Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu."— Zapis prezentacji:

1 Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu (lipiec – grudzień 2015)

2 Ewaluacja Statystyka ewaluacji w okresie VII-VIII 2015
Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja ZSZ Szkoły policealne Poradnie psychologiczno -pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Razem Całościowe 2 1 5 Wymagania wskazane przez MEN 9 4 15 Wymagania wskazane przez OKO 10 3 21 35

3 Ewaluacja Statystyka ewaluacji w okresie IX-XII 2015
Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły policealne Razem Całościowe 12 Wymagania wskazane przez MEN 18 3 1 22 Wymagania wskazane przez OKO 26 38 60

4 WNIOSKI Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna przedszkoli
Ujednolicony system oddziaływań wychowawczych ze strony nauczycieli i rodziców, przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym szacunku, tolerancji oraz respektowaniu obowiązujących norm i zasad wpływają korzystnie na poczucie bezpieczeństwa dzieci i przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji. Podstawą planowania i modyfikowania procesów edukacyjnych są wyniki przeprowadzanych diagnoz potrzeb i możliwości dzieci oraz analiz ich osiągnięć. Nie zawsze w tym celu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Podnoszeniu efektywności i jakości pracy sprzyjają, m.in. kreatywność nauczycieli, ich współpraca w planowaniu, analizie i modyfikacji działań dydaktyczno-wychowawczych oraz wzajemne wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, podejmowanie działań nowatorskich a także demokratyczny proces zarządzania. Urozmaicona i atrakcyjna oferta programowa oraz bogata baza dydaktyczna umożliwiają przedszkolakom nabywanie wiedzy i umiejętności zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Aktywna współpraca przedszkoli ze środowiskiem lokalnym, wpływa korzystnie na integrację jego mieszkańców, rozwój kompetencji społecznych dzieci oraz kształtowanie ich właściwych postaw i zachowań. Promuje także wartość wychowania przedszkolnego.

5 REKOMENDACJE Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna przedszkoli
Tworzyć rodzicom sprzyjające warunki uczestnictwa w procesie zarządzania przedszkolem, współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących rozwoju ich dzieci i wychodzenia z inicjatywami związanymi z organizacją procesów edukacyjnych. Motywować nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych, opracowywania programów własnych i innowacji pedagogicznych oraz wykorzystywania wyników badań zewnętrznych, wskazując na ich przydatność w podnoszeniu efektywności pracy przedszkoli. Rozwijać warunki służące realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz modernizować i doposażać place zabaw.

6 WNIOSKI Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół podstawowych
W celu poprawy wyników kształcenia szkoły analizują i monitorują osiągnięcia uczniów oraz nabywanie przez nich wiadomości i umiejętności; nie zawsze jednak działania podejmowane na tej podstawie są skuteczne. Szkoły wykorzystują w planowaniu procesów edukacyjnych i wychowawczych wyniki badań wewnętrznych, zewnętrznych oraz opracowania dostępne w literaturze fachowej. Nie wszystkie jednak badają losy absolwentów. Rodzice chętnie angażują się w organizację imprez i uroczystości, w których uczestniczą ich dzieci, rzadziej w proces podejmowania decyzji dotyczących planowania i funkcjonowania szkoły. Szkoły dokonują analizy sprawdzianów zewnętrznych, co stanowi podstawę do opracowania wniosków. Brak jest jednak danych wskazujących na skuteczność podejmowanych działań w kontekście poprawy efektywności kształcenia. Nauczyciele diagnozują potrzeby i możliwości dzieci, nie zawsze jednak podczas zajęć indywidualizują proces lekcyjny oraz motywują uczniów do pracy.

7 REKOMENDACJE Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół podstawowych
Szkoły powinny zwrócić większą uwagę na monitorowanie działań podejmowanych na podstawie wniosków z analizy osiągnięć uczniów pod kątem ich efektywności. Wyniki różnorodnych badań zewnętrznych oraz losów absolwentów powinny stanowić jeden z elementów planowania oraz doskonalenia procesów edukacyjnych zachodzących w szkole. Należy w większym stopniu angażować rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczący planowania pracy szkoły oraz wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu. Wyniki badań zewnętrznych powinny być w większym stopniu wykorzystywane przez nauczycieli do planowania procesów edukacyjnych i poprawy jakości pracy szkoły. Plany nadzoru pedagogicznego dyrektorów powinny uwzględniać monitorowanie działań związanych z indywidualizacją procesów edukacyjnych podczas zajęć.

