Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Opodatkowanie działalności gospodarczej [3] ODG: CIT1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Opodatkowanie działalności gospodarczej [3] ODG: CIT1."— Zapis prezentacji:

1 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Opodatkowanie działalności gospodarczej [3] ODG: CIT1

2 CIT – główne cechy i założenia Podatek dochodowy Podatek bezpośredni Podatek gospodarczy Podatek roczny Podatek państwowy z udziałami JST (77 % BP + 23% BJST) Powszechność opodatkowania Równość opodatkowania Stawka liniowa [3] ODG: CIT2

3 Podstawowe stawki CIT w państwach UE - 2015 (za: Deloitte Corporate Tax Rates) [3] ODG: CIT3

4 Inne przykłady stawek CIT (za: Deloitte Corporate Tax Rates) National RateLocal RateBranch Rate BAHRAIN0% Corporate tax levied on oil companies – 46% BRAZIL34%0%34%In addition to statutory CIT, a surtax for companies which net profit exceeds 240 000 BRL at 10% rate. Additional social contribution tax at 9% or 15% rate CANADA15%10% - 16%15% - 25%Federal rate is 15%. Provincial rate varies from 10% to 16%. Branch profit tax is also levied. GERMANY15%14% - 17%15%Solidarity surcharge is levied at 5.5% rate. Municipal trade tax with rates determined by municipalites ranges from 14% to 17%. Combined rate up to 33% UKRAINE18%0%15% - 18%Certain types of business (e.g. agriculture) taxed at lower rate. Tax authorities may impose 15% tax on profits if there is no tax treaty with the country of the head office of a company. USA35%Varies30% - 35%Additional 30% tax rate on foreign companies engaged in US trade or business. Federal CIT rate at 35% [3] ODG: CIT4

5 CIT: zakres podmiotowy Osoby prawne ( = trwałe zespolenia składników osobowych i majątkowych dla realizacji celów gospodarczych lub statutowych) Powstanie: 1. wpis do KRS v 2. ex lege Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ( z wyjątkiem spółek osobowych) Spółki kapitałowe w organizacji 1. Zawarcie umowy spółki 2. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału 3. Powołanie zarządu SPÓŁKA KAPITAŁOWA W ORGANIZACJI ---------------------------------- 4. Wpis do rejestru = nabycie osobowości prawnej 5. Zawiadomienie organu podatkowego SPÓŁKA KAPITAŁOWA Podatkowa grupa kapitałowa [3] ODG: CIT5

6 CIT: podatkowa grupa kapitałowa Przesłanki pozytywne Związek co najmniej dwóch spółek kapitałowych (ale sama PGK nie ma os.prawnej) Status spółek : rezydenci Wysoki kapitał zakładowy spółek (średnia dla PGK > 1 mln zł) Rentowność PGK (relacja: dochód PGK / przychód PGK > 0.03) Jedna ze społek = holder, ma co najmniej 95% udziałów w kapitale spółek zależnych; spółki zależne nie posiadają udziałów w innych spółkach tworzących tę PGK). Przesłanki negatywne Zaległości w podatkach państwowych (ewentualnie: 14 dni na ich uregulowanie) Zwolnienie spółki od CIT Wykorzystywanie nielegalnych powiązań dla obniżenia dochodów FormalnościUmowa w formie aktu notarialnego na minimum 3 lata (trwały charakter umowy) Rejestracja umowy przez nUS Skutki istnieniaKumulacja dochodów i strat wszystkich spółek Obliczenie i wpłacenie jednego podatku CIT od PGK Jeden organ podatkowy dla całej PGK Solidarna odpowiedzialność spółek w PGK za zobowiązania podatkowe z tytułu CIT PODATNIKDOCHÓDCIT Sp. A100 K19 K Sp. B(-) 10 K0 Sp. C(-) 20 K0 PGK ABC70 K13.3 K Oszczędność podatkowa dla spółki A = 5,7 K [3] ODG: CIT6

