Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Lang 1 Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Grzegorz Lang MINISTERSTWO GOSPODARKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Lang 1 Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Grzegorz Lang MINISTERSTWO GOSPODARKI."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Lang 1 Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Grzegorz Lang MINISTERSTWO GOSPODARKI

2 Grzegorz Lang 2 OBECNA SYTUACJA Ustawa o PPP z 28 lipca 2005 –zbyt dużo obowiązków dla sektora prywatnego –nadmierne ograniczenia –rozporządzenia zostały wydane w czerwcu 2006 r. Ustawa o autostradach płatnych i KFD Ustawa o Euro 2012 Rozdział o koncesjach w Prawie zamówień publicznych / projekt ustawy o koncesjach

3 Grzegorz Lang 3 ZAŁOŻENIA NOWEJ USTAWY Odciążenie sektora publicznego Swoboda umów Wyższy próg zgody Ministra Finansów na finansowanie z budżetu Państwa Zgodność z prawem UE Odniesienia i zmiany w innych ustawach

4 Grzegorz Lang 4 TREŚĆ NOWEJ USTAWY Zakres zastosowania Przedsięwzięcie Wybór partnera prywatnego „Wkład własny” Zarządzanie i utrzymanie „Los” składników majątkowych po PPP Spółka celowa (SPV)

5 Grzegorz Lang 5 PARTNERSTWO - DEFINICJA (Art. 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 2. Przedmiotem partnerstwa publiczno- prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

6 Grzegorz Lang 6 Nadzór regulacyjny SUBSYDIA OPŁATY FINANSOWANIE USŁUGA UDZIAŁ Organ regulacyjny Finansujący Finansujący - wspólnicy Spółka celowa Podmiot publiczny Partner prywatny Umowa PPP Usługobiorcy Budowa Wykonawca obiektu PRZYKŁADOWA STRUKTURA

7 Grzegorz Lang 7 PODMIOT PUBLICZNY I PARTNER PRYWATNY Podmiot publiczny –dokładnie jak w „zamawiający” w Prawie zamówień publicznych (dyrektywa 2004/18/WE „sektory klasyczne”) Partner prywatny –przedsiębiorca (krajowy i zagraniczny) w tym oddział z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

8 Grzegorz Lang 8 PRZEDSIĘWZIĘCIE Pojęcia prawa cywilnego i Prawa budowlanego: a) budowę lub remont obiektu budowlanego, b) świadczenie usług, cwykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub d) inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany;

9 Grzegorz Lang 9 PROCEDURY WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO Odesłanie do: –Prawa zamówień publicznych (w tym koncesja) –projektu ustawy o koncesjach (jak będzie) Dodatkowa informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Kryteria wyboru ofert (obligatoryjne i przykładowe)

10 Grzegorz Lang 10 OGŁOSZENIE O PLANOWANYM PPP Jedna z przeszkód obecnej ustawy (sic!) –nie było formularza W dyrektywach unijnych tylko dwa ogłoszenia: –zamówienie publiczne tradycyjne –koncesja Dodatkowa informacja w Biuletynie Informacji Publicznej

11 Grzegorz Lang 11 NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA Kryteriami obligatoryjne: 1) podział zadań i ryzyk; 2)terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane. Kryteria fakultatywne: 1) podział dochodów; 2)stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego; 3) efektywność realizacji przedsięwzięcia; 4)kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis).

12 Grzegorz Lang 12 USTAWA O PPP I POKREWNE Postanowienia materialne:  składniki majątkowe  SPV  zarządzanie  eksploatacja Procedury wyboru partnera prywatnego Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Ustawa o koncesjach Prawo zamówień publicznych

13 Grzegorz Lang 13 UMOWA O PPP (Art. 7) Art. 7. 1. Przez umowę o partnerstwie publiczno- prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. 2. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego.

14 Grzegorz Lang 14 WKŁAD WŁASNY I SKŁADNIK MAJĄTKOWY „Wkład własny” – świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polegające w szczególności na: –poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia, –wniesieniu składnika majątkowego. „Składnik majątkowy” – nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, rzecz ruchomą oraz prawo majątkowe

15 Grzegorz Lang 15 POSTANOWIENIA OBLIGATORYJNE UMOWY PPP Konsekwencje nienależytego wykonania lub niewykonania umowy > kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia (art.7.3) podmiot publiczny ma prawo bieżącej kontroli (art. 8) jeżeli wkład własny pomiotu publicznego jest oczywiście niewłaściwie wykorzystywany przed partnera prywatnego, ten ma obowiązek przekazania podmiotowi (art. 9.2)

16 Grzegorz Lang 16 POSTANOWIENIA FAKULTATYWNE UMOWY Przekazanie składników majątkowych po zakończeniu partnerstwa (art. 11.1): –przedawnienie 10 lat Pierwokup dla partnera prywatnego lub ostatniego partnera (art. 12) –1 rok po zakończeniu umowy –chyba, że 1) zawarto nową umowę o PPP 2)stwierdzono odpowiedzialność nienależyte wykonanie zobowiązania z umowy o PPP.

