Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian 2016 PSP2 im. ORŁA BIAŁEGO w WAŁBRZYCHU Wałbrzych, 01 października 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian 2016 PSP2 im. ORŁA BIAŁEGO w WAŁBRZYCHU Wałbrzych, 01 października 2015."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian 2016 PSP2 im. ORŁA BIAŁEGO w WAŁBRZYCHU Wałbrzych, 01 października 2015

2 jest powszechny i obowiązkowy; przystąpienie do niego warunkuje ukończenie szkoły podstawowej; wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły; ma charakter diagnostyczny; jest przeprowadzany jednego dnia; odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innym miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Sprawdzian:

3 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku. Sprawdzian – 5 kwietnia 2016 godz. 9.00-część I ; 11.45-część II Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w terminie głównym (w kwietniu), przystępuje do niego w dodatkowym terminie termin dodatkowy – 2 czerwca 2016 godz. 9.00 i 11.45

4 Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu. Czas pracy ucznia rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

5 +40 min. +25 min.

6 w czasie przerwy proponujemy przygotowanie dla uczniów kanapek, soku lub herbaty 9:00-10:25 9:00-11:05 11:45-12:35 11:45-13:00

7

8 Struktura arkusza egzaminacyjnego Język polski Matematyka od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych w tym dłuższa wypowiedź pisemna od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych Zadania mogą być osadzone w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Język obcy nowożytny od 35 do 45 zadań zamkniętych

9 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają dodatkowe 5 minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Czas ten nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi.

10 Po zakończonym sprawdzianie do OKE przekazujemy: Arkusz z języka polskiego i matematyki z nieoderwanymi kartami odpowiedzi. Arkusz z języka obcego nowożytnego z nieoderwanymi kartami odpowiedzi. Procedury na rok szkolny 2015/2016 sprawdzian

11

12 Weryfikowanie danych uczniów w internetowym serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamawianie arkuszy dla nauczycieli wspomagających uczniów dyslektycznych poprzez odczytanie tekstów liczących 250 słów lub więcej do 14 stycznia 2015r.

13 www.oke.wroc.pl/sprawdzian/organizacja Rozpatrywanie wniosków po 15 stycznia 2016 r. Zwolnienia ze Sprawdzianu

14 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni: z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

15 Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu 1. Sprawdzian przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg sprawdzianu. 2.Warunki lokalowe i techniczne w szkole zapewniające prawidłowy przebieg sprawdzianu. 3.Warunki związane z zapewnieniem samodzielności pracy zdającego: a) oddzielny stolik (ławka) dla każdego ucznia, w odległości zapewniającej samodzielność pracy b) miejsca dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, zgodnie z Planem sali egzaminacyjnej

16 4. Dodatkowe rozwiązania organizacyjne: a) liczba sal zapewniająca pomieszczenie wszystkich zdających cz. 1-sala gimnastyczna 42 osoby Cz. 2-trzy sale po 14 osób b) osobna sala dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo z przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym(w razie potrzeby) + sala 3 osoby z przedłużonym czasem c) w każdej sali zegar oraz tablica (plansza) do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widoczne dla wszystkich zdających.

17 5. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego ustala skład szkolnego zespołu egzaminacyjnego, powołując członków zespołu egzaminacyjnego oraz zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w każdej sali, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu Liczba zespołów nadzorujących zależy od liczby sal egzaminacyjnych. 6. W skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli: przewodniczący, oraz co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden jest zatrudniony winnej szkole lub placówce. W przypadku gdy sprawdzian jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek zespołu nadzorującego.

18 5. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów (słuchaczy), liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów (słuchaczy). 6. Członkami zespołu nadzorującego mogą być również wychowawcy zdających oraz: w części pierwszej sprawdzianu –nauczyciele języka polskiego i nauczyciele matematyki;  w części drugiej sprawdzianu –nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego w danej sali jest przeprowadzany sprawdzian.

19 7. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego może w szczególnych przypadkach losowych –nawet w dniu sprawdzianu –dokonać zmiany (uzupełnienia) składu zespołów nadzorujących pod warunkiem, że skład tych zespołów będzie zgodny z rozporządzeniem. 8. Powołania zastępcy przewodniczącego szkolnego Zespołu egzaminacyjnego oraz członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego i ich oświadczenia w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem są przechowywane w szkolnej dokumentacji sprawdzianu.

20

21

22 Nietypowe zadania wielokrotnego wyboru:

23

24

25 Zadania typu- PRAWDA-FAŁSZ

26

27 JĘZYK POLSKI-wymagania ogólne i szczegółowe

28

29

30

31 MATEMATYKA- cele kształcenia, wymagania szczegółowe

32

33

34

35

36

37

38 Sprawdzian z języka obcego nowożytnego zadania egzaminacyjne będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego, czyli kluczowe umiejętności: JĘZYK ANGIELSKI- cele kształcenia, wymagania szczegółowe

39

40

41

42

43 Wyniki sprawdzianu Wyrażane w skali procentowej obejmują ogólny wynik z części pierwszej z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki ogólny wynik z części drugiej – język obcy nowożytny Ustala komisja okręgowa na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi i liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Ustalone przez komisję okręgową są ostateczne. Nie są odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły. Przekazywane są do szkół w formie zaświadczeń dla każdego ucznia (słuchacza) nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

44 Dlaczego wynik wyrażony w procentach różna liczba zadań w arkuszu wielopunktowe zadania zamknięte punktacja zadań otwartych zależna od ich złożoności = wynik w % Zmienna w poszczególnych latach liczba punktów możliwych do uzyskania za test W 2015 roku uczeń X otrzymał na sprawdzianie 25 punktów na 68 możliwych do uzyskania. Tyle samo punktów uzyskał rok później uczeń Y, ale na 60 punktów możliwych do zdobycia. Czy wynik obu uczniów jest jednakowy? Wyższy wynik uzyskał uczeń Y, który przystąpił do sprawdzianu w 2016 r. Jego wynik to 42% punktów możliwych do zdobycia. Wynik ucznia X to 37% punktów.

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprawdzian 2016 PSP2 im. ORŁA BIAŁEGO w WAŁBRZYCHU Wałbrzych, 01 października 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google