Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu (lipiec – grudzień 2015)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu (lipiec – grudzień 2015)"— Zapis prezentacji:

1 Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu (lipiec – grudzień 2015)

2 Ewaluacja Statystyka ewaluacji w okresie VII-VIII 2015 Okres VII-VIII 2015 Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja ZSZ Szkoły policealne Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Razem Całościowe 2215 Wymagania wskazane przez MEN 914115 Wymagania wskazane przez OKO 103215 Razem 2142142135

3 Ewaluacja Statystyka ewaluacji w okresie IX-XII 2015 Okres IX-XII 2015 Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły policealne Razem Całościowe 12 Wymagania wskazane przez MEN 183122 Wymagania wskazane przez OKO 26 Razem 38183160

4 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna przedszkoli WNIOSKI  Ujednolicony system oddziaływań wychowawczych ze strony nauczycieli i rodziców, przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym szacunku, tolerancji oraz respektowaniu obowiązujących norm i zasad wpływają korzystnie na poczucie bezpieczeństwa dzieci i przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji.  Podstawą planowania i modyfikowania procesów edukacyjnych są wyniki przeprowadzanych diagnoz potrzeb i możliwości dzieci oraz analiz ich osiągnięć. Nie zawsze w tym celu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych.  Podnoszeniu efektywności i jakości pracy sprzyjają, m.in. kreatywność nauczycieli, ich współpraca w planowaniu, analizie i modyfikacji działań dydaktyczno-wychowawczych oraz wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, podejmowanie działań nowatorskich a także demokratyczny proces zarządzania.  Urozmaicona i atrakcyjna oferta programowa oraz bogata baza dydaktyczna umożliwiają przedszkolakom nabywanie wiedzy i umiejętności zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  Aktywna współpraca przedszkoli ze środowiskiem lokalnym, wpływa korzystnie na integrację jego mieszkańców, rozwój kompetencji społecznych dzieci oraz kształtowanie ich właściwych postaw i zachowań. Promuje także wartość wychowania przedszkolnego.

5 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna przedszkoli REKOMENDACJE  Tworzyć rodzicom sprzyjające warunki uczestnictwa w procesie zarządzania przedszkolem, współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących rozwoju ich dzieci i wychodzenia z inicjatywami związanymi z organizacją procesów edukacyjnych.  Motywować nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych, opracowywania programów własnych i innowacji pedagogicznych oraz wykorzystywania wyników badań zewnętrznych, wskazując na ich przydatność w podnoszeniu efektywności pracy przedszkoli.  Rozwijać warunki służące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz modernizować i doposażać place zabaw.

6 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół podstawowych WNIOSKI  W celu poprawy wyników kształcenia szkoły analizują i monitorują osiągnięcia uczniów oraz nabywanie przez nich wiadomości i umiejętności; nie zawsze jednak działania podejmowane na tej podstawie są skuteczne.  Szkoły wykorzystują w planowaniu procesów edukacyjnych i wychowawczych wyniki badań wewnętrznych, zewnętrznych oraz opracowania dostępne w literaturze fachowej. Nie wszystkie jednak badają losy absolwentów.  Rodzice chętnie angażują się w organizację imprez i uroczystości, w których uczestniczą ich dzieci, rzadziej w proces podejmowania decyzji dotyczących planowania i funkcjonowania szkoły.  Szkoły dokonują analizy sprawdzianów zewnętrznych, co stanowi podstawę do opracowania wniosków. Brak jest jednak danych wskazujących na skuteczność podejmowanych działań w kontekście poprawy efektywności kształcenia.  Nauczyciele diagnozują potrzeby i możliwości dzieci, nie zawsze jednak podczas zajęć indywidualizują proces lekcyjny oraz motywują uczniów do pracy.