8 WNIOSKI Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół gimnazjalnych
Nauczyciele najczęściej podejmują działania zespołowe podczas organizacji pracy szkoły, analizy wyników nauczania oraz w przypadku ewaluacji wewnętrznej. W niewielkim stopniu współpraca ta dotyczy oceny efektywności prowadzonych zajęć dydaktycznych. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów w wymiarze indywidualnym zazwyczaj jest trafne i dokonywane we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Diagnoza końcowa dotycząca ucznia nie zawsze przekłada się na indywidualizację procesu nauczania. Nauczyciele w procesie edukacyjnym rzadko uwzględniają opinie uczniów dotyczące metod pracy lub sposobu przebiegu procesu lekcyjnego, co sprawia że uczniowie nie czują się współodpowiedzialni za proces uczenia się. Pozytywne relacje interpersonalne w szkołach sprzyjają optymalnej organizacji procesów edukacyjnych, motywują uczniów do nauki i wykorzystania wiedzy w praktyce. Przyjęte w szkołach zasady i normy zachowania są ustalane i modyfikowane wspólnie z uczniami, co wpływa pozytywnie na przestrzeganie ich przez całą społeczność szkolną.

9 REKOMENDACJE Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół gimnazjalnych
Wspomagać szkoły w rozwijaniu współpracy i pracy zespołowej nauczycieli w procesie dydaktycznym oraz inspirować do udziału w formach doskonalenia rozwijających kompetencje w zakresie współpracy i pracy zespołowej. Rozwijać ofertę szkoleń dla nauczycieli pod kątem umiejętnego planowania pracy na wielu poziomach z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia. Należy wzmocnić działania służące zawiązaniu porozumienia nauczyciel - uczeń, tak by uczniowie mieli realny wpływ na wybór metody pracy oraz przebieg zajęć.

10 WNIOSKI Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół policealnych
Szkoły policealne podejmują działania wynikające z diagnoz potrzeb i możliwości edukacyjnych słuchaczy na wejściu, wniosków monitorowania i analizowania osiągnięć, które są skuteczne i przyczyniają się do wzrostu poziomu ich wiedzy i umiejętności, a w większości przypadków - większej zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Prowadzona przez nauczycieli indywidualizacja procesu edukacyjnego w większości szkół ma charakter powszechny, ułatwiając słuchaczom pokonywanie trudności w nauce i osiąganie sukcesów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Nauczyciele efektywnie wykorzystują do doskonalenia procesów edukacyjnych wnioski z analizy osiągnięć, egzaminów zewnętrznych, ewaluacji wewnętrznej oraz rezultaty wewnętrznego monitorowania działań, co przekłada się na praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy zawodowej oraz dalszej edukacji. Część badanych szkół nie wykorzystuje w tym celu zewnętrznych badań edukacyjnych. Słuchacze chętnie angażują się w działania wybiegające poza ramy nauczania w szkole prezentując swoje umiejętności i dorobek na wielu imprezach okolicznościowych, targach oraz pokazach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

11 REKOMENDACJE Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna szkół policealnych
Promować wśród nauczycieli wykorzystywanie wyników badań zewnętrznych wskazując ich przydatność w indywidualnej pracy edukacyjnej. W organizacji nadzoru pedagogicznego zwrócić uwagę na powszechność obejmowania słuchaczy działaniami uwzględniającymi indywidualizację procesu edukacyjnego.

12 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna poradni psychologiczno-pedagogicznych WNIOSKI Poradnie rozpoznają potrzeby i oczekiwania swoich klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie ich oferty. Specjaliści zatrudnieni w poradniach stale doskonalą swoje kompetencje zawodowe, współpracują ze sobą w planowaniu pracy i rozwiązywaniu problemów, co pozytywnie przekłada się na jakość ich pracy. Działalność profilaktyczna oraz udzielane wsparcie w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych staje się ogniwem systemu oświaty.

