Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w trakcie sześciolecia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w trakcie sześciolecia"— Zapis prezentacji:

1 w trakcie sześciolecia 2007 - 2013
Proces rewizji Konstytucji w trakcie sześciolecia

2 Znaczenie Konstytucji w naszym życiu
Wyjaśniają w dzisiejszym świecie znaczenie charyzmatu, przekazanego przez św. Franciszka z Asyżu i spisanego w Regule Zatwierdzonej; Stanowią współczesne, ponowne odczytanie Reguły, syntezę charyzmatu początków Zakonu i dzisiejszej rzeczywistości; Rzeczywistość nieustannie się zmienia, dlatego istnieje konieczność przeprowadze-nia ponownej syntezy; Mając na uwadze naszą profetyczną misję w świecie współczesnym, rzeczą istotną jest refleksja, którą trzeba podjąć.

3 2. Motywy rewizji Konstytucji
Kapituła generalna z 2007 r. zatwierdziła uchwałę, wzywającą do rozpoczęcia metodycznej rewizji Konstytucji: Rozpoczynają się prace nad systematyczną rewizją obecnych Konstytucji. Kapituła upoważnia ministra generalnego wraz z jego definitorium do stworzenia Komisji „ad hoc” która przedstawi wyniki swych prac albo na Kapitule generalnej zwyczajnej w 2013 r. albo też na Kapitule nadzwyczajnej podczas tego sześciolecia.

4 Uzasadnienia: Włączenie refleksji teologicznej i eklezjalnej odnośnie życia religijnego w ostatnich dziesięcioleciach; Potrzeba wprowadzenia do tekstu Konstytucji doświadczeń kulturowych krajów, w których Zakon jest dzisiaj obecny; Konieczność uzupełnienia ewidentnych braków w obecnych Konstytucjach; D. Problemy w zrozumieniu tekstu aktualnych Konstytucji przez współ- braci, pochodzących z Afryki, Azji oraz Ameryki Łacińskiej.

5 Warunki: Wskazany jest udział wszystkich współbraci, aby właściwie określić, jaką wartością jest nasze życie zakonne w dzisiejszym świecie; Tylko zakonnicy, żyjący w okre-ślonych kontekstach kulturowych są w stanie określić, jak w ich środowisku charyzmat zakonu jest wprowadzany w życie; Wypada więc zachęcić współbraci, aby mocniej zaangażowali się w prace nad rewizją Konstytucji.

6 3. Cele projektu rewizji Konstytucji
Stworzenie nowych Konstytucji zakonnych o przejrzystym i miarodajnym charakterze; Nadanie nowym Konstytucjom znaczącego wymiaru eklezjalnego; Wykorzystanie Konstytucji jako narzędzia do rozwoju idei inkulturacji w różnych częściach świata; Stworzenie okazji do formacji permanentnej dla wszystkich współbraci w Zakonie poprzez proces rewizji Konstytucji.

7 4. Odpowiedzialni za rewizję Konstytucji
Komisja międzynarodowa do spraw rewizji Konstytucji (CIRC) Komitet wykonawczy do spraw rewizji Konstytucji (CERC) Współbracia podej- mujący studia i różne kursy dokształceniowe Prelegenci, pochodzący z Prowincji i Kustodii całego Zakonu

8 Komisja CIRC: W jej skład wchodzą: członkowie CERC
przedstawiciele Konferencji / Federacji (7 członków) 3 współbraci z nominacji generała Spotkania Komisji odbywają się raz do roku (4 spotkania w ciągu 6 lat) W przeciągu sześciolecia Komisja była świadkiem sporych przemian Dymisje: fr. Hernan Varas Toledo, fr. Carlo Vecchiato, fr. Bonaventure Mpasa Nowi członkowie: fr. Bernardo Commodi, fr. Joseph Ntumbila, fr. Joseph Blay

9 Komitet CERC: Spotkania Komitetu odbywają się mniej więcej raz na miesiąc (39 spotkań w czasie od listopada do grudnia 2012) W marcu 2011 r. do grona członków Komitetu dołączył fr. Victor Mora z delagatury prowincjalnej w Kostaryce Obecnie Komitet składa się z 6 osób

10 5. Działania, podjęte w kolejnych latach
W roku 2009: Studia wstępne odnośnie aktualnej rzeczywistości społecznej, eklezjalnej oraz franciszkańskiej; Analiza krytyczna 6 rozdziałów obecnych Konstytucji. Streszczenie poszczególnych wkładów pracy; Przygotowanie studium nad 1° rozdziałem odnośnie pogłębienia tożsamości franciszkańskiej; Pierwsze założenie odnośnie struktury rewizji Konstytucji: rozdział dotyczący formacji powinien nosić numer 5°. LA REVISIONE DELLE COSTITUZIONI Il lavoro svolto nel 2009

11 W roku 2010: Zebranie około 30 opracowań odnośnie 1° rozdziału, podzielonych na różne sekcje: - Reguła, Konstytucje, wymiar naszego charyzmatu; - Doświadczenia wcielania charyzmatu franciszkańskiego w odmiennych kontekstach społecznych, kulturowych, politycznych i geograficznych; - Szczególne doświadczenia charyzmatu w życiu, zarówno osobiste, jak też wspólnotowe; Decyzja, by przeprowa-dzając rewizję Konstytucji zachować to, co jest istotne, zaktualizować to, co zostało przedawnione, dołączyć to, czego brakuje i zmienić to, co uległo „zestarzeniu” przez upływ czasu, historię i drogę, jaką przebył Zakon;

12 Zadecydowano o zorganizowaniu seminariów naukowych na poziomie Konferencji / Federacji odnośnie naszej tożsamości i konwentualności; Zadecydowano także, iż każda jurysdykcja wyznaczy zakonnika z Definitorium, który będzie: pośrednikiem pomiędzy zarządem Zakonu, Komi- sją międzynarodową, Komitetem wykonawczym oraz jurysdykcją; referentem lokalnym w procesie rewizyjnym; promotorem twórczego zaangażowania współbraci; animatorem-delegatem ds. formacji permanentnej braci na temat rewizji Konstytucji.

