Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Konwent Marszałków Województw RP „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a Prawo Łowieckie” Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Konwent Marszałków Województw RP „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a Prawo Łowieckie” Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Konwent Marszałków Województw RP „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a Prawo Łowieckie” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Trybunał Konstytucyjny 2 10 lipca 2014 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące prawa łowieckiego i utworzenia obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie przez to, że upoważnia do objęcia nieruchomości reżimem obwodu łowieckiego, nie zapewniając odpowiednich prawnych środków ochrony praw właściciela tej nieruchomości, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ust. 1 w art. 27 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie utraci moc z dniem 22.01.2016 r. Powyższy przepis traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Art. 27 ust. 1 prawa łowieckiego upoważnia sejmik województwa do dokonywania w formie uchwały podziału województwa na obwody łowieckie oraz zmian granic tych obwodów. Następstwem utworzenia obwodu łowieckiego jest przede wszystkim to, że właściciela nieruchomości, która została objęta granicami obwodu, obciążają liczne obowiązki określone w prawie łowieckim. Ze względu na zakres pytania prawnego Trybunał Konstytucyjny nie oceniał konstytucyjności poszczególnych przepisów prawa łowieckiego te obowiązki ustanawiających, ale ich treść miała wpływ na ocenę normy kompetencyjnej wyrażonej w art. 27 ust. 1 prawa łowieckiego.

3 3 Trybunał Konstytucyjny zauważył, że obowiązujące przepisy prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających z punktu widzenia standardu konstytucyjnego środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów prawnych. W prawie łowieckim ustawodawca nie ustanowił żadnych norm, które przyznawałyby właścicielom jakiekolwiek kompetencje opiniodawcze czy uzgodnieniowe w procesie tworzenia lub zmiany granic obwodu łowieckiego, nie przewidział także żadnych szczególnych instrumentów prawnych pozwalających na wyłączenie nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego. Co więcej, właścicielowi nie przysługują żadne środki prawne pozwalające na wyłączenie niektórych ograniczeń wprowadzonych w związku z objęciem jego nieruchomości granicami obwodu łowieckiego, w szczególności nie może on w sposób stanowczy sprzeciwić się wykonywaniu na swoim gruncie polowania przez uprawnione do tego osoby trzecie. Trybunał Konstytucyjny zauważył, że na wszystkie ograniczenia przewidziane przez prawo łowieckie nakłada się niedostatecznie uregulowany obowiązek informacyjny wobec właścicieli, których nieruchomość należy do obwodu łowieckiego. Trybunał Konstytucyjny

4 Obowiązująca Ustawa z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (art. 26 i art. 27), zasady tworzenia obwodów łowieckich. 4 Art. 26. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: 1)parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania; 2)tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich; 3)tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 4)budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń. Art. 27. 1) Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa właściwy sejmik województwa, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiego Związku Łowieckiego, a także właściwej izby rolniczej. 2) Jeżeli obwód łowiecki ma się znajdować w obszarze więcej niż jednego województwa, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów w uzgodnieniu z sejmikiem województwa właściwym dla pozostałego gruntu. 3) Podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie organów wojskowych lub przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych obwodów odbywa się w porozumieniu z tymi organami.

5 Na podstawie projektu rządowego druk nr 3192 oraz projektu poselskiego nr 2970 o zmianie ustawy- Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw 5 Art. 26 otrzymuje brzmienie: W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: 1)parki narodowe; 2)strefy ochronne zwierząt łownych utworzone w otulinie parku narodowego; 3)pas techniczny wchodzący w skład pasa nadbrzeżnego; 4)rezerwaty przyrody, z wyjątkiem rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania; 5)tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich; 6)tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 7)budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich stałych ogrodzeń, przy czym za stałe ogrodzenie należy rozumieć ogrodzenie trwale związane z gruntem.

6 6 Art. 27 otrzymuje brzmienie: 1. Podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. 4. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, przygotowuje marszałek województwa. Projekt uchwały zawiera : 1) numer obwodu; 2) przebieg graficzny na mapie granic obwodu oraz słowny jej opis; 3) powierzchnię całkowitą obwodu; 4) powierzchnię obwodu po uwzględnieniu przepisów art. 26; 5) powierzchnię leśną obwodu; 6) powierzchnię obwodu po zrealizowaniu czynności określonych w ust. 5 pkt 6. 5. Marszałek województwa po przygotowaniu projektu uchwały kolejno: 1) Występuje o a) opinię do: właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiego Związku Łowieckiego, właściwej izby rolniczej, Na podstawie projektu rządowego druk nr 3192 oraz projektu poselskiego nr 2970 o zmianie ustawy- Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw

