Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M ETODA OCENY RYZYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TERYTORIALNEJ Opiekun naukowy: dr hab. inż. Anna Kosieradzka Autor: mgr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M ETODA OCENY RYZYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TERYTORIALNEJ Opiekun naukowy: dr hab. inż. Anna Kosieradzka Autor: mgr inż."— Zapis prezentacji:

1 M ETODA OCENY RYZYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TERYTORIALNEJ Opiekun naukowy: dr hab. inż. Anna Kosieradzka Autor: mgr inż. Urszula Kąkol Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania Proponowany temat pracy:

2 P LAN PREZENTACJI 2 1. Uzasadnienie wyboru tematu 2. Analiza stanu wiedzy: metodyki i metody oceny ryzyka 3. Umiejscowienie metody oceny ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem 4. Założenia metody oceny ryzyka 5. Zastosowanie wyników oceny ryzyka 6. Metoda oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym 7. Sposób prezentacji wyników oceny – arkusz oceny ryzyka 8. Cel, przedmiot i podmiot badań 9. Cele szczegółowe 10. Tezy i pytania badawcze 11. Program badań i metody badawcze 12. Wkład do nauki 13. Dorobek naukowy

3 U ZASADNIENIE WYBORU TEMATU 3  Konieczność cyklicznego dokonywania oceny ryzyka przez jednostki administracji terytorialnej wynikająca z przepisów prawnych  Brak jednolitej w skali kraju metodyki oceny ryzyka  Brak doświadczeń i wiedzy w jednostkach administracji publicznej  Niedostatek literatury i obowiązujących standardów  Aktualnie stosowane w Polsce i zagranicą metody oceny ryzyka bazują na metodzie listy kontrolnej i katalogu zagrożeń  Wykorzystanie doświadczeń z realizacji projektu „ Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP ”

4 A NALIZA STANU WIEDZY : METODYKI I METODY OCENY RYZYKA 4 Metodyka HAZUSAHRA (All Hazards Risk Assessment) RVA ModelA National Risk Assessment Propono- wana metoda Kraj USAKanadaDaniaIrlandiaPolska EtapyIdentyfikacja zagrożeńTak Analiza ryzykaTakNieTakNieTak Szacowanie ryzykaTak Postępowanie z ryzykiem Tak Forma pracyPraca indywidualnaTak Nie Możliwa Praca zespołowaTak Rekomendo- wana Udział ekspertówTak Prezentacja wyników Graficzna prezentacja wyników GISTak (wykresy i macierze) Tak (profil ryzyka) Tak (macierz ryzyka) Tak Agregacja wyników-TakNieTak Jednolita metodyka na poziomie całego kraju Tak

5 A NALIZA STANU WIEDZY : METODYKI I METODY OCENY RYZYKA – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 5 Metodyka HAZUSAHRA (All Hazards Risk Assessment) RVA ModelA National Risk Assessment Propono- wana metoda Kraj USAKanadaDaniaIrlandiaPolska Identyfikacja zagrożeń Główne i szczegółowe kategorie zagrożeń Tak Nie Podział dychotomiczny zagrożeń Tak Nie Tak Przekrojowa klasyfikacja zagrożeń Nie Tak Katalog zagrożeńTakNieTak- Podejście all-hazardsTak Metody (sposób) identyfikacji zagrożeń Katalog zagrożeń, scenariusze zdarzeń Burza mózgów, lista kontrolna, analiza scenariuszowa, badania kwestionariuszowe, wywiady i grupy focusowe, inne katalog zagrożeń, bank scenariuszy -Tak Szacowanie ryzyka Metody ilościoweTak NieTak Metody jakościoweTak Metody scenariuszoweTak Nie Metody macierzoweTak Metody geoprzestrzenneTakNie Możliwe Definiowanie poziomu ufnościNieTakNie Możliwe