7 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół podstawowych REKOMENDACJE  Szkoły powinny zwrócić większą uwagę na monitorowanie działań podejmowanych na podstawie wniosków z analizy osiągnięć uczniów pod kątem ich efektywności.  Wyniki różnorodnych badań zewnętrznych oraz losów absolwentów powinny stanowić jeden z elementów planowania oraz doskonalenia procesów edukacyjnych zachodzących w szkole.  Należy w większym stopniu angażować rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczący planowania pracy szkoły oraz wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu.  Wyniki badań zewnętrznych powinny być w większym stopniu wykorzystywane przez nauczycieli do planowania procesów edukacyjnych i poprawy jakości pracy szkoły.  Plany nadzoru pedagogicznego dyrektorów powinny uwzględniać monitorowanie działań związanych z indywidualizacją procesów edukacyjnych podczas zajęć.

8 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół gimnazjalnych WNIOSKI  Nauczyciele najczęściej podejmują działania zespołowe podczas organizacji pracy szkoły, analizy wyników nauczania oraz w przypadku ewaluacji wewnętrznej. W niewielkim stopniu współpraca ta dotyczy oceny efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych.  Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów w wymiarze indywidualnym zazwyczaj jest trafne i dokonywane we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Diagnoza końcowa dotycząca ucznia nie zawsze przekłada się na indywidualizację procesu nauczania.  Nauczyciele w procesie edukacyjnym rzadko uwzględniają opinie uczniów dotyczące metod pracy lub sposobu przebiegu procesu lekcyjnego, co sprawia że uczniowie nie czują się współodpowiedzialni za proces uczenia się.  Pozytywne relacje interpersonalne w szkołach sprzyjają optymalnej organizacji procesów edukacyjnych, motywują uczniów do nauki i wykorzystania wiedzy w praktyce.  Przyjęte w szkołach zasady i normy zachowania są ustalane i modyfikowane wspólnie z uczniami, co wpływa pozytywnie na przestrzeganie ich przez całą społeczność szkolną.

9 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół gimnazjalnych REKOMENDACJE  Wspomagać szkoły w rozwijaniu współpracy i pracy zespołowej nauczycieli w procesie dydaktycznym oraz inspirować do udziału w formach doskonalenia rozwijających kompetencje w zakresie współpracy i pracy zespołowej.  Rozwijać ofertę szkoleń dla nauczycieli pod kątem umiejętnego planowania pracy na wielu poziomach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia.  Należy wzmocnić działania służące zawiązaniu porozumienia nauczyciel - uczeń, tak by uczniowie mieli realny wpływ na wybór metody pracy oraz przebieg zajęć.

10 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół policealnych WNIOSKI  Szkoły policealne podejmują działania wynikające z diagnoz potrzeb i możliwości edukacyjnych słuchaczy na wejściu, wniosków monitorowania i analizowania osiągnięć, które są skuteczne i przyczyniają się do wzrostu poziomu ich wiedzy i umiejętności, a w większości przypadków - większej zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  Prowadzona przez nauczycieli indywidualizacja procesu edukacyjnego w większości szkół ma charakter powszechny, ułatwiając słuchaczom pokonywanie trudności w nauce i osiąganie sukcesów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.  Nauczyciele efektywnie wykorzystują do doskonalenia procesów edukacyjnych wnioski z analizy osiągnięć, egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej oraz rezultaty wewnętrznego monitorowania działań, co przekłada się na praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy zawodowej oraz dalszej edukacji. Część badanych szkół nie wykorzystuje w tym celu zewnętrznych badań edukacyjnych.  Słuchacze chętnie angażują się w działania wybiegające poza ramy nauczania w szkole prezentując swoje umiejętności i dorobek na wielu imprezach okolicznościowych, targach oraz pokazach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

11 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół policealnych REKOMENDACJE  Promować wśród nauczycieli wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych wskazując ich przydatność w indywidualnej pracy edukacyjnej.  W organizacji nadzoru pedagogicznego zwrócić uwagę na powszechność obejmowania słuchaczy działaniami uwzględniającymi indywidualizację procesu edukacyjnego.

