Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 13 maja 2016 r. Koncepcje delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 13 maja 2016 r. Koncepcje delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 13 maja 2016 r. Koncepcje delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy

2 Jak definiować Obszar Metropolitalny Warszawy?  obszar funkcjonalny – obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju  miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego – typ obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim funkcjonalnie;

3 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji  Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego  Warszawski Obszar Funkcjonalny (ZIT)  Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wyznaczania obszarów funkcjonalnych i ich granic  Podział województwa mazowieckiego  Ustawa o związkach metropolitalnych

4 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Źródło delimitacji:  Prace badawcze w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM” (2014 r.) Cel delimitacji:  Weryfikacja delimitacji dokonanej w 2006 r. na potrzeby studium planu zagospodarowania OMW  Wyznaczenie obszaru analiz dla dalszych etapów projektu (diagnoza społeczno-gospodarcza, Strategia Rozwoju OMW do roku 2030) Czynniki delimitacyjne:  Sytuacja społeczno-ekonomiczna i zagospodarowanie przestrzenne gmin województwa mazowieckiego  Powiązania wynikające z zasięgu infrastruktury technicznej  Dynamika zjawisk społeczno-gospodarczych w woj. mazowieckim  Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa

5 Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM

6 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Źródło delimitacji:  Plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2014 r. Cel delimitacji:  Wyznaczenie granic jednego z Obszarów Strategicznej Interwencji na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego Czynniki delimitacyjne:  Punktem wyjścia delimitacja dokonana w 2006 r. na potrzeby studium planu zagospodarowania OMW  Korekty polityczne na etapie konsultacji zapisów Planu (poszerzenie obszaru)

7 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

8 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Źródło delimitacji:  Prace przygotowawcze do programowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (2013 r.) Cel delimitacji:  Wyznaczenie obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Czynniki delimitacyjne:  Punktem wyjścia delimitacja prof. Śleszyńskiego wykonana na potrzeby MR (ówcześnie MRR) w 2013 r.  Dodatkowe czynniki delimitacyjne:  dostępność transportowa gmin do Warszawy (czas dojazdu do centrum miasta)  powiązania w zakresie transportu publicznego (wspólny bilet)  zamożność gmin (dochody własne per capita)

9 Warszawski Obszar Funkcjonalny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

10 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Źródło delimitacji:  Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic (2015 r.) Cel delimitacji:  Delimitacja obszaru na potrzeby uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego będącego częścią planu zagospodarowania przestrzennego województwa

11 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Czynniki delimitacyjne:  Liczba osób wyjeżdżających do pracy najemnej do miasta rdzeniowego w 2011 r.  Liczba zameldowań na pobyt stały z miasta rdzeniowego w latach 2003-2012  Dochody z tytułu udziału w podatku PIT per capita w wieku produkcyjnym w 2012 r.  Liczba firm na 1000 mieszkańców w 2012 r.  Udział firm innowacyjnych i specjalistycznych  Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w powierzchni gminy w 2012 r.  Liczba mieszkań oddanych na 1000 mieszkańców w latach 2003-2012  Gminy otoczone ze wszystkich stron przez gminy spełniające kryteria wskaźnikowe  Gminy miejskie graniczące z MOF OW  Gminy graniczące z miastem rdzeniowym  Gminy „obwarzanki” gmin spełniających kryteria wskaźnikowe

12 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic

13 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Źródło delimitacji:  Wniosek do KE w sprawie podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne poziomu NUTS2 Cel delimitacji:  Podział woj. mazowieckiego na potrzeby programowania perspektywy finansowej 2021-2027 Czynniki delimitacyjne:  Zgodne z zasadami wyznaczania jednostek NUTS o charakterze nieadministracyjnym  uwzględnienie granic jednostek o charakterze administracyjnym na poziomie powiatów  ograniczenie dotyczące liczby mieszkańców (0,8-3 mln)  uwzględnienie kryteriów geograficznych, społeczno-ekonomiczne, historyczne, kulturowe lub uwarunkowań środowiska naturalnego  Dodatkowe kryterium delimitacji – utrzymanie ciągłości terytorialnej „regionalnej” jednostki NUTS 2 pozostałej po wydzieleniu NUTSa „metropolitalnego”

14 Podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki poziomu NUTS 2

15 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Źródło delimitacji:  Ustawa z dnia 9 października o związkach metropolitalnych Cel delimitacji:  Powołanie Związków Metropolitalnych Czynniki delimitacyjne:  KPZK oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa  powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych  jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe.

16 Obszar Metropolitalny Warszawy – koncepcje delimitacji Źródło delimitacji:  Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim Cel delimitacji:  Powołanie Związku Metropolitalnego Czynniki delimitacyjne:  Istniejące formy współpracy gmin  powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych  jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe.

17 Ustawa o związkach metropolitalnych ?

18 Jakie elementy brać pod uwagę przy delimitacji obszarów metropolitalnych – pytania do dyskusji  Czynniki jednolite dla całego kraju, czy indywidualnie ustalane dla każdego obszaru?  Czynniki obiektywne (wskaźniki), czy subiektywne (wola polityczna)?  Czynniki statycze, czy dynamika zmian?  Czynniki historyczne, czy delimitacja na przyszłość?  Jakie czynniki powinny decydować o „przeglądzie” delimitacji i jak często to robić?  Co z granicami województw?

19 Kamil Przyborowski Urząd m.st. Warszawy Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kprzyborowski@um.warszawa.pl www.omw.um.warszawa.pl


Pobierz ppt "Gdańsk, 13 maja 2016 r. Koncepcje delimitacji Obszaru Metropolitalnego Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google