Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie zespołem wirtualnym Wykład 2. Cele Poznanie podstaw zarządzania zespołem Przedyskutowanie różnic występujących pomiędzy zespołami realnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie zespołem wirtualnym Wykład 2. Cele Poznanie podstaw zarządzania zespołem Przedyskutowanie różnic występujących pomiędzy zespołami realnymi."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie zespołem wirtualnym Wykład 2

2 Cele Poznanie podstaw zarządzania zespołem Przedyskutowanie różnic występujących pomiędzy zespołami realnymi i wirtualnymi Poznanie sposobów tworzenia zespołów wirtulnych Poznanie niezbędnych ról członków zespołu Poznanie niezbędnych kompetencji członków zespołu

3 Rodzaje zespołów wirtualnych – 1 Sieciowe – Członkostwo jest rozsiane i płynne; członkowie przychodzą i odchodzą w miarę potrzeb. Zespół nie ma ściśle określonych granic w ramach organizacji. Równoległe – Zespół ma ściśle określone granice i członkostwo. Zespół pracuje przez krótki okres czasu w celu stworzenia zaleceń dotyczących poprawy procesu lub systemu. Projektowe lub rozwijające produkt – Zespół charakteryzuje się płynnym członkostwem, śćisłymi granicami oraz określonym klientem, wymaganiami technicznymi i wynikami pracy. Zajmuje się zadaniami wymagającymi dłuższego okresu czasu, które nie są rutynowe. Zespół posiada kompetencje do podejmowania decyzji.

4 Rodzaje zespołów wirtualnych – 2 Praca lub produkcja – Zespół charakteryzuje się wyraźnym członkostwem i ściśle określonymi granicami. Członkowie wykonują regularną i stałą pracę, zazwyczaj w obrębie jednego obszaru funkcjonalnego. Usługi – Zespół charakteryzuje się wyraźnym członkostwem i wspiera bieżących klientów, aktywność w sieci. Zarządzanie – Zespół charakteryzuje się wyraźnym członkostwem i pracuje regularnie przewodząc działaniom korporacyjnym. Działania – Zespół podejmuje natychmiastowe działania, zazwyczaj w sytuacjach awaryjnych. Członkostwo może być płynne lub wyraźnie określone.

5 Czynniki sukcesu zespołów wirtualnych Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji Szkolenia i edukacja Normy organizacyjne i procesy zespołowe Elektroniczne technologie wspierające współpracę i komunikację. Kultura organizacyjna Przywództwo Utworzenie statutu zespołu oraz norm

6 Złożoność zespołu wirtualnego 1.Członkowie pochodzący z więcej niż jednej organizacji 2.Członkowie pełniący więcej niż jedną funkcję 3.Członkowie, którzy przechodzą i odchodzą z zespołu 4.Rozproszenie geograficzne większe niż trzy sąsiadujące strefy czasowe 5.Rozproszenie geograficzne powodujące różnice w czasie rzędu 8-12 godzin 6.Członkowie pochodzący z więcej niż dwóch kultur 7.Członkowie, których językiem ojczystym jest inny język niż większości zespołu 8.Członkowie, którzy nie mają równego dostępu do elektronicznych technologii wspierających komunikację i współpracę 9.Członkowie, którzy nie są formalnie przypisani do zespołu

7 Umowa zespołu oraz normy – 1 Statut: umowa prowadząca do osiągania wyników – Teoria zasad społecznych: każda aktywność społeczna jest oparta na porozumieniu – Porozumienie może być niejawne Jawne porozumienia wyrażają wspólną wizję i określają drogę do osiągnięcia pożądanych wyników Porozumienie nie może zawierać wszystkiego – Konflikty nie mogą (i nie powinny) być wyeliminowane – Rozwiązywanie konfliktów prowadzi do nowych porozumień Ćwiczenie: napisz kartę zespołu dla swojego własnego zespołu