13 W roku 2011: Seminarium naukowe w Seraphicum i Konferencji FALC na temat tożsamości franciszkańskiej z uwzględnieniem aspektu konwentualności; Opracowanie dla wychowanków domów formacji w Nairobi e di Lusaka z AFCOF kwestionariusza z pytaniem, jak rozumieją własną konwentualność. To samo pytanie zadano wychowankom z Pematangsiantar (Indonezja - FAMC); Określenie tematów pozwa- lających na lepsze zrozu-mienie spraw, odnoszących się do życia w jedności z Bogiem; W porozumieniu z SGF ustalono zagadnienia, dotyczące pogłębienia studiów na temat formacji;

14 Zadecydowano, by – podobnie jak w tekście obecnych Konstytucji – również w nowych Konstytucjach zostało umieszczone wprowadzenie duchowe, traktujące o św. Franciszku, o historii Zakonu oraz o wyzwaniach, jakie niesie współczesny świat; Należy dokładnie zanalizować, które fragmenty tekstu mogą zostać przeniesione do Statutów, a które powinny pozostać w odnowionych Konstytucjach; Zadecydowano, by tytuł pierwszego rozdziału nadal brzmiał: „Życie ewangeliczne braci”, ale w tekście najpierw była mowa o profesji Reguły, a następnie o ślubach; Jeśli chodzi o rozdział dotyczący formacji podjęto decyzję, by położyć większy nacisk na ujednolicenie etapów formacji; oczekuje się, że to, co ma ulec bezzwłocznym zmianom, zostanie przeniesione do DF.

15 W roku 2012: a) Przygotowano dwa szkice wprowadzenia duchowego do pierwszego rozdziału nowych Konstytucji i pierwszy szkic tekstu do wspomnianego rozdziału; b) Wspomniane szkice zostały poddane analizie podczas dorocznego spotkania Komisji CIRC, zwracając uwagę na potrzebę ulepszenia spójności pomiędzy wprowadzeniem duchowym a tekstem rozdziału; c) Analiza szkiców przygo-towanych tekstów wywo-łała dyskusję odnośnie typu rewizji, jaką mamy przeprowadzić: naniesie-nie poprawek, przepisanie na nowo bądź też rewizja systematyczna całych Konstytucji;

16 d) Nawiązano współpracę z pewną grupą współbraci w celu
nakręcenia video-spotu promocyjnego na temat rewizji naszych Konstytucji; e) W Seraphicum zorganizowano seminarium naukowe na temat życia w zjednoczeniu z Bogiem; f) Nawiązano kontakt z referentami lokalnymi poszczególnych jurysdykcji, którym przekazano materiały, pomocne w procesie większego zaangażowania współbraci; g) Kontynuowane są prace na temat pogłębienia życia w jedności z Bogiem oraz na temat formacji; h) Przygotowano relację z działalności CIRC oraz CERC do zaprezentowania podczas Kapituły generalnej 2013.

17 6. Zwiększenie uwagi współbraci
Od początku prac nad rewizją Konstytucji zostały podjęte różne inicjatywy, mające na celu zwrócenie większej uwagi współ-braci na wspomniany temat. Oto najważniejsze z inicjatyw: Plan pracy FP na rok 2009; Utworzenie adresu , prze-znaczonego na opinie zwrotne nadsyłane przez współbraci: (hasło: placet); Przeprowadzenie kampanii promocyjnej;

18 Przygotowanie specjalnej witryny internetowej w ramach strony www Zakonu;
Stworzenie prezentacji power point w czasie obecnej kadencji; Zaproszenie, skierowane do wszy-stkich współbraci i ich przełożo- nych w celu głębszej refleksji nad tematyką rewizji Konstytucji; Zorganizowanie tematycznych seminariów naukowych w ramach Konferencji / Federacji; Przygotowanie kwestionariuszy dla domów formacyjnych z Federacji AFCOF i FAMC; 9. Przeprowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym i informacyjnym;

19 Publikacja dwóch zbiorów opracowań, związanych z tematyką rewizji Konstytucji;
Wydrukowanie tekstu popularyzacyjnego na temat Konstytucji. Na właściwą ocenę wpływu wspomnianych inicjatyw na życie współbraci potrzeba czasu.

20 Inne plany na najbliższą przyszłość
Oprócz działań już zapoczątkowanych, rozważa się również podjęcie innych inicjatyw. Oto najważniejsze z nich: Przygotowanie pomocy liturgicznych – tekstów modlitw – dla współbraci, aby swoją modlitwą wspierali wspólne dzieło odnowy naszego życia zakonnego Przygotowanie części planu pracy FP na rok 2013

21 7. Kapituła generalna 2013 Przygotowując się do Kapituły generalnej 2013 Komisja CIRC oraz Komitet CERC podjęły się następujących zadań: sporządzenie syntezy prac, jakie przeprowadzono w ostatnich latach; przygotowanie własnej oceny odnośnie przeżytych doświadczeń; przygotowanie uchwały do włączenia jej w Instrumentum Laboris; przedstawienie propozycji metodologicznych i praktycznych potrzebnych do kontynuacji prac po zakończeniu Kapituły generalnej.


Pobierz ppt "w trakcie sześciolecia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google