12 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna poradni psychologiczno- pedagogicznych WNIOSKI  Poradnie rozpoznają potrzeby i oczekiwania swoich klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie ich oferty.  Specjaliści zatrudnieni w poradniach stale doskonalą swoje kompetencje zawodowe, współpracują ze sobą w planowaniu pracy i rozwiązywaniu problemów, co pozytywnie przekłada się na jakość ich pracy.  Działalność profilaktyczna oraz udzielane wsparcie w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych staje się ogniwem systemu oświaty.

13 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna poradni psychologiczno- pedagogicznych REKOMENDACJE  Brak rekomendacji.

14 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna placówek doskonalenia nauczycieli WNIOSKI  Wnioski z analizy badań wewnętrznych oraz informacje pozyskiwane od klientów są wykorzystywane do modyfikowania oferty edukacyjnej, co pozwala na lepsze zaspokajanie oczekiwań odbiorców i dostarczanie wiedzy przydatnej w pracy zawodowej.  Kadra placówek pracuje zespołowo, co sprzyja wzajemnemu wspieraniu się, doskonaleniu warsztatu pracy oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług.

15 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna placówek doskonalenia nauczycieli REKOMENDACJE  Warto, aby w pracy doradczych placówek doskonalenia nauczycieli w jak najszerszym zakresie wykorzystywane były wyniki badań zewnętrznych.  Nauczyciele konsultanci przy dokonywaniu ewaluacji własnej pracy powinni ze sobą ściśle współpracować.

16 Kontrole planowe w okresie I-VI 2015 Lp. Zadanie z zakresu nadzoru pedagogicznego Liczba kontroli i wydanych zaleceń Liczba kontroli Liczba kontroli zakończonych wydanymi zaleceniami Liczba wydanych zaleceń 1. Zgodność zatrudniania nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami 10513 2. Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 500 3. Zgodność działania niepublicznych domów wczasów dziecięcych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 100 RAZEM 11113

17 Kontrole doraźne Kontrole doraźne w okresie VII-XII 2015r. Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 1225 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 1146 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2214110 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 244111 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 24219 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 31831126 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty 257 Inne 5226437

18 Kontrole doraźne Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli doraźnych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r. Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkola szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM Szkoły podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: organu prowadzącego szkołę lub placówkę0 prokuratury 0 rodziców 81846137 uczniów 0 nauczycieli 4116 Rzecznika Praw Dziecka 0 innych podmiotów 163111 b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 1312411 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 10319105065

19 Kontrole doraźne W wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych wydano 112 zaleceń we wskazanych poniżej obszarach:

20 Awans zawodowy nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - 2015 r. - Liczba wniosków – 406; Opolski Kurator Oświaty wydał 404 decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2 wnioski wpłynęły w 2014 r.) Wycofano 2 wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 1 decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji organu prowadzącego w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 2 decyzje o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Wpłynęły 2 odwołania od decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej; Wydano 4 postanowienia: 3 postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego, 1 postanowienie o odwieszeniu zawieszonego postępowania; Przeprowadzono 405 komisji kwalifikacyjnych, w 405 przypadkach Wnioskodawcy otrzymali akceptację komisji kwalifikacyjnej;

21 Awans zawodowy nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego -do 31 sierpnia 2015 r. - Liczba wniosków – 312 (2 wnioski wpłynęły po 30 czerwca 2015 r., ale zostały rozpatrzone w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.); Opolski Kurator Oświaty wydał 313 decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2 wnioski wpłynęły w 2014 r.) Wycofano 1 wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 1 decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji organu prowadzącego w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; Wydano 4 postanowienia: 3 postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego, 1 postanowienie o odwieszeniu zawieszonego postępowania; Przeprowadzono 313 komisji kwalifikacyjnych, w 313 przypadkach Wnioskodawcy otrzymali akceptację komisji kwalifikacyjnej;

