Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki na szkolnictwo zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki na szkolnictwo zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego."— Zapis prezentacji:

1 Środki na szkolnictwo zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 12 września 2014 r.

2 liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe – 185 liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych - 138 liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uczestniczyli w projektach - 32 985 liczba uczniów, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu – 5 337 PO KL 2007 – 2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

3 poprawa jakości nauczania programy kształcenia, warunki kształcenia, kadra pedagogiczna zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy rozwój współpracy szkół, placówek oświatowych i szkół wyższych z ich otoczeniem doskonalenie modelu oraz promocja kształcenia zawodowego lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych potrzebach wzrost udziału uczniów osiągających najwyższe wyniki edukacyjne Główne cele dot. edukacji wynikające z dokumentów strategicznych 2014-2020

4 Cel Tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie RPO WL - EFS działania ukierunkowane na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli zawodu wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technik i technologii wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkół i placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w celu zbliżenia warunków kształcenia do rzeczywistego środowiska pracy

5 Cel Tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie RPO WL - EFRR możliwe wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS i prowadzący do osiągnięcia celów wynikających z CT10): infrastruktura szkolnictwa zawodowego zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnych rynków pracy i Smart specialisation: biogospodarka usługi medyczne i prozdrowotne energetyka niskoemisyjna informatyka i automatyka komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb

6 Priorytet inwestycyjny 10.iv Wybrane grupy docelowe uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) młodociani pracownicy nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe instruktorzy praktycznej nauki zawodu pracodawcy

7 Priorytet inwestycyjny 10.iv Wybrani beneficjenci szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe oraz ich organy prowadzące lub inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww. placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania

8 Planowana alokacja Oś 12 Edukacja, umiejętności i kompetencje 123 727 195 Euro19,27% 10.i42 830 301 Euro6,82 % 10.iii6 275 577 Euro1% 10.iv74 621 317 Euro11,86%

9 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin tel. (81) 44-16-843, faks (81) 44-16-853 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin tel. (81) 44-16-738, faks (81) 44-16-740


Pobierz ppt "Środki na szkolnictwo zawodowe w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu EFS Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google