13 REKOMENDACJE Ewaluacja
Ewaluacja zewnętrzna poradni psychologiczno-pedagogicznych REKOMENDACJE Brak rekomendacji.

14 Ewaluacja Ewaluacja zewnętrzna placówek doskonalenia nauczycieli WNIOSKI Wnioski z analizy badań wewnętrznych oraz informacje pozyskiwane od klientów są wykorzystywane do modyfikowania oferty edukacyjnej, co pozwala na lepsze zaspokajanie oczekiwań odbiorców i dostarczanie wiedzy przydatnej w pracy zawodowej. Kadra placówek pracuje zespołowo, co sprzyja wzajemnemu wspieraniu się, doskonaleniu warsztatu pracy oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług.

15 REKOMENDACJE Ewaluacja
Ewaluacja zewnętrzna placówek doskonalenia nauczycieli REKOMENDACJE Warto, aby w pracy doradczych placówek doskonalenia nauczycieli w jak najszerszym zakresie wykorzystywane były wyniki badań zewnętrznych. Nauczyciele konsultanci przy dokonywaniu ewaluacji własnej pracy powinni ze sobą ściśle współpracować.

16 Kontrole planowe w okresie I-VI 2015
Lp. Zadanie z zakresu nadzoru pedagogicznego Liczba kontroli i wydanych zaleceń Liczba kontroli Liczba kontroli zakończonych wydanymi zaleceniami Liczba wydanych zaleceń 1. Zgodność zatrudniania nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami 105 13 2. Zgodność działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 5 3. Zgodność działania niepublicznych domów wczasów dziecięcych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 1 RAZEM 111

17 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli:
Kontrole doraźne Kontrole doraźne w okresie VII-XII 2015r. Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 1 2 5 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 4 6 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 10 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 11 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 9 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 3 18 26 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty 7 Inne 22 37

18 Kontrole doraźne Podmioty wnioskujące o przeprowadzenie kontroli doraźnych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015r. Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli w: przedszkola szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM Szkoły podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne a)  na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od: organu prowadzącego szkołę lub placówkę prokuratury rodziców 8 18 4 6 1 37 uczniów nauczycieli Rzecznika Praw Dziecka innych podmiotów 3 11 b)   na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 2 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 10 31 9 5 65

19 W wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych
Kontrole doraźne W wyniku przeprowadzonych kontroli doraźnych wydano 112 zaleceń we wskazanych poniżej obszarach:

20 Awans zawodowy nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego r. - Liczba wniosków – 406; Opolski Kurator Oświaty wydał 404 decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2 wnioski wpłynęły w 2014 r.) Wycofano 2 wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 1 decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji organu prowadzącego w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 2 decyzje o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Wpłynęły 2 odwołania od decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej; Wydano 4 postanowienia: 3 postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego, 1 postanowienie o odwieszeniu zawieszonego postępowania; Przeprowadzono 405 komisji kwalifikacyjnych, w 405 przypadkach Wnioskodawcy otrzymali akceptację komisji kwalifikacyjnej;

21 Awans zawodowy nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do 31 sierpnia 2015 r. - Liczba wniosków – 312 (2 wnioski wpłynęły po 30 czerwca 2015 r., ale zostały rozpatrzone w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.); Opolski Kurator Oświaty wydał 313 decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2 wnioski wpłynęły w 2014 r.) Wycofano 1 wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 1 decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji organu prowadzącego w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; Wydano 4 postanowienia: 3 postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego, 1 postanowienie o odwieszeniu zawieszonego postępowania; Przeprowadzono 313 komisji kwalifikacyjnych, w 313 przypadkach Wnioskodawcy otrzymali akceptację komisji kwalifikacyjnej;