22 Awans zawodowy nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - do 31 grudnia 2015 r. - Liczba wniosków – 94; Opolski Kurator Oświaty wydał 91 decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Wycofano 1 wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 2 decyzje o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Wpłynęły 2 odwołania od decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej; Przeprowadzono 92 komisje kwalifikacyjne, w 92 przypadkach Wnioskodawcy otrzymali akceptację komisji kwalifikacyjnej;

23 SKARGI I WNIOSKI W okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wpłynęło ogółem 18 skarg, w tym: - 1 skargę rozpatrzono we własnym zakresie; - 18 skarg pozostawiono bez rozpoznania bowiem skarżący nie wskazał imienia i nazwiska oraz adresu. Rozpatrzona skarga została złożona przez rodzica, który wskazał nieprawidłowości dyrektora przedszkola w zakresie organizacji placówki. Po zbadaniu skargi przez wizytatora uznano ją za bezzasadną.

24 Granty Edukacyjne Opolskiego Kuratora Oświaty W 2015 roku 2503 nauczycieli województwa opolskiego uczestniczyło w:  34 kursach doskonalących, zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli znaczna ich ilość ukierunkowana została na wspieranie nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  6 konferencjach szkoleniowych np. „Edukacja wobec cudzoziemców i repatriantów. Szanse i wyzwania”, „Pedagogika miejsc pamięci – pamięć to nie wszystko ” i „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym szkoleniowe inwestycją w rozwój gospodarczy regionu”.

25 Stypendia Prezesa Rady Ministrów 21 października 2015 r. - sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Chopina w Opolu. Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 otrzymało łącznie 93 uczniów Opolszczyzny, w tym 42 uczniów techników, 44 z liceów ogólnokształcących i 7 uczniów ze szkół niepublicznych (5 uczniów z liceów ogólnokształcących i 2 uczniów techników). Trzyosobowa reprezentacja naszego województwa odebrała dyplomy 14 października 2015r. w Warszawie, z rąk Premier Ewy Kopacz oraz minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Przedstawiciel uczniów z naszego województwa – Patryk Dota złożył podziękowania na ręce pani Premier i pani Minister w imieniu stypendystów z całej Polski.

26 Stypendia Ministra Edukacji Narodowej Warszawa, 16 października 2015r. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2014/2015 otrzymało łącznie 7 uczniów z Opolszczyzny, w tym 5 absolwentów liceów ogólnokształcących i 2 absolwentów techników. Przedstawiciele naszego województwa odebrali dyplomy z rąk Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

27 13 października 2015r. w domEXPO w Opolu obchodzono Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej

28 Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty nauczycielom i pracownikom oświaty województwa opolskiego: - Złoty Krzyż Zasługi (1), - Srebrny Krzyż Zasługi (3), - Brązowy Krzyż Zasługi (3), - Medal Złoty za Długoletnią Służbę (62), - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (82), - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (36), - Medal Komisji Edukacji Narodowej (138), - Tytuł Profesora Oświaty (1), - Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (3), - Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty (57), - Statuetkę im. dra Tadeusza Knysza przyznawaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki w Opolu (1).

29 Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w województwie opolskim - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.

30 Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w województwie opolskim

31 „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl” Spotkanie informacyjne odbyło się 15 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

32 „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl”  ogólnopolski projekt realizowany we współpracy ze szkołami od grudnia 2015r. do grudnia 2018r. - 3 edycje ogłaszane corocznie,  obejmie 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli,  działania informacyjne, edukacyjne i motywujące uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół do zdobycia wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

33 „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl” PAKIET PROPOZYCJI DLA SZKÓŁ Działania w szkołach – od kwietnia 2016 r.  Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego – warsztaty i spotkania;  Konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! z nagrodami dla szkół i nauczycieli;  Szkolenia dla nauczycieli – szkolnych Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego;  Materiały dla nauczycieli – 24 scenariusze lekcji i spotkań z rodzicami, broszury, gry online, infografika, filmy;  Portal projektu www.cyfrowobezpieczni.pl

