Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znakowanie opakowań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znakowanie opakowań."— Zapis prezentacji:

1 Znakowanie opakowań

2 Wszystkie wyroby w opakowaniach będące przedmiotem wymiany towarowej winny być zaopatrzone w odpowiednie znaki, nośniki niezbędnych informacji.

3 Opakowania jednostkowe, które bezpośrednio dostają się w ręce nabywcy, muszą być odpowiednio oznakowane celem poinformowania go o cechach i właściwościach nabywanego towaru. Na określenie wszystkich czynności związanych ze znakowaniem opakowań, etykietowaniem, banderolowaniem oraz stosowaniem różnych form i technik oznaczeń na zawieszkach i naklejkach i innych akcydensach opakowaniowych używa się w krajach zachodnich terminu labeling.

4 Znaki na opakowaniach jednostkowych lub na akcydensach opakowaniowych określają własności produktu, jego cechy handlowe, sposób postępowania z samym produktem i z opakowaniem zarówno w czasie jego przechowywania, jak i użytkowania. Znak na opakowaniach jednostkowych może być wyrażony w formie litery, cyfry, symbolu umownego, rysunku, napisu, barwy lub zestawu tych form.

5 Przy znakowaniu opakowań jednostkowych stosujemy: - znaki zasadnicze- umożliwiające identyfikację wyrobu i producenta, - znaki informacyjne - informujące o niektórych cechach wyrobu i opakowania; umożliwiają one bliższe rozpoznanie właściwości i przydatności wyrobu, -znaki niebezpieczeństwa - wyrażające ostrzeżenie; zwracają one uwagę, że niezastosowanie się do nich może zagrażać bezpieczeństwu osób, otoczeniu lub produktowi, - znaki manipulacyjne- określające sposób obchodzenia się z towarem lub jego opakowaniem w czasie wszelkich manipulacji związanych z przechowywaniem, przemieszczaniem i użytkowaniem, - znaki reklamowe - mające na celu przede wszystkim zachęcenie do kupna danego towaru,

6 Na znaki zasadnicze składają się: - nazwa wyrobu - powinna wyrażać nazwę handlową użytkową lub chemiczną wyrobu, np. cukier, mydło, - znak firmowy - powinien wyrażać pełną lub skróconą nazwę zakładu wytwórcy lub zakładu pakującego, z ewentualnym podaniem jego adresu. - zastosowanie wyrobu - znak powinien określać zastosowanie wyrobu, jeśli nie wynika ono z jego nazwy (np. środek owadobójczy)

7 Na znaki zasadnicze umieszczone na opakowaniach jednostkowych składają się; nazwa towaru, znak firmowy wyrażający pełną lub skróconą nazwę zakładu wytwórcy lub zakładu pakującego oraz określenie zastosowania towaru. Pierwszy zarejestrowany w Polsce znak towarowy pruszkowskiej fabryki ultramaryny Sommer i Nower.

8 Na znaki informacyjne składają się: -gatunkowość wyrobu - znak powinien określać gatunek lub klasę jakości wyrobu i powinien być umieszczony obok nazwy wyrobu, - znaki dotyczące jakości i bezpieczeństwa wyrobu - powinny być wyrażone odpowiednimi symbolami rysunkowymi, - skład wyrobu - znak określa zasadnicze składniki wyrobu lub niektóre z nich. Skład leków należy podawać w nomenklaturze łacińskiej z ilością poszczególnych składników obok nazwy, - numer serii produkcyjnej - powinien oznaczać zapisaną w sposób umowny ilość wyrobu wytworzoną w określonym czasie i miejscu,

9 - ilość wyrobu - znak powinien określać masę netto, objętość lub liczbę sztuk w opakowaniu jednostkowym, - kraj pochodzenia wyrobu - znak ten powinien wyrażać pełną lub skróconą nazwę kraju, w którym wyrób został wytworzony, - sposób użycia - znak określa sposób postępowania przy użytkowaniu bądź dawkowaniu wyrobu, - data produkcji lub pakowania - znak powinien określać wyrażoną zwyczajowo lub w sposób umowny datę wyprodukowania wyrobu, - termin przydatności do spożycia -znak określa datę, do której gwarantuje się zachowanie jakości wyrobu nie podlegającą przedłużeniu, - data ważności - znak powinien określać datę, do której gwarantuje się zachowanie odpowiedniej jakości wyrobu.