22 Awans zawodowy nauczycieli mianowanych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego - do 31 grudnia 2015 r. - Liczba wniosków – 94; Opolski Kurator Oświaty wydał 91 decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Wycofano 1 wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Opolski Kurator Oświaty wydał 2 decyzje o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; Wpłynęły 2 odwołania od decyzji Opolskiego Kuratora Oświaty o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, które przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej; Przeprowadzono 92 komisje kwalifikacyjne, w 92 przypadkach Wnioskodawcy otrzymali akceptację komisji kwalifikacyjnej;

23 SKARGI I WNIOSKI W okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wpłynęło ogółem 18 skarg, w tym: - 1 skargę rozpatrzono we własnym zakresie; - 18 skarg pozostawiono bez rozpoznania bowiem skarżący nie wskazał imienia i nazwiska oraz adresu. Rozpatrzona skarga została złożona przez rodzica, który wskazał nieprawidłowości dyrektora przedszkola w zakresie organizacji placówki. Po zbadaniu skargi przez wizytatora uznano ją za bezzasadną.

24 Granty Edukacyjne Opolskiego Kuratora Oświaty
W 2015 roku 2503 nauczycieli województwa opolskiego uczestniczyło w: 34 kursach doskonalących, zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli znaczna ich ilość ukierunkowana została na wspieranie nauczycieli wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 6 konferencjach szkoleniowych np. „Edukacja wobec cudzoziemców i repatriantów. Szanse i wyzwania”, „Pedagogika miejsc pamięci – pamięć to nie wszystko ” i „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym szkoleniowe inwestycją w rozwój gospodarczy regionu”.

25 Stypendia Prezesa Rady Ministrów
21 października 2015 r. - sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Chopina w Opolu. Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016 otrzymało łącznie 93 uczniów Opolszczyzny, w tym 42 uczniów techników, 44 z liceów ogólnokształcących i 7 uczniów ze szkół niepublicznych (5 uczniów z liceów ogólnokształcących i 2 uczniów techników). Trzyosobowa reprezentacja naszego województwa odebrała dyplomy października 2015r. w Warszawie, z rąk Premier Ewy Kopacz oraz minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Przedstawiciel uczniów z naszego województwa – Patryk Dota złożył podziękowania na ręce pani Premier i pani Minister w imieniu stypendystów z całej Polski.

26 Stypendia Ministra Edukacji Narodowej Warszawa, 16 października 2015r.
Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2014/2015 otrzymało łącznie 7 uczniów z Opolszczyzny, w tym 5 absolwentów liceów ogólnokształcących i 2 absolwentów techników. Przedstawiciele naszego województwa odebrali dyplomy z rąk Ministra Edukacji Narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

27 13 października 2015r. w domEXPO w Opolu obchodzono Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej

28 Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora Oświaty nauczycielom i pracownikom oświaty województwa opolskiego: Złoty Krzyż Zasługi (1), - Srebrny Krzyż Zasługi (3), - Brązowy Krzyż Zasługi (3), - Medal Złoty za Długoletnią Służbę (62), - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (82), - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (36), - Medal Komisji Edukacji Narodowej (138), - Tytuł Profesora Oświaty (1), - Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (3), - Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty (57), - Statuetkę im. dra Tadeusza Knysza przyznawaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki w Opolu (1).

29 Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w województwie opolskim -
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.

30 Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w województwie opolskim

31 Spotkanie informacyjne odbyło się 15 grudnia 2015 roku
„Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl” Spotkanie informacyjne odbyło się 15 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

32 „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl”
ogólnopolski projekt realizowany we współpracy ze szkołami od grudnia 2015r. do grudnia 2018r edycje ogłaszane corocznie, obejmie 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli, działania informacyjne, edukacyjne i motywujące uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół do zdobycia wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

33 „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl”
PAKIET PROPOZYCJI DLA SZKÓŁ Działania w szkołach – od kwietnia 2016 r. Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego – warsztaty i spotkania; Konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! z nagrodami dla szkół i nauczycieli; Szkolenia dla nauczycieli – szkolnych Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego; Materiały dla nauczycieli – 24 scenariusze lekcji i spotkań z rodzicami, broszury, gry online, infografika, filmy; Portal projektu

