Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80"— Zapis prezentacji:

1 BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80 E-mail: kancelaria@businesslex.pl kancelaria@businesslex.plkancelaria@businesslex.pl WWW: www.businesslex.pl www.businesslex.pl BUSINESS EXPERT

2 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Września– 21 czerwca 2006 r. Temat wykładu: Zasady pobierania opłat za wody opadowe i roztopowe będące ściekami Prowadzący: Łukasz Ciszewski

3 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX PODSTAWA PRAWNA art. 27 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków § 5 i § 11 Projektu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Art. 27 ustawy 1 1Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 4 4Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 5 5W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

4 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Sposób ustalania ilości odprowadzonych ścieków wg ustawy 1. Wskazania urządzenia pomiarowego 2. Jeśli brak jest urządzenia pomiarowego ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody: a.pobranej (czyli ustalonej na podstawie wskazań wodomierza) b.określonej w umowie (czyli opartej o przeciętne normy zużycia określone rozporządzeniem)

5 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Sposób ustalania odpłatności za odprowadzanie ścieków wg rozporządzenia § 5. 1. Taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w szczególności zawierają: 4) cenę za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie ilości odprowadzonych ścieków określonej zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego 5) stawkę opłaty za odprowadzanie ścieków, za odbiorcę na miesiąc, rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody za odprowadzone ścieki z budynków nie wyposażonych w wodomierz główny lub w urządzenie pomiarowe lub z budynków nie korzystających z wody wodociągowej

6 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Zasady rozliczania kosztów odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych § 11 ust 2 Projektu nowego rozporządzenia taryfowego Koszty odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych stanowią wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców koszty związane z odprowadzaniem ścieków. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Uzasadnienie do projektu rozporządzenia W § 11 ust. 2 przyjęto zasadę, że koszty odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych stanowią wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług koszty związane z odprowadzaniem ścieków. Dla potrzeb alokacji tych kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług stosuje się odpowiednio ust. 5 tego paragrafu. Obowiązujące rozporządzenie nie odnosiło się do kosztów odprowadzania ścieków opadowych o roztopowych. Powodowało to trudności przy konstruowaniu taryf. Wiadomym jest, że ich odprowadzanie wiąże się z ponoszeniem kosztów przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a propozycja innego uregulowania należności za ścieki opadowe i roztopowe, zawarte w rządowym projekcie zmiany przedmiotowej ustawy nie uzyskała akceptacji Parlamentu.


Pobierz ppt "BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80"

Podobne prezentacje


Reklamy Google