8 Umowa zespołu oraz normy – 2 Elementy karty zespołu – Cel i wizja – Role członków zespołu – Zobowiązania Np. „będę odpowiadał na e-maile w ciągu 3 dni” ;] Zobowiązania muszą być sprecyzowane: muszą zawierać czas działania lub wartości – Kryteria i procedury oceny Cele drużynt i poszczególnych jej członków powinny być wymierne Procedury oceny powinny być określone Kto będzie oceniał pracę i w jaki sposób? Kto będzie zatwierdzał wyniki pracy i w jaki sposób? – Konsekwencje Konsekwencje niespełnienia zobowiązań – Rozwiązywanie konfliktów i renegocjacja porozumień Procedury rozwiązywania konfliktów i renegocjowania karty Np. „Zespół osiąga porozumienie w kontrowersyjnej sprawie poprzez głosy większości. Głos lidera zespołu jest liczony podwojnie.”„Co dwa miesiące zespół bedzię spotykał się na sesji oceniającej.”

9 Przykładowe normy zespołowe Kategorie norm zespołowych – Utrzymywanie kontaktu z innymi członkami zespołu – Zarządzanie spotkaniami – Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów – Zarządzanie konfliktami – Wspólna praca nad tworzeniem lub zmianami dokumentów – Inne Przeczytaj i przedyskutuj prospekt dotyczący norm zespołowych (strony 107-109)

10 Identyfikacja otoczenia zespołu Jak dobrze Twoja organizacja wspiera zespoły wirtualne? – Ćwiczenie: wypełnij listę kontrolną oceny środowiska zespołowego firmy/organizacji dla której pracowałeś/aś (lista kontrolna 1.2) Kim są zewnętrzni interesariusze zespołu? – Klienci – Zwolennicy i sponsorzy – Potencjalni krytycy lub przeciwnicy Rodzaje interesariuszy – Typ 1: Dwie do czterech osób, których opinie są krytyczne dla sukcesu zespołu – Typ 2: Grupy, których opininie są krytyczne dla sukcesu zespołu – Typ 3: Wszyscy inni

11 Wybieranie członków zespołu Model COIN – Podstawowi członkowie zespołu – Dodatkowi członkowie zespołu – Pomocniczy członkowie zespołu Kryteria oceny indywidualnych członków Kryteria oceny zespołu

12 Ukierunkowanie zespołu Pierwsze spotkanie zespołu lub budowanie zespołu – Poproś każdego członka zespołu aby opisał: Jego umiejętności i przygotowanie Jego doświadczenie w pracy zespołowej Jego relacje z interesariuszami zespołu Jego zaintersowania – Udostępnij życiorysy członków zespołu – Przejrzyj harmonogramy i produkty cząstkowe prac – Przedyskutuj kartę zespołu

13 Lista kontrolna ukierunkowania nowego zespołu – 1 Pierwsze spotkanie twarzą w twarz z liderem zespołu – Powitanie w drużynie – Przegląd misji, przeznaczenia, karty i celów zespołu – Przegląd produktów cząstkowych prac oraz harmonogramu – Przegląd ról i listy obowiązków – Tworzenie ról, list obowiązków oraz produktów cząstkowych prac dla nowych członków zespołu – Wprowadznie do systemu partnerskiego – Przegląd stanu harmonogramu spotkań i dostępności (telefon, e-mail itp.) – Określenie, że każdy członek zespołu posiada odpowiednie zaplecze techniczne i zasoby

14 Lista kontrolna ukierunkowania nowego zespołu – 2 Pierwsze spotkanie robocze z interesariuszami zespołu – Przedstawianie się – Przegląd ukierunkowania „twarzą w twarz” i odpowiedzi na pytania – Zarys przygotowania i roli każdego z członków zespołu – Zarys działalności klienta – Zarys norm zespołu, kodeksu postępowania wraz z ze „zdalnymi” normami (etykieta rozmów telefonicznych i podobne) – Przegląd oprogramowania lub innych technologii pracy grupowej oraz wymagań technicznych wraz z wprowadzeniem, jeżeli jest to stosowne – Przegląd metod przedstawiania nowych członków zespołu podczas kolejnych spotkań zespołu – Szkolenie w czasie pierwszego posiedzenia w zakresie technologii pracy grupowej, jeżeli jest to potrzebne – Wskazanie miejsca, w którym przechowywane są notatki ze spotkań oraz odpowiadanie na pytania z nimi związane