34 „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Cyfrowobezpieczni.pl”
NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA W PROJEKCIE CYFROWOBEZPIECZNI.pl grudzień marzec 2016 - spotkania regionalne - przygotowanie materiałów edukacyjnych - udostępnienie portalu - szkolenia dla edukatorów marzec konferencja inaugurująca projekt, Warszawa kwiecień uruchomienie szkoleń dla nauczycieli - Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego maj uruchomienie punktu konsultacyjnego dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów wspólnie z NASK

35 „Dziecko z cukrzycą w szkole”. Konferencja dla nauczycieli
„Dziecko z cukrzycą w szkole” Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic szkolnych odbyła się grudnia 2015r w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Opolu oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

36 Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim.
Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Działania w roku 2015: 59 ofert w otwartym konkursie ofert. Zrealizowano 9 projektów rekomendowanych, na kwotę ,86 zł, w tym ,00 zł dotacji. Informacje: www. kuratorium.opole.pl /zakładka Bezpieczna i przyjazna szkoła

37 Informacje bieżące: www.kuratorium.opole.pl / zakładka „Bezpieczna+”
Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Cel główny: Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. Cel szczegółowy 2:. realizację działań, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań Rok 2015: Złożono 24 wnioski. Realizacja 3 wniosków rekomendowanych. Łączna wartość projektów: ,00 zł, w tym ,80 zł wsparcia z budżetu państwa. Informacje bieżące: / zakładka „Bezpieczna+”

38 Realizacja 91 projektów przez organy prowadzące szkoły.
Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” Realizacja 91 projektów przez organy prowadzące szkoły. Liczba szkół: 290. Łączny koszt zakupu książek: ,56 zł. Kwota wsparcia z budżetu państwa: ,33 zł. Informacje bieżące: zakładka „Książki naszych marzeń”

39 Szczegółowe informacje:
Priorytet 3: Wspieranie w latach organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Szczegółowe informacje: zakładka „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”

40 Wypoczynek letni w roku 2015
Wypoczynek letni finansowany ze środków Opolskiego Kuratora Oświaty: 665 dzieci ze środowiska wiejskiego, 209 dzieci ze środowiska miejskiego, 494 uczestników dofinansowanych Nadzór pedagogiczny nad wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży szkolnej. W Kuratorium Oświaty w Opolu zarejestrowano 905 form wypoczynku dla uczestników, w tym: 277 półkolonii w miejscu zamieszkania dla uczniów, 232 kolonii i obozów dla uczestników, zorganizowanych na terenie woj. opolskiego, 230 kolonii i obozów w innych województwach dla uczestników, 80 kolonii i obozów poza granicami Polski dla uczniów, 21 obozów wędrownych dla 343 uczestników, 65 wycieczek dla uczestników.

41 Braki podczas zgłaszania wypoczynku
nie wszyscy organizatorzy rejestrowali wypoczynek 21 dni przed terminem rozpoczęcia, odnotowano zgłoszenia w dniu rozpoczęcia lub w czasie trwania kolonii, ponad 50% organizatorów przysyłało niekompletne dokumenty, nie wszyscy wychowawcy i kierownicy kolonii posiadali wymagane kwalifikacje, brak programów wychowawczych do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku, w wielu przypadkach brakowało aktualnej opinii Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

42 Wypoczynek letni w roku 2015
W ramach nadzoru skontrolowano 111 form wypoczynku. Wnioski: w ośrodkach wypoczynkowych organizatorzy zapewnili bezpieczne warunki wypoczynku i przewóz uczestników, ośrodki wypoczynkowe posiadały aktualną opinię Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, odbywały się spotkania z przedstawicielami służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa, formy zajęć zostały dostosowane do wieku uczestników i warunków atmosferycznych, uczestnicy wypoczynku korzystali z kąpieli w miejscach dopuszczonych i strzeżonych przez ratowników, wszystkie kontrolowane formy wypoczynku posiadały wymagane regulaminy, z którymi zapoznano uczestników, kadra pedagogiczna posiadała wymagane kwalifikacje, nie napotkano na poważne problemy wychowawcze.

