Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioskowanie o płatność Sektorowy Program Operacyjny TRANSPORT Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioskowanie o płatność Sektorowy Program Operacyjny TRANSPORT Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Wnioskowanie o płatność Sektorowy Program Operacyjny TRANSPORT Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2 Podstawowym dokumentem regulującym stosunki pomiędzy Instytucją Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) a beneficjentem końcowym jest Umowa o dofinansowanie projektu (UD)

3 Umowa o dofinansowanie definiuje przede wszystkim: Wartość kontraktu Wielkość środków UE Źródło współfinansowania krajowego Harmonogram realizacji projektu Plan finansowy

4 Plan finansowy projektu określa wielkość środków (w podziale na kwalifikowane i niekwalifikowane) przeznaczonych na zadania w ujęciu rodzajowym, w poszczególnych okresach czasu. Wielkości tych nie można przekroczyć – dopuszczalne są drobne przesunięcia między kategoriami za zgodą Instytucji Zarządzającej

5 Podstawą do wypłaty środków jest prawidłowo wypełniony wniosek beneficjenta o płatność

6 Dofinansowanie zostaje przekazane jako refundacja – można wnioskować tylko wypłatę środków poniesionych i zaksięgowanych.

7 Wyróżniamy wnioski o płatność: Pośrednią Końcową

8 Wniosek o płatność pośrednią można składać nie częściej niż raz w miesiącu

9 Wniosek o płatność końcową składamy w ciągu 25 dni od zakończenia projektu

10 Wnioski o płatność powinny być sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji NPR oraz trybu rozliczeń wraz z Rozporządzeniem zmieniającym (Dz.U. z 2004 r., Nr 216, poz. 2206, oraz z 2005 r., Nr 224 poz. 1926).

11 W celu przygotowania papierowej i elektronicznej wersji wniosku o płatność należy posiadać specjalny program – Generator Wniosków Płatniczych

12 We wniosku o płatność wykazywane są w szczególności: - dane identyfikacyjne beneficjenta końcowego/ostatecznego odbiorcy (beneficjenta), - nazwa i numer projektu, - wydatki kwalifikowane poniesione w okresie, którego dotyczy wniosek, - źródła finansowania poniesionych wydatków.

13 Bezwzględnie wymagana jest zgodność realizowanych projektów z politykami Wspólnoty oraz przepisami dotyczącymi w szczególności: konkurencji, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska oraz polityką równych szans.

14 Opis faktury Podstawa prawna zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr.19 poz. 177, z późn. zm.) – jeśli projekt jest realizowany w oparciu o ww. ustawę, tryb wyłonienia wykonawcy itp.). Uwaga: należy obowiązkowo zaznaczyć czy odnosimy się do ustawy sprzed czy po nowelizacji, która weszła w życie w dniu 25 maja 2006 r. (np. poprzez wskazanie Dz.U.) Dla projektów, dla których rozpoczęto postępowanie w dniu 25 maja 2006 r. lub później, do których nie stosuje się PZP, ponieważ nie występują łącznie okoliczności wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy po nowelizacji – zamiast nr art. można podać datę rozpoczęcia postępowania.

15 opis związku wydatku z projektem – należy zaznaczyć, do której kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek opisany fakturą – (należy podać nr pozycji danego wydatku na f-rze lub dokładny opis/nazwę wydatku z f-ry) oraz którego zadania i jakiego działania/pozycji harmonogramu rzeczowo- finansowego jest częścią

16 Podstawowym warunkiem przekazania refundacji wydatków kwalifikowalnych jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację wraz z:  kopiami faktur lub innych dokumentów księgowych o podobnej wartości dowodowej potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,  kopiami wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem  dokumentami potwierdzającymi odbiór/wykonanie prac lub dostaw

17 Ministerstwo Transportu Urząd Wojewódzki Wnioski o płatność składamy do Instytucji Zarządzającej (IZ), poprzez Instytucję Pośredniczącą (IP):

18 W zależności od Priorytetu/Działania, w ramach którego składany jest wniosek o płatność, weryfikacji przedmiotowego wniosku dokonuje Instytucja Wdrażająca, Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Zarządzająca.

19 Weryfikacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, tzn. przez dwóch pracowników odpowiedzialnych za weryfikację wniosku i poświadczanie wydatków w nim ujętych.

20 W przypadku zaistnienia błędów we wniosku o dofinansowanie instytucja przyjmująca wniosek wzywa beneficjenta do uzupełnienia lub poprawienia wniosku.

21 Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, odpowiednia kwota zostaje przekazana na wskazany w umowie rachunek bankowy.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PIOTR WIŚNIEWSKI NACZELNIK WYDZIAŁU FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH


Pobierz ppt "Wnioskowanie o płatność Sektorowy Program Operacyjny TRANSPORT Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google