Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zmiany wynikające z nowelizacji ustawy PoSzW Spotkanie dla rad programowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zmiany wynikające z nowelizacji ustawy PoSzW Spotkanie dla rad programowych."— Zapis prezentacji:

1 Program kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zmiany wynikające z nowelizacji ustawy PoSzW Spotkanie dla rad programowych kierunków w dniu 25 kwietnia 2017r.

2 Podstawowe akty prawne (zewnętrzne)
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U z 2016 r. poz. 64) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r poz 1842 ze zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r, poz. 1596) Rozporządzenie MNiSW z 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594) Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (z 11 sierpnia 2016 oraz 17 listopada 2016)

3 Podstawowe akty prawne (wewnętrzne)
Uchwała nr 102/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych Zarządzenie Rektora nr 11/2017 z dnia w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów na studiach wyższych oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim Zarządzenie Rektora nr 12/2017 z r. w sprawie realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Rzeszowskim Zarządzenie Rektora nr 16/2017 z r. w sprawie procedury tworzenia lub likwidacji kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Rzeszowskim

4 Nowe definicje Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego- ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust 3 tej ustawy, w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów: 1) dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK – w przypadku studiów pierwszego stopnia 2) dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich

5 Co z dotychczasowymi programami kształcenia?
1. Programy kształcenia i zawarte w nich opisy efektów kształcenia określone przez senaty uczelni dla kierunków studiów utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodne z: 1) Krajowymi Ramami Kwalifikacji określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art.1, 2) wzorcowymi efektami kształcenia określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust.2 ustawy, o której mowa w art.1 - pozostają w mocy. 2. Do zmiany programów kształcenia i opisów efektów kształcenia, o których mowa w ust.1, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu dokonywania tej zmiany. (art. 9 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw oraz § 20 Zarządzenia Rektora nr 11/2017)

6 „Przeprofilowanie” – ujednolicenie terminu
1. Senaty uczelni, w terminie do 31 grudnia 2017 roku., dostosują profile i programy kształcenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli przed dniem 1 października 2014 r.) do wymagań określonych w art.11 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. (zob. art. 7 noweli czerwcowej z 2016 dotyczący zmiany zapisów art. 23 noweli lipcowej z 2014 roku) Ustalenia na poziomie Uczelni 1. Ostateczny termin złożenia wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w opisie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich wraz z uchwałą rady wydziału w tej sprawie upływa z dniem 30 czerwca 2017 roku. 2. Ostateczny termin przekazania do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia informacji o dostosowaniu programów kształcenia do wymogów art. 11 ustawy PoSzW oraz obowiązujących wytycznych w sprawie projektowania programów, również w przypadku, gdy nie ulegną zmianie kierunkowe efekty kształcenia upływa z dniem 30 września 2017 roku. (Zarządzenie Rektora nr 58/2016 z w sprawie wydłużenia harmonogramu prac związanych z dostosowaniem profili i programów kształcenia do wymagań określonych w art. 11 ustawy)

7 Uprawnienia do prowadzenia studiów
Jednostka posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim oraz studia o profilu praktycznym w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego – decyzja Senatu 2. Jednostka nieposiadająca uprawnień habilitacyjnych: 1) posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie do których przyporządkowano kierunek studiów może uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów na określ. kierunku i poziomie: o profilu ogólnoakademickim, o profilu praktycznym. Uprawnienia do prowadzenia studiów ( Art. 11 ustawy PoSzW)

8 Uprawnienia do prowadzenia studiów ( Art. 11)
(cd) 2. Jednostka nieposiadająca uprawnień habilitacyjnych: 2) nieposiadająca uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze i dziedzinie do których przypisano kierunek studiów, może uzyskać uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie: o profilu praktycznym, o profilu ogólnoakademickim, jeżeli: - prowadzone na tym kierunku studia I lub II stopnia uzyskały co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia PKA zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 8 nauczycieli posiadających tytuł prof. lub stopień naukowy doktora hab., dla których uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, reprezentujących dziedzinę nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów prowadzi badania naukowe w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów Uprawnienia do prowadzenia studiów ( Art. 11)

9 Uprawnienia do prowadzenia studiów
W przypadku profilu praktycznego – obowiązek uwzględnienia co najmniej 3-miesięcznej praktyki zawodowej na każdym poziomie kształcenia. Możliwość realizacji kształcenia przemiennego w formie zajęć oraz praktyk (Art.11ust.9 ustawy).