34 „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl” NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA W PROJEKCIE CYFROWOBEZPIECZNI.pl  grudzień 2015 - marzec 2016 - spotkania regionalne - przygotowanie materiałów edukacyjnych - udostępnienie portalu - szkolenia dla edukatorów  marzec 2016 - konferencja inaugurująca projekt, Warszawa  kwiecień 2016 - uruchomienie szkoleń dla nauczycieli - Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego  maj 2016 - uruchomienie punktu konsultacyjnego dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów wspólnie z NASK

35 „Dziecko z cukrzycą w szkole” Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic szkolnych odbyła się 1 grudnia 2015r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

36 Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim.  Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.  Cele szczegółowe: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.  Działania w roku 2015: 59 ofert w otwartym konkursie ofert. Zrealizowano 9 projektów rekomendowanych, na kwotę 331 028,86 zł, w tym 233 068,00 zł dotacji. Informacje: www. kuratorium.opole.pl /zakładka Bezpieczna i przyjazna szkoła

37 „Bezpieczna+” Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. Cel główny: realizację działań, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań Cel szczegółowy 2:. Złożono 24 wnioski. Realizacja 3 wniosków rekomendowanych. Łączna wartość projektów: 81 196,00 zł, w tym 63 826,80 zł wsparcia z budżetu państwa. Informacje bieżące: www.kuratorium.opole.pl / zakładka „Bezpieczna+”www.kuratorium.opole.pl / zakładka „Bezpieczna+” Rok 2015:

38 Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” Realizacja 91 projektów przez organy prowadzące szkoły. Liczba szkół: 290. Łączny koszt zakupu książek: 520 491,56 zł. Kwota wsparcia z budżetu państwa: 414 948,33 zł. Informacje bieżące: www.kuratorium.opole.pl zakładka „Książki naszych marzeń”

39 Priorytet 3: Wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Szczegółowe informacje: www.kuratorium.opole.pl zakładka „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”

40 Wypoczynek letni w roku 2015  Wypoczynek letni finansowany ze środków Opolskiego Kuratora Oświaty: 665 dzieci ze środowiska wiejskiego, 209 dzieci ze środowiska miejskiego, 494 uczestników dofinansowanych  Nadzór pedagogiczny nad wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży szkolnej. W Kuratorium Oświaty w Opolu zarejestrowano 905 form wypoczynku dla 36 293 uczestników, w tym: 277 półkolonii w miejscu zamieszkania dla 9 093 uczniów, 232 kolonii i obozów dla 9 006 uczestników, zorganizowanych na terenie woj. opolskiego, 230 kolonii i obozów w innych województwach dla 11 732 uczestników, 80 kolonii i obozów poza granicami Polski dla 3 642 uczniów, 21 obozów wędrownych dla 343 uczestników, 65 wycieczek dla 2 477 uczestników.

41 Braki podczas zgłaszania wypoczynku  nie wszyscy organizatorzy rejestrowali wypoczynek 21 dni przed terminem rozpoczęcia, odnotowano zgłoszenia w dniu rozpoczęcia lub w czasie trwania kolonii,  ponad 50% organizatorów przysyłało niekompletne dokumenty,  nie wszyscy wychowawcy i kierownicy kolonii posiadali wymagane kwalifikacje,  brak programów wychowawczych do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku,  w wielu przypadkach brakowało aktualnej opinii Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

42 Wypoczynek letni w roku 2015  W ramach nadzoru skontrolowano 111 form wypoczynku. Wnioski: w ośrodkach wypoczynkowych organizatorzy zapewnili bezpieczne warunki wypoczynku i przewóz uczestników, ośrodki wypoczynkowe posiadały aktualną opinię Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, odbywały się spotkania z przedstawicielami służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, formy zajęć zostały dostosowane do wieku uczestników i warunków atmosferycznych, uczestnicy wypoczynku korzystali z kąpieli w miejscach dopuszczonych i strzeżonych przez ratowników, wszystkie kontrolowane formy wypoczynku posiadały wymagane regulaminy, z którymi zapoznano uczestników, kadra pedagogiczna posiadała wymagane kwalifikacje, nie napotkano na poważne problemy wychowawcze.