43 Posiedzenie plenarne OWR BRD
Opolska Kampania Edukacyjna „Przyhamuj, życie przed Tobą” – II edycja – 2014/2015 - ponad 10 tys. uczniów - 12 spotkań powiatowych - praktyczne doskonalenie techniki jazdy - spotkania i warsztaty Rok szkolny 2014/2015 Ponadto: turnieje, zawody dla uczniów, warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z ekspertami, szkolenia dla nauczycieli, konferencje dla nauczycieli, publikacje z zakresu BRD, informacje i materiały na stronie internetowej KO w Opolu.

44 Posiedzenie plenarne OWR BRD
Podsumowanie II edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą” – Publiczne Gimnazjum w Białej.

45 Popularyzacja projektów związanych z bezpieczeństwem: (wybrane)
BEZPIECZEŃSTWO Popularyzacja projektów związanych z bezpieczeństwem: (wybrane) Ogólnopolskie programy edukacyjne dotyczące bezpiecznego użytkowania Internetu, m.in.: „Bezpieczny Internet: w domu i szkole”, „Dzieci niczyje”, „Szkoła Bezpiecznego Internetu” i inne Działalność proobronna, m.in.: Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych „CADET WORLD CHAMPIONSHIP – 2016”, Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, Młodzieżowe Mistrzostwa Sportowo – Obronne „COMMANDO 2015”, Zlot Organizacji Proobronnych „Tobie Ojczyzno” i inne

46 W PRZYGOTOWANIU: (wybrane)
BEZPIECZEŃSTWO W PRZYGOTOWANIU: (wybrane) 18 marca 2016r., Opole – cykliczna konferencja dla dyrektorów i nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa szkół województwa opolskiego pn. „Edukacja dla bezpieczeństwa – Współczesne zagrożenia: cyberterroryzm, bioterroryzm”, 8 kwietnia 2016r. - I Forum Klas Mundurowych Województwa Opolskiego (w ramach Forum odbędzie się II Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych) 19 luty – 10 czerwca 2016r. - spotkania w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej (zgodnie z harmonogramem), kwiecień - maj 2016r. – turnieje motoryzacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, maj 2016r. - warsztaty pierwszej pomocy medycznej czerwiec 2016r. – warsztaty ratownicze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

47 III edycja Opolskiej Kampanii Edukacyjnej
„Przyhamuj – życie przed Tobą” Cykl działań realizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Wojewódzką Komendą Policji w Opolu, Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Polskim Związkiem Motorowym. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - uczestników ruchu drogowego. Zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym i ryzykownym. Adresaci III edycji Kampanii: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. 12 spotkań we wszystkich powiatach woj. opolskiego w roku szkolnym 2015/2016). Patronat Honorowy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

48 Współpraca międzynarodowa
Polsko-niemieckie Forum Nauczycieli Sztuki – wrzesień 2015r. Wizyta delegacji francuskiej w Kuratorium Oświaty w Opolu – wrzesień 2015r. Wizyta Opolskiego Kuratora Oświaty w Kraju Środkowoczeskim – październik 2015r. Wystawa prac czeskiego fotografika, Jiriego Jarouska – grudzień 2015 – luty 2016r.

49 Współpraca międzynarodowa – wystawa prac Jiriego Jirouska

50 Raport o stanie oświaty w woj. opolskim - 2009-2015
Publikacje Raport o stanie oświaty w woj. opolskim Kompendium wiedzy o opolskiej oświacie w latach Ukazał się 13 października 2015r. Dostępny na Ponad 300 stron informacji o edukacji w regionie. Demografia a sieć szkolna, jakość edukacji, infrastruktura obiektów szkolnych. Współpraca międzynarodowa, programy, projekty, kampanie. Wyniki nauczania, kadra pedagogiczna, doskonalenie nauczycieli. Tabele, wykresy, statystyki, wnioski i rekomendacje.