15 Efekty pierwszego spotkania zespołu – 1 1.Członkowie zespołu rozumieją kartę zespołu, misje oraz zakres działalności zespołu. 2.Zespół tworzy normy zachowań w zespole oraz procesy zespołowe. – Jak ustalać spotkania; kto posiada kompetencje do planowania czasu innych; używanie elektronicznych systemów harmonogramowania i kalendarzy – Jak często należy odsłuchiwać pocztę głosową oraz odpowiadać na wiadomości e-mail – Etykieta spotkań twarzą w twarz, konferencji głosowych oraz telekonferencji – W jaki sposób będzie tworzony oraz rozpowszechniany plan spotkań – W jaki sposób będzie dzielony czas spotkań (okresy czasu oraz metody) – Kto będzie wspomagał organizację spotkania 3.Członkowie zespołu rozumieją swoje listy obowiązków oraz listy obowiązków innych członków zespołu. – Listy obowiązków wszystkich członków zespołu są sprawdzone i uzgodnione.

16 Efekty pierwszego spotkania zespołu – 2 4.Zespół tworzy plan użycia technologii zawierający – Uzgodnienia dotyczące głównego typu pracy (równoległa, sekwencyjna, sekwencyjna zbiorcza) – Technologie potrzebne dla danego typu pracy – Informacje w jaki sposób wymieniane będą informacje oraz dokumenty – Sprzętowe i programowe potrzeby członków zespołu (e-mail, faks, telefon, video itd.) – Informacje w jaki sposób dokumenty będą przechowywane (strona zespołu, pliki dzielone lub inne) – Informacje kiedy oznaczać wiadomości lub dokumenty jako „pilne”, „ważne” itp. – Sposoby nabywania nowych technologii (np. technologie pracy grupowej, elektroniczne systemy spotkań) – Szkolenia oraz ukierunkowanie członków zespołu w zakresie technologii – Przegląd problemów z kompatyblinością (MAC czy PC, edytory tekstu, dostawcy internetowi)

17 Efekty pierwszego spotkania zespołu – 3 5.Zespół tworzy plan komunikacji zewnętrznej: – Którzy interesariusze, partnerzy, zwolennicy i inni będą otrzymywać informacje i kiedy? – Którzy członkowie zespołu będą koordynowali kontakty z tymi grupami oraz odpowiadali na pytania? 6.Zespół określa w jakis sposób będą oceniane postępy: – Częstotliwość spotkań zespołu – Wstępny program spotkań oceniających – Czyja obecność będzie wymagana – W jaki sposób będą odbywały się spotkania (konferencje głosowe, telekonferencje, spotkania twarzą w twarz itd.) 7.Prowadzone są czynności budujące zespół i omawiane są normy zespołowe

18 Niezbędne role członków zespołu Role koordynacji i współpracy – Ambasadorzy zespołu – Zwiadowcy zespołu – Wewnętrzni koordynatorzy zespołu – Twórcy wewnętrznego zaufania w zespole – Nauczyciele zespołu – Wcieleni do zespołu Role autonomiczne – Bycie samorządnym ekspertem – Komunikowanie się z liderem zespołu – Rozwiązywanie konfliktów – Asertywne planowanie pracy zespołowej

19 Czynności roli koordynacji i współpracy Współpraca z zarządem lokalnym w zakresie zespołu i postępów Systematyczne składanie raportów dotyczących lokalnych obaw, zainteresowań i reakcji na pracę zespołu Składanie raportów dotyczących postępów prac oraz sukcesów cząstkowych innym członkom zespołu Ocenianie wpływu własnych działań na innych członków zespołu Omawianie poziomu koordynacji i współpracy odpowiedniego dla zespołu Poświęcanie czasu na dzielenie wiedzy