7 Problem opodatkowania dochodów spółek i ich wspólników Jako jednostki nie mające osobowości prawnej nie podlegają CIT. Dla celów podatkowych wspólnicy tych spółek przejmują wyniki finansowe ( przychody, koszty, straty, ulgi) spółek w proporcji do posiadanych udziałów i łączą je z innymi swoimi dochodami: od sumy tych dochodów wspólnicy płacą PIT spółka cywilna spółka jawna spółka komandytowa (co najmniej jeden wspólnik – KOMPLEMENTARIUSZ – odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden inny wspólnik – KOMANDYTARIUSZ – ma ograniczoną odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki) spółka partnerska (związek 2 v > wspólników wykonujących jeden zawód pod wspólną firmą – katalog zamknięty m.in. adwokat, aptekarz, architekt, broker, doradca podatkowy, księgowy, radca prawny, notariusz, lekarz, tłumacz przysięgły) Jako osoby prawne ( spółki kapitałowe) lub ułomne osoby prawne ( spółki w organizacji) podlegają podatkowi CIT Spółki kapitałowe: spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością + Spółki kapitałowe w organizacji + (od 2014 r.) Spółka komandytowo –akcyjna [3] ODG: CIT7

8 CIT: obowiązek podatkowy Rezydenci Siedziba spółki na terenie RP CIT płacony od wszystkich dochodów: polskich i światowych Unikanie podwójnego opodatkowania: proporcjonalne odliczenie podatku uiszczonego za granicą (patrz obok) Nierezydenci Siedziba spółki poza granicami RP CIT płacony od dochodów uzyskanych na terytorium RP A Dodać dochód krajowy do zagranicznego = podstawa opodatkowania B Podstawa opodatkowania x stawka krajowa = CIT rezydualny C [ Udział dochodu zagranicznego / podstawa opodatkowania ] x CIT rezydualny = limit podatku zagranicznego do odjęcia D CIT rezydualny minus limit (C) = CIT Jeśli faktycznie zapłacony za granicą CIT jest niższy niż limit (c), wówczas odejmuję podatek w faktycznie zapłaconej za granicą kwocie [3] ODG: CIT8

9 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 1. Przepisy umów międzynarodowych mogą wprowadzać odmienne zasady opodatkowania podmiotów zagranicznych; zgodnie z Konstytucją RP ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, jeśli ich treść nie da się pogodzić z przepisami umów; 2. Według ogólnych, najczęściej powtarzających się zasad tychże umów: oddziały lub przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych, zlokalizowane w POL traktuje się jak podmioty krajowe, o ile są one w POL prowadzone w formie „zakładu”, czyli stałej, samodzielnej i wyodrębnionej placówki ( np. biuro, inne miejsce zarządzania, filia spółki, kopalnia, fabryka, magazyny, warsztaty), służącej prowadzeniu przedsiębiorstwa lub zawierającej umowy na rzecz tego zagranicznego przedsiębiorstwa dochody z nieruchomości – co do zasady opodatkowane są w państwie położenia nieruchomości (”u źródła”) dochody z ruchomości – odwrotnie, objęte są podatkiem obowiązującym w państwie siedziby podmiotu uzyskującego te dochody ( z wyjątkiem sytuacji, gdy te dochody są uzyskiwane przez zakład podmiotu zagranicznego, znajdujący się w POL) dochody z należności licencyjnych, dochody z odsetek i dochody z dywidend – mogą być opodatkowane zarówno w kraju wypłaty dywidendy (” u źródła”), jak też w kraju, w którym siedzibę ma podmiot uzyskujący te dochody; przy dywidendach częste w umowach są przepisy o tym, że stawka podatku CIT nie może przekraczać oznaczonego poziomu, najczęściej wyznaczanego relacją udziałów beneficjenta dywidendy w kapitale spółki wypłacających dywidendę [3] ODG: CIT9