7 7 b) Uzgadnia projekt uchwały z : z sejmikami województw ościennych – jeśli obwód łowiecki znajduje się w obszarze więcej niż jednego województwa uchwałę podejmuje sejmik województwa właściwy dla przeważającego obszaru gruntów, na których na się znajdować obwód łowiecki, w uzgodnieniu z sejmikiem właściwym dla pozostałego obszaru. z organami wojskowymi – podział na obwody łowieckie obszarów gruntów pozostających w zarządzie organów wojskowych albo przydzielonych tym organom do wykorzystania oraz zmiana granic tych obwodów odbywa się w uzgodnieniu z tymi organami. Na podstawie projektu rządowego druk nr 3192 oraz projektu poselskiego nr 2970 o zmianie ustawy- Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw 2) Wprowadza zmiany do projektu uchwały wynikające z rozpatrzenia opinii i dokonanych uzgodnień; 3) Ogłasza o sporządzeniu projektu uchwały, wyłożeniu jej do publicznego wglądu i opublikowaniu na stronie podmiotowej urzędu marszałkowskiego – 7 dni przed wyłożeniem, wyznaczając jednocześnie w ogłoszeniu termin na składanie uwag do projektu uchwały oraz informując o formie i miejscu składania uwag. 4) Wykłada projekt uchwały do publicznego wglądu oraz umieszcza go na stronie podmiotowej urzędu marszałkowskiego na okres co najmniej 21 dni. 5) Rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu ich składania.

8 8 Art. 27a 1)Jeżeli w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwego miejscowo wojewodę odszkodowania za powstałe ograniczenia. 2)Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, można wystąpić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 27 ust. 1. 6. Uwagi do projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. 9. Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia się szczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo − w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim − spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. 6) Wprowadza zmiany do projektu uchwały wynikających z rozpatrzenia uwag i ponawia uzgodnienia; 7) Przedstawia projekt uchwały sejmikowi województwa wraz z zestawieniem nieuwzględnionych uwag lub opinii. Na podstawie projektu rządowego druk nr 3192 oraz projektu poselskiego nr 2970 o zmianie ustawy- Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw

9 Art. 27b 9 1)Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi. 2)Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości powinien we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności wykazać rzeczywiste związki z wyznawaną doktryną religijną oraz wskazuje w wyznawanej doktrynie religijnej zasady uznające za niedopuszczalne polowanie na zwierzęta łowne lub wskazuje wyznawane zasady moralne, które pozostają w sprzeczności z polowaniem na zwierzęta łowne. 3)Sprawy o ustanowienie zakazu wykonywania polowania sąd rozpatruje w postępowaniu nieprocesowym. 4)Uczestnikiem postępowania w sprawie o ustanowienie zakazu wykonywania polowania są właściwy marszałek województwa oraz dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1. 5)Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której sąd ustanowił zakaz wykonywania polowania, może w każdym czasie złożyć dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego pisemne oświadczenie o rezygnacji z ustanowionego zakazu wykonywania polowania. W takim przypadku zakaz wykonywania polowania przestaje obowiązywać z dniem doręczenia oświadczenia dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Na podstawie projektu rządowego druk nr 3192 oraz projektu poselskiego nr 2970 o zmianie ustawy- Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw Wg art. 48 odszkodowanie nie przysługuje: ust. 7 „Za szkody o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 1 (w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) powstałe na nieruchomości, na których ustanowiono zaraz wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b.”

10 Proces legislacyjny o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, stan na 17.08.2015 r. 10 Proces legislacyjny dostępny na stronie http://legislacja.gov.pl/Proces legislacyjny dostępny na stronie http://www.sejm.gov.pl/

11 11 Projekt ustawy wpłynął do Sejmu dnia 25.02.2015 r.; 3.03.2015r. odbyło się pierwsze czytanie w komisjach, a ostatnie sprawozdanie komisji wraz z załączonym aktualnym projektem ustawy zaprezentowano dnia 23.07.2015 r. Mając na uwadze możliwość powstania luki w prawie, która uniemożliwiałaby tworzenie nowych obwodów łowieckich oraz zmianę granic dotychczasowych, wprowadzenie w życie do dnia 22.01.2016r. nowej ustawy Prawo Łowieckie, powinno być priorytetową kwestią. Proces legislacyjny o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, stan na 17.08.2015 r.


Pobierz ppt "Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Konwent Marszałków Województw RP „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a Prawo Łowieckie” Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google