51 Honorowy patronat Opolskiego Kuratora Oświaty
Obsługa medialna zakładka MEDIA na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu (Zapowiedzi wydarzeń; Zaproszenia; Medialne echa wydarzeń; Pozytywne działania szkół/ placówek w mediach;) udział w audycjach, wywiady, briefingi z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty; 176 informacji dla mediów (w II pół. 2015r.) Honorowy patronat Opolskiego Kuratora Oświaty W drugim półroczu 2015r. – rozpatrzono 92 wnioski o honorowy patronat Opolskiego Kuratora Oświaty, w tym 9 wniosków dotyczących imprez planowanych na r. szk. 2016/2017.

52 Konkurs plastyczny „Choinkowa Ozdoba”
W tegorocznej II edycji naszego konkursu adresowanego do przedszkolaków i pierwszoklasistów wzięło udział 92 młodych uczestników z całego województwa. Komisja Konkursowa przyznała 25 nagród i 10 wyróżnień. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone ze wspólnym ubieraniem choinki w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu w dniu 18 grudnia 2015r.

53 Prawo oświatowe Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym opublikowane
w okresie od 1 lipca 2015 r. do 28 stycznia 2016 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) Data wejścia w życie: 1 września 2015 r. z wyjątkiem § 7 ust. 2–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r Główne założenia: w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęte są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzg. na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, lub pomoc nauczyciela.

54 Data wejścia w życie: 1 września 2015 r. Główne założenia:
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202) Data wejścia w życie: 1 września 2015 r. Główne założenia: określono warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach (cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych przedszkoli i szkół do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na warunkach dotyczących obywateli polskich), określono warunki nauki przez cudzoziemców w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

55 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) Data wejścia w życie: 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 27–29, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r. Główne założenia: zmieniono sposób ustalania spełniania wymagań wobec szkół i placówek, nadzór pedagogiczny będzie sprawowany, jak dotychczas, w trzech formach: ewaluacji działalności szkół i placówek; kontroli przestrzegania przepisów prawa; wspomagania pracy szkół i placówek, zrezygnowano z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A. określono sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego: pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców.

56 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1356) Data wejścia w życie: 10 września 2015 r. Główne założenia: określono staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora w: - publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, - publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określono sposób i tryb przeprowadzania konkursu na te stanowiska oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej.

57 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1831) Data wejścia w życie: 10 grudnia 2015 r. Główne założenia: zmieniono regulacje ws. przesłuchania świadków w postępowaniu dyscyplinarnym, zmiana dotyczy przesłuchania małoletniego - dotychczasowych przepisów, które zapobiegałyby wywieraniu presji na świadku. Znowelizowane przepisy wprost przesądzają, że świadek, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18 roku życia przesłuchiwany jest bez obecności obwinionego, na przesłuchaniu musi być psycholog, a także - gdy zaistnieje taka potrzeba opiekun małoletniego.

58 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1873) Data wejścia w życie: 28 listopada 2015 r. Główne założenia: wprowadzono dwa nowe zawody do klasyfikacji zawodów: Kierowca mechanik i Jeździec (kształcenie w obu wprowadzonych zawodach prowadzone będzie w zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych), zmieniono nazwę zawodu Technik mechanizacji rolnictwa na Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a co za tym idzie zmianie uległa nazwa trzeciej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie,

59 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) Data wejścia w życie: 1 stycznia 2016 r. Główne założenia: określono: jednolity sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, określonych w ustawie o systemie oświaty; sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów.

60 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) Data wejścia w życie: 5 stycznia 2016 r. 9. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) Data wejścia w życie: 23 styczeń 2016 r. Główne założenia: wprowadzono obowiązek szkolny od 7 roku życia, wprowadzono prawo rodziców do zdecydowania o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnej od 6 roku życia, wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6 - letnie,

61 zniesiono obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 5 - letnie,
wydłużono termin możliwości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 1 września 2019 r., wzmocniono rolę kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócono obowiązek uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, powierzono ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

62 Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
Tel. 77/ Fax 77/


Pobierz ppt "Nadzór pedagogiczny Uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdanie z pracy Kuratorium Oświaty w Opolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google