43 Posiedzenie plenarne OWR BRD Opolska Kampania Edukacyjna „Przyhamuj, życie przed Tobą” – II edycja – 2014/2015 - ponad 10 tys. uczniów - 12 spotkań powiatowych - praktyczne doskonalenie techniki jazdy - spotkania i warsztaty Rok szkolny 2014/2015 Ponadto: - turnieje, zawody dla uczniów, - warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, - spotkania z ekspertami, - szkolenia dla nauczycieli, - konferencje dla nauczycieli, - publikacje z zakresu BRD, - informacje i materiały na stronie internetowej KO w Opolu.

44 Podsumowanie II edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą” – Publiczne Gimnazjum w Białej. Posiedzenie plenarne OWR BRD

45 Popularyzacja projektów związanych z bezpieczeństwem: (wybrane) BEZPIECZEŃSTWO Ogólnopolskie programy edukacyjne dotyczące bezpiecznego użytkowania Internetu, m.in.: „Bezpieczny Internet: w domu i szkole”, „Dzieci niczyje”, „Szkoła Bezpiecznego Internetu” i inne Działalność proobronna, m.in.: Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych „CADET WORLD CHAMPIONSHIP – 2016”, Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, Młodzieżowe Mistrzostwa Sportowo – Obronne „COMMANDO 2015”, Zlot Organizacji Proobronnych „Tobie Ojczyzno” i inne

46 W PRZYGOTOWANIU: (wybrane) BEZPIECZEŃSTWO 18 marca 2016r., Opole – cykliczna konferencja dla dyrektorów i nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa szkół województwa opolskiego pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa – Współczesne zagrożenia: cyberterroryzm, bioterroryzm”, 8 kwietnia 2016r. - I Forum Klas Mundurowych Województwa Opolskiego (w ramach Forum odbędzie się II Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych) 19 luty – 10 czerwca 2016r. - spotkania w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej (zgodnie z harmonogramem), kwiecień - maj 2016r. – turnieje motoryzacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, maj 2016r. - warsztaty pierwszej pomocy medycznej czerwiec 2016r. – warsztaty ratownicze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

47 III edycja Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj – życie przed Tobą” Cykl działań realizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzką Komendą Policji w Opolu, Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Polskim Związkiem Motorowym.  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - uczestników ruchu drogowego.  Zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym i ryzykownym. Adresaci III edycji Kampanii: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. 12 spotkań we wszystkich powiatach woj. opolskiego w roku szkolnym 2015/2016). Patronat Honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

48 Współpraca międzynarodowa Polsko-niemieckie Forum Nauczycieli Sztuki – wrzesień 2015r. Wizyta delegacji francuskiej w Kuratorium Oświaty w Opolu – wrzesień 2015r. Wizyta Opolskiego Kuratora Oświaty w Kraju Środkowoczeskim – październik 2015r. Wystawa prac czeskiego fotografika, Jiriego Jarouska – grudzień 2015 – luty 2016r.

49 Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa – wystawa prac Jiriego Jirouska

50 Raport o stanie oświaty w woj. opolskim - 2009-2015 Kompendium wiedzy o opolskiej oświacie w latach 2010-2015. Ukazał się 13 października 2015r. Dostępny na www.kuratorium.opole.plwww.kuratorium.opole.pl Ponad 300 stron informacji o edukacji w regionie. Demografia a sieć szkolna, jakość edukacji, infrastruktura obiektów szkolnych. Współpraca międzynarodowa, programy, projekty, kampanie. Wyniki nauczania, kadra pedagogiczna, doskonalenie nauczycieli. Tabele, wykresy, statystyki, wnioski i rekomendacje. Publikacje

