Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020."— Zapis prezentacji:

1 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020

2 WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR – 1 760,9 mln euro; EFS – 689,2 mln euro) Dla porównania: WRPO 2007-2013 – 1 332,6 mln euro (EFRR) komponent regionalny PO KL – 536,1 mln euro (EFS) 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ RAZEM: 1 868,7 mln euro

3 Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 3

4 Alokacja wg osi priorytetowych WRPO 2014+ 4 Osie priorytetowe Wsparcie UE mln euro Udział w alokacji na Program (%) Fundusz 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 467,919,1% EFRR 2. Społeczeństwo informacyjne 60,02,4% EFRR 3. Energia 353,514,4% EFRR 4. Środowisko 204,08,3% EFRR 5. Transport 414,016,9% EFRR 6. Rynek pracy 26510,8% EFS 7. Włączenie społeczne 197,38,1% EFS 8. Edukacja 156,36,4% EFS 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 261,610,7% EFRR 10. Pomoc techniczna 70,72,9% EFS Razem WRPO 2014+ 2 450,2100,0% -

5 Mapa pomocy regionalnej Wielkopolska – wsparcie 25% Średnie przedsiębiorstwa + 10% (35%) Małe przedsiębiorstwa + 20% (45%)

6 Procedura zgłaszania wniosków o dofinansowanie Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej oraz portalu 30 dni przed przed rozpoczęciem naboru Złożenie wniosku w systemie LSI 2014+ Dostarczenie wersji papierowej wniosku W terminie określonym w ogłoszeniu – min. 7 dni naboru 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku do systemu

7 Kwalifikowalność wydatków Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależenie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. 7

8 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

9 9 Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki (alokacja 25 mln €) Typy projektów: Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na: budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R zakupie i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014.

10 Beneficjenci: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe, konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę lidera pełni jednostka naukowa). Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw, 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

11 11 Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (alokacja 101,9 mln €) Typy projektów: wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej, wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej. Typy projektów można łączyć.

12 Beneficjenci: przedsiębiorstwa lub ich grupy, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo), podmioty wdrażające instrumenty finansowe. Poziom dofinansowania: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

13 13 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (alokacja 43,5 mln €) Typy projektów: zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, usługi prawne i księgowe, doradztwo) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozwój potencjału i poprawa jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji, kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linii kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji.

14 Beneficjenci: Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis dla projektów inwestycyjnych IOB: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw 25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego: 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

15 15 Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej (alokacja 20,5 mln €) Typy projektów: Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego: Działania obowiązkowe: −doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, −poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych, −uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup), −doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, −doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach, −wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

16 Typy projektów: Działania dodatkowe: −udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, −organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, −udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy, −organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy. Rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich działalności na rynkach międzynarodowych.

17 Beneficjenci: MŚP, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski występujące w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis, wsparcie inwestycyjne: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw, promocja gospodarcza regionu – do 85% kosztów kwalifikowanych.

18 18 Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (alokacja 277 mln €) Typy projektów: instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP, wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje technologiczne, procesowe, produktowe) poprzez inwestycję w: a) środki trwałe, b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach.

19 Beneficjenci: podmioty wdrażające instrumenty finansowe MŚP spełniające warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r. Poziom dofinansowania: 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw, instrumenty finansowe: poziom dofinansowania zostanie określony po uzyskaniu wyników oceny ex-ante instrumentów finansowych.

20 OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

21 Typy projektów: zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych, tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie publicznych zbiorów i systemów informacji, w tym w szczególności geodezyjnych, rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego, rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych oraz geodezyjnych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych (alokacja 60,00 mln €)

22 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe, administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym), organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń). Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

23 OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA

24 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych (alokacja 35,20 mln €) Typy projektów: budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej, słonecznej, uzyskanej z biomasy, wodnej, geotermalnej, biogazu, budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego).