6 Ocena ryzyka U MIEJSCOWIENIE METODY OCENY RYZYKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 6 2.1. Charakterystyka podmiotu chronionego 2.2. Wyznaczenie podsystemów w systemach IK 2.3. Identyfikacja zagrożeń w systemach IK 2.0. Organizacja pracy zespołu oceny ryzyka 2.4. Analiza ryzyka 2.5.0. Obliczanie zmiennych ryzyka 2.5. Szacowanie ryzyka 3. Określenie poziomu akceptowalności ryzyka 4. Określenie sposobu postępowania z ryzykiem 5. Monitorowanie ryzyka 1. Planowanie2. Ocena ryzyka Proces zarządzania ryzykiem

7 Organizacyjne: podmiot dokonujący ocenę ryzyka Teoretyczne: Dotychczasowe metody oceny ryzyka Ocena ryzyka S FORMUŁOWANIE ZAŁOŻEŃ METODY OCENY RYZYKA 7 Struktura zespołu oceny ryzyka Prawne: UMOL, Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Jednostka administracji terytorialnej Eksperci (SME - Subject Matter Expert) Pracownicy j.a.t. Wykorzystująca wiedzę i doświadczenie pracowników j.a.t Katalog zagrożeń Scenariusze Ocena ekspertów Dostosowana do pracy zespołowej Ustandaryzowana Pokazująca poziom ryzyka Proponowana metoda oceny ryzyka Dostosowana do wymogów prawnych: powtarzalność ocen, systemy IK Postępowanie z ryzykiem Wynik oceny poziomy ryzyka Bazująca na identyfikacji systemów IK Uwarunkowania

8 Potrzeby wewnętrzne Potrzeby zewnętrzne Z ASTOSOWANIE WYNIKÓW OCENY RYZYKA 8 3. Analiza powiązań – efekt domina Plany zarządzania ryzykiem 8. Ocena ryzyka na wyższym szczeblu Wynik oceny poziomy ryzyka 7. Agregacja wyników 6. Raportowanie zewnętrzne Akceptacja planów zarządzania ryzykiem 1. Ocena akceptowalności 2. Postępowanie z ryzykiem 5. Raportowanie wewnętrzne 4. Porównywanie wyników Poziom akceptowalny Poziom ostrzegawczy Poziom nieakceptowal- ny Poziom kryzysowy Tolerowanie Redukcja Działania na poziomie wyższym Porównywanie wyników w czasie Porównywanie wyników z innymi jedn. Informacja o ryzyku o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

9 M ETODA OCENY RYZYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 9 2.1. Charakterystyka podmiotu chronionego 1. Identyfikacja podmiotu chronionego 2. Identyfikacja podmiotu sporządzającego analizę 3. Szczegółowy opis podmiotu chronionego 2.2. Wyznaczenie podsystemów w systemach IK 1. Identyfikacja systemów IK 2. Identyfikacja podsystemów IK 3. Identyfikacja grup zasobów IK 2.3. Identyfikacja zagrożeń w systemach IK 1. Przegląd i dobór metod identyfikacji zagrożeń 2. Określenie zagrożeń według dobranej metody/metod 3. Klasyfikacja zagrożeń 4. Ustalenie powiązań zagrożeń – efekt domina 2.4. Analiza ryzyka 1. Przegląd i dobór metod analizy ryzyka 2. Analiza ryzyka według dobranej metody/ metod 2.5. Szacowanie ryzyka 1. Ustalenie kryteriów ryzyka (skutku i prawdopodobieństwa) 2. Obliczenie wartości ryzyka 3. Ustalenie wartości umownych ryzyka 4. Ustalenie współczynników wagowych kryteriów 5. Wyznaczenie ważonych wskaźników cząstkowych 6. Wyznaczenie oceny zintegrowanej 7. Wyznaczenie poziomu ryzyka