51 Obsługa medialna zakładka MEDIA na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu (Zapowiedzi wydarzeń; Zaproszenia; Medialne echa wydarzeń; Pozytywne działania szkół/ placówek w mediach;) udział w audycjach, wywiady, briefingi z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty; 176 informacji dla mediów (w II pół. 2015r.) W drugim półroczu 2015r. – rozpatrzono 92 wnioski o honorowy patronat Opolskiego Kuratora Oświaty, w tym 9 wniosków dotyczących imprez planowanych na r. szk. 2016/2017. Honorowy patronat Opolskiego Kuratora Oświaty

52 Konkurs plastyczny „Choinkowa Ozdoba” W tegorocznej II edycji naszego konkursu adresowanego do przedszkolaków i pierwszoklasistów wzięło udział 92 młodych uczestników z całego województwa. Komisja Konkursowa przyznała 25 nagród i 10 wyróżnień. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone ze wspólnym ubieraniem choinki w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu w dniu 18 grudnia 2015r.

53 Prawo oświatowe Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym opublikowane w okresie od 1 lipca 2015 r. do 28 stycznia 2016 r. 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) Data wejścia w życie: 1 września 2015 r. z wyjątkiem § 7 ust. 2–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r Główne założenia: w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęte są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzg. na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:  nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub  specjalistów, lub  w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, lub  pomoc nauczyciela.

54 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202) Data wejścia w życie: 1 września 2015 r. Główne założenia: określono warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach (cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych przedszkoli i szkół do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na warunkach dotyczących obywateli polskich), określono warunki nauki przez cudzoziemców w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

55 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) Data wejścia w życie: 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 27–29, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r. Główne założenia: zmieniono sposób ustalania spełniania wymagań wobec szkół i placówek, nadzór pedagogiczny będzie sprawowany, jak dotychczas, w trzech formach:  ewaluacji działalności szkół i placówek;  kontroli przestrzegania przepisów prawa;  wspomagania pracy szkół i placówek, zrezygnowano z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A. określono sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego: pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców.

56 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1356) Data wejścia w życie: 10 września 2015 r. Główne założenia: określono staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora w: - publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, - publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określono sposób i tryb przeprowadzania konkursu na te stanowiska oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej.

57 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1831) Data wejścia w życie: 10 grudnia 2015 r. Główne założenia: zmieniono regulacje ws. przesłuchania świadków w postępowaniu dyscyplinarnym, zmiana dotyczy przesłuchania małoletniego - dotychczasowych przepisów, które zapobiegałyby wywieraniu presji na świadku. Znowelizowane przepisy wprost przesądzają, że świadek, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18 roku życia przesłuchiwany jest bez obecności obwinionego, na przesłuchaniu musi być psycholog, a także - gdy zaistnieje taka potrzeba opiekun małoletniego.

58 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1873) Data wejścia w życie: 28 listopada 2015 r. Główne założenia: wprowadzono dwa nowe zawody do klasyfikacji zawodów: Kierowca mechanik i Jeździec (kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych), zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,

59 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r. Główne założenia: określono:  jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, określonych w ustawie o systemie oświaty;  sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;  skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

60 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) Data wejścia w życie: 5 stycznia 2016 r. 9. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) Data wejścia w życie: 23 styczeń 2016 r. Główne założenia: wprowadzono obowiązek szkolny od 7 roku życia, wprowadzono prawo rodziców do zdecydowania o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnej od 6 roku życia, wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 - letnie,

61 zniesiono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 5 - letnie, wydłużono termin możliwości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 1 września 2019 r., wzmocniono rolę kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócono obowiązek uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, powierzono ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

62 Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Tel. 77/ 45 24 568 Fax 77/ 45 24 921 E-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl kontakt@kuratorium.opole.pl www.kuratorium.opole.pl


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu (lipiec – grudzień 2015)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google