10 Program studiów – wymogi formalne
Program studiów dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia określa: formę studiów, liczbę semestrów i liczbę pkt ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia, moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów kształcenia oraz treści programowych, form i metod kształcenia, zapewniających osiągnięcie tych efektów, a także liczby pkt ECTS, sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia, plan studiów uwzględniający moduły zajęć, o których mowa w pkt 3, a w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej – również zajęcia z wychowania fizycznego, zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się pkt ECTS, (zob. § 4 ust. 1 rozp. MNiSW z w sprawie WPS)

11 Program studiów – wymogi formalne
6) łączną liczbę pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 7) liczbę pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 pkt ECTS – w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne, 8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia dla tych studiów przwiduje praktyki, oraz liczbę pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk. (zob. § 4 ust. 1 rozp. MNiSW z w sprawie WPS)

12 Program studiów – wymogi formalne – co zniknęło?
Konieczność przypisania liczby pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć: z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu. o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych; w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów; z języka obcego z wychowania fizycznego zob. § 4 ust 1 rozp. MNiSW z w sprawie WPS

13 MINIMUM KADROWE ( ZMIANY)
1. W przypadku studiów I stopnia: - o profilu ogólnoakademickim – stanowi co najmniej 3 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej 6 doktorów - o profilu praktycznym – stanowi co najmniej 1 samodzielny nauczyciel akademicki oraz co najmniej 5 doktorów 2. W przypadku studiów II stopnia – stanowi co najmniej 6 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej 6 doktorów Inne wymagania - kierunki związane z kształceniem w zakresie języków obcych, etnofilologii, sztuki, pielęgniarstwa i położnictwa (w zakresie sztuki – I st. – 3 samodzielnych, 3 doktorów, II st. – 3 samodzielnych, 4 doktorów, pielęgniarstwo i położnictwo – I st. – 3 samodzielnych, 4 doktorów, II st. – 6 samodzielnych, 6 doktorów, reprezentujących specjalności z zakresu nauk medycznych i n. o zdrowiu oraz posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią) 3. W przypadku studiów jednolitych mgr (lekarski, fizjoterapia, prawo) – 6 samodzielnych, 8 doktorów, a w przypadku grafiki – 3 samodzielnych, 5 doktorów.

14 ZALICZENIE DO MINIMUM KADROWEGO (ZMIANY)
tzw. samodzielny nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, a w przypadku studiów I stopnia o profilu praktycznym – w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych (obowiązek dostosowania w terminie do 1 października 2018r.) Nauczyciel posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia w wymiarze co najmniej 60 godzin. dydaktycznych. Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego nauczyciel składa przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, lub przed rozpoczęciem semestru w przypadku zmian w zatrudnieniu wpływających na minimum kadrowe (Ustawa PoSW – art. 112)

15 PROPORCJA LICZBY NAUCZYCIELI DO LICZBY STUDENTÓW
Proporcja liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na danym kierunku nie może być mniejsza niż 1:60, z tym że w przypadku: kierunków studiów związanych z kształceniem w zakresie języków obcych, nie może być mniejsza niż 1:50 kierunków studiów lekarskiego i lekarsko-dentystycznego – nie może być mniejsza niż 1:40 kierunków studiów w obszarze sztuki – nie może być mniejsza niż 1:25 (§ 14 rozporządzenia MNiSW z 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów)

16 WYTYCZNE NA POZIOMIE UCZELNI
§1o Zarządzenia Rektora nr 11/2017 1. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) wynosi nie więcej niż: 1) – dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, 2) – dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) – dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu (dla kierunku ratownictwo medyczne, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 3800). 2. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 4 semestralnych wynosi nie więcej niż: 1) 900 – dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, 2) 1100 – dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) – dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

17 3. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 3 semestralnych wynosi nie więcej niż 900 godzin. 4. Na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych jest nie większa niż 3000 na kierunku prawo oraz na kierunkach grafika i fizjoterapia. 5. W przypadku kierunku przypisanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia uwzględnia się łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych jaka została określona dla obszaru wiodącego. §11 W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów może zwiększyć o 10% łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych określoną w §10, za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Kwestora UR. §12 1. W ramach kierunku studiów pierwszego stopnia uprawniającego do uzyskania kwalifikacji inżyniera, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi od 2200 do 2500 godzin. 2. W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kształcenie w ramach kierunku określonego w ust. 1, może na warunkach określonych w §11 zwiększyć łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, jednak nie więcej niż do 2600 godzin. 3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów, dla których zostały określone standardy kształcenia na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest zgodna ze standardami kształcenia dla tych kierunków.