25 Beneficjenci: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

26 Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (alokacja 96,00 mln €) Typy projektów: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

27 Beneficjenci: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających os. prawną), spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

28 Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (alokacja 222,28 mln Euro) Typy projektów: inwestycje w obszarze transportu miejskiego, inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,

29 Beneficjenci: podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego (podmioty publiczne), uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, przedsiębiorcy (w zakresie poddziałania 3.3.2), podmioty wdrażające instrumenty finansowe, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

30 OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO

31 Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych (alokacja: 41,30 mln Euro) Typy projektów: projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego, projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,

32 Typy projektów: projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Beneficjenci: jst i ich związki, jednostki zależne od jst, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, OSP (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

33 Typy projektów: projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszelkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy, projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, realizowane przez jst i ich związki. Beneficjenci: jst i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami (alokacja: 25,20 mln Euro)

34 Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa (alokacja: 76,30 mln €) Typy projektów: budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych), budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej), budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań. Beneficjenci: jst i ich związki, podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

35 Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (alokacja 51,00 mln €) Typy projektów: inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu m.in.: −rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych, −rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury, −rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych, −orchrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych,

36 Typy projektów: wsparcie organizacji wydarzeń o wartościach historycznych i kulturalnych wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury. Beneficjenci: instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,

37 Beneficjenci: uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, inne instytucje z sektora finansów publicznych, szkoły wyższe. Dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu do 50 % dla projektów wsparcia organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym

38 Działanie 4.5 Ochrona przyrody (alokacja 10,20 mln Euro) Typy projektów: ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, projekty dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

39 Beneficjenci: jst i ich związki, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, samorządowe osoby prawne, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki naukowo – badawcze. Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

40 OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT

41 Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu (alokacja 220,00 mln € ) Poddziałanie 5.1.1 - wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego), Poddziałanie 5.1.2 - wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Typy projektów: Poddziałanie 5.1.1: - budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

42 - budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu). Poddziałanie 5.1.2: - budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach powiatowych i gminnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów inżynierskich na drogach powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu).

43 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Poziom dofinansowania: Poddziałanie 5.1.1 – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych, Poddziałanie 5.1.2 – maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych.

44 Działanie 5.2. Transport kolejowy (alokacja 194,00 mln €) Typy projektów: budowa, rozbudowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja sieci kolejowej poza siecią TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych w województwie, budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T, budowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury do obsługi i serwisowania taboru, zakup jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie), modernizacja jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie).

45 Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, podmioty zarządzające liniami kolejowymi i nieruchomościami kolejowymi, podmioty wykonujące w imieniu samorządu województwa zadania z zakresu wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

46 OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

47 Typy projektów: Poddziałanie 9.1.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia, m.in.: −przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, −wyposażenie w sprzęt medyczny, −rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt). Poddziałanie 9.1.2 - Infrastruktura społeczna: −inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, −wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury usług społecznych, −wsparcie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy zastępczej, −wsparcie inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów wsparcia dziennego dzieci. Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (alokacja 96,30 mln €)

48 Beneficjenci: Poddziałanie 9.1.1: −w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, −jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, −uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

49 Beneficjenci: Poddziałanie 9.1.2: −jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, −podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne, −organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, −instytucje pomocy i integracji społecznej, −jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, −uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego. Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

50 Działanie 9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych (alokacja 80,00 mln Euro) Typy projektów: przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych, adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów ekonomii społecznej.

51 Beneficjenci: Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, jednostki naukowe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

52 Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, partnerzy społeczni i gospodarczy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, porozumienia w/w podmiotów, podmioty ekonomii społecznej, podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno- prywatnym. Poziom dofianansowania: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

53 Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (alokacja 85,30 mln Euro) Poddziałanie 9.3.1 – inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, Poddziałanie 9.3.2 – inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.3.3 – inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

54 Typy projektów: inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach, inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i wyposażenie istniejących obiektów, inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje poprzez tworzenie obiektów i rozwój usług dydaktycznych dla osób uczących się (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”) – możliwe jest doposażenie i wyposażenie w sprzęt oraz modernizacja i adaptacja istniejących obiektów, inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego poprzez przebudowę, rozbudowę adaptację, modernizację oraz wyposażenie istniejących obiektów, przebudowa, rozbudowa, modernizacja istniejących obiektów sportowych budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów (sale gimnastyczne, sale sportowe, boiska sportowe), budowa i wyposażenie nowych obiektów tylko w uzasadnionych sytuacjach.

55 Beneficjenci: placówki wychowania przedszkolnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (zarówno kształcenia ogólnego i zawodowego). Poziom dofinansowania: maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. projekty dotyczące inwestycji w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego - maks. 95% kosztów kwalifikowalnych (tryb pozakonkursowy).

56 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google