10 1 - międzynarodowy znak jakości 2 - państwowy znak jakości

11 Znaki informacyjne dotyczące konserwowania wyrobów włókienniczych
Pranie Wyroby mogą być poddawane gotowaniu Prać wyłącznie ręcznie !!! Nie prać!!! (bardzo delikatne wyroby bawełniane i jedwabne) Chlorowanie

12 Chlorowanie jest dopuszczalne
Nie chlorować Prasowanie Maksymalna temperatura prasowania 110C Nie prasować Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie

13

14 Produkty nowe lub te, którym skończyła się ważność certyfikatu, muszą uzyskać znak "CE" , który daje podobną gwarancję jak stosowany do tej pory znak bezpieczeństwa "B"

15 Znaki jakości produktu
Znak informuje, że w fazie badań dany produkt nie był testowany na zwierzętach Produkty gospodarstw ekologicznych mogą być sprzedawane z takim oznaczeniem "Margerytka" jest przyznawana na podstawie skróconej analizy cyklu życia produktu *dany produkt wrzucić do kosza, nie zaśmiecać środowiska i dbać o czystość swojego otoczenia.

16 Produkty opatrzone takimi symbolami nie zawierają
gazów typu chloro-fluoro-carbon, powszechnie zwanych freonami, które niszczą powłokę ozonową. Dany produkt pochodzi z obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski Takie oznaczenie spotyka się na opakowaniach, które podlegają ponownemu wykorzystaniu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji opracowało zasady przyznawania krajowego ekoznaku w 1998 roku

17 Znaki niebezpieczeństwa umieszczane są w postaci czarnych rysunków na barwnym tle. Norma PN-90/79251 określa znaki: - materiały wybuchowe, - materiały ciekłe zapalne, - materiały stałe zapalne, - materiał promieniotwórczy, - materiały żrące, - upośledzenie sprawności psychofizycznej - stosowany na opakowaniach jednostkowych leków, - środek odurzający - znak w postaci podwójnego czerwonego skośnego paska, przebiegającego od górnego lewego kąta etykiety lub opakowania do prawego dolnego kąta, - wyłącznie dla zwierząt - znak w postaci zielonego skośnego paska od dolnego lewego kąta etykiety lub opakowania do górnego prawego kąta napisu "wyłącznie dla zwierząt".

18 klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe
klasa 2 - gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem Klasa 3 - ciecze łatwopalne

19 klasa 7 - materiały promieniotwórcze
klasa 4 – materiały stałe łatwopalne klasa 5 materiały utleniające i nadtlenki organiczne klasa 6 - materiały toksyczne i zakaźne   klasa 7 - materiały promieniotwórcze

20 klasa 8 - materiały powodujące korozję
klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne

21

22 Znaki manipulacyjne występują na opakowaniach jednostkowych w formie takich samych rysunków, jak na opakowaniach zbiorczych (według normy PN-85/O-79252). Ponadto spotyka się znak "tu otwierać" wyrażony napisem lub symbolem graficznym (nożyczki). Przepisy mówią również o rozmieszczaniu znaków na opakowaniu jednostkowym, sposobie ich umieszczania, wielkości, barwie i trwałości oraz o estetyce.

