Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY ’2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 .IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY ’2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 .IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY ’2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 .IX r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199 z 13.IX.2004 r. poz. 2046)

2 ZASADY OGÓLNE Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, przeprowadzany jest w szkole.

3 CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny. Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy), język grupy etnicznej.

4 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez zdającego. Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy wybrane przez zdającego.

5 Lista przedmiotów do wyboru (przedmiot obowiązkowy)
biologia chemia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu

6 Lista przedmiotów do wyboru (przedmioty dodatkowe)
biologia chemia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu informatyka język grecki i kultura antyczna język grupy etnicznej język łaciński i kultura antyczna język obcy nowożytny

7 POZIOM EGZAMINU Jeden poziom: język polski i język mniejszości narodowej w części ustnej egzaminu. Poziom podstawowy lub rozszerzony: język obcy nowożytny w części ustnej wszystkie przedmioty obowiązkowe w części pisemnej. Poziom rozszerzony: wszystkie przedmioty dodatkowe w części ustnej i pisemnej.

8 DEKLARACJA UCZNIA (30 września, 30 czerwca)
wybór przedmiotów, wybór poziomu egzaminu ustnego z języka obcego obowiązkowego, wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowych, wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania, wybór języka egzaminu (dla uczniów klas dwujęzycznych).

9 ORGANIZACJA EGZAMINU Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły). Zespoły przedmiotowe: przewodniczący (egzaminator danego przedmiotu) oraz co najmniej dwaj nauczyciele przedmiotu (co najmniej jeden z innej szkoły). Zespoły nadzorujące: co najmniej trzech nauczycieli (co najmniej jeden z innej szkoły). W zespole nie może być nauczyciela danego przedmiotu ani wychowawcy.

10 Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego
Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE

11 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO
Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej. Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym. Wynik z części rozszerzonej lub z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie egzaminu ale jest wpisywany na świadectwo dojrzałości.

12 KIEDY NOWA MATURA? Egzamin maturalny przeprowadza się od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

13 WAŻNE DLA UCZNIA Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia). Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

14 WAŻNE DLA UCZNIA c.d. Na egzaminie z języka mniejszości narodowej można korzystać ze słowników językowych. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników. Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem. Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat. Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.

15 Powtarzanie egzaminu maturalnego
Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu może w części pisemnej wybrać inny przedmiot obowiązkowy. Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.

16 Poprawianie wyniku egzaminu
Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY ’2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 .IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google