Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Istota instytucji  organizacyjna odrębność i niezależność od struktur rządowych  wyspecjalizowanie fachowe  zorientowanie na działalność kontrolną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Istota instytucji  organizacyjna odrębność i niezależność od struktur rządowych  wyspecjalizowanie fachowe  zorientowanie na działalność kontrolną."— Zapis prezentacji:

1

2  Istota instytucji  organizacyjna odrębność i niezależność od struktur rządowych  wyspecjalizowanie fachowe  zorientowanie na działalność kontrolną sensu stricto – ustalenie stanu faktycznego bez możliwości korygowania nieprawidłowości  Pozycja ustrojowa – art. 202 Konstytucji  naczelny organ kontroli państwowej  oddzielony od struktur rządowych  podległy Sejmowi  Prezes NIK powoływany przez Sejm za zgodą Senatu (6 lat, możliwa jedna reelekcja)  Marszalek Sejmu nadaje statut NIK  przedstawianie corocznego sprawozdania z działalności Izby  Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK

3  organ kolegialny o wyeksponowanym stanowisku Prezesa  Prezes NIK – art. 205 i 206 Konstytucji  powoływany przez Sejm (bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej 1/2 ustawowej liczby posłów) na wniosek Marszałka Sejmu lub co najmniej 35 posłów, za zgodą Senatu (30 dni na podjęcie decyzji)  nie może zajmować żadnego stanowiska ani wykonywać zajęć zawodowych niedających się pogodzić z godnością urzędu (wyjątek – profesor szkoły wyższej)  nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej pogodzić się z godnością urzędu  przysługuje mu immunitet i gwarancja nietykalności  odwołanie w przypadku: zrzeczenia się stanowiska, choroby powodującej trwałą niezdolność do pełnienia obowiązków, prawomocnego wyroku TS, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, złożenia fałszywego oświadczenia lustracyjnego  Wiceprezesi NIK – powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK  Kolegium NIK – Prezes NIK, Wiceprezesi NIK oraz 14 członków (powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK; 7 – przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych;,7 - wyżsi rangą pracownicy NIK), Dyrektor Generalny  kadencja – 3 lata  odwołanie – tylko w ustawowo wymienionych przypadkach  szeroki zakres działania – zatwierdza, uchwala lub opiniuje większość aktów NIK  urzędnikom wykonującym czynności kontrolne przysługuje immunitet

4 Kontrola obligatoryjna A. organy administracji rządowej, NBP, państwowe osób prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne  legalność  gospodarność  celowość  rzetelność B. Kancelaria Prezydenta, Kancelarie Sejmu i Senatu, TK, SN, NSA, KRS, RPO, RPDz, KRRiTV, GIODO, IPN, KBW, PIP  wykonywanie budżetu oraz gospodarki finansowej i majątkowej  na zlecenie Sejmu również w innych aspektach: Kancelaria Prezydenta, Kancelarie Sejmu i Senatu, RPO, RPDz, KRRiTV, IPN, PIP

5 Kontrola fakultatywna A. organy samorządu terytorialnego, komunalne osoby prawne i inne komunalne jednostki organizacyjne  legalność  gospodarność  rzetelność B. inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze  w zakresie wykorzystywanych przez nie środków lub majątku publicznego  legalność i gospodarność

6  uprawnienia pracowników NIK w ramach kontroli  prawo swobodnego wstępu do lokali  dostęp do dokumentów  przeprowadzanie oględzin  wzywanie i przesłuchiwanie świadków  obowiązek pomocy w czynnościach kontrolnych ze strony pracowników jednostki kontrolowanej  wyniki kontroli  ujmowane w protokole kontroli  przekazywane w wystąpieniu pokontrolnym  adresat wystąpienia informuje NIK o sposobie wykorzystania uwag i wniosków  skutki kontroli  zawiadomienie organów ścigania w razie wykrycia przestępstwa lub wykroczenia  wskazanie potrzeby wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zwolnienia z pracy

7  obowiązek regularnego dostarczania materiałów  coroczna analiza wykonania budżetu i założeń polityki państwa oraz opinia w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów  coroczne sprawozdanie ze swojej działalności  obowiązek podejmowania kontroli na zlecenie Sejmu lub jego organów  przedstawianie wyników ważnych kontroli  przedstawianie wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów  przedstawianie zarzutów wynikających z kontroli członków Rady Ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Prezesa NBP dr Jarosław Sułkowski - wykłady z prawa konstytucyjnego


Pobierz ppt " Istota instytucji  organizacyjna odrębność i niezależność od struktur rządowych  wyspecjalizowanie fachowe  zorientowanie na działalność kontrolną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google