20 Czynności roli autonomicznej Uczestnictwo w działaniach zespołu wymagających specjalistycznej wiedzy Godzenie konkurujących priorytetów zespołu, innych zespołów oraz lokalnych potrzeb Wyjaśnianie niejasnych zadań z liderem zespołu i/lub z innymi członkami zespołu Podejmowanie inicjatywy przeprowadzania czynności związanych z budowaniem sieci kontaktów i rozszerzaniem granic w imieniu zespołu Ocenianie własnego wkładu i postępu zespołu w zestawieniu z własnymi celami osobistymi

21 Niezbędne kompetencje członków zespołu – 1 Zarządzanie projektem – Planowanie i organizowanie indywidualnej pracy tak, aby odpowiadała harmonogramonowi zespołu – Rozwijanie i używanie metod raportowania postępu i problemów – Monitorowanie i kontrolowanie kosztów – Podejmowanie działań pozwalających „wrócić na tor” – Dokumentowanie i dzielenie doświadczeń poszczególnych członków Budowanie sieci kontaktów – Znajomość krajobrazu organizacyjnego i osób w nim będacych – Znajomość pytań, które należy zadać aby poznać perspektywę innych – Utrzymywanie wytycznych dotyczących kiedy spotkać się z ludźmi twarzą w twarz, kiedy wysłać wiadomość a kiedy ich unikać – Zdolność dostrzegania innych punktów widzenia i współodczuwania z różnymi grupami Używanie technologii – Używanie odpowiedniej technologii do komunikowania się, koordynowania, współpracy, mając na uwadze zadanie oraz przygotowanie innych członków zespołu – Wiedza na temat dostępu do szkoleń lub pomocy związanych z nowymi technologiami – Znajomość etykiety dotyczącej używania technologii – Wiedza na temat planowania i prowadzenia zdalnych spotkań zespołu – Tworzenie systemów kopii zapasowych na wypadek awarii planowanej technologii

22 Niezbędne kompetencje członków zespołu – 2 Samorządność – Umiejętności tworzenia osobistych i zawodowych priorytetów i celów – Umiejętności wyznaczania priorytetów pracy i określania ograniczeń – Umiejętności tworzenia i wykorzystywania okazji dotyczących indywidualnej nauki, rozwoju i satysfakcji zawodowej – Umiejętności przejmowania inicjatywy w celu zmiany metod pracy i procesów po to aby spełnić wymagania Rozszerzanie granic – Zrozumienie wpływu norm kulturowych na pracę i współpracę – Zrozumienie jak różnice w kulturach narodowych, funkcjonalnych i organizacyjnych wpływają na style pracy, interakcje w zespole, oczekiwania członków zespołu i dynamikę zespołu – Wrażliwość na różnice w praktyktach biznesowych w różnych częściach świata – Zrozumienie sposobów działania organizacji i ich struktur – Umiejętność spojrzenia z dystansu na pracę i przedsiębiorstwo Świadomość relacji międzyludzkich – Posiadanie świadomości występowania styli interpersonalnych i ich wpływu na innych – Zbieranie opinii na temat danego stylu interpersonalnego od członków zespołu – Omawianie interpersonalnych sił i słabości jednego z członków zespołu z pozostałymi członkami i zapewnianie odpowiednich rad ich dotyczących – Umiejętność planowania doświadczeń prowadzących do ulepszeń

23 Ocenianie i rozwijanie kompetencji członków zespołu Wypełnij listę kontrolną (6.1) aby ocenić siebie Wymień się oceną ze swoim kolegą i przedyskutuj sposoby pozwalające rozwinąć Twoje umiejetności oraz zgromadzić więcej doświadczenia w obszarach, w których są najsłabsze Burza mózgów: jakie inne umiejętności/doświadczenia są ważne dla: – Zarządzania projektem? – Budowania sieci kontaktów? – Używania technologii? – Samorządności? – Rozszerzania granic? – Świadomości relacji międzyludzkich?

24 Rola kultury w definiowaniu ról zespołowych Dystans władzy Unikanie niepewności Indywidualizm-kolektywizm Męskość-kobiecość Kontekst


Pobierz ppt "Zarządzanie zespołem wirtualnym Wykład 2. Cele Poznanie podstaw zarządzania zespołem Przedyskutowanie różnic występujących pomiędzy zespołami realnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google