprem. Negocjacje te będą toczyły się w ramach oddzielnych konferencji międzyrządowych między państwami UE a poszczególnymi kandydatami do członkostwa. Wyższa Szkoła Celna

65 Jakie korzyści makroekonomiczne wynikać będą dla Polski po przystąpieniu do Unii?
podwyższenie tempa wzrostu PKB o 1,4 punktu procentowego w latach oraz o 0,7 punktu w latach zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji o ok. 2 punktów procentowych w latach stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po początkowym wzroście importu) o ok. 2 punkty procentowe rocznie w latach zahamowanie inflacji ( w 2010 ma wynieść ona 4,4% w porównaniu do 7,8% bez członkostwa). Wyższa Szkoła Celna

66 DOTACJE PHARE ISPA SAPARD Fundusze strukturalne
Wyższa Szkoła Celna

67 Rolnictwo Wspólna polityka rolna (CAP) jest być może najlepiej znaną gałęzią polityki Unii. Ponieważ stała się jednak ofiarą własnego sukcesu, w 1992 roku została poddana radykalnej reformie. Jej celem było doprowadzenie do sankcjonowania nadprodukcji i do wysunięcia na pierwszy plan takiej działalności rolnej, jak utrzymanie dawnego charakteru wsi i ochrona środowiska. Szczególnie popiera się uprawę ekstensywną i ekologiczną, które zakładają niższą pod względem ilości, ale jakościowo wyższą, produkcję. Wyższa Szkoła Celna

68 Środowisko Ochrona środowiska jest prawdopodobnie tym sektorem polityki Unii, w którym konieczność wspólnego prowadzenia polityki jest najwyraźniejsza. Zanieczyszczenie nie zna bowiem granic państwowych. Unia zdecydowała się raczej na uprzedzanie niż naprawianie szkód. Inaczej mówiąc, wdrożono programy mające zapobiegać degradacji środowiska, aby nie trzeba było usuwać strat. Akcent położono na ciągłość i skuteczność działań. Unia postanowiła na przykład wprowadzić do 1997 roku całkowity zakaz produkcji i używania CFC (chlorofluorokarbonatów), przyczyniających się do zmniejszania warstwy ozonowej, chroniącej ziemię przed promieniami ultrafioletowymi, które są potencjalną przyczyną chorób skóry. Dzisiaj produkcja CFC stanowi zaledwie 45% produkcji z 1988 roku, a CFC rozpylane przez aerozole (najbardziej niebezpieczna kategoria środków zanieczyszczających) wynoszą 10% swego poziomu z 1987 roku. Wyższa Szkoła Celna

69 Polityka regionalna Unia postawiła sobie za cel popieranie postępu społecznego i realizuje je poprzez redukowanie różnic, istniejących między poszczególnymi regionami Unii. Dochody najbogatszych regionów czterokrotnie przewyższają dochody najbiedniejszych. Zadanie zmniejszania tych ogromnych rozbieżności jest tak istotne, że zostało wpisane w traktaty założycielskie. Instrumentem najczęściej używanym w celu zapewnienia mieszkańcom uboższych regionów godnego poziomu życia są fundusze strukturalne. W 1996 roku 33,7% całkowitych wydatków finansowych Unii przeznaczono na realizację projektów regionalnych bądź socjalnych, a procent ten rośnie każdego roku. Wyższa Szkoła Celna

70 Młodzież Przyszłość Europy zależy od młodych
Młodzież Przyszłość Europy zależy od młodych. Dlatego UE wdrożyła wiele programów edukacyjnych i pomagających młodzieży w rozwijaniu swoich możliwości. Program "Sokrates" służy wymianie studentów szkół wyższych oraz nauczaniu języków. Inny program, "Leonardo", pomaga przede wszystkim zdobywać wykształcenie techniczne i przemysłowe oraz zacieśniać więź między organizacjami młodzieżowymi różnych krajów Wyższa Szkoła Celna

71 Społeczeństwo informacji Systemy multimedialne i nowe technologie zmieniają charakter miejsca pracy i umożliwiają natychmiastowe rozprzestrzenianie się informacji na dużych obszarach. Pojawienie się społeczeństwa informacji stworzyło szybko rozwijający się rynek, z którym Unia musi się liczyć i uczestniczyć w nim, jeśli chce zachować swoją konkurencyjność. Unia postawiła sobie za zadanie otwarcia sektora telekomunikacji, popierając na przykład rywalizację i wynalazczość w tej dziedzinie. W Unii wdraża się także na szeroką skalę nowe technologie sieci ogólnoeuropejskich: są to projekty w dziedzinie telekomunikacji, energii i transportu. Wyższa Szkoła Celna

72 Najświeższe wydarzenia
Cimoszewicz/ Wola kompromisu, ale nie w sprawie głosowania Neapol (PAP) - Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz powiedział po piątkowej debacie szefów dyplomacji na temat przyszłej konstytucji Unii Europejskiej, że widzi wolę kompromisu, ale jeszcze nie w sprawie głosowania w Radzie UE. Wyższa Szkoła Celna


Pobierz ppt "Unia Europejska http://tomekbalcerzak.republika.pl Wyższa Szkoła Celna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google