17 Grzegorz Lang 17 ROZWIĄZANIE UMOWY PPP Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań Art. 10. 1. Podmiot publiczny, niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dokona wyboru nowego partnera prywatnego, chyba że przedsięwzięcie ma być realizowane w inny sposób. 2. Jeżeli przed wyborem nowego partnera prywatnego, podmiot publiczny zlecił wykonywanie zadań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, umowa ta obowiązuje do czasu rozpoczęcia wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

18 Grzegorz Lang 18 PARTNERSTWO W FORMIE SPÓŁKI 4 typy spółek (S.A., sp. z o.o., sp.k., sp.k-a ) –tylko dla celów partnerstwa –podmiot publiczny = ograniczona odp. –zmiana ustawy o finansach publicznych (nowa!) Zgoda wszystkich wspólników –obciążenie lub zbycie nieruchomości –obciążenie lub zbycie przedsiębiorstwa Podmiot publiczny ma pierwokup udziałów lub akcji (pod rygorem nieważnosci zbycia)

19 Grzegorz Lang 19 FINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA Zgoda Ministra Finansów –środki z budżetu ponad 100 mln. –z wyjątkiem środków z programów operacyjnych Uwzględnia wpływ planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych. 6 tygodni na wydanie zgody

20 Grzegorz Lang 20 PODATEK DOCHODOWY I PPP Kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa wkładu (art. 15 CIT i art.22 PIT) Spółka i partner prywatny są zwolnione z podatku za otrzymane wkłady własne (art. 17 CIT i art. 21 PIT) Nie stosuje się art. 13 CIT (równowartość rynkowa przychodu z nieruchomości) Dla podmiotu publicznego wkład prywatnego i spółki celowej nie jest przychodem (12 CIT)

21 Grzegorz Lang 21 NIERUCHOMOŚCI W PPP (I) PRZEKAZANIE „NIEODPŁATNE” Art. 25. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 13 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia …. 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. Nr …, poz.....), na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.";

22 Grzegorz Lang 22 NIERUCHOMOŚCI W PPP (II) ZBYCIE W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Art. 25. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 2) w art. 37 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia … 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego;";

23 Grzegorz Lang 23 NIERUCHOMOŚCI - BONIFIKATA (III) Art. 25. […] 3) w art. 68a ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: „1. Właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia... 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego. 2. Sprzedaż nieruchomości na zasadach określonych w ust. 1 następuje z zastrzeżeniem prawa odkupu. Wykonanie prawa odkupu następuje najpóźniej w terminie 6 miesięcy od zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 3.Z chwilą wykonania prawa odkupu partner prywatny lub spółka, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia … 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym, jest obowiązany przenieść na rzecz podmiotu publicznego własność nieruchomości za zwrotem ceny ustalonej zgodnie z ust. 1 i po uwzględnieniu jej waloryzacji.”;

24 Grzegorz Lang 24 NIERUCHOMOŚCI - PIERWOKUP (III) Art. 12. 1. W razie sprzedaży przez podmiot publiczny albo spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1, nieruchomości będącej wkładem własnym, partnerowi prywatnemu przysługuje prawo pierwokupu, […] Art. 109. Ustawy o gosp. nieruch. 1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży: […] 3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;[..] 3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:[…] Art. 25. […] 3) w art. 109 w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub ostatniemu partnerowi prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia … 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

25 Grzegorz Lang 25 PARTNERSTWO I FUNDUSZE UNIJNE Art. 31. W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) w art. 28 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. W ramach programu operacyjnego dofinansowane mogą być także projekty, o których mowa w ust. 1, realizowane w formie partnerstwa publiczno- prywatnego, na podstawie ustawy z dnia … 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr …, poz....).”.

26 Grzegorz Lang 26 Grzegorz Lang Departament Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Gospodarki grzegorz.lang@mg.gov.pl Plac Trzech Krzyży 3/5 02-908 Warszawa


Pobierz ppt "Grzegorz Lang 1 Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Grzegorz Lang MINISTERSTWO GOSPODARKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google