10 Wyłączenia podatkowe w CIT PODMIOTOWE 1.Skarb Państwa 2.JST 3.Narodowy Bank Polski 4.Zakład Ubezpieczeń Społecznych 5.Fundusze emerytalne 6.Fundusze inwestycyjne 7.Jednostki budżetowe 8.Państwowe fundusze celowe 9.Niektóre agencje wykonawcze (ARR, ARiMR) PRZEDMIOTOWE 1. Przychody z działalności rolnej ( z wyjątkiem działów specjalnych) 2. Przychody z gospodarki leśnej 3. Przychody z czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (paserstwo, przemyt, nierząd, umowy o niemożliwe świadczenia) 4. Przychody objęte podatkiem tonażowym 10[3] ODG: CIT

11 CIT: wybrane zwolnienia podatkowe Gospodarcze Sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Dochody uzyskane w specjalnej strefie ekonomicznej ( następny slajd) Dotacje i dopłaty z budżetów publicznych ( również w ramach WPR) Dochody z działalności gospodarczej i działów specjalnych pod warunkiem, że podatnik przeznacza je na równolegle prowadzoną działalność rolniczą Wkład własny w PPP uzyskany przez przedsiębiorcę od partnera publicznego i wykorzystany zgodnie z umową o PPP Pozostałe Dochody OPP, NFZ, klubów sportowych, szkół, kościelnych osób prawnych - ale tylko w części przeznaczonej przez te wszystkie podmioty na ich działalność statutową Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych kupowanych przez nierezydentów Bezzwrotna pomoc finansowa od organizacji międzynarodowych czy rządów państw obcych Odszkodowania z tytułu wywłaszczenia oraz dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu [3] ODG: CIT11

12 CIT: obliczanie podatku System kumulacji (reguła) Przychód MINUS Koszty MINUS Odpisy amortyza- cyjne = Dochód Dochód MINUS ewentualna strata z zeszłych lat MINUS ulgi od dochodu = Podstawa obliczenia podatku Podstawa obliczenia podatku RAZY 19% MINUS Ulgi od podatku = CIT ( na końcu: porównanie rocznego CIT z sumą 12 miesięcznych zaliczek celem ustalenia nadpłaty / niedopłaty) System liniowy Dywidendy : Przychód x stawka liniowa 19% Należności licencyjne nierezydentów (odsetki, prawa autorskie), niektóre przychody nierezydentów ze świadczeń doradczych, księgowych, usług prawnych, head-hunterskich: Przychód x stawka liniowa 20% Należności nierezydentów – zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej: Przychód x stawka liniowa 10% Opodatkowanie udziału w dochodach zagranicznej spółki kapitałowej Dochód x stawka liniowa 19% UWAGA! We wszystkich powyższych przypadkach stosuje się zwolnienia wynikające z dyrektyw UE [3] ODG: CIT12

13 Strata w CIT Odlicza się ją: od dochodu z tego źródła przychodu, w którym powstała........ w wysokości max. 50% na 1 rok.......... w okresie 5 lat od jej powstania. Przykład: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą Rok 2014: strata DG 15 000 zł Rok 2015: strata DG 20 000 zł Rok 2016: dochód DG 40 000 zł Podatnik odlicza: ½ straty z 2013 r. ( = 7500 zł) ½ straty z 2014 r. ( = 10 000 zł) Dochód do opodatkowania w 2016 roku = 22 500 zł 13[3] ODG: CIT

14 Problem opodatkowania dywidend (1): dla rezydenta od nierezydenta Dywidendy „wypłacane z obszaru UE” WypłacającyUdział w kapitale > 10 % Dywidenda Odbiorca Nierezydent z UE / EOG Rezydent Efekt: Zwolnienie dywidendy od podatku CIT Dodatkowym warunkiem uprawniającym do zwolnienia jest fakt posiadania tego 10% udziału ( w spółkach SUI – 25 %) nieprzerwanie przez okres 2 lat Dywidendy „wypłacane spoza UE” WypłacającyUdział w kapitale > 75% Odbiorca Nierezydent spoza UE / EOGDywidenda Rezydent Efekt A: UPO ( proporcjonalne odliczenie podatku od dywidend zapłaconego za granicą) Efekt B: odliczenie części podatku CIT zapłaconego przez zagraniczną spółkę w jej kraju (część tę wyznacza udział spółki – rezydenta w kapitale nierezydenta) [3] ODG: CIT14

