Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE"— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE pup@pup.pila.pl www.pup.pila.pl

2 „Wsparcie finansowe Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej”

3 Co to jest spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna - forma prawna przedsiębiorstwa mająca umożliwić jej członkom powrót do uregulowanego życia społecznego i zawodowego. Spółdzielnia socjalna opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

4 Kto może zostać członkiem spółdzielni socjalnej?  bezrobotni – w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  bezdomni realizujący indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;  uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

5  zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;  uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;  osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

6 Fundusz Pracy – świadczy pomoc finansową dla osób bezrobotnych zamierzających założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej w wysokości:  12.400 zł – na założenie spółdzielni,  9.300 zł – na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej

7 Warunki i tryb przyznania środków FP na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa regulują:  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z 2008r. ze zm.)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 z 2009r.)  Kryteria przyznawania bezrobotnemu środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

8 Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy zawiera m.in.:  kwotę wnioskowanych środków,  informację o przeznaczeniu środków,  biznes plan,  proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,

9  oświadczenia o: -korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, - nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

10 - wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, - niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, - niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

11 Proponowane formy zabezpieczenia:  poręczenie cywilne dwóch osób o dochodach minimum 1.500,00 zł brutto/miesięcznie (w przypadku emerytów i rencistów – minimum 1.200 zł netto miesięcznie), przy czym dochód (na 1 osobę w rodzinie poręczyciela), pomniejszony o koszty stałe wynosi minimum 400,00 zł netto/miesięcznie,

12  weksel z poręczeniem wekslowym jednej osoby o dochodach minimum 1.500,00 zł brutto/miesięcznie (w przypadku emerytów i rencistów – minimum 1.200 zł netto miesięcznie), przy czym dochód (na 1 osobę w rodzinie poręczyciela), pomniejszony o koszty stałe wynosi minimum 400,00 zł netto/miesięcznie,  gwarancja bankowa na kwotę stanowiącą sumę przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, odsetek ustawowych i innych kosztów,  blokada rachunku bankowego na kwotę stanowiącą sumę przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, odsetek ustawowych i innych kosztów,

13  zastaw na prawach lub rzeczach na kwotę stanowiącą sumę przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, odsetek ustawowych i innych kosztów,  akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika na kwotę stanowiącą sumę przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, odsetek ustawowych i innych kosztów.

14 Poręczycielem może być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na okres min. 2 lat, emeryt/rencista do 70 roku życia ze świadczeniem przyznanym na min. 2 lata, akcjonariusz lub udziałowiec spółki, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolnik prowadzący gospodarstwo rolne.

15 Poręczyciel będący akcjonariuszem lub udziałowcem :  spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością – dostarcza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok poprzedni, bilans spółki oraz oświadczenie o posiadanym majątku spółki i jego wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi jego własność (np. wypis z księgi wieczystej, dowód rejestracyjny i inne),  pozostałych spółek – dostarcza w/w dokumenty oraz oświadczenie o posiadanym indywidualnie majątku wraz z dokumentami potwierdzającymi jego własność,

16 Poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą indywidualnie (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)  dostarcza dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów za rok poprzedni oraz oświadczenie o posiadanym majątku i majątku wniesionym do firmy oraz jego wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi jego własność.

17 Poręczyciel prowadzący gospodarstwo rolne  dostarcza zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa oraz o dochodzie rocznym z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego.

18 Warunki uwzględnienia wniosku:  złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku,  brak odmowy – bez uzasadnionej przyczyny – przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku,

19  nieotrzymanie dotychczas z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,  nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

20  niewnioskowanie o przyznanie środków na: zakup nieruchomości, leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup pojazdu na prowadzenie działalności w zakresie drogowego transportu towarowego, zakup licencji, koncesji, kursy, szkolenia, przekwalifikowania, budowa budynku, adaptacja pomieszczeń przekraczająca 10% wnioskowanych środków,

21 pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przejęcie funkcjonującej firmy od innej osoby, koszty eksploatacyjne (czynsz, opłata za energię elektryczną itp.) przewyższające 1.500,00 zł i poniesione po okresie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, koszty reklamy przewyższające 10% wnioskowanych środków, koszty zakupu towarów dla handlu, materiałów i części zamiennych dla usług oraz surowców dla potrzeb produkcji, przekraczające 80% wnioskowanych środków.

22 Informacje dodatkowe:  o rozpatrzeniu wniosku osoba bezrobotna zostaje poinformowana w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku w Urzędzie,  osoba bezrobotna jest zobowiązana do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku, w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia przelania środków,  osoba bezrobotna jest zobowiązana do udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, jednakże nie później niż do dwóch miesięcy od dnia założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej,

23  przyznane osobie bezrobotnej środki na założenie lub przystapienie do spółdzielni socjalnej stanowią pomoc publiczną de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. albo pomoc de minimis dla sektora rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r.

24 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta zawiera z bezrobotnym umowę zobowiązującą przede wszystkim do:  założenia spółdzielni w określonym terminie,  wydatkowania otrzymanych środków w wyznaczonym terminie,  udokumentowania wydatkowania środków,  członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres minimum 12 miesięcy.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google