23 Znaki manipulacyjne na opakowaniach jednostkowych z zawartością wskazują na konieczność zastosowania określonego sposobu postępowania z opakowaniem czasie manipulacji związanych ze składowaniem, przemieszczaniem i użytkowaniem „Hakami bezpośrednio nie zaczepiać” „Ostrożnie, kruche” „Chronić przed nagrzaniem” „Chronić przed wilgocią” . „Miejsce zakładania zawiesi” . „Środek ciężkości”

24 „Góra, nie przewracać” „Nie toczyć” „Nie podnosić wózkami” „Ograniczenie piętrzenia „Dopuszczalna liczba warstw piętrzenia”

25 „Przestrzegać zakresu temperatury”
„Tu chwytać” ”Chronić przed promieniowaniem” ”Opakowanie hermetyczne”

26 ”Produkty szybko psujące się”
”Żywe zwierzęta” ”Podnosić bezpośrednio za ładunek” ”Tu otwierać”

27 Znaki powinny być nanoszone na opakowania za pomocą drukowania, wypalania, tłoczenia i litografowania, tak, aby były odporne na działanie wilgoci oraz na ścieranie. Ich wielkość jest uzależniona od wielkości opakowania oraz wymagań estetyki i reklamy. Znaki niebezpieczeństwa i manipulacyjne umieszcza się na opakowaniach jednostkowych, w miejscach najbardziej widocznych lub w miejscach, do których się bezpośrednio odnoszą (np. ”Tu otwierać”).

28 Znak towarowy jest swego rodzaju wizytówką przedsiębiorstwa
Znak towarowy jest swego rodzaju wizytówką przedsiębiorstwa. Dzięki niemu łatwiej dociera się do potencjalnego odbiorcy. „Znakiem towarowym w rozumieniu ustawy, może być znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów”.

29 Zgodnie z ustawą o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który:
jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, zawiera dane niezgodne z prawdą, zawiera nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole - godło, barwy lub hymn, znak Sił Zbrojnych, państwowy znak jakości i znak bezpieczeństwa, zawiera nazwę lub herb polskiego województwa, miasta lub miejscowości, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia, odznaki honorowej oraz odznaki lub oznaki wojskowej (w uzasadnionym wypadku znak taki może być zarejestrowany po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściwy organ państwowy lub właściwą jednostkę organizacyjną), zawiera nazwę lub skrót nazwy państwa albo symbole (herb, flagę, godło) państwa będącego członkiem Związku Paryskiego Ochrony Własności Przemysłowej, nazwę lub skrót nazwy albo symbole międzynarodowej organizacji rządowej, której członkami są jedno lub więcej państw należących do tego Związku, oraz symbol olimpijski, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do używania takiego znaku w obrocie gospodarczym.

30 „Niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeśli: jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów, a także jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego powszechnie znanego w Polsce jako znaku dla towarów pochodzących z innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów”.

31 Gdy znak towarowy jest oryginalny i nie ma wątpliwości, co do jego rejestracji, właściciel może umieścić obok niego literkę „R” wpisaną w okrąg ®, która informuje potencjalnych nabywców oraz konkurentów, że znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym („registered trade mark”). Właściciel znaku towarowego może nim dowolnie dysponować, może go zatem umieszczać nie tylko na sprzedawanych towarach, ale także na różnych materiałach reklamowych, firmowych dokumentach, szyldach itd.

32 Znaki firmowe. Logo firmy

33 Lista międzynarodowych konwencji transportowych
Kodeks IMDG: Międzynarodowy kodeks morski w sprawie towarów niebezpiecznych. ADNR: Ustalenie warunków przewożenia substancji niebezpiecznych Renem (1970). ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (1957). COTIF: Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami towarów niebezpiecznych (1985). RID: Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (1985). Konwencja SOLAS: Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. Konwencja MARPOL: Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (1973/1978). Konwencja z Chicago: Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (1944), której załącznik 18 traktuje o przewozie towarów niebezpiecznych transportem lotniczym. We wszystkich tych konwencjach za priorytetowe uznaje się właściwe opakowanie i oznakowanie ładunków, w celu ograniczenia do minimum zagrożenia dla ludzi i środowiska.


Pobierz ppt "Znakowanie opakowań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google