10 S POSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW OCENY ARKUSZ OCENY RYZYKA 10 System IK Podsystem 1Podsystem 2Podsystem n Ocena łączna, zintegrowana Grupa zasobów 1.1 Grupa zasobów 1.2 Grupa zasobów 2.1 Grupa zasobów 2.2 Grupa zasobów 2.3 Grupa zasobów n.1 Grupa zasobów n.2 Zagrożenie globalne Zagrożenie G1 WZ Zagrożenie G2 Zagrożenie G3 Zagrożenie Gn Zagrożenie specyficzne Zagrożenie S1 Zagrożenie S2 Zagrożenie Sn Kryteria wyznaczania grup zasobów IK Kryteria wyznaczania podsystemów IK Kryteria klasyfikacji zagrożeń Ocena według zagrożeń Ocena według grupy zasobów, podsystemów, systemów

11 C EL, PRZEDMIOT I PODMIOT BADAŃ 11 Główny cel pracy Celem pracy jest opracowanie metody oceny ryzyka w jednostkach administracji terytorialnej, umożliwiającej określenie poziomu ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Przedmiot badań: Metody oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym Podmiot badań: Jednostki samorządu terytorialnego – adresat metody Sposób przeprowadzenia badań: Weryfikacja metody w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym (próba celowa)

12 C ELE SZCZEGÓŁOWE 12 Cele poznawcze: Przegląd i porównanie metod identyfikacji zagrożeń, analizy ryzyka i szacowania ryzyka możliwych do stosowania na potrzeby publicznego zarządzania kryzysowego. Przegląd i porównanie metodyk oceny ryzyka stosowanych w innych krajach pod kątem identyfikacji najlepszych rozwiązań. Zidentyfikowanie potrzeb jednostek administracji terytorialnej w zakresie metod oceny ryzyka. Cele teoretyczne: Stworzenie autorskiej metody oceny ryzyka w jednostkach administracji terytorialnej. Cele praktyczne: Opracowanie zasad wdrożenia metody oceny ryzyka w jednostkach administracji terytorialnej na potrzeby zarządzania kryzysowego (w tym sporządzania planów zarządzania kryzysowego, opracowania metod postępowania z ryzykiem, zarządzania wiedzą o ryzyku) Opracowanie technik i narzędzi wspomagających stosowanie metody oceny ryzyka w jednostkach administracji terytorialnej.

13 T EZY I PYTANIA BADAWCZE 13 TezyPytania badawcze Zarządzanie kryzysowe w kraju wymaga stosowania jednolitej metody oceny ryzyka. Jakie są wymagania ustawowe w zakresie oceny ryzyka? Jakie są potrzeby jednostek administracji terytorialnej odnośnie stosowania metod oceny ryzyka? Jakie metody są stosowane obecnie? Jakie metody oceny ryzyka są stosowane w zarządzaniu kryzysowym w innych krajach? Metoda oceny ryzyka jest warunkiem dokonania obiektywnej, porównywalnej i powtarzalnej oceny ryzyka w jednostkach administracji terytorialnej. W jaki sposób zapewnić: obiektywność oceny porównywalność wyników oceny możliwość przeprowadzania cyklicznych ocen możliwość agregowania wyników oceny? Obiektywność i kompletność oceny ryzyka zależy od doboru kryteriów identyfikacji zagrożeń. W jaki sposób zapewnić uwzględnienie wszystkich zagrożeń? Jakie techniki i narzędzia wykorzystać w metodzie oceny ryzyka?

