Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANUTA SZCZEPANIK Sekretarz Miasta Legionowo EWA MILNER-KOCHAŃSKA Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Przeciwdziałanie korupcji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANUTA SZCZEPANIK Sekretarz Miasta Legionowo EWA MILNER-KOCHAŃSKA Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Przeciwdziałanie korupcji."— Zapis prezentacji:

1

2 DANUTA SZCZEPANIK Sekretarz Miasta Legionowo EWA MILNER-KOCHAŃSKA Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Przeciwdziałanie korupcji w Urzędzie Miasta Legionowo Warszawa, dnia 05.04.2011 r.

3 Gmina Legionowo w 2008 r. otrzymała po raz czwarty certyfikat potwierdzający udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska” - ważny do 2010 roku

4 Zadania przewidziane do realizacji zgrupowano w sześciu zasadach dobrego zarządzania. Jedną z tych zasad jest „Zasada braku tolerancji dla korupcji” Zgodnie z tą zasadą urząd działa etycznie. Władze deklarują i wcielają w życie postawę nietolerowania korupcji

5 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miasta Legionowo

6 W Urzędzie Miasta Legionowo stosowane jest zarządzenie Kierownika Urzędu Miasta Legionowo w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym dla pracowników Urzędu

7 Wśród zasad etyki zawodowej znajdują się: -praworządność, -bezstronność i bezinteresowność, -obiektywność, -uczciwość i rzetelność, -odpowiedzialność, -jawność, -dbałość o interes publiczny.

8 Urząd Miasta Legionowo aktualnie znajduje się w fazie wdrażania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zintegrowanego z Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 certyfikowanego w czerwcu 2006 r., wg normy PN-EN ISO 9001:2001 a następnie odnowionego w 2009 r.

9 Procedura została zaimplementowana Zarządzeniem Nr 188/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie wszczęcia procedury opracowania, wdrożenia i utrzymania w Urzędzie Miasta Legionowo Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zintegrowanego z Systemem Zarządzania Jakością oraz powołanie Pełnomocnika ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

10 System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym wprowadzony został w celu zwiększenia zaufania do funkcjonowania urzędu w zakresie rzetelności, bezstronności podejmowanych decyzji, zarówno w odniesieniu do Klientów Urzędu, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania środków publicznych.

11 Podstawowym celem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia korupcyjnego REALIZACJA CELU: 1. gruntowna analiza wszystkich procesów w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych a następnie przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka wystąpienia tych zagrożeń.

12 2. określenie środków zaradczych eliminujących lub zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia. 3. opracowanie i wdrożenie polityki antykorupcyjnej. 4. realizacja w systemie ustawicznych działań kształtujących właściwą postawę etyczno - moralną.

13 Urząd Miasta Legionowo chce w ten sposób zapewnić pracownikom pewność, że ich działania są poprawne pod względem etycznym. W ramach systemu wprowadzone zostaną procedury postępowania, wskazane wzorce zachowań, procedury jak urzędnik ma reagować na daną sytuację, która może być dwuznacznie oceniona.

14 Wprowadziliśmy Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość jest cechą doskonałości. Dążąc do niej, deklarujemy: - Celowość w gospodarowaniu środkami publicznymi, - Sprawną realizację zbiorowych potrzeb mieszkańców Legionowa, - Podwyższanie poziomu zaufania Klientów, - Przeciwdziałanie możliwości wystąpienia zjawiskom korupcji, - Ciągłe szkolenie i podnoszenie świadomości pracowników Urzędu Miasta Legionowo w zakresie zagadnień związanych z zagrożeniami korupcyjnymi, -

15 - Okresowe przeprowadzanie analizy ryzyka występowania zdarzeń korupcyjnych i podejmowania środków minimalizujących to ryzyko, - Przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz podejmowanie przedsięwzięć uwzględniających strategię działania w zakresie zwalczania zagrożeń korupcyjnych. Wdrażane w Urzędzie procedury gwarantują podejmowanie właściwych i adekwatnych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i praktyk korupcyjnych.

16 Jesteśmy świadomi swoich powinności wobec kluczowych dziedzin życia społecznego i gospodarczego społeczności lokalnej oraz swojego miasta. Konsekwentnie realizujemy deklarowane cele oraz usprawniamy funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością zintegrowanego z Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

17 Niniejsza Polityka Jakości jest jednym z podstawowych dokumentów Urzędu Miasta Legionowo i stanowi wyraz zbiorowych aspiracji jego kierownictwa i pracowników. Prezydent Miasta Legionowo i Kierownictwo Urzędu gwarantują swoje osobiste uczestnictwo w budowie oraz doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością zintegrowanego z Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

18 Ponadto dokonujemy analizy obszarów potencjalnych zagrożeń korupcyjnych. Jest to niezmiernie ważne w takich sferach, w których dana decyzja w dużej mierze zależy od urzędnika. Podstawę Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stanowi proces zarządzania ryzykiem korupcyjnym, który poprzez usystematyzowaną identyfikację, analizę i ocenę zdarzeń potencjalnie korupcyjnych występujących w procesach realizowanych w urzędzie, pozwala na zidentyfikowanie istotnych ryzyk, w odniesieniu do których podejmowane są działania ograniczające możliwość wystąpienia korupcji.

19 Nasze pierwsze doświadczenia wykazują to, że aby System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym spełniał swoje funkcje konieczne jest odpowiednie nastawienie pracowników urzędu, w tym na stanowiskach kierowniczych, które muszą czuć potrzebę zastosowania takiego narzędzia.

20 W związku z powyższym Urząd Miasta Legionowo od maja 2010 r. przeprowadził szereg szkoleń z zakresu wdrażania systemu antykorupcyjnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w jednostce samorządu terytorialnego, realizowanego przez DGA S.A w ramach projektu „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym”, realizowanego w partnerstwie z MSWiA współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 Naszym zdaniem proces szkoleń ma fundamentalne znaczenie dla tworzenia systemu. Składał się z szeregu etapów: 1. szkolenie wstępne dla pracowników. 2. szkolenie wstępne dla kierowników. 3. szkolenie wstępne dla Pełnomocnika ds. SPZK i zespołu roboczego. 4. szkolenie z zakresu identyfikacji zagrożeń. 5. szkolenie z zakresu szacowania ryzyka. 6. szkolenie z zakresu postępowania z ryzykiem. 7. szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów.

22 Została przeprowadzona również ankieta anonimowa na temat postrzegania zasad etycznych w urzędzie w celu zbadania świadomości pracowników w zakresie korupcji. Wdrożyliśmy również tematykę korupcji do służby przygotowawczej nowo zatrudnianych pracowników samorządowych, ponieważ naszym zdaniem podnoszenie świadomości pracowników jest bardzo ważnym elementem w zakresie przeciwdziałania korupcji.

23 Korzyści z wdrożenia systemu antykorupcyjnego -zwiększenie zaufania do Urzędu klientów i lokalnych społeczności

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "DANUTA SZCZEPANIK Sekretarz Miasta Legionowo EWA MILNER-KOCHAŃSKA Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym Przeciwdziałanie korupcji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google