15 Problem opodatkowania dywidend (2): od rezydenta…. …..dla rezydenta (+ UE/+ EOG) Tak samo jak na poprzednim slajdzie: zwolnienie od podatku CIT, jeśli udział w spółce – rezydencie wynosi co najmniej 10% od co najmniej 2 lat Odbiorca dywidendy NIE JEST ZWOLNIONY od CIT, bez względu na źródła jego dochodów Certyfikat rezydencji – zaświadczenie uprawniające do zwolnienia …dla nierezydenta (k3) Brak zwolnień. Podatek od przychodów (dochodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu ( o ile przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej) [3] ODG: CIT15

16 Nowe przepisy od 2015 r. Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej Stan faktyczny: -ZSK = spółka zarejestrowana w państwie, z którym ani PL, ani UE nie podpisała umowy międzynarodowej (UPO) -ZSK co najmniej połowę swoich przychodów osiąga z dywidend, odsetek, poręczeń, handlu instrumentami finansowymi -ZSK nie jest opodatkowana w swym kraju ojczystym lub stawka podatku CIT od co najmniej jednego z przychodów jest tam niższa o więcej niż ¼ niż stawka PL -Podatnik (REZYDENT) ma w tej spółce przez co najmniej 30 dni co najmniej ¼ udziałów, głosów lub dywidendy Jak obliczyć ten podatek? Podstawa opodatkowania = dochód ZSK w okresie, w którym udziałowcem był REZYDENT, w proporcji do jego udziałów Stawka = 19% Ulga od podatku = CIT ZSK x ( dochód ZSK w okresie, gdy udziałowcem był REZYDENT / dochód roczny ZSK) Formalności: REZYDENT musi prowadzić rejestr i ewidencję zdarzeń w ZSK, składać zeznanie podatkowe do nUS, wpłacać odrębny CIT w terminie do końca 9 miesiąca następnego roku podatkowego --------- Podatku nie pobiera się, gdy roczne przychody ZSK < 250 000 euro, lub gdy ZSK prowadzi w UE / EOG rzeczywistą działalność gospodarczą [3] ODG: CIT16

17 Rok podatkowy w CIT Wariant 1: rok kalendarzowy ( 1 stycznia – 31 grudnia) Wariant 2: kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych Wariant 3: skrócony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w trakcie roku kalendarzowego ( np. od 1.03.2016): 1.01.2016 1.03.2016 31.12.2016 Wariant 4: przedłużony (pierwszy) rok podatkowy dla rozpoczynających DG w II połowie roku kalendarzowego ( np. od 3.09.2016): 1.01.2016 3.09.2016 31.12.2016 31.12.2017 Wariant 5: pierwszy rok podatkowy po zmianie poprzedniego roku np. z 12 kolejnych miesięcy na okres innych kolejnych 12 miesięcy ( np. z okresu kwiecień – marzec na październik – wrzesień) 1.04.2015 31.03.2016 1.10.2016 30.09.2017 Pierwszy nowy rok po takiej zmianie musi mieścić się w granicach 12 – 23 miesięcy 17[3] ODG: CIT

18 Ulgi / płatność CIT Ulgi w CIT Od dochodu Do 10% rocznego dochodu podatnika na darowizny Nielimitowane darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych 50% wydatków na zakup nowych technologii (takie same przepisy jak w PIT); od 1.01.2016 roku – zamiast ulgi technologicznej ulga na koszty kwalifikowane Dla banków: 20% kwoty umorzonych kredytów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorców Tryb płatności CIT Miesięczne zaliczki na podatek CIT – opłacane do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym je pobrano Roczny podatek CIT – obliczony w zeznaniu podatkowym, które musi być złożone w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego Zeznania przesyłane drogą elektroniczną! [3] ODG: CIT18


Pobierz ppt "Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Opodatkowanie działalności gospodarczej [3] ODG: CIT1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google