14 P ROGRAM BADAŃ I METODY BADAWCZE 14 Etap 1. Analiza wymagań prawnych z zakresu publicznego zarządzania kryzysowego 2. Analiza metod oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym 3. Opracowanie metody4. Weryfikacja metody Metody badawcze Studia przypadków Analiza statystyczna Krytyczna analiza źródeł literaturowych i prac badawczych Sformułowane założenia do budowy metody uwzględniające wyniki kroków 1 i 2 Studia przypadków Analiza statystyczna Oczekiwany wynik Uporządkowanie wiedzy z zakresu publicznego zarządzania kryzysowego Określenie wymagań i założeń do metody Uporządkowanie wiedzy z zakresu metod oceny ryzyka w publicznego zarządzaniu kryzysowym Zakres użycia metodyk oceny ryzyka stosowanych w innych krajach Metoda oceny ryzyka stosowana w zarządzaniu kryzysowym Zweryfikowana metoda Wymagania prawne z zakresu zarządzania kryzysowego Potrzeby jednostek administracji terytorialnej w zakresie oceny ryzyka Metodyki i metody oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym Metoda oceny ryzyka stosowana w zarządzaniu kryzysowym

15 W KŁAD DO NAUKI 15  Opracowanie ujednoliconej autorskiej metody oceny ryzyka stosowanej w zarządzaniu kryzysowym państwa  Nowe ujęcie oceny ryzyka poprzez pryzmat identyfikacji zagrożeń w poszczególnych systemach i podsystemach IK

16 D OROBEK NAUKOWY P UBLIKACJE NAUKOWE 16 Autorstwo 2 rozdziałów w monografiach, w tym: 1. Kąkol U.: Knowledge Management, w: Innovation and Knowledge Management. Select Theoretical and Practical Issues / Żuber Ryszard (red.), 2012, Difin, ss. 180-219 Współautorstwo 13 rozdziałów w monografiach, w tym: 1. Kosierdzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red): Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, 2016, edu-Libri 2. Kotarba W., Kosieradzka A., Głażewska I., Kąkol U.: Ocena skuteczności stosowanych metod zarządzania w Policji, w: Modernizacja Policji. Aneks / Rydlewski G. (red.), 2013, Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS, ss. 67-140 3. Kosieradzka A., Głażewska I., Kąkol U.: Zastosowanie modelu EFQM do doskonalenia funkcjonowania organizacji publicznych na przykładzie Policji, w: Public Management 2012: Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych / Kieżun W., Wołejszo J., Sirko S. (red.), 2012, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, ss. 297-325 4. Kosieradzka A., Kąkol U., Krupa A.: Przełomy organizacyjne w zarządzaniu produkcją, w: Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe / Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.), vol. III, 2011, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora ss. 303-328 Współautorstwo 3 artykułów w czasopismach, w tym: 1. Kąkol U., Kosieradzka A., Propozycja modelu kompleksowej oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym, „Logistyka”, nr 5, 2014 (Wykaz czasopism naukowych, część B) 2. Kosieradzka Anna, Kąkol Urszula, Krupa Anna: The Development of Production Management Concepts, w: Foundations of Management, vol. 3, nr 2, 2011, ss. 55-74, (Wykaz czasopism naukowych, część B)

17 D OROBEK NAUKOWY P ROJEKTY B ADAWCZE 17 Kierownictwo nad 1 projektem badawczym: 1. 504/M/1170/2012, Standaryzacja pracy jako metoda kodyfikacji zarządzania wiedzą produkcyjną, grant dziekański, PW WZ, 2012, kierownik. Uczestnictwo (jako wykonawca) w 6 projektach badawczych, w tym: 1. Projekt „ Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP ” (ID 193751), prowadzonego wg umowy z NCBiR z konkursu 3/2012 na wykonanie projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przez konsorcjum: Akademia Obrony Narodowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Medcore sp. z o.o., 2013-2015. 2. Nr 0R00004011, Podtemat 1.8 Badanie mocnych i słabych stron Policji, Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami, projekt rozwojowy MNiSW, PW WZ (partner Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego SECURUS), 2012.

18 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 18 Dane kontaktowe: mgr inż. Urszula Kąkol u.kakol@wz.pw.edu.pl Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa tel. 696 841 768


Pobierz ppt "M ETODA OCENY RYZYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TERYTORIALNEJ Opiekun naukowy: dr hab. inż. Anna Kosieradzka Autor: mgr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google