18 §14 Rada Wydziału opracowuje sposób przyznawania punktacji ECTS poszczególnym modułom/przedmiotom i innym formom aktywności studentów z uwzględnieniem poniższych zasad: Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w wymiarze 60 godz. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się pkt ECTS. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia istnieje możliwość realizacji zajęć z wychowania fizycznego jako zajęć dodatkowych. Program studiów uwzględnia przedmiot realizowany w  ramach zajęć ogólnouczelnianych z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, w wymiarze 30 godzin na studiach stacjonarnych i 18 godzin na studiach niestacjonarnych na każdym poziomie kształcenia, za który przypisuje się 2 pkt. ECTS. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych określa Zarządzenie Rektora. „ W ramach programu studiów dla danego kierunku studiów, rada jednostki uwzględnia obowiązek realizacji przedmiotu ogólnouczelnianego nie wcześniej niż od trzeciego semestru, a w przypadku studiów 3-semestralnych od drugiego semestru, z zachowaniem zasady, że student kierunku: 1) z obszaru nauk humanistycznych, wybiera z oferty przedmiotów z obszaru nauk społecznych, 2) z obszaru nauk społecznych, wybiera z oferty przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych, 3) z obszarów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2 oraz w przypadku kierunku przypisanego do obszaru nauk humanistycznych i społecznych, wybiera z oferty przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk społecznych” – Zarządzenie Rektora nr 12/2017

19 Załączniki do zarządzenia Rektora nr 11/2017
Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez jednostkę dokumentację programu kształcenia na studiach wyższych. Załącznik nr 2 – Wzór opisu zakładanych efektów kształcenia na studiach wyższych: a) dla kierunku przypisanego do jednego obszaru kształcenia, b) dla kierunku przypisanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia. Załącznik nr 3 – Wzór tabeli zgodności kompetencji inżyniera z kierunkowymi efektami kształcenia: a) dla profilu ogólnoakademickiego, b) dla profilu praktycznego. Załącznik nr 4 – Wzór sylabusa przedmiotu na studiach wyższych. Załącznik nr 5 – Wzór matrycy efektów kształcenia na studiach wyższych.

20 DOSKONALENIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA
1. Jednostka prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym zakładane efekty kształcenia właściwe dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Jednostka nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia oraz dziedzinie, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, może w ramach posiadanego uprawnienia dokonywać zmian: 1) zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% pkt. ECTS, 2) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia.  3. Podstawowa jednostka organizacyjna może dokonywać w programie kształcenia również zmian: 1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form i metod prowadzenia zajęć, 2) koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 3) wynikających z dostosowania programu kształcenia do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.

21 DOSKONALENIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA
4. Zmiany w programach kształcenia, o których mowa w: 1) ust 1 i 2 - mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia, 2) ust.3 - mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 5. Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez Senat UR. 6. Zmiany w programach kształcenia należy wprowadzić do końca czerwca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego zmiany dotyczą. 7. Zmiany w programach kształcenia wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia należy ogłosić co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą. 8. Zmiany dokonywane w ramach uprawnień wynikających z ust. 2 szacuje się: 1) według stanu obowiązującego w dniu 10 października 2014 r. – w przypadku kierunku studiów prowadzonego w dniu 10 października 2014 r. 2) według stanu aktualnego na dzień wydania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji o nadaniu uprawnienia – w przypadku kierunku uruchomionego po dniu 10 października 2014 r. ( zob. § 18 Zarządzenia Rektora UR nr 11/2017)


Pobierz ppt "Program kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia zmiany wynikające z nowelizacji ustawy PoSzW Spotkanie dla rad programowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google